Khuy?n ngh? cho vi?c qu?n l? t?p tin chính sách nhóm hành chính m?u (.adm)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816662 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách ADM file công vi?c, các chính sách thi?t đ?t này có s?n đ? qu?n l? các ho?t đ?ng c?a h?, và khuy?n ngh? v? cách x? l? ph? bi?n ADM t?p tin qu?n l? t?nh hu?ng.

Chú ý Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng Windows Vista đ? qu?n l? cơ s? h? t?ng chính sách nhóm b?ng cách s? d?ng m?t c?a hàng trung tâm. Đ? ngh? này đúng ngay c? khi môi trư?ng có m?t k?t h?p c?a khách hàng xu?ng c?p và máy ch?, ví d? như máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003. Windows Vista s? d?ng m?t mô h?nh m?i s? d?ng ADMX và ADML các t?p tin đ? qu?n l? chính sách nhóm m?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web sau đây:
Windows XP: Đ?ng quên v? Me...
http://blogs.technet.com/grouppolicy/Archive/2006/08/31/453147.aspx

Tri?n khai chính sách nhóm b?ng cách s? d?ng Windows Vista
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc766208.aspx

Làm th? nào đ? t?o ra m?t c?a hàng trung tâm cho nhóm chính sách Administrative Templates trong Window Vista
http://support.Microsoft.com/kB/929841
N?u b?n ph?i s? d?ng d?a trên Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên máy tính đ? qu?n l? cơ s? h? t?ng chính sách nhóm, xem các khuy?n ngh? trong bài vi?t này.

Gi?i thi?u v? ADM t?p

ADM t?p là t?p m?u đư?c s? d?ng b?i chính sách nhóm mô t? nơi thi?t đ?t chính sách d?a trên đăng k? s? đư?c lưu trong s? đăng k?. ADM tác ph?m c?ng mô t? giao di?n ngư?i dùng qu?n tr? viên xem trong nhóm So?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm snap-in. B? so?n chính sách đ?i tư?ng đư?c s? d?ng b?i qu?n tr? viên khi h? t?o ho?c s?a đ?i các đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPOs).

Lưu tr? file ADM và giá tr? m?c đ?nh

Trong thư m?c Sysvol c?a m?i đi?u khi?n vùng, m?i tên mi?n GPO duy tr? m?t thư m?c duy nh?t, và c?p này đư?c đ?t tên theo nhóm chính sách m?u (GPT). GPT c?a hàng t?t c? các t?p ADM đ? đư?c s? d?ng trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng khi các GPOs đ? đư?c tác t?o ho?c ch?nh s?a.

M?i h? đi?u hành bao g?m m?t tiêu chu?n t?p các t?p tin ADM. Nh?ng t?p tin chu?n là m?c đ?nh các t?p tin đư?c n?p b?i nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng. Ví d?, Windows Server 2003 bao g?m ADM sau t?p tin:
 • System.ADM
 • Inetres.ADM
 • Conf.ADM
 • Wmplayer.ADM
 • Wuau.ADM

Tùy ch?nh ADM t?p

Tùy ch?nh ADM t?p tin có th? đư?c t?o ra b?i các nhà phát tri?n chương tr?nh ho?c nó các chuyên gia đ? m? r?ng vi?c s? d?ng các thi?t đ?t chính sách d?a trên đăng k? m?i các chương tr?nh và các thành ph?n.

Chú ý Các chương tr?nh và các thành ph?n ph?i đư?c thi?t k? và m? hoá đ? nh?n ra và tr? l?i các thi?t đ?t chính sách đư?c mô t? trong t?p tin ADM.

Đ? t?i các t?p tin ADM trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng:
 1. B?t đ?u so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm.
 2. Nh?p chu?t ph?i Hành chính Templates, và sau đó b?m Thêm/lo?i b? m?u.

  Chú ý Hành chính m?u đư?c phát hành theo m?t trong haiMáy tính ho?c C?u h?nh ngư?i dùng. Ch?n các c?u h?nh đúng cho m?u tùy ch?nh c?a b?n.
 3. Nh?p vào Thêm.
 4. Nh?p vào m?t t?p tin ADM, và sau đó nh?p vàoM?.
 5. Nh?p vào Đóng.
 6. ADM tùy ch?nh thi?t đ?t chính sách t?p tin bây gi? có s?n trong Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm.

C?p Nh?t t?p tin ADM và timestamps

M?i tr?m làm vi?c hành chính đư?c s? d?ng đ? ch?y các c?a hàng so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm ADM t?p trong c?p %windir%\Inf. Khi GPOs đư?c t?o và ch?nh s?a l?n đ?u tiên, ADM các t?p tin t? thư m?c này đư?c sao chép vào thư m?c con Adm trong GPT. Đi?u này bao g?m các t?p tin ADM tiêu chu?n và b?t k? t?p tin ADM tùy ch?nh đư?c b? sung b?i các ngư?i qu?n tr?.

Chú ý T?o m?t GPO mà không c?n sau đó ch?nh s?a GPO đó t?o ra m?t GPT mà không có b?t k? t?p ADM.

By default, khi GPOs đư?c ch?nh s?a, so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm so sánh timestamps t?p ADM c?a máy tr?m %windir%\Inf c?p v?i nh?ng ngư?i đư?c lưu tr? trong thư m?c GPTs Adm. N?u các máy tr?m t?p m?i hơn, so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm sao nh?ng t?p tin này vào thư m?c GPT Adm, ghi đè b?t k? t?p tin hi?n có cùng tên. So sánh này x?y ra khi các Hành chính Templates nút (máy tính ho?c ngư?i dùng c?u h?nh) đư?c ch?n trong Nhóm chính sách đ?i tư?ng Editor, b?t k? c?a cho dù các qu?n tr? viên th?c s? s?a đ?i GPO.

Chú ý ADM t?p đư?c lưu gi? trong GPT có th? đư?c c?p nh?t b?ng cách xem m?t GPO trong nhóm chính sách đ?i tư?ng Editor.

V? c?a t?m quan tr?ng c?a timestamps ADM h? sơ qu?n l?, ch?nh s?a các t?p tin h? th?ng cung c?p ADM là không nên. N?u m?t m?i thi?t l?p chính sách là c?n thi?t, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n t?o m?t tu? ch?nh ADM t?p tin. Đi?u này ngăn c?n thay th? h? th?ng cung c?p ADM t?p khi d?ch v? gói đư?c phát hành.

Đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm

Theo m?c đ?nh, bàn đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm (GPMC), luôn luôn dùng đ?a phương ADM t?p tin, b?t k? c?a tem th?i gian và không bao gi? sao chép t?p tin ADM đ? Sysvol. N?u không th?y m?t t?p ADM, GPMC s? cho t?p ADM trong các GPT. Ngoài ra, ngư?i s? d?ng GPMC có th? ch? đ?nh m?t v? trí thay th? cho ADM file. N?u v? trí thay th? đư?c xác đ?nh, v? trí thay th? này m?t đư?c ưu tiên.

GPO nhân r?ng

D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) sao chép các GPTs cho GPOs trong su?t các tên mi?n. Là m?t ph?n c?a GPT, c?p con Adm nhân r?ng đ? t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. B?i v? m?i GPO c?a hàng nhi?u ADM t?p tin, và m?t s? có th? khá l?n, b?n ph?i hi?u như th? nào ADM t?p tin mà đang thêm ho?c C?p Nh?t khi b?n s? d?ng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm có th? ?nh hư?ng đ?n nhân r?ng lưu lư?ng truy c?p.

Thi?t đ?t chính sách s? d?ng đ? ki?m soát b?n C?p Nh?t t?p tin ADM

Hai chính sách thi?t l?p khu v?c có s?n đ? giúp v?i qu?n l? c?a ADM t?p tin. Các thi?t đ?t này làm cho nó có th? cho các qu?n tr? viên đi?u ch?nh vi?c s? d?ng ADM t?p tin cho m?t môi trư?ng c? th?. Đây là nh?ng "Turn off automatic updates ADM file"và các"luôn luôn s? d?ng ADM t?p c?c b? cho nhóm chính sách biên so?n" thi?t đ?t.

T?t C?p nh?t t? đ?ng c?a các t?p tin ADM

Thi?t đ?t chính sách này đư?c phát hành theo User Configuration Templates\System\Group chính sách trong Windows Server 2003, Windows XP, và trong Windows 2000. Thi?t đ?t này có th? đư?c áp d?ng cho b?t k? chính sách nhóm cho phép khách hàng.

Luôn luôn s? d?ng t?p tin ADM đ?a phương cho nhóm chính sách biên so?n

Thi?t đ?t chính sách này đư?c phát hành theo máy tính Administrative Templates\System\Group chính sách. Đây là m?t thi?t l?p chính sách m?i. Nó có th? đư?c áp d?ng thành công ch? cho các khách hàng Windows Server 2003. Các thi?t l?p có th? đư?c tri?n khai cho các khách hàng c? hơn, nhưng nó s? không có hi?u l?c vào hành vi c?a h?. N?u thi?t đ?t này đư?c kích ho?t, so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm luôn dùng đ?a phương ADM t?p tin trong thư m?c %windir%\Inf h? th?ng c?c b? khi b?n ch?nh s?a m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm.

Chú ý N?u thi?t đ?t chính sách này đư?c kích ho?t, các T?t C?p nh?t t? đ?ng c?a các t?p tin ADM chính sách thi?t l?p là ng? ?.

Ph? bi?n t?nh hu?ng và khuy?n ngh?

Các v?n đ? qu?n tr? Multilanguage

Trong m?t s? môi trư?ng, thi?t đ?t chính sách có th? có đư?c tr?nh bày cho giao di?n ngư?i dùng trong ngôn ng? khác nhau. Ví d?, ngư?i qu?n tr? trong các Hoa K? có th? mu?n xem thi?t đ?t chính sách GPO c? th? b?ng ti?ng Anh, và ngư?i qu?n tr? t?i Pháp có th? mu?n xem GPO tương t? b?ng cách s? d?ng ti?ng Pháp là ngôn ng? ưa thích c?a h?. B?i v? GPT có th? lưu tr? ch? có m?t b? các t?p tin ADM, b?n không th? s? d?ng GPT đ? lưu tr? các t?p tin ADM cho c? hai ngôn ng?.

Cho Windows 2000, vi?c s? d?ng các t?p tin đ?a phương ADM b?i nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng không ph?i là đư?c h? tr?. Đ? làm vi?c xung quanh đây, h?y s? d?ng "Turn off automatic updates ADM các t?p tin"chính sách thi?t l?p. B?i v? thi?t đ?t chính sách này đ? không có ?nh hư?ng các sáng t?o m?i GPOs, ADM t?p c?c b? s? đư?c t?i lên GPT trong Windows 2000, và t?o ra m?t GPO trong Windows 2000 có hi?u qu? xác đ?nh "các ngôn ng? c?a GPO". N?u chính sách "T?t C?p nh?t t? đ?ng ADM file" thi?t đ?t có hi?u l?c t?i t?t c? Windows 2000 máy tr?m, ngôn ng? c?a ADM tác ph?m trong GPT s? đư?c đ?nh ngh?a b?ng ngôn ng? c?a máy tính đư?c s? d?ng đ? t?o GPO.

Cho qu?n tr? viên đang s? d?ng Windows XP và Windows Server 2003, các "luôn luôn s? d?ng ADM t?p c?c b? cho nhóm chính sách biên so?n" thi?t l?p chính sách có th? đư?c s? d?ng. Đi?u này làm cho nó có th? cho các qu?n tr? viên Pháp Xem thi?t đ?t chính sách b?ng cách s? d?ng các t?p tin ADM đư?c cài đ?t t?i đ?a phương trên c?a m?nh máy tr?m (ti?ng Pháp), b?t k? c?a ADM t?p tin đư?c lưu tr? trong GPT. Lưu ? r?ng khi b?n s? d?ng các thi?t đ?t chính sách này, nó là ng? ? r?ng các "T?t C?p nh?t t? đ?ng c?a ADM t?p tin" thi?t l?p chính sách đư?c kích ho?t đ? tránh không c?n thi?t thông tin C?p Nh?t c?a các t?p tin ADM đ? GPT.

Ngoài ra, xem xét tiêu chu?n hóa trên h? đi?u hành m?i nh?t t? Microsoft cho hành chính máy tr?m làm vi?c trong m?t môi trư?ng đa ngôn ng? hành chính. Sau đó c?u h?nh c? hai các "luôn luôn s? d?ng ADM t?p c?c b? cho nhóm chính sách biên so?n" và "t?t thi?t đ?t c?p nh?t t? đ?ng c?a các t?p tin ADM"chính sách.

N?u Windows 2000 máy tr?m đang đư?c s? d?ng, s? d?ng "Turn off automatic updates ADM file" chính sách thi?t cho qu?n tr? viên và xem xét t?p ADM GPT là ngôn ng? có hi?u qu? cho t?t c? Windows 2000 máy tr?m.

Chú ý Tr?m làm vi?c Windows XP v?n có th? s? d?ng ngôn ng? đ?a phương, các phiên b?n c? th?.

H? đi?u hành và d?ch v? đóng gói các v?n đ? phát hành

M?i h? đi?u hành ho?c d?ch v? phát hành gói bao g?m m?t superset các t?p tin ADM đư?c cung c?p b?i b?n phát hành trư?c đó, trong đó có thi?t đ?t chính sách đó c? th? dành cho h? đi?u hành khác nhau đ? nh?ng ngư?i m?i phát hành. Ví d?, các t?p tin ADM đư?c cung c?p v?i Windows Server 2003 bao g?m t?t c? các thi?t đ?t chính sách cho t?t c? các h? đi?u hành, trong đó có nh?ng ngư?i có ch? có liên quan đ?n Windows 2000 ho?c Windows XP Professional. Đi?u này có ngh?a là ch? xem m?t GPO t? m?t máy tính v?i vi?c phát hành m?i c?a h? đi?u hành ho?c gói d?ch v? có hi?u qu? nâng c?p các t?p tin ADM. Như sau này là b?n phát hành thông thư?ng m?t superset c?a trư?c ADM t?p tin, đi?u này s? không thư?ng t?o v?n đ?, gi? đ?nh r?ng các t?p tin ADM đang đư?c s? d?ng đ? không ch?nh s?a.

Trong m?t s? trư?ng h?p, m?t h? đi?u hành ho?c gói d?ch v? phát hành có th? bao g?m m?t t?p h?p con c?a t?p ADM đ? đư?c cung c?p v?i trư?c đó b?n phát hành. Đi?u này có ti?m năng đ? tr?nh bày m?t t?p h?p con trư?c đó c?a tác ph?m ADM, k?t qu? là thi?t đ?t chính sách không c?n đang đư?c hi?n th? cho qu?n tr? viên khi h? s? d?ng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm. Tuy nhiên, các thi?t đ?t chính sách s? v?n ho?t đ?ng trong GPO. Ch? kh? năng hi?n th? các thi?t l?p chính sách trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng b? ?nh hư?ng. B?t k? ho?t đ?ng thi?t đ?t chính sách (ho?c b?t ho?c vô hi?u hóa) là không th? nh?n th?y trong nhóm chính sách đ?i tư?ng Editor, nhưng v?n ho?t đ?ng. B?i v? các thi?t đ?t này không ph?i là có th? nh?n th?y, nó là không th? cho các ngư?i qu?n tr? đ? xem ho?c s?a các thi?t đ?t chính sách. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, qu?n tr? viên ph?i tr? thành quen thu?c v?i các t?p tin ADM đư?c bao g?m v?i m?i h? đi?u hành ho?c d?ch v? gói phát hành trư?c khi s? d?ng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm trên đó h? đi?u hành, h?y ghi nh? r?ng vi?c xem m?t GPO là đ? đ? C?p nh?t t?p ADM GPT, khi so sánh d?u th?i gian xác đ?nh m?t C?p Nh?t là thích h?p.

L?p k? ho?ch cho đi?u này trong môi trư?ng c?a b?n, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ho?c là:
 • Xác đ?nh m?t h? đi?u hành tiêu chu?n/d?ch v? gói t? đó t?t c? xem và ch?nh s?a c?a GPOs x?y ra, vi?c b?o đ?m ADM t?p tin mà đang đang đư?c s? d?ng bao g?m các thi?t l?p chính sách cho t?t c? các n?n t?ng.
 • S? d?ng chính sách "T?t C?p nh?t t? đ?ng ADM file" thi?t l?p cho t?t c? các qu?n tr? viên chính sách nhóm đ? đ?m b?o r?ng ADM t?p này không ghi đè trong GPT b?i b?t k? tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm phiên, và đ?m b?o r?ng b?n đang s? d?ng các t?p tin ADM m?i nh?t có s?n t? Microsoft.
Chú ý Chính sách "Luôn luôn s? d?ng t?p tin ADM đ?a phương cho nhóm chính sách biên so?n" thư?ng đư?c s? d?ng v?i chính sách này, khi nó đư?c h? tr? b?i các ho?t đ?ng h? th?ng t? đó so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm ch?y.

Lo?i b? các ADM t?p kh?i c?p Sysvol

Theo m?c đ?nh, ADM t?p tin đư?c lưu tr? trong GPT, và đi?u này có th? đáng k? làm tăng kích thư?c thư m?c Sysvol. Ngoài ra, thư?ng xuyên ch?nh s?a c?a GPOs có th? d?n đ?n m?t s? lư?ng đáng k? lưu lư?ng truy c?p sao chép. B?ng cách s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a "Turn off automatic updates ADM file" và "luôn s? d?ng đ?a phương ADM thi?t đ?t chính sách t?p tin cho chính sách nhóm biên t?p viên"có th? làm gi?m đáng k? kích thư?c c?a Sysvol c?p và gi?m lưu lư?ng truy c?p liên quan đ?n chính sách nhân r?ng trong trư?ng h?p m?t đáng k? s? lư?ng các ch?nh s?a chính sách x?y ra.

N?u kích thư?c kh?i lư?ng Sysvol ho?c Nhóm lưu lư?ng truy c?p liên quan đ?n chính sách nhân r?ng s? tr? thành có v?n đ?, xem xét th?c hi?n m?t môi trư?ng nơi Sysvol không lưu tr? b?t k? t?p ADM nào. Ho?c H?y xem xét vi?c duy tr? ADM t?p trên máy tr?m làm vi?c hành chính. Quá tr?nh này là mô t? trong các ph?n sau đây.

Đ? xóa c?p Sysvol ADM t?p tin:
 1. Cho phép các chính sách "Turn off automatic update ADM file" thi?t l?p cho t?t c? các chính sách nhóm qu?n tr? viên s? ch?nh s?a GPOs.
 2. Đ?m b?o r?ng chính sách này đ? đư?c áp d?ng.
 3. Sao chép b?t k? m?u ADM tu? ch?nh thư m?c %windir%\Inf.
 4. Ch?nh s?a hi?n có GPOs và sau đó lo?i b? t?t c? các ADM file t? các GPT. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào Hành chính Templates, và sau đó b?m Thêm/lo?i b? tiêu b?n.
 5. Cho phép các "luôn luôn dùng đ?a phương ADM t?p cho chính sách nhóm Đ?i tư?ng Edit"chính sách thi?t cho máy tr?m làm vi?c hành chính.

Duy tr? ADM t?p trên máy tr?m làm vi?c hành chính

Khi b?n s? d?ng các "luôn luôn dùng đ?a phương ADM t?p cho chính sách nhóm biên t?p viên"chính sách thi?t l?p, đ?m b?o r?ng m?i tr?m làm vi?c có phiên b?n m?i nh?t m?c đ?nh và tùy ch?nh ADM t?p tin. N?u t?t c? các ADM t?p này không có s?n t?i đ?a phương, m?t s? thi?t đ?t chính sách đư?c ch?a trong m?t GPO s? không đư?c hi?n th? cho qu?n tr?. Tránh đi?u này b?ng cách th?c hi?n m?t h? đi?u hành tiêu chu?n và phiên b?n gói d?ch v? cho t?t c? các qu?n tr? viên. N?u b?n không th? s? d?ng m?t tiêu chu?n gói d?ch v?, và h? đi?u hành th?c hi?n m?t quá tr?nh phân ph?i m?i nh?t ADM t?p tin vào t?t c? các máy tr?m làm vi?c hành chính.

Chú ý B?i v? các máy tr?m ADM t?p tin đư?c lưu tr? trong %windir%\Inf thư m?c, b?t k? quá tr?nh đư?c s? d?ng đ? phân ph?i nh?ng t?p tin này ph?i ch?y các b?i c?nh c?a trương m?c có ?y nhi?m hành chính trên các máy tr?m.

Chú ý Windows XP không h? tr? biên t?p GPOs khi không có t?p ADM nào trong thư m?c Sysvol. Trong m?t môi trư?ng s?ng, b?n ph?i xem xét gi?i h?n thi?t k? này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? các chính sách nhóm trong Windows Server năm 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316977Nhóm chính sách m?u hành vi trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 816662 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB816662 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816662

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com