Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a và khách hàng ?y quy?n Web Autodiscovery trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816320 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 309814.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? t? đ?ng phát hi?n h? tr? tư?ng l?a c?a khách hàng và khách hàng Web Proxy trong Microsoft Internet Security và tăng t?c (ISA) Server. B?n có th? c?u h?nh th? công m?t khách hàng s? d?ng m?t máy tính c? th? ISA Server b?ng cách xác đ?nh tên ho?c đ?a ch? IP c?a máy tính. Tuy nhiên, đ?i v?i m?t ngư?i s? d?ng đi?n tho?i di đ?ng, đ?a ch? này có th? không chính xác. Tính năng Autodiscovery cho phép trang Web proxy và tư?ng l?a c?a khách hàng t? đ?ng phát hi?n ISA máy tính. Tính năng này cho phép m?t ngư?i s? d?ng đi?n tho?i di đ?ng k?t n?i v?i máy tính ISA Server thích h?p ngay c? khi máy tính không là cách th? công đư?c ch? đ?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 32714

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260210Mô t? c?a WinSock Proxy t? đ?ng phát hi?n h? tr?
296591 M?t mô t? v? tính năng t? đ?ng phát hi?n
284690 Tùy ch?n "T? đ?ng phát hi?n ISA Server" trong máy s? d?ng tư?ng l?a không s?n dùng

Thu?c tính

ID c?a bài: 816320 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbsecurityservices kbhowtomaster kbmt KB816320 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816320

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com