Làm th? nào đ? đ?c t? và ghi vào m?t t?p tin văn b?n b?ng cách s? d?ng Visual C#

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816149 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ?c t? và vi?t thư cho m?t t?p tin văn b?n b?ng cách s? d?ng Visual C#.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, và gói d?ch v? mà b?n ph?i có:
 • Visual C#
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i sau ch? đ?:
 • Visual C#

Đ?c và vi?t văn b?n

Các Đ?c m?t t?p tin văn b?nph?n c?a bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các StreamReader l?p h?c đ? đ?c m?t t?p tin văn b?n. Các Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 1) và các Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 2)ph?n mô t? cách s? d?ng các StreamWriter l?p h?c đ? vi?t văn b?n vào m?t t?p tin.

Đ?c m?t t?p tin văn b?n

Sau m? s? d?ng các StreamReader l?p h?c m?, đ?c và đóng t?p tin văn b?n. B?n có th? vư?t qua đư?ng d?n c?a m?t t?p tin văn b?n đ? các StreamReader nhà xây d?ng đ? m? t?p tin t? đ?ng. Các ReadLine phương pháp đ?c m?i d?ng văn b?n, và gia s? con tr? t?p tin đ? d?ng k? ti?p như nó đ?c. Khi các ReadLine phương pháp đ?t đ?n cu?i cùng c?a t?p tin, nó có tr? l?i m?t tham chi?u null.
 1. T?o m?t t?p tin văn b?n m?u trong Notepad. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Dán văn b?n sau đây trong Notepad:
   hello world
  2. Lưu t?p như Sample.txt.
 2. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Dự án.
 4. Nh?p vào Visual C# các d? án dư?i Các lo?i d? án, sau đó b?m Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng dư?i Khuôn mẫu

  Chú ý Trong Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio 2008, h?y nh?p vào Visual C# dư?i Các lo?i d? án, sau đó b?m Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng dư?i Khuôn mẫu.
 5. Thêm m? sau vào đ?u c?a các t?p tin Class1.cs:
  using System.IO;
  Chú ý Trong Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio 2008, t?p tin m?c đ?nh là Program.cs.
 6. Thêm m? sau đây đ? các Chính phương pháp:
  String line;
  try 
  			{
  				//Pass the file path and file name to the StreamReader constructor
  				StreamReader sr = new StreamReader("C:\\Sample.txt");
  
  				//Read the first line of text
  				line = sr.ReadLine();
  
  				//Continue to read until you reach end of file
  				while (line != null) 
  				{
  					//write the lie to console window
  					Console.WriteLine(line);
  					//Read the next line
  					line = sr.ReadLine();
  				}
  
  				//close the file
  				sr.Close();
  				Console.ReadLine();
  			}
  			catch(Exception e)
  			{
  				Console.WriteLine("Exception: " + e.Message);
  			}
    finally 
  			{
  				Console.WriteLine("Executing finally block.");
  			}
  
 7. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vào B?t đ?u đ? biên d?ch và ch?y các ?ng d?ng. Báo chí NH?P đ? đóng c?a s? giao di?n đi?u khi?n. C?a s? giao di?n đi?u khi?n hi?n th? các n?i dung c?a t?p tin Sample.txt.
  Hello world

Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 1)

Sau m? s? d?ng các StreamWriter l?p h?c m?, đ? vi?t và đóng t?p tin văn b?n. M?t cách tương t? v?i các StreamReader l?p, b?n có th? vư?t qua con đư?ng c?a m?t t?p tin văn b?n đ? các StreamWriter nhà xây d?ng đ? m? t?p tin t? đ?ng. Các WriteLine phương pháp vi?t m?t d?ng đ?y đ? c?a văn b?n vào t?p tin văn b?n.
 1. B?t đ?u Visual Studio.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Dự án.
 3. Nh?p vào Visual C# các d? án dư?i Các lo?i d? án, sau đó b?m Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng dư?i Khuôn mẫu.

  Chú ý Trong Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio 2008, h?y nh?p vào Visual C# dư?i Các lo?i d? án, sau đó b?m CLR giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng dư?i Khuôn mẫu.
 4. Thêm m? sau vào đ?u c?a các t?p tin Class1.cs:
  using System.IO;
 5. Thêm m? sau đây đ? các Chính phương pháp:
  try 
  			{
  
  				//Pass the filepath and filename to the StreamWriter Constructor
  				StreamWriter sw = new StreamWriter("C:\\Test.txt");
  
  				//Write a line of text
  				sw.WriteLine("Hello World!!");
  
  				//Write a second line of text
  				sw.WriteLine("From the StreamWriter class");
  
  				//Close the file
  				sw.Close();
  			}
  			catch(Exception e)
  			{
  				Console.WriteLine("Exception: " + e.Message);
  			}
  			finally 
  			{
  				Console.WriteLine("Executing finally block.");
  			}
 6. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vào B?t đ?u đ? biên d?ch và ch?y các ?ng d?ng. M? này t?o ra m?t t?p tin mà đư?c đ?t tên theo Test.txt trên ? C. m? Test.txt trong tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad. Test.txt ch?a hai d?ng văn b?n:
  Hello World!!
  From the StreamWriter class
  

Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 2)

Sau m? s? d?ng các StreamWriter l?p đ? m?, đ? vi?t, và đ? đóng t?p tin văn b?n. Không gi?ng như ví d?, m? này đi hai tham s? b? sung đ? các nhà xây d?ng. Các tham s? đ?u tiên là đư?ng d?n c?a t?p và tên t?p tin c?a các t?p tin. Các tham s? th? hai, S? th?t, xác đ?nh r?ng các t?p tin đư?c m? ra trong ph? thêm ch? đ?. N?u b?n ch? r? Sai tham s? th? hai, các n?i dung c?a các t?p tin đư?c ghi đè m?i khi b?n ch?y m?. Th? ba tham s? xác đ?nh UnicodeĐ? StreamWriter m? hóa t?p trong d?ng th?c Unicode. B?n c?ng có th? xác đ?nh phương pháp m? hóa sau đây cho tham s? th? ba:
 • ASC11
 • Unicode
 • UTF7
 • UTF8
Các Vi?t phương pháp là tương t? như các WriteLine phương pháp, ngo?i tr? r?ng các Vi?t phương pháp không t? đ?ng nhúng m?t tr? v? v?n chuy?n ho?c đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u (CR/LF) k? t? k?t h?p. Đi?u này r?t h?u ích khi b?n mu?n vi?t m?t trong nhân v?t m?t lúc.
 1. B?t đ?u Visual Studio.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Dự án.
 3. Nh?p vào Visual C# các d? án dư?i Các lo?i d? án, sau đó b?m Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng dư?i Khuôn mẫu

  Chú ý Trong Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio 2008, h?y nh?p vào Visual C# dư?i Các lo?i d? án, sau đó b?m Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng dư?i Khuôn mẫu
 4. Thêm m? sau vào đ?u các Class1.CS t?p tin:
  using System.IO;
  using System.Text;
  Chú ý Trong Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio 2008, t?p tin m?c đ?nh là Program.cs.
 5. Thêm m? sau đây đ? các Chính phương pháp:
  Int64 x;
  
  			try 
  			{
  				//Open the File
  				StreamWriter sw = new StreamWriter("C:\\Test1.txt", true, Encoding.ASCII);
  
  				//Writeout the numbers 1 to 10 on the same line.
  				for(x=0; x < 10; x++)
  				{
  					sw.Write(x);
  				}
  
  				//close the file
  				sw.Close();
  			}
  			catch(Exception e)
  			{
  				Console.WriteLine("Exception: " + e.Message);
  			}
  			finally 
  			{
  				Console.WriteLine("Executing finally block.");
  			}
 6. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vàoB?t đ?u đ? biên d?ch và ch?y các ?ng d?ng. M? này t?o ra m?t t?p tin đư?c đ?t tên theo Test1.txt trên ? C. m? Test1.txt trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad. Test1.txt có m?t d?ng văn b?n:
  0123456789

Danh sách m? đ?y đ?

 • Đ?c m?t t?p tin văn b?n
  //Read a Text File
  using System;
  using System.IO;
  
  namespace readwriteapp
  {
  	class Class1
  	{
  		[STAThread]
  		static void Main(string[] args)
  		{
  		
  			String line;
  
  		try 
  			{
  				//Pass the file path and file name to the StreamReader constructor
  				StreamReader sr = new StreamReader("C:\\Sample.txt");
  
  				//Read the first line of text
  				line = sr.ReadLine();
  
  				//Continue to read until you reach end of file
  				while (line != null) 
  				{
  					//write the lie to console window
  					Console.WriteLine(line);
  					//Read the next line
  					line = sr.ReadLine();
  				}
  
  				//close the file
  				sr.Close();
  				Console.ReadLine();
  			}
  			catch(Exception e)
  			{
  				Console.WriteLine("Exception: " + e.Message);
  			}
  			finally 
  			{
  				Console.WriteLine("Executing finally block.");
  			}
  		}
  	}
  }
  
 • Vi?t m?t t?p tin văn b?n (Phiên b?n 1)
  //Write a text file - Version-1
  using System;
  using System.IO;
  
  namespace readwriteapp
  {
  	class Class1
  	{
  		[STAThread]
  		static void Main(string[] args) 
  		{
  			try 
  			{
  
  				//Pass the filepath and filename to the StreamWriter Constructor
  				StreamWriter sw = new StreamWriter("C:\\Test.txt");
  
  				//Write a line of text
  				sw.WriteLine("Hello World!!");
  
  				//Write a second line of text
  				sw.WriteLine("From the StreamWriter class");
  
  				//Close the file
  				sw.Close();
  			}
  			catch(Exception e)
  			{
  				Console.WriteLine("Exception: " + e.Message);
  			}
  			finally 
  			{
  				Console.WriteLine("Executing finally block.");
  			}
  		}
  	}
  }
 • Vi?t m?t t?p tin văn b?n (Phiên b?n 2)
  //Write a text file - Version 2
  using System;
  using System.IO;
  using System.Text;
  
  namespace readwriteapp
  {
  	class Class1
  	{
  		[STAThread]
  		static void Main(string[] args) 
  		{
  		  
  			Int64 x;
  
  			try 
  			{
  				//Open the File
  				StreamWriter sw = new StreamWriter("C:\\Test1.txt", true, Encoding.ASCII);
  
  				//Writeout the numbers 1 to 10 on the same line.
  				for(x=0; x < 10; x++)
  				{
  					sw.Write(x);
  				}
  
  				//close the file
  				sw.Close();
  			}
  			catch(Exception e)
  			{
  				Console.WriteLine("Exception: " + e.Message);
  			}
  			finally 
  			{
  				Console.WriteLine("Executing finally block.");
  			}
  		}
  	}
  }

G? r?i

Đ?i v?i t?t c? các t?p tin thao tác, it's good l?p tr?nh th?c hành đ? b?c các m? bên trong m?t cu?i cùng th?-b?t-đ? Kh?i x? l? l?i và ngo?i l?. C? th?, b?n có th? đ? phát hành x? l? đ?n t?p tin trong kh?i cu?i cùng đ? các t?p tin là không khóa vô th?i h?n. M?t s? l?i có th? bao g?m m?t t?p tin không t?n t?i, ho?c m?t t?p tin mà đang đư?c dùng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
StreamReader L?p h?c
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.io.streamreader (vs.71) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 816149 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
T? khóa: 
kbfileio kbconsole kbhowtomaster kbhowto kbmt KB816149 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816149

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com