Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? "NTLDR là m?t tích", thông báo l?i trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 816793 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Cho m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, Xem 318728.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? các phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c thông báo l?i "NTLDR là m?t tích" mà b?n có th? nh?n đư?c Khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Microsoft Windows Server 2003.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? l?i "NTLDR là m?t tích"

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính d?a trên Windows Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
NTLDR là m?t tích
B?m phím b?t k? đ? kh?i đ?ng l?i
V?n đ? này có th? x?y ra n?u các H? th?ng đ?u vào/đ?u ra cơ b?n (BIOS) trên máy tính c?a b?n là l?i th?i, ho?c n?u m?t ho?c nhi?u t?p tin sau kh?i đ?ng Windows b? thi?u ho?c b? hư h?ng:
NTLDR
Ntdetect.com
Boot.ini
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng BIOS trên máy tính c?a b?n có hi?n t?i, và sau đó s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây, tùy thu?c vào c?a b?n t?nh h?nh, đ? s?a ch?a môi trư?ng kh?i đ?ng Windows Server 2003.

Quan tr?ng Đ? ngăn ng?a m?t d? li?u, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n hoàn toàn sao lưu d? li?u c?a b?n theo đ?nh k?. sao lưu d? li?u ph?i là m?t ph?n c?a b?t k? thiên tai k? ho?ch ph?c h?i.

Xác minh là BIOS trên máy tính hi?n t?i

H?y ch?c ch?n r?ng phiên b?n m?i nh?t cho BIOS đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các máy tính. Liên h? v?i các nhà s?n xu?t máy tính cho các thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t BIOS m?i nh?t có s?n cho máy tính.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh và đ? xác minh chính xác BIOS cài đ?t chuyên bi?t cho máy tính, xem tài li?u hư?ng d?n máy tính ho?c liên h? v?i các nhà s?n xu?t c?a máy tính.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i BIOS nhà s?n xu?t, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243909Danh sách các BIOS nhà s?n xu?t web site, ph?n 1
243971 Danh sách các nhà s?n xu?t cho BIOS cho web site, ph?n 2

S?a ch?a Windows kh?i đ?ng môi trư?ng

Đ? s?a ch?a Windows kh?i đ?ng môi trư?ng, s? d?ng m?t ho?c nhi?u c?a các phương pháp sau đây, tùy thu?c vào t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: S? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng

S? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng đ? s?a ch?a Windows kh?i đ?ng môi trư?ng, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. T?o đ?a kh?i đ?ng Windows Server 2003 có ch?a các t?p tin sau đây:
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Lưu ? Ntbootdd.sys có th? không đư?c bao g?m trên t?t c? Windows Server 2003 Các máy tính.
 2. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  301680Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng cho m?t phân vùng NTFS ho?c FAT trong Windows
  101668 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng Windows đ? ngăn ch?n s? th?t b?i kh?i đ?ng trong Windows 2000 ho?c Windows NT
 3. S?a đ?i t?p Boot.ini đ? tr? đ?n đ?a c?ng chính xác b? đi?u khi?n và kh?i lư?ng chính xác cho Windows c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s?a đ?i t?p Boot.ini, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  323427Làm th? nào đ? t? ch?nh s?a t?p tin Boot.ini trong m?t môi trư?ng Windows Server 2003
 4. Đưa đ?a kh?i đ?ng vào ? đĩa mềm, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
 5. Sao chép t?p tin Ntldr, các t?p tin Ntdetect.com, và Boot.ini t?p tin t? đ?a kh?i đ?ng vào phân vùng h? th?ng c?a đ?a phương khó khăn đ?a.

Phương pháp 2: S? d?ng Recovery Console

Microsoft cung c?p chương tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c bày t? hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, các b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o và g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? chuyên nghi?p có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không thay đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có gi?i h?n kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c b?n ghi d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm nh?ng Web site c?a Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

b?n ghi d?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tùy ch?n h? tr? s?n có và làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;CNTACTMS Đ? s? d?ng Recovery Console đ? s?a ch?a các c?a s? Môi trư?ng kh?i đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Windows Server 2003 CD-ROM đ? kh?i đ?ng l?i các máy tính.
 2. T?i các Chào m?ng đ?n v?i cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh, baám R ñeå S?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003.
 3. Đ? s? d?ng Recovery Console đ? s?a ch?a Windows Server 2003 cài đ?t chuyên bi?t, b?m C.
 4. Nh?p s? tương ?ng v?i các c?a s? cài đ?t chuyên bi?t mà b?n mu?n s?a ch?a, và sau đó nh?n ENTER. Đ? bi?t thêm thông tin v? giao di?n đi?u khi?n ph?c h?i, xem "T?ng quan v? ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n" ch? đ? trong Windows Server 2003 giúp và Trung tâm h? tr?.
 5. Nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên, và sau đó nh?n NH?P.
 6. Lo?i b?n đ?, và sau đó nh?n ENTER. Làm cho m?t lưu ? c?a kí t? đ?i di?n ổ đĩa đó đư?c gán cho đ?a CD-ROM ch?a CD-ROM máy ch? 2003 Windows.
 7. Lo?i:
  đ?ng g?i Lái xe: \i386\ntldr c:\
  Lưu ?Lái xe là ổ đĩa thư mà b?n lưu ? trong bư?c 6, và sau đó nh?n ENTER.
 8. Lo?i:
  đ?ng g?i lái xe: \i386\ntdetect.com c:\
  N?u b?n đư?c nh?c ghi đè lên các t?p tin, g?y, và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ? Trong các l?nh, m?t không gian t?n t?i gi?a ntldrc:\, và gi?a ntdetect.comc:\.
 9. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  lo?i c:\Boot.ini
  M?t danh sách tương t? như danh sách sau đây s? xu?t hi?n:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
  N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, t?p Boot.ini có th? b? thi?u ho?c b? hư h?ng:
  H? th?ng không th? t?m th?y các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại đ? ch? đ?nh.
 10. N?u t?p Boot.ini b? thi?u ho?c b? hư h?ng, tái t?o nó. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. S? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad ho?c Edit.com, đ?n t?o m?t t?p tin b? n?p kh?i đ?ng là tương t? như các t?p tin b? n?p kh?i đ?ng sau đây:
   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
   
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
   Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   102873KH?I Đ?NG.INI và ARC đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên và s? d?ng
  2. Lưu t?p vào đ?a. Khi b?n làm như v?y, trong các Lưu như h?p, lo?i:
   Boot.ini
   Lưu ? N?u b?n đ? s? d?ng Notepad đ? t?o ra các t?p tin, đ?m b?o r?ng .txt ph?n m? r?ng không đư?c n?i thêm vào tên t?p Boot.ini.
  3. G? l?nh sau t?i Recovery Console d?u ki?m nh?c l?nh đ? sao chép t?p Boot.ini t? đĩa mềm vào máy tính:
   sao chép a:\Boot.ini c:\
 11. Lo?i thoát kh?i, và sau đó nh?n ENTER. Các kh?i đ?ng l?i máy tính.

Phương pháp 3: S? d?ng đ?a CD-ROM máy ch? 2003 Windows

S? d?ng Windows Server 2003 CD-ROM đ? s?a ch?a các c?a s? Môi trư?ng kh?i đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa đ?a Windows Server 2003 CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM ho?c vào ? DVD-ROM, và sau đó B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003.
 2. Trên các Chào m?ng đ?n v?i cài đ?t chuyên bi?t Trang, baám R phím.
 3. Trên các Tùy ch?n s?a ch?a Windows Server 2003Trang, b?m R.
 4. Khi b?n đư?c nh?c ch?n m?t trong các tùy ch?n s?a ch?a, báo chí M.
 5. Đ? ch?n Xác minh h? th?ng Windows Server 2003 t?p tin, b?m m?i tên lên hai l?n, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?n m?i tên xu?ng đ? ch?n Ti?p t?c (th?c hi?n tác v? đ? ch?n), và sau đó nh?n ENTER. B?n nh?n đư?c sau đây thông báo:
  B?n c?n m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p cho các Windows Server 2003
  cài đ?t chuyên bi?t b?n mu?n s?a ch?a.
 7. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p đ? b?n t?nh tr?ng:
  • N?u b?n có m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p, làm theo các Các bư?c:
   1. Nh?n ENTER.
   2. Đưa đ?a s?a ch?a kh?n c?p vào đĩa mềm đ?a ổ đĩa, và sau đó nh?n ENTER.
   3. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh S?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
  • N?u b?n không có m?t đ?a s?a ch?a kh?n c?p, h?y làm theo Các bư?c sau:
   1. Baám L. B?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại tương t? như thông báo sau:
    Thi?t l?p đ? t?m th?y Windows Server 2003 trong c?p sau:
    lái xe: \WINDOWS "Microsoft Windows Server 2003"
   2. Nh?n ENTER.

    Thi?t l?p ki?m tra đ?a, và sau đó k?t thúc vi?c s?a ch?a.

Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không th? xác đ?nh v? trí cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003

N?u chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không th? xác đ?nh v? trí Windows Server 2003 cài đ?t chuyên bi?t, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003.
 2. Trên các Thi?t l?p s? cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 trên phân vùng Trang, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Đ? l?i hi?n t?i h? th?ng t?p c?n nguyên v?n (không có thay đ?i), và sau đó nh?n ENTER.
 3. Nh?n ESC đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 vào m?t m?i m?c tin thư thoại.
 4. Trong các Ch?n m?c tin thư thoại mà các t?p tin nên đư?c sao chép h?p, lo?i \tempwin, và sau đó nh?n NH?P.

  Thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t m?t đ?ng g?i m?i c?a Windows Server 2003.
 5. kí nh?p vào các đ?ng g?i m?i c?a Windows Server 2003.
 6. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 7. Trong các m? h?p, g? CMD, và sau đó nh?p vào OK.
 8. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  lái xe:
  Lưu ? Ch? huy, lái xe là kh?i đ?ng ổ đĩa c?a máy tính. Ví d?, g? c:, và sau đó b?m phím ENTER.
 9. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ATTRIB -h - r -s Boot.ini
 10. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ch?nh s?a Boot.ini
  Edit.com m? t?p Boot.ini là tương t? như sau đây t?p tin:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
 11. Trong t?p tin Boot.ini, thay th? t?t c? các trư?ng h?p c?a "TEMPWIN" v?i "WINDOWS". M?t t?p tin Boot.ini xu?t hi?n tương t? như các t?p tin sau đây:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
 12. Nh?n ALT + F, và sau đó nh?n S.
 13. Nh?n ALT + F, và sau đó nh?n X.
 14. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  ATTRIB h + r + s Boot.ini
 15. Lo?i thoát kh?i, và sau đó nh?n ENTER đ? b? d?u ki?m nh?c l?nh.
 16. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 17. T?i các Vui l?ng ch?n hệ điều hành đ? B?t đ?u màn h?nh, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Microsoft Windows Server 2003, và sau đó nh?n ENTER.
 18. B?t đ?u Window Explorer, xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại sau đây, và sau đó xóa chúng:
  Tempwin
  T?t c? Users.Tempwin
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
228004Thay đ?i phân vùng ho?t đ?ng có th? làm cho h? th?ng c?a b?n unbootable

Th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t song song c?a Windows Server 2003

N?u các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t song song c?a Windows Server 2003, và sau đó s? d?ng Window Explorer đ? sao chép d? li?u mà b?n mu?n khôi ph?c t? b?n g?c c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t song song c?a Windows Server 2003, h?y nh?p vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324268Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t?t trong Windows Server 2003

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Windows Server 2003, h?y nh?p vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325375Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm thông tin v? Recovery Console trong Windows 2000, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326215Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console trên Windows Server 2003 d?a trên máy tính không kh?i đ?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 816793 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbhowto kberrmsg kbmt KB816793 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 816793

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com