Làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm t? xa cài đ?t ph?n m?m trong Windows Server 2003 và Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816102 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
314934 Làm th? nào đ?: s? d?ng Chính sách nhóm t? xa cài đ?t ph?n m?m trong Windows 2000
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng chính sách nhóm đ? t? đ?ng phân ph?i các chương tr?nh khách hàng máy tính ho?c ngư?i dùng. B?n có th? s? d?ng Chính sách nhóm đ? phân ph?i các chương tr?nh máy tính b?ng cách s? d?ng phương pháp sau đây:
 • Vi?c phân công ph?n m?m
  B?n có th? ch? đ?nh m?t chương tr?nh phân ph?i cho ngư?i dùng hay máy tính. N?u b?n ch? đ?nh các chương tr?nh cho m?t ngư?i s? d?ng, nó đư?c cài đ?t khi ngư?i dùng đăng nh?p vào đ? máy tính. Khi ngư?i s? d?ng l?n đ?u tiên ch?y chương tr?nh, ti?n tr?nh cài đ?t là hoàn thành. N?u b?n ch? đ?nh các chương tr?nh v?i m?t máy tính, nó đư?c cài đ?t khi các máy tính b?t đ?u, và nó có s?n cho t?t c? ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào máy tính. Khi m?t ngư?i s? d?ng l?n đ?u tiên ch?y chương tr?nh, ti?n tr?nh cài đ?t đư?c hoàn thành.
 • Xu?t b?n ph?n m?m
  B?n có th? phát hành m?t chương tr?nh phân ph?i đ?n ngư?i dùng. Khi các ngư?i s? d?ng các b?n ghi trên đ? máy tính, các chương tr?nh đư?c công b? đư?c trưng bày t?i cácThêm ho?c lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i, và nó có th? đư?c cài đ?t t? đó.
Chú ý Windows Server 2003 chính sách nhóm chương tr?nh t? đ?ng cài đ?t yêu c?u khách hàng máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 ho?c sau này.

T?o m?t đi?m phân ph?i

Xu?t b?n ho?c ch? đ?nh m?t chương tr?nh máy tính, b?n c?n ph?i t?o m?t phân ph?i đi?m trên h? ph?c v? xu?t b?n:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như là m?t ngư?i qu?n tr?.
 2. T?o m?t c?p m?ng chia s? nơi mà b?n s? đ?t các Microsoft Windows Installer package (.msi t?p tin) mà b?n mu?n phân ph?i.
 3. Thi?t l?p phép dùng chung đ? cho phép truy c?p vào các phân ph?i gói.
 4. Sao chép ho?c cài đ?t gói đ?n khi phân ph?i. Cho Ví d?, đ? phân ph?i Microsoft Office XP, ch?y cài đ?t hành chính (Setup.exe /a) đ? sao chép các t?p tin phân ph?i đi?m.

T?o m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm

T?o m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) đ? s? d?ng đ? phân ph?i các gói ph?n m?m:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Quản trị Công cụ, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vàoM?i.
 4. G? tên cho chính sách m?i này (ví d?,Văn ph?ng phân ph?i XP), vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m cácBảo mật tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Áp d?ng chính sách nhómh?p ki?m cho các nhóm b?o m?t mà b?n mu?n đ? ngăn ch?n có này chính sách đư?c áp d?ng.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng chính sách nhómh?p ki?m cho các nhóm mà b?n mu?n chính sách này đ? áp d?ng cho.
 8. Khi b?n hoàn t?t, nh?pOk.

Gán m?t gói

Ch? đ?nh m?t chương tr?nh cho máy tính đang ch?y Windows Server Năm 2003, Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP Professional, ho?c đ? ngư?i s? d?ng đang đăng nh?p vào m?t trong các máy tr?m làm vi?c:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Quản trị Công cụ, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, ch?n các đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. Dư?i C?u h?nh máy tính, m? r?ngCài đ?t ph?n m?m.
 5. Nh?p chu?t ph?i Cài đ?t ph?n m?m, đi?m đ? M?i, sau đó b?m Gói.
 6. Trong các M? h?p tho?i, g? đ?y đ? Đư?ng d?n đ?t tên quy ư?c (UNC) ph? quát c?a tr?nh cài đ?t đư?c chia s? gói mà b?n mu?n. Ví d?, \\t?p tin h? ph?c v?\chia s?\t?p tin Tên.MSI.

  Quan tr?ng Không s? d?ng các Tr?nh duy?t nút đ? truy c?p vào v? trí. Đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng UNC đư?ng d?n đ?n các gói cài đ?t đư?c chia s?.
 7. Nh?p vào M?.
 8. Nh?p vào Phân công, sau đó b?mOk. Các gói đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i c?a cácChính sách Nhóm c?a s?.
 9. Đóng các Chính sách Nhóm -theo, nh?n vào đâyOk, và sau đó b? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính snap-in.
 10. Khi máy tính khách hàng kh?i đ?ng, ph?n m?m qu?n l? gói t? đ?ng cài đ?t.

Xu?t b?n m?t gói

Phát hành m?t gói đ?n ngư?i dùng máy tính và làm cho nó có s?n cho cài đ?t t? các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh công c? trong B?ng đi?u khi?n:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Quản trị Công cụ, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào các đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, m? r?ngCài đ?t ph?n m?m.
 5. Nh?p chu?t ph?i Cài đ?t ph?n m?m, đi?m đ? M?i, sau đó b?m Gói.
 6. Trong các M? h?p tho?i h?p, g? UNC đ?y đ? đư?ng d?n c?a gói cài đ?t chia s? mà b?n mu?n. Ví d?,\\t?p tin h? ph?c v?\chia s?\t?p tin Tên.MSI.

  Quan tr?ng Không s? d?ng các Tr?nh duy?t nút đ? truy c?p vào v? trí. Đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng UNC đư?ng d?n đ?n các gói cài đ?t đư?c chia s?.
 7. Nh?p vào M?.
 8. Nh?p vào Xuất bản, sau đó b?mOk.
 9. Các gói đư?c li?t kê trong ngăn bên ph?i c?a cácChính sách Nhóm c?a s?.
 10. Đóng Group Policy-theo, nh?n vào đây Ok, và sau đó b? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 11. Ki?m tra các gói:

  Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  1. Đăng nh?p vào m?t máy tr?m đang ch?y Windows 2000 Professional ho?c Windows XP Professional b?ng cách s? d?ng trương m?c b?n xu?t b?n các gói đ?.
  2. Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó Nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
  3. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, sau đó b?m Thêm chương tr?nh m?i.
  4. Trong các Thêm chương tr?nh t? m?ng c?a b?ndanh sách, b?m vào chương tr?nh b?n xu?t b?n và sau đó nh?p vào Thêm. Chương tr?nh đư?c cài đ?t.
  5. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Đóng.

Redeploy m?t gói

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? mu?n redeploy m?t gói ph?n m?m. Cho Ví d?, n?u b?n nâng c?p ho?c s?a đ?i các gói. Đ? redeploy m?t gói:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Quản trị Công cụ, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào các Nhóm đ?i tư?ng chính sách mà b?n đ? dùng đ? tri?n khai các gói, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. M? r?ng các Cài đ?t ph?n m?m kho ch?a có ch?a ph?n m?m cài đ?t m?c mà b?n đ? dùng đ? tri?n khai các gói.
 5. B?m vào ph?n m?m cài đ?t container có ch?a các gói.
 6. Trong ngăn bên ph?i c?a các Chính sách Nhómc?a s?, b?m chu?t ph?i vào chương tr?nh, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, và sau đó Nh?p vào Redeploy ?ng d?ng. B?n s? nh?n đư?c dư?i đây thông báo:
  Redeploying ?ng d?ng này s? cài đ?t l?i vi?c áp d?ng ? kh?p m?i nơi nó đ? đư?c cài đ?t. B?n có mu?n ti?p t?c?
 7. Nh?p vào Có.
 8. B? chính sách nhóm-theo, nh?n vào đây Ok, và sau đó b? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.

G? b? m?t gói

Đ? lo?i b? m?t gói ph?n m?m đư?c công b? ho?c đư?c ch? đ?nh:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Quản trị Công cụ, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào các Nhóm đ?i tư?ng chính sách mà b?n đ? dùng đ? tri?n khai các gói, và sau đó nh?p vàoCh?nh s?a.
 4. M? r?ng các Cài đ?t ph?n m?m kho ch?a có ch?a ph?n m?m cài đ?t m?c mà b?n đ? dùng đ? tri?n khai các gói.
 5. B?m vào ph?n m?m cài đ?t container có ch?a các gói.
 6. Trong ngăn bên ph?i c?a các Chính sách Nhómc?a s?, b?m chu?t ph?i vào chương tr?nh, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, và sau đó Nh?p vào Gỡ bỏ.
 7. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Nh?p vào Ngay l?p t?c g? b? cài đ?t ph?n m?m t? ngư?i s? d?ng và máy tính, sau đó b?m Ok.
  • Nh?p vào Cho phép ngư?i dùng ti?p t?c s? d?ng các ph?n m?m nhưng ngăn ch?n vi?c cài đ?t m?i, sau đó b?m Ok.
 8. B? chính sách nhóm-theo, nh?n vào đây Ok, và sau đó b? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.

G? r?i

Đư?c xu?t b?n gói đư?c hi?n th? trên m?t máy tính khách hàng sau khi s? d?ng m?t chính sách nhóm đ? lo?i b? chúng

T?nh h?nh này có th? x?y ra khi m?t ngư?i dùng đ? cài đ?t chương tr?nh nhưng không s? d?ng nó. Khi ngư?i s? d?ng l?n đ?u tiên b?t đ?u chương tr?nh đư?c công b?, các cài đ?t đư?c hoàn thành. Chính sách nhóm sau đó lo?i b? các chương tr?nh.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?t chính sách nhóm đ? tri?n khai ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304953Làm th? nào đ? tri?n khai Office XP qua m?ng
302430 Làm th? nào đ? ch? đ?nh ph?n m?m cho m?t nhóm c? th? b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

Thu?c tính

ID c?a bài: 816102 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB816102 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816102

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com