วิธีการเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมแบบเธรดที่ปรับให้ตรงกัน โดยใช้ Visual c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816161 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถทำงานหลายในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual c# ในเวลาเดียวกัน โดยใช้เธรด Multithreading สามารถเริ่มการทำงานเธรดอื่นเพื่อทำงานที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน Multithreading ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการตอบสนองของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

เนื่องจากเธรดหลายสามารถเข้าถึงทรัพยากรในเวลาเดียวกัน คุณอาจต้องการซิงโครไนส์ของเธรดที่แต่ละกับส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรมของคุณ บทความนี้อธิบายสถานการณ์ที่พบโดยทั่วไปบางอย่างกับเธรดการเขียนโปรแกรม และอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันระหว่างเธรดที่หลายที่ปรับให้ตรงกัน

ช่วยป้องกันข้อมูลของคุณสากลในโมดูลในสภาพแวดล้อมที่ Multithreaded

เขตข้อมูลสาธารณะในวิธีสามารถเข้าถึงเธรดทั้งหมดที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ การซิงโครไนส์การเข้าถึงฟิลด์สาธารณะ คุณสามารถใช้คุณสมบัติแทนการใช้ฟิลด์ และใช้กับReaderWriterLockวัตถุที่มีการควบคุมการเข้าถึง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของคอนโซลภายใต้แม่แบบ.

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 หรือ ใน Visual Studio 2008 คลิกvisual c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของคอนโซลภายใต้แม่แบบ.
 4. ในการชื่อ:กล่องข้อความ ชนิดMultiThreadApplicationแล้ว คลิกตกลง.
 5. เปลี่ยนรหัสที่มีอยู่กับรหัสต่อไปนี้ใน Class1.cs

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 และ Visual Studio 2008 แฟ้มเริ่มต้นคือ Program.cs
  using System;
  using System.Threading;
  
  namespace MultiThreadApplication
  {
  	class Class1
  	{
  		private ReaderWriterLock rwl = new ReaderWriterLock();
  		private long myNumber;
  		public long Number  // the Number property
  		{
  			get
  			{
  				//Acquire a read lock on the resource.
  				rwl.AcquireReaderLock(Timeout.Infinite);        
  				try
  				{
  					Console.WriteLine("Thread:{0} starts getting the Number", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  					Thread.Sleep(50);
  					Console.WriteLine("Thread:{0} got the Number", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  
  				}
  				finally
  				{
  					//Release the lock.
  					rwl.ReleaseReaderLock();
  				}
  				return myNumber;
  			}
  			set
  			{
  				//Acquire a write lock on the resource.
  				rwl.AcquireWriterLock(Timeout.Infinite);
  				try
  				{
  					Console.WriteLine("Thread: {0} start writing the Number", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  					Thread.Sleep(50);
  					myNumber = value;
  					Console.WriteLine("Thread: {0} written the Number", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  				}
  				finally
  				{
  					//Release the lock.
  					rwl.ReleaseWriterLock();
  				}
  			}
  		}
  		
  		[STAThread]
  		static void Main(string[] args)
  		{
  			Thread []threadArray = new Thread[20]; 
  			int threadNum;
  
  
  			Class1 Myclass = new Class1();
  			ThreadStart myThreadStart = new ThreadStart(Myclass.AccessGlobalResource);
  
  			//Create 20 threads.
  			for( threadNum = 0; threadNum < 20; threadNum++)
  			{
  				threadArray[threadNum] = new Thread(myThreadStart);
  			}
  
  			//Start the threads.
  			for( threadNum = 0; threadNum < 20; threadNum++)
  			{  
  				threadArray[threadNum].Start();
  			}
  
  			//Wait until all the thread spawn out finish.
  			for( threadNum = 0; threadNum < 20; threadNum++)
  				threadArray[threadNum].Join();
  
  			Console.WriteLine("All operations have completed. Press enter to exit");
  			Console.ReadLine();
  		}
  
  		public void AccessGlobalResource()
  		{
  			Random rnd = new Random();
  			long theNumber;
  			
  			if (rnd.Next() % 2 != 0)
  				theNumber = Number;
  			else
  			{
  				theNumber = rnd.Next();
  				Number = theNumber;
  			}
  
  		}
  	}
  }
  
 6. สร้างโครงการ และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

ช่วยให้คุณทำเซฟเธรดคลาของคุณ

หลายเธรดอาจพยายามเข้าถึงวัตถุในเวลาเดียวกัน เมื่อเธรดมากกว่าหนึ่งแข่งขันสำหรับการเข้าถึงวัตถุในเวลาเดียวกัน เธรดบางอย่างอาจได้รับสถานะที่ไม่ถูกต้องหากเธรดอื่นปรับเปลี่ยนทรัพยากรในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเธรดอ่านฟิลด์ของวัตถุในขณะที่เธรดอื่นปรับเปลี่ยนฟิลด์ เธรดแรกอาจได้รับสถานะไม่ถูกต้องของฟิลด์ สถานการณ์นี้เป็นชื่อแย่ง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถช่วยป้องกันส่วนสำคัญของรหัสของเงื่อนไขแข่ง โดยใช้การล็อก ล็อก แสดง โดย Visual c# คำสำคัญล็อกงบ ช่วยให้เธรดเดียวของการดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิ์ในการดำเนินการเฉพาะบนวัตถุ ขั้นตอนต่อไปนี้ของตัวอย่างสาธิตล็อก:
 1. เปิด Visual Studio
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของคอนโซลภายใต้แม่แบบ.

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 หรือ ใน Visual Studio 2008 คลิกvisual c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของคอนโซลภายใต้แม่แบบ.
 4. ในการชื่อ:กล่องข้อความ ชนิดMultiThreadLockApplicationแล้ว คลิกตกลง.
 5. แทนรหัสที่มีอยู่ ด้วยรหัสต่อไปนี้ใน Class1.cs:
  using System;
  using System.Threading;
  
  namespace MultiThreadLockApplication
  {
  	class Student
  	{
  		private static string myTeacherName = "Bill";
  		private string myName = "Grace";
  		private static object somePrivateStaticObject = new Object();
  
  		public static string TeacherName
  		{
  			get
  			{
  				string theName;
  
  				// Synchronize access to the shared member.
  				lock(somePrivateStaticObject)
  				{
  					Console.WriteLine("Thread {0} starts to get the teacher's name",Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  					theName = myTeacherName;
  
  					// Wait for 0.3 second.
  					Thread.Sleep(300);
  					Console.WriteLine("Thread {0} finished to get the teacher's name:{1}.", Thread.CurrentThread.GetHashCode(), theName);
  				}
  				return theName;
  			}
  
  			set
  			{
  				lock(somePrivateStaticObject)
  				{
  					Console.WriteLine("Thread {0} starts to set the teacher's name.", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  					myTeacherName = value;
  
  					// Wait for 0.3 second.
  					Thread.Sleep(300);
  					Console.WriteLine("Thread {0} finished to set the teacher's name:{1}.", Thread.CurrentThread.GetHashCode(), value);
  				}
  			}
  		}
  
  		public string GetName()
  		{
  			string theName;
  			lock(this)
  			{
  				Console.WriteLine("Thread {0} starts to get the student's name.", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  				theName = myName;
  
  				// Wait for 0.3 second.
  				Thread.Sleep(300);
  				Console.WriteLine("Thread {0} finished to get the student's name:{1}", Thread.CurrentThread.GetHashCode(), theName);
  				return theName;
  			}
  		}
  
  		public string SetName(string NewName)
  		{
  			string theOldName;
  			lock(this)
  			{
  				Console.WriteLine("Thread {0} starts to set the student's name.", Thread.CurrentThread.GetHashCode());
  				theOldName = myName;
  				myName = NewName;
  
  				// Wait for 0.3 second.
  				Thread.Sleep(300);
  				Console.WriteLine("Thread {0} finished to set the student's name:{1}", Thread.CurrentThread.GetHashCode(), NewName);
  			}
  			return theOldName;
  		}
  	}
  
  	class Class1
  	{
  		public static int WorkItemNum = 20;
  		public static AutoResetEvent Done = new AutoResetEvent(false);
  
  		public static void AccessClassResource(object state)
  		{
  			Random rnd = new Random();
  			string theName;
  			Student AStudent = (Student) state;
  
  			if( (rnd.Next() %2) != 0)
  			{
  				if( (rnd.Next() %2) != 0)
  				{
  					switch (rnd.Next() %3 )
  					{
  						case 0:
  							Student.TeacherName = "Tom";
  							break;
  						case 1:
  							Student.TeacherName = "Mike";
  							break;
  						case 2:
  							Student.TeacherName = "John";
  							break;
  					}
  				}
  				else
  				{
  					theName = Student.TeacherName;
  				}
  			}
  			else
  			{
  				if( (rnd.Next() %2) != 0)
  				{
  					switch (rnd.Next() %3 )
  					{
  						case 0:
  							AStudent.SetName("Janet");
  							break;
  						case 1:
  							AStudent.SetName("David");
  							break;
  						case 2:
  							AStudent.SetName("Ben");
  							break;
  					}
  				}
  				else
  				{
  					theName = AStudent.GetName();
  				}
  			}
  
  			if(Interlocked.Decrement( ref WorkItemNum) == 0)
  			{
  				Done.Set();
  			}
  		}
  
  		[STAThread]
  		static void Main(string[] args)
  		{
  			int threadNum;
  			Student AStudent = new Student();
  
  			// Queue up 20 work items in the ThreadPool.
  			for (threadNum = 0 ; threadNum <= WorkItemNum -1 ; threadNum++) 
  			{
  				ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(AccessClassResource),AStudent);
  			}
  
  			Done.WaitOne();
  			Console.WriteLine("All operations have completed. Press enter to exit");
  			Console.ReadLine();
  		}
  	}
  }
 6. สร้างโครงการ และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
เธรด Pooling
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/0ka9477y (vs.71)
ReaderWriterLock
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bz6sth95 (vs.71)
คลาสของ ReaderWriterLock
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.threading.readerwriterlock (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816161 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbthreadsync kbthread kbhowtomaster kbmt KB816161 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816161

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com