Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS b?n C?p Nh?t năng đ?ng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816592 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 317590.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh ch?c năng C?p Nh?t DNS trong Microsoft Windows Server 2003. C?p Nh?t DNS ch?c năng cho phép máy tính khách DNS đ? đăng k? và đ? t? đ?ng C?p Nh?t các b?n ghi tài nguyên v?i m?t máy ch? DNS b?t c? khi nào thay đ?i x?y ra. N?u b?n s? d?ng ch?c năng này, b?n có th? làm gi?m các yêu c?u v? hư?ng d?n s? d?ng qu?n l? khu h? sơ, đ?c bi?t là cho các khách hàng đó thư?ng xuyên di chuy?n và s? d?ng máy ch? lưu tr? năng đ?ng Configuration Protocol (DHCP) đ? có đư?c m?t IP Đ?a ch?.

Windows Server 2003 cung c?p h? tr? cho C?p Nh?t đ?ng ch?c năng như mô t? trong yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 2136. Đ?i v?i các máy ch? DNS, d?ch v? DNS cho phép b?n đ? cho phép ho?c vô hi?u hóa vi?c C?p Nh?t DNS ch?c năng trên m?t cơ s? cho m?i khu v?c t?i m?i máy ch? đư?c c?u h?nh đ? t?i ho?c là m?t tiêu chu?n chính hay thư m?c tích h?p vùng.

Tính năng c?p nh?t Windows Server 2003 DNS

D?ch v? DNS cho phép khách hàng máy tính t? đ?ng C?p Nh?t các b?n ghi tài nguyên trong DNS. Khi b?n s? d?ng ch?c năng này, b?n c?i thi?n DNS qu?n tr? b?ng cách gi?m th?i gian c?n đ? t? qu?n l? khu v?c h? sơ. B?n có th? s? d?ng ch?c năng C?p Nh?t DNS v?i DHCP đ? c?p nh?t các b?n ghi tài nguyên khi thay đ?i đ?a ch? IP c?a máy tính. Máy tính đang ch?y Windows Server 2003 có th? g?i năng đ?ng b?n C?p Nh?t.

Windows Server 2003 cung c?p các tính năng sau đây có liên quan đ?n giao th?c C?p Nh?t đ?ng DNS:
 • S? d?ng d?ch v? thư m?c Active Directory như m?t đ?i l? d?ch v? cho b? đi?u khi?n vùng.
 • Tích h?p v?i thư m?c ho?t đ?ng.

  B?n có th? tích h?p các khu DNS vào Active Directory đ? cung c?p tăng l?i khoan dung và an ninh. M?i vùng Active Directory tích h?p đư?c nhân r?ng trong s? t?t c? b? ki?m soát mi?n trong mi?n Active Directory. T?t c? các máy ch? DNS ch?y trên các b? đi?u khi?n tên mi?n có th? ho?t đ?ng như h? ph?c v? chính cho khu v?c và ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng. Thư m?c ho?t đ?ng sao chép trên m?t cơ s? cho m?i tài s?n và lan truy?n nh?ng thay đ?i có liên quan ch?.
 • L?o hóa và scavenging h? sơ.

  Các D?ch v? DNS Server có th? quét và lo?i b? b?n ghi không c?n c?n thi?t. Khi b?n Kích ho?t tính năng này, b?n có th? ngăn ng?a l?i th?i h? sơ c?n l?i trong DNS.
 • B?n C?p Nh?t năng đ?ng an toàn trong ho?t đ?ng Thư m?c tích h?p khu.

  B?n có th? c?u h?nh đang ho?t đ?ng Thư m?c tích h?p khu cho an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng đ? các ch? đư?c ?y quy?n ngư?i dùng có th? th?c hi?n thay đ?i đ?n m?t vùng hay m?t k? l?c.
 • Hành chính t? m?t d?u nh?c l?nh.
 • Nâng cao đ? phân gi?i tên.
 • B? nh? đ?m nâng cao và b? nh? đ?m tiêu c?c.
 • Kh? năng tương tác v?i máy ch? DNS thi hành đ?y đ?.
 • Tích h?p v?i các d?ch v? m?ng khác.
 • Gia tăng khu v?c chuy?n giao.

Làm th? nào máy tính d?a trên Windows Server 2003 C?p Nh?t tên DNS c?a h?

Theo m?c đ?nh, máy tính ch?y Windows Server 2003 và đó là t?nh đư?c c?u h?nh cho TCP/IP th? đ? t? đ?ng đăng k? đ?a ch? máy ch? (A) và b?n ghi tài nguyên con tr? (PTR) cho đ?a ch? IP đư?c đ?t c?u h?nh và s? d?ng các k?t n?i m?ng đư?c cài đ?t. Theo m?c đ?nh, t?t c? các máy tính đăng k? h? sơ đư?c d?a trên tên đ?y đ? máy tính.

Cho Windows Server 2003 d?a trên máy vi tính, tên chính đ?y đ? máy là m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên (FQDN). Ngoài ra, tên máy tính đ?y đ? chính là h?u t? DNS chính c?a máy tính đư?c g?n vào các tên máy tính. Đ? xác đ?nh h?u t? DNS chính c?a máy tính và các tên máy tính, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, b?m Thu?c tính, sau đó b?m Máy tính Tên.

B?n C?p Nh?t DNS có th? đư?c g?i cho b?t k? m?t trong nh?ng đi?u sau đây l? do ho?c các s? ki?n:
 • Đ?a ch? IP thêm, lo?i b? ho?c thay đ?i TCP/IP c?u h?nh thu?c tính cho b?t k? m?t trong cài đ?t m?ng các k?t n?i.
 • M?t h?p đ?ng thuê đ?a ch? IP thay đ?i hay renews b?t k? m?t trong s? các cài đ?t k?t n?i m?ng v?i máy ch? DHCP. Ví d?, b?n c?p nh?t này x?y ra khi các máy tính đư?c kh?i đ?ng ho?c khi b?n s? d?ng các ipconfig / làm m?i b? ch? huy.
 • B?n s? d?ng các ipconfig /registerdns l?nh b?ng tay ép bu?c m?t b?n C?p Nh?t tên khách hàng đăng k? trong DNS.
 • Máy tính đư?c b?t.
 • M?t máy ch? thành viên đang xúc ti?n đ?n m?t mi?n b? đi?u khi?n.
Khi m?t trong nh?ng s? ki?n gây nên m?t C?p Nh?t DNS, DHCP D?ch v? khách hàng, không ph?i là d?ch v? DNS Client, g?i thông tin C?p Nh?t. N?u m?t s? thay đ?i đ?n đ?a ch? IP thông tin x?y ra do c?a DHCP, b?n C?p Nh?t tương ?ng trong DNS đư?c th?c hi?n đ? đ?ng b? hóa ánh x? tên, đ?a ch? cho các máy tính. Các khách hàng DHCP d?ch v? th?c hi?n ch?c năng này cho t?t c? các k?t n?i m?ng trên h? th?ng. Đi?u này bao g?m các k?t n?i không đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DHCP.

Chú ý
 • Quá tr?nh C?p Nh?t cho Windows Server 2003 d?a trên máy tính dùng DHCP đ? có đư?c đ?a ch? IP c?a h? là khác nhau t? các quá tr?nh đư?c mô t? trong ph?n này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "H?i nh?p c?a DHCP v?i DNS" ph?n và các "Windows DHCP khách hàng và DNS năng đ?ng C?p Nh?t giao th?c"ph?n.
 • Quá tr?nh C?p Nh?t đư?c mô t? trong ph?n này gi? đ?nh r?ng m?c đ?nh cài đ?t Windows Server 2003 đang có hi?u l?c. C? th? tên và thông tin hành vi là tunable khi thu?c tính TCP/IP nâng cao c?u h?nh đ? s? d?ng thi?t l?p DNS không m?c đ?nh.
 • Bên c?nh tên máy tính đ?y đ?, ho?c tên chính c?a máy tính, b?n có th? c?u h?nh b? sung c? th? k?t n?i DNS tên và tùy ch?n đăng k? ho?c c?p nh?t chúng trong DNS.
Theo m?c đ?nh, Windows XP và Windows Server 2003 reregister c?a h? ghi tài nguyên a và PTR m?i 24 gi? b?t k? v? vai tr? c?a máy tính. Đ? thay đ?i th?i gian này, thêm các m?c nh?p registry DefaultRegistrationRefreshInterval theo sau registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters
Kho?ng th?i gian đư?c thi?t l?p trong vài giây.

M?t ví d? v? làm th? nào DNS C?p Nh?t công vi?c

Cho Windows Server 2003, b?n C?p Nh?t năng đ?ng thư?ng đư?c yêu c?u khi m?t tên DNS ho?c đ?a ch? IP thay đ?i trên máy tính. Ví d?, m?t khách hàng đ?t tên là "oldhost" đ?u tiên đư?c c?u h?nh trong thu?c tính h? th?ng có các tên sau đây:
Tên máy tính: oldhost
Tên mi?n DNS c?a máy tính: example.Microsoft.com
Tên đ?y đ? máy tính: oldhost.example.Microsoft.com
Trong ví d? này, không có tên mi?n DNS k?t n?i-c? th? đư?c c?u h?nh cho máy tính. N?u b?n đ?i tên máy tính t? "oldhost" đ? "newhost", nh?ng thay đ?i tên sau x?y ra:
Tên máy tính: newhost
Tên mi?n DNS c?a máy tính: example.Microsoft.com
Tên đ?y đ? máy tính: newhost.example.Microsoft.com
Theo tên thay đ?i đư?c áp d?ng trong Thu?c tính h? th?ngWindows Server 2003 s? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i Windows, các khách hàng DHCP d?ch v? th?c hi?n các tr?nh t? sau đây đ? C?p Nh?t DNS:
 1. D?ch v? DHCP Client g?i m?t s? kh?i đ?u c?a chính quy?n (SOA) lo?i truy v?n b?ng cách s? d?ng tên mi?n DNS c?a máy tính.

  Khách hàng máy tính s? d?ng FQDN đư?c c?u h?nh hi?n th?i c?a máy tính, ch?ng h?n như "newhost.example.microsoft.com", theo tên ch? ra ? đây truy v?n.
 2. Các máy ch? DNS có th?m quy?n cho vùng ch?a các khách hàng FQDN đáp ?ng SOA-lo?i truy v?n.

  Đ?i v?i tiêu chu?n chính khu v?c, h? ph?c v? chính ho?c ch? s? h?u, đó tr? l?i đáp l?i truy v?n SOA là c? đ?nh và t?nh. Tên h? ph?c v? chính luôn luôn phù h?p v?i tên DNS chính xác như tên đó là hi?n th? trong các b?n ghi tài nguyên SOA đư?c lưu tr? v?i khu v?c. Tuy nhiên, n?u khu v?c mà đang đư?c C?p Nh?t là thư m?c tích h?p, b?t k? máy ch? DNS là t?i khu v?c có th? đáp ?ng và t? đ?ng chèn tên riêng c?a nó như là chính h? ph?c v? khu v?c đáp l?i truy v?n SOA.
 3. D?ch v? DHCP Client c? g?ng liên l?c v?i DNS chính h? ph?c v?.

  Máy s? d?ng quy tr?nh SOA truy v?n đáp cho tên c?a xác đ?nh đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS đư?c ?y quy?n như ti?u h?c h? ph?c v? cho vi?c ch?p nh?n tên c?a nó. N?u nó là c?n thi?t, các khách hàng th?c hi?n sau đây các bư?c đ? liên l?c v?i và t? đ?ng c?p nh?t các máy ch? chính c?a m?nh:
  1. Khách hàng s? g?i m?t yêu c?u C?p Nh?t đ?ng cho các chính máy ch? mà đư?c xác đ?nh SOA truy v?n phó.

   Nếu C?p Nh?t đ? thành công, không có hành đ?ng b? sung đư?c l?y.
  2. N?u b?n c?p nh?t này không thành công, khách hàng ti?p theo s? g?i ki?u NS truy v?n cho tên vùng đư?c xác đ?nh trong h? sơ SOA.
  3. Khi khách hàng nh?n đư?c m?t ph?n ?ng cho truy v?n này, khách hàng s? g?i m?t truy v?n SOA cho các máy ch? DNS đ?u tiên đư?c li?t kê trong các ph?n ?ng.
  4. Sau khi truy v?n SOA đư?c gi?i quy?t, khách hàng s? g?i m?t C?p Nh?t đ?ng t?i h? ph?c v? đư?c ch? đ?nh trong SOA quay tr? l?i k? l?c.

   N?u b?n c?p nh?t thành công, không có hành đ?ng b? sung là th?c hi?n.
  5. N?u b?n c?p nh?t này không thành công, các khách hàng l?p đi l?p l?i các truy v?n SOA x? l? b?ng cách g?i t?i h? ph?c v? DNS ti?p theo đư?c li?t kê trong các ph?n ?ng.
 4. Sau khi h? ph?c v? chính, và có th? th?c hi?n C?p Nh?t liên l?c, khách hàng s? g?i yêu c?u b?n C?p Nh?t, và các máy ch? x? l? nó.

  N?i dung c?a các yêu c?u C?p Nh?t bao g?m các hư?ng d?n đ? thêm A, và có th? c? PTR, ghi tài nguyên cho "newhost.example.microsoft.com" và đ?n lo?i b? các lo?i cùng m?t b?n ghi cho "oldhost.example.microsoft.com". ("oldhost.example.microsoft.com" là tên» mà đư?c đăng trư?c đó k?.)

  Các máy ch? c?ng ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng b?n C?p Nh?t đư?c phép khách hàng yêu c?u. Đ?i v?i tiêu chu?n khu chính, b?n C?p Nh?t năng đ?ng không đư?c b?o đ?m. B?t k? n? l?c khách hàng C?p Nh?t thành công. Cho Khu v?c ho?t đ?ng tích h?p Directory, b?n C?p Nh?t đư?c b?o đ?m và th?c hi?n b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t b?o m?t thư m?c d?a trên.
B?n C?p Nh?t năng đ?ng g?i ho?c làm m?i theo đ?nh k?. Theo m?c đ?nh, máy tính này g?i m?t c?p nh?t m?i 24 gi?. N?u b?n c?p nh?t gây ra không có thay đ?i d? li?u c?a khu v?c, khu v?c v?n c?n ? phiên b?n hi?n t?i c?a nó, và không có thay đ?i đư?c vi?t. B?n c?p nh?t mà gây ra thay đ?i khu v?c th?c t? ho?c tăng khu v?c chuy?n x?y ra ch? khi tên ho?c đ?a ch? th?c s? thay đ?i.

Chú ý Tên không b? lo?i b? t? các khu DNS n?u h? tr? thành không ho?t đ?ng ho?c n?u h? không đư?c C?p Nh?t trong kho?ng th?i gian 24 gi? C?p Nh?t. DNS không s? d?ng m?t cơ ch? đ? phát hành ho?c tombstone names, m?c dù DNS khách hàng c? g?ng đ? xóa ho?c đ? c?p nh?t h? sơ tên c? khi tên m?i ho?c đ?a ch? thay đ?i đư?c áp d?ng

Khi d?ch v? DHCP Client thanh ghi a và PTR tài nguyên h? sơ cho m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, khách hàng s? d?ng m?t b? nh? đ?m m?c đ?nh th?i gian đ? s?ng (TTL) value 15 phút cho máy ch? lưu tr? h? sơ. Giá tr? này s? xác đ?nh bao lâu các máy ch? DNS và khách hàng b? nh? cache c?a máy vi tính ghi l?i khi chúng bao g?m trong m?t ph?n ?ng truy v?n.

H?i nh?p c?a DHCP v?i DNS

V?i Windows Server 2003, m?t máy ch? DHCP có th? kích ho?t đ?ng b?n C?p Nh?t trong không gian tên DNS cho b?t k? m?t trong s? khách hàng c?a m?nh có h? tr? các b?n C?p Nh?t. Ph?m vi khách hàng có th? s? d?ng giao th?c C?p Nh?t đ?ng DNS đ? C?p Nh?t máy ch? lưu tr? l?p b?n đ? tên, đ?a ch? thông tin b?t c? khi nào thay đ?i x?y ra c?a h? DHCP t? gán đ?a ch?. (Thông tin b?n đ? này đư?c lưu gi? trong các khu v? DNS máy ch?.) M?t máy ch? DHCP trên Windows Server 2003 có th? th?c hi?n C?p Nh?t thay m?t c?a nó Khách DHCP đ?n b?t k? máy ch? DNS.

Cách DHCP/DNS C?p Nh?t công tr?nh tương tác

B?n có th? s? d?ng h? ph?c v? DHCP đ? đăng k? và c?p nh?t các PTR và a b?n ghi tài nguyên trên danh ngh?a c?a khách hàng c?a máy ch? DHCP kích ho?t. Khi b?n làm Đi?u này, b?n ph?i s? d?ng m?t DHCP b? sung tùy ch?n, tùy ch?n khách hàng FQDN (tùy ch?n 81). Tùy ch?n này cho phép khách hàng g?i c?a nó FQDN c?a ph?c v? DHCP, gói DHCPREQUEST. Đi?u này cho phép khách hàng thông báo cho máy ch? DHCP là đ? c?p d?ch v? nó đ?i h?i.

Các FQDN tùy ch?n bao g?m sáu trư?ng sau:
 • Mã
  Ch? đ?nh m? cho tùy ch?n này (81).
 • Len
  Xác đ?nh đ? dài c?a tùy ch?n này. (Đi?u này ph?i là t?i thi?u 4.)
 • Lá c?
  Ch? đ?nh lo?i h?nh d?ch v?.
 • 0
  Khách hàng s? đăng k? h? sơ (ch? nhà) "A".
 • 1
  Khách hàng mu?n DHCP đ? đăng k? (Host "A") k? l?c.
 • 3
  DHCP s? đăng k? h? sơ (ch? nhà) "A" b?t k? yêu c?u c?a khách hàng.
 • RCODE1
  Ch? đ?nh m?t ph?n ?ng m? máy ch? là g?i cho khách hàng.
 • RCODE2
  Ch? đ?nh m?t phân đ?nh b? sung c?a RCODE1.
 • Tên mi?n
  Ch? đ?nh FQDN c?a khách hàng.
N?u khách hàng yêu c?u đ? đăng k? các b?n ghi tài nguyên DNS, khách hàng có trách nhi?m t?o ra yêu c?u b?n C?p Nh?t năng đ?ng theo yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 2136. Sau đó, các máy ch? DHCP đăng k? c?a nó PTR (con tr?) k? l?c.

Cho r?ng tùy ch?n này đ? đư?c ban hành b?i m?t ?ng d?ng khách DHCP đ? đi?u ki?n, ch?ng h?n như m?t DHCP kích ho?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000, ho?c Microsoft Windows XP. Trong trư?ng h?p này, các tùy ch?n là x? l? và gi?i thích b?i d?a trên Windows Server 2003 H? ph?c v? DHCP đ? xác đ?nh như th? nào các máy ch? s? kh?i t?o b?n C?p Nh?t thay m?t cho các khách hàng.

Ví d?, b?n có th? s? d?ng b?t k? m?t trong các c?u h?nh sau đ? x? l? khách hàng yêu c?u:
 • H? ph?c v? DHCP thanh ghi và c?p nh?t thông tin khách hàng v?i các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh c?a nó theo đi?u yêu c?u khách hàng.

  Đi?u này là c?u h?nh m?c đ?nh cho máy ch? DHCP trên Windows Server 2003 và khách hàng đó đang ch?y Windows Server 2003, Windows 2000 ho?c Windows XP. Trong này ch? đ?, b?t k? m?t trong nh?ng khách hàng Windows DHCP có th? ch? ra cách mà DHCP máy ch? C?p nh?t các máy ch? lưu tr? a và PTR ghi tài nguyên. N?u có th?, DHCP máy ch? x? l? khách hàng yêu c?u x? l? thông tin C?p Nh?t c?a nó tên và IP thông tin đ?a ch? trong DNS.

  Đ? c?u h?nh h? ph?c v? DHCP đ? đăng k? thông tin khách hàng theo yêu c?u c?a khách hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? thu?c tính DHCP Đ?i v?i các máy ch? ho?c ph?m vi riêng l?.
  2. B?m vào các DNS tab, b?m vàoThu?c tính, sau đó b?m đ? ch?n các T? đ?ng C?p Nh?t DNS A và h? sơ PTR ch? n?u yêu c?u c?a khách hàng d?ch v? DHCPh?p ki?m.
 • H? ph?c v? DHCP luôn luôn đăng k? và c?p nh?t các khách hàng thông tin v?i các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh c?a nó.

  Đây là m?t s?a đ?i c?u h?nh đư?c h? tr? cho các máy ch? DHCP trên Windows Server 2003 và khách hàng mà đang ch?y Windows Server 2003, Windows 2000 ho?c Windows XP. Trong ch? đ? này, các Máy ch? DHCP luôn luôn th?c hi?n C?p Nh?t c?a các khách hàng FQDN và thuê l?i đ?a ch? IP thông tin b?t k? c?a cho dù máy khách đ? yêu c?u th?c hi?n C?p Nh?t c?a riêng c?a nó.

  Đ? c?u h?nh m?t Máy ch? DHCP đ? đăng k? và c?p nh?t thông tin khách hàng v?i c?u h?nh DNS các máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? thu?c tính DHCP cho máy ch?
  2. Nh?p vào DNS, Nh?p vào Thu?c tính, nh?n vào đây đ? ch?n các Kích ho?t tính năng C?p Nh?t năng đ?ng DNS Menu caøi ñaët dư?i đây ki?m tra h?p và b?mLuôn luôn t? đ?ng C?p Nh?t DNS A và PTR h? sơ.
 • H? ph?c v? DHCP không bao gi? đăng k? và c?p nh?t các khách hàng thông tin v?i các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh c?a nó.

  Đ? s? d?ng c?u h?nh máy ch? DHCP ph?i đư?c c?u h?nh đ? vô hi?u hóa hi?u su?t c?a DHCP/DNS t?m thông tin C?p Nh?t. Khi b?n s? d?ng c?u h?nh này, không có khách hàng máy ch? lưu tr? a ho?c PTR b?n ghi tài nguyên đư?c C?p Nh?t trong DNS cho các khách hàng DHCP.

  Đ? c?u h?nh h? ph?c v? không bao gi? C?p nh?t thông tin khách hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? thu?c tính DHCP cho các Máy ch? DHCP ho?c m?t trong ph?m vi c?a nó trên máy ch? DHCP trên Windows Server 2003.
  2. Nh?p vàoDNS, b?m Thu?c tính, và sau đó xóa cácKích ho?t tính năng C?p Nh?t năng đ?ng DNS theo đ? thi?t đ?t dư?i đây h?p ki?m.
  Theo m?c đ?nh, thông tin C?p Nh?t luôn đư?c th?c hi?n cho m?i đư?c cài đ?t Windows Server 2003 d?a trên các máy ch? DHCP và b?t k? ph?m vi m?i mà b?n t?o cho h?.

Khách Windows DHCP và giao th?c C?p Nh?t đ?ng DNS

Khách DHCP đang ch?y Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP ho?c h? đi?u hành trư?c đó có th? tương tác m?t cách khác nhau khi h? th?c hi?n tương tác DHCP/DNS. Hi?n th? các ví d? sau đây làm th? nào quá tr?nh này thay đ?i trong trư?ng h?p khác nhau.

M?t ví d? v? m?t tương tác C?p Nh?t DHCP/DNS cho các khách hàng DHCP d?a trên Windows Server 2003, d?a trên Windows 2000 và Windows XP d?a trên

Khách hàng đang ch?y Windows Server 2003, Windows 2000 ho?c Windows XP DHCP tương tác v?i DNS C?p Nh?t đ?ng giao th?c theo cách sau đây:
 1. Khách hàng s? kh?i t?o m?t tin nh?n yêu c?u d?ch v? DHCP (DHCPREQUEST) đ? h? ph?c v?. Yêu c?u bao g?m các tùy ch?n 81.
 2. H? ph?c v? tr? v? m?t thông báo xác nh?n DHCP (DHCPACK) cho khách hàng. Các khách hàng trao m?t h?p đ?ng thuê đ?a ch? IP và bao g?m các tùy ch?n 81. Nếu Máy ch? DHCP đư?c c?u h?nh v?i các cài đ?t m?c đ?nh, tùy ch?n 81 nói v?i khách hàng h? ph?c v? DHCP s? đăng k? các b?n ghi DNS PTR và khách hàng s? đăng k? các b?n ghi DNS A.
 3. Không đ?ng b?, khách hàng s? g?i m?t yêu c?u C?p Nh?t DNS đ? các máy ch? DNS cho riêng c?a m?nh trư?c tra c?u h? sơ, m?t máy ch? tài nguyên k? l?c.
 4. H? ph?c v? DHCP đăng k? h? sơ PTR v? các khách hàng.

M?t ví d? v? m?t tương tác C?p Nh?t DHCP/DNS cho khách d?a-trên-Windows DHCP s? d?ng m?t phiên b?n c?a Windows mà s?m hơn Windows Server 2003

Phiên b?n trư?c c?a khách hàng d?a-trên-Windows DHCP không h? tr? DNS năng đ?ng C?p Nh?t quá tr?nh tr?c ti?p và không th? tương tác tr?c ti?p v?i DNS h? ph?c v?. Cho các khách hàng DHCP, thông tin C?p Nh?t thư?ng đư?c x? l? ? đây cách:
 1. Khách hàng s? kh?i t?o m?t tin nh?n yêu c?u d?ch v? DHCP (DHCPREQUEST) đ? h? ph?c v?. Yêu c?u này không bao g?m các tùy ch?n 81.
 2. H? ph?c v? tr? v? m?t thông báo xác nh?n DHCP (DHCPACK) cho khách hàng. Khách hàng c?p m?t h?p đ?ng thuê đ?a ch? IP, mà không có tùy ch?n 81.
 3. Các máy ch? s? g?i thông tin C?p Nh?t t?i h? ph?c v? DNS cho các khách hàng chuy?n ti?p tra c?u h? sơ, h? sơ tài nguyên máy ch? lưu tr? A, và s? g?i m?t b?n C?p Nh?t các khách hàng PTR đ?o ngư?c tra c?u h? sơ.

An toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng

Đ?i v?i Windows Server 2003, DNS b?n c?p nh?t b?o m?t có s?n ch? cho các khu đư?c tích h?p vào Active Directory. Sau khi b?n tích h?p m?t vùng, b?n có th? s? d?ng danh ki?m soát sách truy nh?p (ACL) tính năng đư?c ch?nh s?a có s?n trong DNS-theo đ? thêm ho?c lo?i b? ngư?i dùng ho?c nhóm t? ACL cho m?t khu v?c c? th? ho?c đ?i v?i m?t b?n ghi tài nguyên.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, t?m ki?m các "s?a đ?i an ninh cho m?t ch? đ? tài nguyên ghi"ho?c các" đ? s?a đ?i an ninh cho m?t thư m?c khu v?c tích h?p"ch? đ? trong Windows Server 2003 giúp.

Theo m?c đ?nh, C?p Nh?t đ?ng an ninh cho Các máy ch? Windows Server 2003 DNS và khách hàng đư?c x? l? theo cách sau đây:
 1. Windows Server 2003 d?a trên DNS khách hàng c? g?ng s? d?ng toàn năng đ?ng c?p nh?t đ?u tiên. N?u b?n c?p nh?t toàn t? ch?i, khách hàng c? g?ng s? d?ng m?t C?p Nh?t an toàn.

  Ngoài ra, khách hàng s? d?ng m?t chính sách C?p Nh?t m?c đ?nh mà cho phép h? đ? th? ghi đè lên m?t b?n ghi tài nguyên trư?c đây đăng k?, tr? khi h? c? th? đang b? ch?n b?i b?n c?p nh?t b?o m?t.
 2. B?i m?c đ?nh, sau khi tr? thành m?t vùng Active Directory tích h?p, d?a vào Windows Server 2003 cho phép các máy ch? DNS ch? an toàn năng đ?ng b?n C?p Nh?t.
Theo m?c đ?nh, khi b?n s? d?ng tiêu chu?n khu v?c lưu tr?, máy ch? DNS d?ch v? không kích ho?t tính năng C?p Nh?t năng đ?ng v? các khu c?a nó. Đ?i v?i các khu là m?t trong hai tích h?p thư m?c ho?c s? d?ng tiêu chu?n d?a trên t?p tin lưu tr?, b?n có th? thay đ?i các vùng đ? cho phép t?t c? các thông tin C?p Nh?t năng đ?ng. Đi?u này cho phép t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c ch?p nh?n b?i đi qua vi?c s? d?ng các b?n c?p nh?t b?o m?t.

Quan tr?ng D?ch v? DHCP Server có th? th?c hi?n đăng k? ?y quy?n và C?p Nh?t c?a b?n ghi DNS cho khách hàng di s?n mà không h? tr? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "b?ng cách s? d?ng DNS các máy ch? v?i DHCP"ch? đ? trong Windows Server 2003 giúp.

N?u b?n s? d?ng nhi?u Windows Server 2003 d?a trên máy ch? DHCP trên m?ng c?a b?n và n?u b?n c?u h?nh các khu c?a b?n đ? kích ho?t tính năng an toàn b?n C?p Nh?t năng đ?ng ch?, s? d?ng ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính-theo đ? thêm máy tính c?a b?n máy ch? DHCP đư?c xây d?ng trong DnsUpdateProxy nhóm. Khi b?n làm đi?u này, t?t c? các máy ch? DHCP có quy?n b?o m?t đ? th?c hi?n các b?n C?p Nh?t ?y quy?n Đ?i v?i b?t k? m?t trong các khách hàng DHCP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "s? d?ng DNS máy ch? v?i DHCP" ch? đ? ho?c ch? đ? "Qu?n l? các nhóm" trong Windows Server 2003 Tr? giúp.

Lưu ý Các ch?c năng b?o m?t thông tin C?p Nh?t năng đ?ng có th? đư?c th?a hi?p n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n ch?y m?t máy ch? DHCP trên m?t b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n
 • Các máy ch? DHCP đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n đăng k? c?a b?n ghi DNS trên m?t cho khách hàng c?a m?nh.
Đ? tránh v?n đ? này, tri?n khai máy ch? DHCP và tên mi?n b? đi?u khi?n trên tách máy vi tính, ho?c c?u h?nh máy ch? DHCP đ? s? d?ng m?t ngư?i s? d?ng chuyên d?ng tài kho?n đ? C?p Nh?t năng đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "s? d?ng DNS máy ch? v?i DHCP" ch? đ? trong Windows Server 2003 giúp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "an ninh cân nh?c khi b?n s? d?ng các nhóm DnsUpdateProxy"ph?n.

Cho phép ch? b?o m?t b?n C?p Nh?t năng đ?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nCông c? qu?n tr?, sau đó b?mDNS.
 2. Dư?i DNS, b?m đúp vào vi?c áp d?ng Máy ch? DNS, nh?p đúp vào Forward Lookup khu ho?cReverse Lookup khu, và sau đó nh?p chu?t ph?i áp d?ng các khu v?c.
 3. Nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, xác minh r?ng khu v?c lo?i là Active Directory tích h?p.
 5. Trong các B?n C?p Nh?t năng đ?ng h?p, b?m vàoAn toàn ch?.
 6. Nh?p vào Ok.
Chú ý Các ch?c năng b?o m?t C?p Nh?t đ?ng đư?c h? tr? ch? cho Ho?t đ?ng thư m?c tích h?p khu. N?u b?n c?u h?nh m?t lo?i khu v?c khác nhau, thay đ?i lo?i khu v?c, và sau đó tích h?p khu v?c trư?c khi b?n an toàn c?a nó b?n C?p Nh?t DNS. C?p Nh?t đ?ng là m?t ph?n m? r?ng RFC tuân th? các Tiêu chu?n DNS. Quá tr?nh C?p Nh?t DNS đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2136, "C?p năng đ?ng Nh?t trong h? th?ng tên mi?n (DNS UPDATE) ".

S? d?ng nhóm b?o m?t DnsUpdateProxy

B?n có th? c?u h?nh m?t máy ch? DHCP trên Windows Server 2003 v? v?y mà nó t? đ?ng đăng k? máy ch? lưu tr? a và b?n ghi tài nguyên PTR trên danh ngh?a c?a DHCP khách hàng. N?u b?n s? d?ng an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng trong c?u h?nh này v?i các c?a s? Server 2003 d?a trên các máy ch? DNS, b?n ghi tài nguyên có th? tr? nên Cu.

Cho Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 1. M?t máy ch? Windows Server 2003 DHCP (DHCP1) th?c hi?n m?t an toàn C?p Nh?t đ?ng trên danh ngh?a c?a m?t trong nh?ng khách hàng c?a m?nh cho m?t tên mi?n DNS c? th? Tên.
 2. B?i v? h? ph?c v? DHCP t?o thành công tên, nó tr? thành ch? s? h?u c?a tên.
 3. Sau DHCP server s? tr? thành ch? s? h?u tên khách hàng, ch? là r?ng máy ch? DHCP có th? C?p Nh?t tên.
Trong m?t s? trư?ng h?p, k?ch b?n này có th? gây ra v?n đ?. Ví d?, n?u DHCP1 không thành công và ph?c v? m?t l?n th? hai d? ph?ng DHCP đi kèm tr?c tuy?n, các máy ch? d? ph?ng không th? C?p Nh?t tên khách hàng v? h? ph?c v? không ph?i là ch? s? h?u c?a các Tên.

Trong m?t ví d? khác, gi? đ?nh r?ng các máy ch? DHCP th?c hi?n C?p Nh?t năng đ?ng cho khách hàng di s?n. N?u b?n nâng c?p nh?ng khách hàng lên Windows Server 2003, Windows 2000 ho?c Windows XP, các khách hàng nâng c?p không th? l?y quy?n s? h?u ho?c C?p nh?t các b?n ghi DNS.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, m?t b?o m?t đư?c xây d?ng trong nhóm có tên DnsUpdateProxy đư?c cung c?p. N?u t?t c? các máy ch? DHCP đư?c b? sung vào nhóm DnsUpdateProxy, các h? sơ c?a m?t máy ch? có th? đư?c C?p Nh?t b?i m?t máy ch? n?u máy ch? đ?u tiên không thành công. Ngoài ra, t?t c? các đ?i tư?ng mà đư?c t?o ra b?i các thành viên c?a nhóm DnsUpdateProxy không đư?c b?o đ?m. V? v?y, các ngư?i dùng đ?u tiên nh?ng ngư?i không ph?i là thành viên c?a nhóm DnsUpdateProxy, và có s?a đ?i các thi?t l?p các h? sơ đư?c liên k?t v?i m?t tên DNS s? tr? thành ch? nhân c?a nó. Khi di s?n khách hàng đư?c nâng c?p, h? có th? m?t quy?n s? h?u c?a h? sơ c?a h? tên t?i máy ch? DNS. N?u m?i máy ch? DHCP thanh ghi tài nguyên cho các h? sơ di s?n khách hàng là thành viên c?a nhóm DnsUpdateProxy, nhi?u v?n đ? đư?c lo?i b?.

Thêm các thành viên nhóm DnsUpdateProxy

S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo c?u h?nh nhóm b?o m?t DnsUpdateProxy.

Chú ý N?u b?n đang s? d?ng nhi?u máy ch? DHCP cho l?i khoan dung và an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng, thêm m?i máy ch? đ? DnsUpdateProxy toàn c?u nhóm b?o m?t.

Cân nh?c b?o m?t khi b?n s? d?ng các nhóm DnsUpdateProxy

DNS tên mi?n đư?c đăng k? b?i các máy ch? DHCP là không an toàn n?u máy ch? DHCP là thành viên c?a nhóm DnsUpdateProxy. Máy ch? (A) ngu?n l?c cho h? ph?c v? DHCP t? nó là m?t ví d? v? các h? sơ. Ngoài ra, các đ?i tư?ng đư?c t?o ra b?i các thành viên c?a DnsUpdateProxy nhóm này không an toàn. V? v?y, b?n không th? s? d?ng nhóm này có hi?u qu? trong m?t ho?t đ?ng Khu thư m?c tích h?p cho phép ch? b?o m?t b?n C?p Nh?t năng đ?ng, tr? khi b?n th?c hi?n các bư?c b? sung đ? cho phép b?n ghi đư?c t?o ra b?i các thành viên c?a nhóm đư?c b?o đ?m.

Đ? giúp b?o v? ch?ng l?i toàn h? sơ ho?c cho phép các thành viên c?a nhóm DnsUpdateProxy đ? đăng k? h? sơ trong khu v?c cho phép ch? b?o đ?m C?p Nh?t năng đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t trương m?c dành riêng cho ngư?i dùng.
 2. C?u h?nh máy ch? DHCP đ? th?c hi?n các b?n C?p Nh?t DNS năng đ?ng v?i tài kho?n ngư?i dùng thông tin đăng nh?p. (Các thông tin đăng nh?p là tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên mi?n.)
?y nhi?m c?a m?t trong nh?ng chuyên d?ng trương m?c ngư?i dùng có th? đư?c s? d?ng b?i nhi?u máy ch? DHCP.

M?t ngư?i s? d?ng chuyên d?ng tài kho?n là m?t trương m?c ngư?i dùng mà m?c đích duy nh?t là cung c?p các máy ch? DHCP v?i ch?ng ch? đ? đăng k? C?p Nh?t đ?ng DNS. Gi? đ?nh r?ng b?n đ? t?o ra m?t chuyên d?ng trương m?c ngư?i dùng và máy ch? DHCP đư?c c?u h?nh v?i thông tin đăng nh?p tài kho?n. M?i DHCP h? ph?c v? s? cung c?p các thông tin đăng nh?p khi nó đăng k? tên trên danh ngh?a c?a DHCP C?p nh?t các khách hàng đang s? d?ng DNS năng đ?ng. Trương m?c ngư?i dùng chuyên d?ng nên đư?c t?o ra trong r?ng nơi cư trú c?a các máy ch? DNS chính cho khu v?c đư?c C?p Nh?t. Trương m?c dành riêng cho ngư?i dùng c?ng có th? đư?c đ?t trong m?t r?ng. Tuy nhiên, r?ng các tài kho?n s?ng t?i ph?i có m?t s? tin tư?ng r?ng đư?c thành l?p v?i r?ng mà ch?a các máy ch? DNS chính cho khu v?c đư?c C?p Nh?t.

Khi các D?ch v? máy ch? DHCP đư?c cài đ?t trên m?t b? đi?u khi?n vùng, b?n có th? c?u h?nh các Máy ch? DHCP b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p tài kho?n ngư?i dùng dành riêng đ? ngăn ch?n các h? ph?c v? t? k? th?a, và có th? c? misusing, s?c m?nh c?a tên mi?n b? đi?u khi?n. Khi d?ch v? máy ch? DHCP đư?c cài đ?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, nó k? th?a c?p phép b?o m?t c?a đi?u khi?n vùng. D?ch v? này c?ng có các quy?n h?n đ? c?p nh?t ho?c xoá b?t k? DNS ghi l?i có ngh?a là đăng k? trong m?t an toàn Khu v?c tích h?p thư m?c ho?t đ?ng. (Này bao g?m b?n ghi đ? m?t cách an toàn đăng k? b?i các máy tính khác d?a trên Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 d?a trên, và b? đi?u khi?n vùng.)

C?u h?nh DNS năng đ?ng C?p Nh?t

Các ch?c năng C?p Nh?t đ?ng đư?c bao g?m trong Windows Server 2003 sau RFC 2136. C?p Nh?t đ?ng cho phép khách hàng và các máy ch? đ? đăng k? tên mi?n DNS (b?n ghi tài nguyên PTR) và ánh x? đ?a ch? IP (A b?n ghi tài nguyên) đ?n m?t máy ch? DNS RFC 2136 tuân th?.

C?u h?nh DNS năng đ?ng b?n c?p nh?t cho khách hàng d?ch v? DHCP

Theo m?c đ?nh, d?a vào Windows Server 2003, Windows 2000 d?a trên, và Windows XP-based DHCP khách hàng đư?c c?u h?nh đ? yêu c?u mà khách hàng b?n ghi tài nguyên đăng k? là a và máy ch? đăng k? tài nguyên PTR k? l?c. Theo m?c đ?nh, tên đư?c s? d?ng trong đăng k? DNS là m?t n?i c?a tên máy tính và h?u t? DNS chính. Đ? thay đ?i này m?c đ?nh tên, m? thu?c tính TCP/IP k?t n?i m?ng c?a b?n.

Đ? thay đ?i m?c đ?nh C?p Nh?t đ?ng trên máy khách C?p Nh?t đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vàoK?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), b?mThu?c tính, sau đó b?mNâng cao.
 4. Nh?p vào DNS.

  Theo m?c đ?nh,Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS đư?c l?a ch?n vàS? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong đăng k? DNS không ph?i là l?a ch?n. C?u h?nh m?c đ?nh này gây ra các khách hàng đ? yêu c?u r?ng các khách hàng đăng k? các b?n ghi tài nguyên a và đăng k? máy ch? tài nguyên PTR k? l?c.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng DNS c?a k?t n?i này h?u t? trong đăng k? DNS h?p ki?m.

  Khách hàng s? sau đó yêu c?u r?ng các máy ch? C?p Nh?t h? sơ PTR b?ng cách s? d?ng FQDN. N?u DHCP máy ch? đư?c c?u h?nh đ? đăng k? các b?n ghi DNS theo đi?u theo yêu c?u c?a khách hàng, khách hàng đăng k? các b?n ghi sau:
  • K? l?c PTR.
  • K? l?c a s? d?ng tên là m?t n?i tên máy tính và h?u t? DNS chính.
  • K? l?c a s? d?ng tên là m?t n?i tên máy tính và h?u t? DNS k?t n?i-c? th?.
 6. Đ? c?u h?nh máy khách đ? làm cho không có yêu c?u cho DNS đăng k?, nh?n vào đây đ? xóa các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS h?p ki?m.

C?u h?nh DNS năng đ?ng b?n C?p Nh?t trên máy tính khách multihomed

N?u m?t khách hàng C?p Nh?t đ?ng multihomed, nó thanh ghi t?t c? các đ?a ch? IP c?a nó v?i DNS theo m?c đ?nh. (M?t khách hàng là multihomed n?u nó có nhi?u hơn m?t adaptor và đ?a ch? IP liên quan.)N?u b?n không mu?n các khách hàng đăng k? t?t c? các IP c?a nó Đ?a ch?, b?n có th? c?u h?nh nó không ph?i là đ? đăng k? m?t ho?c nhi?u đ?a ch? IP trong các thu?c tính k?t n?i m?ng.

Đ? ngăn ch?n máy tính t? đăng k? t?t c? các đ?a ch? IP c?a nó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vàoK?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), b?mThu?c tính, sau đó b?mNâng cao.
 4. Nh?p vào DNS.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các Đăng k? c?a k?t n?i này Đ?a ch? trong DNS h?p ki?m.
B?n c?ng có th? c?u h?nh máy tính đ? đăng k? tên mi?n c?a nó trong DNS. Ví d?, n?u b?n có m?t khách hàng đư?c k?t n?i v?i hai khác nhau m?ng, b?n có th? c?u h?nh máy khách đ? có m?t tên mi?n khác nhau trên m?i m?ng.

C?u h?nh DNS năng đ?ng b?n C?p Nh?t trên m?t máy ch? DHCP trên Windows Server 2003

Đ? c?u h?nh DNS năng đ?ng c?p nh?t cho m?t DHCP d?a trên Windows Server 2003 máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nCông c? qu?n tr?, sau đó b?mDHCP.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? DHCP thích h?p ho?c ph?m vi, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. Nh?p vào DNS.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Kích ho?t tính năng C?p Nh?t năng đ?ng DNS Menu caøi ñaët dư?i đây h?p ki?m đ? b?t C?p Nh?t đ?ng DNS cho khách hàng mà h? tr? C?p Nh?t đ?ng.

  Chú ý Theo m?c đ?nh, h?p ki?m này đư?c ch?n.
 5. Đ? kích ho?t tính năng DNS năng đ?ng c?p nh?t cho khách hàng d?ch v? DHCP không h? tr? nó, b?m vào đ? ch?n các T? đ?ng C?p Nh?t DNS A và PTR h? sơ cho các khách hàng DHCP không yêu c?u b?n C?p Nh?t (ví d?, khách đang ch?y Windows NT 4.0) h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok.

Kích ho?t tính năng C?p Nh?t năng đ?ng DNS c?a máy ch? DNS

Trên m?t máy ch? DHCP trên Windows Server 2003, b?n có th? t? đ?ng c?p nh?t các B?n ghi DNS cho pre-Windows d?a trên Server 2003 khách hàng không th? làm đi?u đó cho b?n thân m?nh.

Đ? cho phép m?t máy ch? DHCP đ? t? đ?ng c?p nh?t các b?n ghi DNS khách hàng c?a m?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong giao di?n qu?n l? d?ch v? DHCP, ch?n ph?m vi ho?c DHCP h? ph?c v? mà b?n mu?n kích ho?t tính năng DNS C?p Nh?t cho.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vàoThu?c tính, sau đó b?m DNS.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Kích ho?t tính năng C?p Nh?t năng đ?ng DNS Menu caøi ñaët dư?i đây h?p ki?m.
 4. Đ? C?p Nh?t b?n ghi DNS c?a m?t khách hàng d?a trên các lo?i d?ch v? DHCP yêu c?u khách hàng làm, b?m vào đ? ch?nT? đ?ng C?p Nh?t DNS A và h? sơ PTR ch? n?u đư?c yêu c?u b?i DHCP khách hàng. (C?p nh?t này s? ch? x?y ra ch? khi khách hàng làm cho m?t yêu c?u.)
 5. Đ? luôn luôn c?p nh?t c?a m?t khách hàng chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u h? sơ, b?m vào đ? ch?n Luôn luôn t? đ?ng C?p Nh?t DNS A và PTR h? sơ.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hu? a và PTR ghi l?i khi h?p đ?ng thuê s? b? xóa ki?m tra h?p có máy ch? DHCP xóa h? sơ cho m?t khách hàng khi cho thuê DHCP c?a nó h?t h?n và không đư?c gia h?n.

Vô hi?u hoá b?n C?p Nh?t năng đ?ng DNS

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Theo m?c đ?nh, C?p Nh?t đ?ng đư?c đ?t c?u h?nh ngày Windows Server 2003 d?a trên khách hàng. Đ? vô hi?u hoá b?n C?p Nh?t năng đ?ng cho t?t c? các m?ng giao di?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i DisableDynamicUpdate, và sau đó H?y b?m ENTER hai l?n.
 5. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
Đ? vô hi?u hoá b?n C?p Nh?t năng đ?ng cho m?t giao di?n c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\giao di?n
  Chú ý giao di?n là ID thi?t b? c?a v? m?ng cho giao di?n mà b?n mu?n vô hi?u hóa năng đ?ng C?p Nh?t cho.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i DisableDynamicUpdate, và sau đó H?y b?m ENTER hai l?n.
 5. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Thu?c tính

ID c?a bài: 816592 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB816592 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816592

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com