Windows XP Explorer ngăn flickers trên ? đ?a m?ng đ? ánh x?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816375 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n xem ? đ?a đ?a phương hay ánh x? ? đ?a m?ng trong Windows Explorer vào m?t cài đ?t trên Windows XP, ngăn bên trái (thư m?c cây) ho?c xem cây có th? flicker ho?c liên t?c làm tươi toàn b? thư m?c c?u trúc v?i t?c đ? khác nhau t? m?i vài giây đ?n vài phút.

Microsoft Windows trên máy ch? ti?p t?c giao ti?p thay đ?i h? th?ng t?p tin d?a trên Windows XP khách hàng. Đi?u này có th? làm thêm lưu lư?ng truy c?p qua m?ng di?n r?ng (WAN).

Đây các tri?u ch?ng thư?ng không x?y ra trên Windows 2000 khách hàng.

NGUYÊN NHÂN

N?u b?n đ? ánh x? ? đ?a đ? m?t ph?n trên m?t máy ch? d?a-trên-Windows, và nh?ng thay đ?i x?y ra trong h? th?ng t?p tin trong các cây thư m?c c?a ph?n đư?c ánh x?, máy ch? báo cáo s? thay đ?i cho các c?a s? XP khách hàng.

Windows Explorer làm m?i ho?c redraws c?a s? m? khi nó s? nh?n đư?c m?t thông báo thay đ?i t?p tin.

Chú ý Nh?p nháy quá nhi?u có th? c?ng đư?c gây ra b?i ph?n m?m ch?ng vi-rút ho?c m?t s? khác rogue ph?n bên th? ba m?m liên t?c c?p nh?t các thư m?c ho?c cây thư m?c trên máy ch? mà khách hàng đang k?t n?i t?i.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng 810565 C?p Nh?t quan tr?ng và thêm m?t đăng k? m?i baám giö? phím. Đ? th?c hi?n vi?c này, t?i 810565 t? Windows Update Web site sau:
http://update.microsoft.com
Sau khi b?n áp d?ng hotfix 330929 ho?c Critical Update 810565, b?n có th? thêm m?t trong các phím sau đây m?i vào Windows registry đ? t?t s? thay đ?i Thông báo cho yêu c?u thay đ?i t?p tin và thư m?c trong thư m?c con c?a m?t ánh x? m?ng dùng chung:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
- hay -
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
C?u h?nh phím m?i như sau:
Tên: NoRemoteRecursiveEvents
Loại: REG_DWORD
Giá trị: (boolean) 0 ho?c 1
Giá tr? m?c đ?nh: 0
Mô t?:
Thi?t đ?t c?a 1 bi?n ra thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u cho các t?p tin và thư m?c thay đ?i mà x?y ra trong thư m?c con c?a m?t chia s? m?ng đ? ánh x?. Khi b?n thi?t l?p này khóa s? đăng k?, máy ch? v?n s? g?i m?t thông báo cho s? thay đ?i ki?n khi m?t t?p tin ho?c thư m?c đư?c thay đ?i trong g?c và thư m?c c?p đ?u tiên c?a chia s? m?ng đ? ánh x?. Tuy nhiên, các máy ch? không g?i m?t s? thay đ?i thông báo cho ki?n khi m?t s? thay đ?i đư?c th?c hi?n ? c?p đ? thư m?c con th? hai ho?c sâu hơn trong nh?ng chia s? m?ng đ? ánh x?, và do đó b?n nh?n th?y ít hơn nh?p nháy trong xem cây Windows Explorer.

Chú ý Khi b?n thay đ?i giá tr? c?a phím này, đi?u này đ? không có tác đ?ng các xem ho?t đ?ng c?a m?i thư m?c trong Windows Explorer. B?n C?p Nh?t có th? nh?n th?y ngay l?p t?c.

Khi b?n thi?t l?p các NoRemoteRecursiveEvents ch?a khóa, b?n có th? g?p v?n đ? sau đây: N?u h? th?ng có chuy?n hư?ng USERPROFILE ho?c m?ng khác d?a trên c?u h?nh, ngư?i s? d?ng giao di?n (giao di?n ngư?i dùng) có th? không c?p nh?t t? đ?ng n?u cài đ?t này có hi?u l?c.

Ngoài ra, b?n có th? gi?m thi?u lưu lư?ng m?ng b?ng th?c hi?n m?t t? ch?c cơ c?u t?t c?p trên các máy ch? t?p tin c?a b?n, như trong c?u trúc m?u sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
\\server\sharename\Users
\user1
\user2
\apps
\bus-Apps
\Office
\data
\common
Thư m?c "ngư?i dùng" trong m?u này là ? thư m?c sâu 1 khi b?n b?n đ? m?t ? đ?a đ? \\server\sharename.

V?i c?u trúc thư m?c này, h?u h?t thay đ?i t?p tin x?y ra ? đ? sâu thư m?c 2 ho?c sâu hơn. V? v?y, s? lư?ng ChangeNotify yêu c?u đư?c g?i qua WAN đư?c t?i thi?u hoá.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Khi b?n phân tích m?ng ch?p, giám sát m?ng cho th?y lư?ng truy c?p SMB thông báo cho s? thay đ?i quá nhi?u sau đây:
Khách hàng yêu c?u
SMB: C NT transact - Notify Change 
Ph?n ?ng máy ch?
SMB: R NT transact
Trong m?t s? trư?ng h?p, quá nhi?u đ?c và truy v?n thông tin yêu c?u là tr?nh bày b?i Explorer.exe đ? khác nhau Desktop.ini t?p trên ? đ?a m?ng.
M?t hotfix phát hành trư?c đó, 318675 (Shell32.dll và Cscui.dll ngày» 17-Mar-2002), gi?i quy?t v?n đ? này.

Critical Update 810565 bao g?m t?t c? Shell32.dll thay đ?i t? hotfixes 330929 và 318675.

Này nh?p nháy c?ng có th? x?y ra n?u sai ph?n m?m ch?ng virus đư?c cài đ?t trên các tr?m làm vi?c ho?c trên các máy ch? file. Có m?t s? v?n đ? v?i m?t s? antivirus ph?n m?m n?u heuristic quét ho?c th?i gian th?c quét các tùy ch?n trên m?ng chia s? đư?c b?t. B?n có th? ph?i vô hi?u hóa ScanNetwork th?i gian th?c tùy ch?n c?u h?nh trong ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? đư?c cài đ?t trên máy khách ho?c trên các máy ch? file.

Cho m?c đích g? r?i, s? d?ng sau đây phương pháp theo th? t? chúng đư?c tr?nh bày (như b?t bu?c):
 1. B?t t?t m?ng ? scannning. Xem tài li?u hư?ng d?n cho ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n v? làm th? nào đ? turn t?t heuristic quét ho?c th?i gian th?c quét vào m?t m?ng chia s?.
 2. Vô hi?u hoá chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n.
 3. Lo?i b? ph?n m?m ch?ng vi-rút trên c? hai máy khách và các máy ch? file.
Nh?p nháy có th? c?ng đư?c gây ra b?i quá nhi?u QUERY_PATH_INFO lưu lư?ng truy c?p. Trong trư?ng h?p này b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? n?u b?n t?i v? và áp d?ng các Hotfix KB834350 và t?o InfoCacheLevel registry subkey v?i m?t giá tr? c?a 10. Cho thông tin thêm v? hotfix 834350, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834350C?a b?n truy c?p t?i tài nguyên m?ng là ch?m hơn trong Windows XP hơn trong phiên b?n trư?c c?a Windows
Đ? t?o InfoCacheLevel registry subkey, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M?: h?p và sau đó Nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào khóa registry sau đây:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Nh?p vào Ch?nh s?a, b?m M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i InfoCacheLevel đ? thay th?Giá tr? m?i # 1, sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m vào các InfoCacheLevel Giá tr? DWORD trong c?a s? bên ph?i, nh?p vào Ch?nh s?a, sau đó b?mS?a đ?i.
 6. Dư?i Dữ liệu giá trị, lo?i10, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý InfoCacheLevel có th? có b?t k? m?t trong các giá tr? sau trong k? hi?u h? th?p l?c phân:
 • 0-Vô hi?u hóa b? nh? đ?m cho t?t c? các file và thư m?c
 • 1-Cho phép b? nh? đ?m cho t?p tin v?i tên t?p tin ng?n (8.3)- m?c đ?nh
 • 10-Cho phép b? nh? đ?m cho t?t c? các t?p và c?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 816375 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbenv kbbug kbmt KB816375 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816375

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com