Làm th? nào đ?: H?n ch? th?i gian đăng nh?p ngư?i dùng trong m?t tên mi?n trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816666 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 318714.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ? h?n ch? các gi? và ngày mà ngư?i dùng có th? đăng nh?p vào m?t tên mi?n Windows Server 2003.

Thay đ?i đăng nh?p l?n cho m?t tài kho?n ngư?i dùng

B?n có th? đ?t gi? đăng nh?p cho m?t tài kho?n ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây:
 • Ch?nh s?a các thu?c tính trương m?c ngư?i dùng t? Active Directory d?ch v? thư m?c ngư?i dùng và máy tính-theo.
 • Ch?nh s?a các thu?c tính trương m?c ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng các net ngư?i s? d?ng b? ch? huy.

Phương pháp 1: S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Quản trị Công cụ, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, h?y nh?p vào container có ch?a các trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào tài kho?n ngư?i dùng, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Tài kho?n tab, và sau đó nh?p vàoGi? đăng nh?p.
 5. Nh?p vào T?t c? các ch?n có s?n t?t c? các l?n, sau đó b?m Đăng nh?p b? t? ch?i.
 6. Ch?n các kh?i th?i gian mà b?n mu?n cho phép này dùng đăng nh?p vào tên mi?n, và sau đó nh?p vào Đăng nh?p đư?c phép.

  M?t t?nh tr?ng đư?ng theo gi? đăng nh?p b?ng hi?n th? các hi?n nay th?i gian đăng nh?p đ? ch?n. Ví d?, Th? hai đ?n th? Sáu t? 8 gi? sáng đ?n 5: 00.
 7. Khi b?n hoàn t?t c?u h?nh gi? đăng nh?p, nh?pOk, sau đó b?m Ok trong cáctrương m?c ngư?i dùng Thu?c tính h?p tho?i.
 8. Thoát kh?i ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.

Cách 2: S? d?ng Net User tuyên b? d?ng l?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i net ngư?i s? d?ngtên ngư?i dùng/Time:logon_times (nơitên ngư?i dùng là tên tài kho?n ngư?i dùng, và nơilogon_times là nh?ng ngày và th?i gian mà b?n mu?n cho phép truy c?p vào tên mi?n), sau đó nh?n ENTER.

  S? d?ng sau đây thông tin đ? giúp b?n s? d?ng các / th?i gian chuy?n đ?i:
  • Ngày này có th? đư?c đánh v?n ra (ví d?, th? hai) ho?c vi?t t?t (ví d?, M, T, W, Th, F, Sa, Su).
  • Gi? có th? trong 12 gi? k? hi?u (1 PM ho?c 1 P.M.) ho?c 24-gi? k? hi?u (13: 00).
  • M?t giá tr? c?a tr?ng có ngh?a là ngư?i dùng có th? không bao gi? đăng nh?p.
  • M?t giá tr? c?a t?t c? các có ngh?a là m?t ngư?i s? d?ng có th? luôn đăng nh?p vào.
  • S? d?ng m?t d?u n?i)-) đ? đánh d?u m?t ph?m vi ngày ho?c th?i gian. Ví d?, đ? t?o ra m?t ph?m vi t? th? hai đ?n th? sáu, g? m?t trong hai M-F, ho?c Th? hai-th? sáu. Đ? t?o ra m?t lo?t các th?i gian t? 8: 00: 00 đ?n 5: 00 gi? chi?u, g? 8: 00 am - 5: 00 pm, 8 am - 5 pm, ho?c 8: 00-17: 00.
  • Tách các m?c ngày và th?i gian b?ng d?u ph?y (cho Ví d?, th? hai, 8 am - 5 pm).
  • Ngày và th?i gian đơn v? riêng bi?t v?i d?u ch?m ph?y (cho Ví d?, th? hai, 8 am - 5 pm; th? ba, 8 am - 04: 00; th? tư, 8-3 gi?).
  • Không s? d?ng không gian gi?a ngày ho?c th?i gian.

Ví d?

Các ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thay đ?i đăng nh?p l?n cho m?t trương m?c ngư?i dùng c? th?.
 • Đ? thi?t l?p John c?a th?i gian đăng nh?p (8 gi? sáng đ?n 5: 00 gi? chi?u) s? d?ng k? hi?u 24 gi?, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  net ngư?i s? d?ng john /time:M-F, 08: 00-17: 00
 • Đ? thi?t l?p John c?a th?i gian đăng nh?p (8 gi? sáng đ?n 5: 00 gi? chi?u) s? d?ng k? hi?u 12 gi?, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  net ngư?i s? d?ng john /time:M-F, 8 am - 5 pm
 • Đ? xác đ?nh gi? đăng nh?p c?a 4 gi? sáng đ?n 5: 00 gi? chi?u ngày Th? hai, 01: 00: 00 cho đ?n 03: 00: 00 ngày th? ba, và 8 gi? sáng đ?n 5: 00: 00 Th? tư đ?n th? sáu cho Mary, g? l?nh sau, vaø sau ñoù baám NH?P:
  ngư?i dùng net mary /time:M, 4 am - 5 pm;T, 1 pm - 3 chi?u;W-F, 8: 00-17: 00

Thay đ?i đăng nh?p l?n cho m?t nhóm ngư?i dùng

B?n có th? s? d?ng các net ngư?i s? d?ng l?nh v?i các / th?i gian chuy?n đ?i t? d?ng l?nh ho?c trong m?t t?p tin th?c thi thay đ?i đăng nh?p Times cho m?t nhóm ngư?i dùng trong m?t tên mi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, hoàn thành các "bư?c 1: T?o m?t danh sách tài kho?n ngư?i dùng"và các" bư?c 2: ch?nh s?a gi? đăng nh?p b?ng cách s? d?ng Net Ngư?i s? d?ng l?nh"ph?n c?a bài vi?t này.

Bư?c 1: T?o m?t danh sách tài kho?n ngư?i dùng

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ho?t đ?ng Thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m vào các đơn v? t? ch?c, ho?cNgười dùng c?p ch?a các tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u Danh sách.
 4. Trong các Löu laøm h?p tho?i, g? taäp tin tên mà b?n mu?n trong các Tên tệp h?p.
 5. Trong các Lưu như ki?u danh sách, b?m vàoVăn b?n (d?u ph?y Delimited)(*.csv), sau đó b?mLưu.
 6. S?a t?p .csv b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad đ? lo?i b? các m?c mà b?n không mu?n đ? áp d?ng các h?n ch? đăng nh?p. Các trương m?c ngư?i dùng đư?c li?t kê trong m?t nhóm v?i m?t tài kho?n trên m?i d?ng. Ngoài ra, b?n có th? ch?nh s?a tên ngư?i dùng trong t?p tin này đ? h? phù h?p v?i ngư?i dùng tên trương m?c xu?t hi?n khi b?n g? Net User t?i m?t d?u nh?c l?nh.

  Sau đây là m?t ví d? v? m?t đi?u này t?p tin:
   Name, Type, Description, Joe,User,, Sally,User,Account created for Sally, Betty,User,, Bob,, 

Bư?c 2: Ch?nh s?a gi? đăng nh?p b?ng cách s? d?ng l?nh ngư?i dùng Net

S? d?ng các net ngư?i s? d?ng l?nh đ? áp d?ng h?n ch? đăng nh?p vào tài kho?n trong .csv t?p mà b?n t?o ra trong Bư?c 1: T?o m?t ngư?i s? d?ng Danh sách tài kho?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 3. G? l?nh sau, nơifile_name là tên t?p tin .csv có ch?a trương m?c ngư?i dùng xu?t kh?u, và ? đâu logon_timesnh?ng ngày này và th?i gian mà b?n mu?n cho phép truy c?p vào các tên mi?n:
  cho / F "b? qua = 1 th? = 1 delims =," %i trong ()file_name.CSV) lư?i ngư?i dùng %i /time:logon_times
  L?nh này là m?t trong nh?ng d?ng. Nó đ? gói cho d? đ?c.

  Chú ý L?nh này, là m?t không gian gi?a %i/ th?i gian.

Ví d?

Các ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thay đ?i l?n đăng nh?p cho các trương m?c ngư?i dùng trong m?t t?p tin .csv đư?c đ?t tên Exportusers.csv.

Chú ý L?nh sau đây là m?t trong nh?ng d?ng. H? có đư?c b?c cho d? đ?c.
 • Đ? cho phép ngư?i dùng đăng nh?p vào h? ph?c v? t? 8: 00 gi? sáng 5: 00: 00 th? hai đ?n th? sáu, g? l?nh sau, và sau đó b?m phím NH?P:
  cho / F "b? qua = 1 th? = 1 delims =," %i trong (exportusers.csv) lư?i ngư?i dùng %i /time:monday-th? sáu, 8 am - 5 pm
 • Đ? cho phép ngư?i dùng đăng nh?p vào h? ph?c v? t? 8: 00 gi? sáng cho đ?n 1: 00 gi? chi?u ngày th? hai và th? sáu và 08: 00-cho đ?n 5: 00 ngày Th? ba thông qua th? năm, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  cho / F "b? qua = 1 th? = 1 delims =," %i trong (exportusers.csv) lư?i ngư?i dùng %i /time:m, 08: 00 AM - 1: 00 PM; t-th, 8: 00 AM - 5: 00 PM; f, 08: 00 AM - 1: 00 PM
B?n có th? s? d?ng l?nh này trong m?t t?p tin th?c thi. Tuy nhiên, b?n ph?i thêm m?t k? t? b? sung ph?n trăm (%) cho m?i bi?n. Ví d? sau M? minh h?a đi?u này:
 for/F "skip=1 tokens=1 delims=," %%i in (exportusers.csv) do net user %%i /time:m,8:00AM-1:00PM;t-th,8:00AM-5:00PM;f,8:00AM-1:00PM 
Chú ý Trong ví d? này, l?nh này là m?t trong nh?ng d?ng. Nó đ? đư?c b?c cho d? đ?c.

Thi hành nh?ng h?n ch? th?i gian đăng nh?p b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

B?n có th? dùng chính sách nhóm đ? thi hành nh?ng h?n ch? th?i gian đăng nh?p b?n áp d?ng.

Bư?c 1: T?o m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm

T?o m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) mà b?n dùng đ? thi hành khách hàng đăng nh?p h?n ch?:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ho?t đ?ng Thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n ho?c các đơn v? t? ch?c có ch?a b? ki?m soát mi?n mà b?n mu?n, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vàoM?i.
 4. G? tên cho chính sách này (ví d?,Tài kho?n đăng nh?p h?n ch?), sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m cácBảo mật tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Áp d?ng chính sách nhómh?p ki?m cho các nhóm b?o m?t mà b?n mu?n đ? ngăn ch?n có này chính sách đư?c áp d?ng. Nh?n vào đây đ? ch?n các Áp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p cho các nhóm mà b?n mu?n có chính sách này đư?c áp d?ng. Khi b?n đang hoàn t?t, nh?p Ok.

Bư?c 2: Thi hành gi? đăng nh?p h?n ch?

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ho?t đ?ng Thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n ho?c các đơn v? t? ch?c có ch?a các đi?u khi?n vùng GPO mà b?n mu?n ch?nh s?a và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, ch?n GPO b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. Dư?i C?u h?nh máy tính, m? r?ngThi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Bảo mật Tuỳ chọn.
 5. Trong ngăn bên ph?i c?a chính sách nhóm-theo, b?m đúp vàoH? ph?c v? m?ng Microsoft: ng?t k?t n?i khách hàng khi đăng nh?p gi? h?t h?n.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p ki?m tra h?p, b?m vào Được kích hoạt, sau đó b?mOk.
 7. Đóng chính sách nhóm-theo và sau đó nh?p vàoOk.

G? r?i

Thay đ?i chính sách nhóm không ngay l?p t?c áp d?ng. Chính sách Nhóm ch? bi?n n?n có th? m?t đ?n 5 phút đư?c làm m?i trên tên mi?n b? đi?u khi?n, và lên đ?n 120 phút đư?c làm m?i trên máy tính khách. Đ? l?c lư?ng n?n x? l? các thi?t đ?t chính sách nhóm, h?y s? d?ng các gpupdate b? ch? huy.

Chú ýsecedit /refreshpolicy đ? đư?c thay th? v?i gpupdate. Đ? bi?t thêm thông tin v? các gpupdate l?nh, xem tr? giúp Windows Server 2003. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i gpupdate, vaø sau ñoù baám NH?P.
 4. Lo?i exit, vaø sau ñoù baám NH?P.

THAM KH?O

Đ? có đư?c thông tin tr? giúp b? sung cho các net ngư?i s? d?ng ch? huy, b?t đ?u Windows Server 2003 giúp và sau đó t?m ki?m cho "m?ng ngư?i s? d?ng".

Đ? thêm thông tin v? các cho l?nh, lo?i cho /? t?i d?u nh?c l?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 816666 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB816666 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:816666

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com