Internet Explorer hay Outlook Express quits b?t ng? v?i m?t l?i trong Mshtml.dll

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816506
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p b?t k? tri?u ch?ng sau đây:
 • Sau khi b?n cài đ?t MS03-004: tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer (Q810847.exe) trên m?t máy tính đang ch?y Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1), Microsoft Outlook ho?c Microsoft Outlook Express có th? thoát kh?i b?t ng?, ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i là tương t? như thông báo l?i sau khi b?n nh?p vào thư đi?n t? ho?c b?n s? d?ng các SaoDán l?nh đ? dán văn b?n vào thư đi?n t?:
  Outlook Express đ? b?t g?p m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

  N?u b?n đ? ? gi?a m?t cái g? đó, nh?ng thông tin b?n đ? làm vi?c trên có th? m?t đi.

  Kh?i đ?ng l?i Outlook Express.

  Xin vui l?ng cho bi?t Microsoft v? v?n đ? này

  Chúng tôi đ? t?o ra m?t báo cáo l?i mà b?n có th? g?i đ? giúp chúng tôi hoàn thi?n Outlook Express. Chúng tôi s? x? l? báo cáo này là bí m?t và vô danh.

  Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m vào đây.
  Khi b?n xem các d? li?u trong báo cáo l?i, báo cáo có ch?a m?t ch? k? l?i tương t? như:
    AppName  AppVer     ModName   ModVer     offset
    ------------------------------------------------------------
    msimn.exe 6.00.2800.1106 mshtml.dll 6.0.2800.1141 varies
  
  Lưu ? r?ng v?n đ? này c?ng có th? x?y ra trong các chương tr?nh khác s? d?ng các ch?c năng ch?nh s?a HTML trong Mshtml.dll.
 • Internet Explorer có th? thoát kh?i b?t ng?, ho?c b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n s? d?ng các d?ch v? trên m?t trang Web:
  Microsoft Internet Explorer g?p m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

  N?u b?n đ? ? gi?a m?t cái g? đó, nh?ng thông tin b?n đ? làm vi?c trên có th? m?t đi.

  Kh?i đ?ng l?i Microsoft Internet Explorer.

  Xin vui l?ng cho bi?t Microsoft v? v?n đ? này

  Chúng tôi đ? t?o ra m?t báo cáo l?i mà b?n có th? g?i đ? giúp chúng tôi c?i thi?n Microsoft Internet Explorer. Chúng tôi s? x? l? báo cáo này là bí m?t và vô danh.

  Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m vào đây .
  Khi b?n xem các d? li?u trong báo cáo l?i, báo cáo có ch?a m?t ch? k? l?i tương t? như:
    AppName    AppVer     ModName   ModVer    offset
    --------------------------------------------------------------
    iexplore.exe 6.00.2800.1106 mshtml.dll 6.0.2800.1141 varies
  
.

NGUYÊN NHÂN

Outlook và Outlook Express v?n đ? gây ra b?i m?t h?i quy l?i trong các t?p tin Mshtml.dll đư?c bao g?m trong phiên b?n Internet Explorer 6 SP1 MS03-004: tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer (Q810847.exe). V?n đ? Internet Explorer x?y ra n?u m?t trang Web g?i các removeNode phương pháp trong k?ch b?n m? trên m?t cache con tr? hàm trên đ?i tư?ng theo phong cách ph?n t?. Trong trư?ng h?p này, s? vi ph?m truy c?p là nhi?u kh? năng x?y ra càng nhi?u ch?c năng con tr? trên Web trang đư?c t? đ?ng t?o ra và sau đó b? lo?i b? v?i các removeNode phương pháp.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Windows Server 2003 Service Pack 1 và Windows Server 2003

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------
  09-Jun-2005 17:02 6.0.3790.2461 3,109,376 Mshtml.dll

Windows XP Service Pack 2

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Apr-2005 15:49 6.0.2900.2659  3,014,144 Mshtml.dll    

Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0 SP6, Windows Me, Windows 98 Second Edition và Windows 98

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? trung tâm t?i v?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? q816506.exe gói bây gi?.
Ngày phát hành: Ngày 14 tháng 3 năm 2003

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Quan tr?ng Cài đ?t MS03-015: tháng 4, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer (Q813489.exe) trư?c khi cài đ?t Q816506.exe. N?u b?n không cài đ?t Q813489.exe trư?c khi cài đ?t Q816506.exe, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t 813489.exe:
Microsoft Internet Explorer Update
B?n c?p nh?t này yêu c?u Internet Explorer 6 SP1 s? đư?c cài đ?t.
Đ? thêm thông tin v? MS03-015: tháng 4, 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
813489MS03-015: Tháng 4, 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  07-Mar-2003 20:44 6.00.2800.1173 2,683,392 Mshtml.dll
Chú ý B?n c?p nh?t này s? thay th? hotfix Q814834.exe trư?c đây có s?n t? d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Internet Explorer 6 SP1. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? các b?n vá l?i Q810847.exe và Q813489.exe tích lu? cho Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
810847MS03-004: Tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
813489 MS03-015: Tháng 4, 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 816506 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
atdownload kbwinserv2003presp2fix kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB816506 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816506

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com