Không th? k?t n?i vào m?t c?p m?ng trên m?t k?t n?i VPN

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817069 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n thi?t l?p m?t m?ng riêng ?o (VPN) k?t n?i v?i m?t máy ch?, b?n không th? k?t n?i đ?n b?t k? c? phi?u trên máy ch?. B?n có th? ping các máy ch? tên và đ?a ch? giao th?c Internet (IP), nhưng không th? k?t n?i đ? chia s? trên máy ch?. Lư?i xem và s? d?ng Net l?nh không thành công v?i m?t trong các thông báo l?i sau đây:
L?i h? th?ng 121. Các Semaphore th?i gian ch? kho?ng th?i gian đ? h?t h?n
L?i h? th?ng 53. Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y.
L?i h? th?ng 64. Tên m?ng đ? ch? r? không c?n có s?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các c?a s? TCP kích c? cho TCP k?t n?i cho các khách hàng VPN 0 (không).

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Ti?ng Anh Phiên b?n s?a l?i này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong các b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p gi? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i sang Local time. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Mar-2003 17:11 5.0.2195.6687   119,024 Afd.sys
  20-Mar-2003 09:14 5.0.2195.6602   108,816 Msafd.dll    
  20-Mar-2003 09:14 5.0.2195.6691   314,704 Tcpip.sys
  15-Jan-2003 10:56 5.0.2195.6655   16,240 Tdi.sys
  20-Mar-2003 09:14 5.0.2195.6601   17,680 Wshtcpip.dll   
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 817069 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kberrmsg kbprb kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB817069 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817069

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com