Làm th? nào đ?: Đ?i tên các qu?n tr? viên và trương m?c khách trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816109 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách thay đ?i các qu?n tr? viên tài kho?n khách tài kho?n tên và b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm trong Windows Server 2003. Đi?u này có th? h?u ích n?u b?n mu?n thay đ?i tên c?a các ngư?i qu?n tr? ho?c tài kho?n ngư?i dùng khách đ? gi?m thi?u cơ h?i c?a vi?c l?m d?ng các tài kho?n Google.

T?o m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm

T?o m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) đ? thay đ?i các qu?n tr? viên và khách tài kho?n tên:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm như v?y, b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ho?t đ?ng Thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n ho?c các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n t?o ra chính sách nhóm, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vàoM?i.
 4. G? tên b?n mu?n s? d?ng cho chính sách này. Cho Ví d?, lo?i Đ?i tên trương m?c ngư?i qu?n tr? và khách, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p vào Đóng.

Đ?i tên các qu?n tr? viên và trương m?c khách

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n ho?c các đơn v? t? ch?c có chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào các Đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a. Cho Ví d?, b?m vào các Đ?i tên trương m?c ngư?i qu?n tr? và kháchNhóm đ?i tư?ng chính sách, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ngThi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Bảo mật Tuỳ chọn.
 5. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Tài kho?n: đ?i tên tài kho?n qu?n tr?.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p, và sau đó nh?p tên m?i mà b?n mu?n s? d?ng cho trương m?c ngư?i qu?n tr?.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. B?m đúp Tài kho?n: Khách m?i đ?i tên tài kho?n.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p, và sau đó nh?p tên m?i mà b?n mu?n s? d?ng cho trương m?c khách.
 10. Nh?p vào Ok, và sau đó b? chính sách nhóm Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng-theo.
 11. Thoát kh?i ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.

G? r?i

N?u b?n c? g?ng đ? đ?o ngư?c nh?ng thay đ?i cho ngư?i qu?n tr? ho?c khách tài kho?n tên do vi?c xoá các Xác đ?nh thi?t đ?t chính sách này ki?m tra h?p trong các Đ?i tên trương m?c khách ho?c Đ?i tên tài kho?n qu?n tr? h?p tho?i, b?n có th? không th? đăng nh?p vào các tên mi?n b?ng cách s? d?ng tên trương m?c m?c đ?nh. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng nhóm Chính sách đ? khôi ph?c l?i tên trương m?c m?c đ?nh, và sau đó xóa các Xác đ?nh thi?t đ?t chính sách này h?p ki?m:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính snap-in.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n ho?c các đơn v? t? ch?c có chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào các Đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ngThi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Bảo mật Tuỳ chọn.
 5. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Tài kho?n: đ?i tên tài kho?n qu?n tr?.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p, và sau đó g? Ngư?i qu?n tr?. Nh?p vào Ok.
 7. B?m đúp Tài kho?n: Khách m?i đ?i tên tài kho?n.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p, và sau đó g? Khách m?i.
 9. Nh?p vào Ok, và sau đó b? chính sách nhóm Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng-theo.
 10. Thoát kh?i ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 11. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 12. T?i d?u nh?c l?nh, g? các l?nh sau, nh?n ENTER sau m?i l?nh:
  gpupdate
  exit
 13. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính snap-in.
 14. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n ho?c các đơn v? t? ch?c có chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 15. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào các Đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 16. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ngThi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Bảo mật Tuỳ chọn.
 17. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Tài kho?n: đ?i tên tài kho?n qu?n tr?.
 18. Nh?n vào đây đ? xóa các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p và b?m Ok.
 19. B?m đúp Tài kho?n: Khách m?i đ?i tên tài kho?n.
 20. Nh?n vào đây đ? xóa các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p và b?m Ok.
 21. Nh?p vào Ok, và sau đó b? chính sách nhóm Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng-theo.
 22. Thoát kh?i ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? chính sách nhóm trong Windows Server năm 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/gpmc/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 816109 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbMgmtServices kbhowtomaster kbhowto kbmt KB816109 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816109

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com