Windows XP th?p phân m?nh Heap thu?t toán tính năng có s?n cho Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816542 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Các thu?t toán cao phân m?nh Heap có s?n trong Windows XP bây gi? có s?n cho Windows 2000.

Các thu?t toán cao phân m?nh Heap gi?m thi?u đ?ng phân m?nh và c?i thi?n hi?u su?t phân b? Win32 Heap khi nó phân b? ho?c deallocates b? nh? dài bi?n kh?i. Thu?t toán này c?ng quy mô t?t trên các máy tính s?.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng tính năng này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date    Time Version     Size  File name
  -----------------------------------------------------
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6738  42,256 Basesrv.dll
  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656  236,304 Cmd.exe 
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6660  233,232 Gdi32.dll 
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll
  04-Feb-2003 20:15 5.0.2195.6661  29,264 Mountmgr.sys
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6751  333,072 Msgina.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  483,600 Ntdll.dll
  04-Jun-2003 17:17 5.0.2195.6752 1,695,296 Ntkrnlmp.exe
  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 1,694,336 Ntkrnlpa.exe
  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 1,715,264 Ntkrpamp.exe
  04-Jun-2003 17:17 5.0.2195.6752 1,672,832 Ntoskrnl.exe
  08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701  90,232 Rdpwd.sys
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6688  403,216 User32.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6745  385,808 Userenv.dll
  02-Jun-2003 21:26 5.0.2195.6751 1,628,816 Win32k.sys
  29-May-2003 23:25 5.0.2195.6750  181,520 Winlogon.exe
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6752  243,984 Winsrv.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  483,600 Ntdll.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6751 1,628,816 Win32k.sys
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6752  243,984 Winsrv.dll
Hotfix này C?p nh?t Windows API đ? kích ho?t sơ đ? m?i qu?n l? b? nh?. Đ? s? d?ng này th?c hi?n m?i ch?c năng HeapSetInformation, s? d?ng m?t API cu?c g?i đó là tương t? như sau:
ULONG ulHeapCompatibilityInformation ;
  ulHeapCompatibilityInformation = 2;
  if(HeapSetInformation(hCHeap,HeapCompatibilityInformation,&ulHeapCompatibilityInformation,
   sizeof(ulHeapCompatibilityInformation))) {
   wprintf(L"Heap algorithm set to %s Low-fragmentation heap(handle=0x%x)\n", 
     buf[ulHeapCompatibilityInformationRequested], hCHeap);
  }
  else
   wprintf( L"Unable to set Heap information to %s (handle=0x%x)GetLastError()= %d 0x%x\n", 
     buf[ulHeapCompatibilityInformationRequested],hCHeap, GetLastError(), GetLastError());
  }
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? đ?t tên m?i cho Microsoft Windows Hotfix gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 816542 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB816542 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816542

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com