Raksta ID: 817076
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Probl?mas apraksts

Ja klients nosaka, ka klienta vietn? nav Microsoft Zi?ojumu rindo?ana pakalpojuma (d?v?ta ar? par MSMQ) mar?rut??anas serveru, klients vaic? vietnes saites un vietnes v?rtejas, lai uzzin?tu uz??muma topolo?iju. Tas notiek, lai klients var?tu pie?emt visus mar?rut??anas l?mumus, ko parasti veic mar?rut??anas serveris. Zi?ojumu rindo?ana mar?rut??anas algoritm? tiek izmantotas vietnes saites un vietnes v?rtejas. T?s ir noteiktas starpviet?u mar?rut??anas direktoriju pakalpojum? Active Directory. Kad Zi?ojumu rindo?ana pakalpojums izveido starpviet?u savienojumu, tas vispirms vietnes sait? m??ina atrast vietnes v?rteju. Ja vietnes v?rteja nepast?v, Zi?ojumu rindo?ana pakalpojums m??ina tie?i nos?t?t zi?ojumu. Ja jums ir t?ksto?iem klientu, tikai da?i dom?na kontrolleri un nav vietnes v?rteju, (neizdevu?ies) vietnes v?rteju vaic?jumi var negat?vi ietekm?t dom?na kontrolleru veiktsp?ju.

Ja neesat p?rliecin?ts, vai ?? probl?ma past?v sav? vid?, sk. "K? lai noteiktu, vai past?v ?o probl?mu" .

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet jaun?ko Microsoft Windows 2000 servisa pakotni. Ja k?du iemeslu d?? nevar instal?t jaun?ko Windows 2000 servisa pakotni, j?s varat ieg?t labojumfails, kas ar? noteiks ?o probl?mu. P?c tam, kad j?s instal?t vai nu servisa pakotnes instal??anas vai labojumfaila ievie?anas, dodieties uz "Papildu inform?cija" sada?u, lai uzzin?tu, k? iestat?t re?istra parametru, kas ?aus izvair?ties no nevajadz?gas queries mar?rut??anas.

Servisa pakotnes ieg??ana

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko Microsoft Windows 2000 servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
260910 Sist?mas Windows 2000 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Labojumfaila ieg??ana

Tagad ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r tas ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet to tikai t?m sist?m?m, kur?s ir radusies tie?i ?? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kam? Windows 2000 servisa pakotne, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Lai nekav?joties nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar Microsoft klientu ar pal?dz?bu veicams pakalpojums sniedz?ju, lai ieg?tu labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu ar pal?dz?bu veicams pakalpojums sniedz?ju t?lru?u numuru un inform?ciju par atbalsta izmaks?m, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Atsevi??os gad?jumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvani, nav j?sedz, ja Microsoft atbalsta speci?lists nosaka, ka ?o probl?mu nov?rs?s noteikts atjaunin?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu.Ang?u valodas versij? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti, ?emot v?r? univers?lo koordin?to administrat?vais laiks (UTC). Skatot faila inform?ciju, datumi un laiks tiek p?rv?rsti atbilsto?i viet?jai laika joslai. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo administrat?vais laiks, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma datums un laiks z?mni laikapst?k?u josla .
  Date     Time  Version   Size  File name
  --------------------------------------------------
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.766     281,360 Mq1repl.dll
  04-Feb-2003 15:51 5.0.0.766     14,096 Mq1sync.exe
  19-Feb-2003 17:21 5.0.0.769     75,408 Mqac.sys
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.773     217,360 Mqads.dll
  30-Oct-2002 16:43 5.0.0.761     25,360 Mqbkup.exe
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.750     76,560 Mqdscli.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.773     42,256 Mqdssrv.dll
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     98,064 Mqmig.exe    
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.759     265,488 Mqmigrat.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.740     222,480 Mqoa.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.762      8,464 Mqperf.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.773     428,304 Mqqm.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.765     102,672 Mqrt.dll     
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.772     70,928 Mqsec.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.769     400,656 Mqsnap.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.762     23,824 Mqupgrd.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.767     110,352 Mqutil.dll
  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl

				

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotn?.

Papildindorm?cija

Lai nov?rstu nevajadz?gus mar?rut??anas vaic?jumus, administratori var iestat?t re?istra parametru. Lai mums ?? re?istra parametru iestat??ana jums, dodieties uz "Noteikt to me" . Ja j?s dr?z?k dar?t pats, dodieties uz "?aujiet man noteikt sev" .

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
265173 Datacenter programma un produkts Windows 2000 Datacenter Server

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski iestat?tu re?istra parametrs, noklik??iniet uz saites ??s probl?mas . P?c tam noklik??iniet uz palaist , dialoglodzi?? Faila lejupiel?de un izpildiet ?o vedni.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50085
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?me ?is vednis var b?t ang?u valod? Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? Windows citu valodu versij?m.

Piez?me ja dator?, kur? ir ?o probl?mu, saglab?jiet Fix to risin?jumu flash diska vai CD un tad palaist to dator?, kur? ir probl?ma.

Tagad dodieties uz "K? konfigur?t papildu main?t ?o servisa pakotni un hotfix" .

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? un uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Izpildiet ??s darb?bas un p?c tam aizveriet re?istra redaktoru:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet regedit, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??du re?istra atsl?gu:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Tips IgnoreSiteLinks, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz modific?t.
 6. Tips 1, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Ja ?? v?rt?ba ir 1, Message Queuing izveido tie?u savienojumu. Zi?ojumu rindo?ana pie?em, ka vietnes v?rteja nepast?v. T?d?? zi?ojumu rindo?ana neizpilda Active Directory vaic?jumu.

Ar ?o re?istra v?rt?bu var izvietot Zi?ojumu rindo?ana nestandarta konfigur?ciju. Inform?cij? par sist?mas Windows 2000 laidienu skaidri noteikts, ka katr? vietn? j?b?t mar?rut??anas serverim. ?is re?istra risin?jums var pal?dz?t, ja mar?rut??ana nav nepiecie?ama, bet j?s v?laties izmantot publisk?s rindas.

Tagad dodieties uz "K? konfigur?t papildu main?t ?o servisa pakotni un hotfix" .

Noteik?ana, vai ?? probl?ma past?v

?o probl?mu var identific?t, izmantojot zi?ojumu rindo?anu diagnostikas re?istr??anas. Teksta failu ar nosaukumu Msmq.log ir izveidots %windir%\Debug. directory. ?aj? ?urn?lfail? ir diagnostikas inform?cija, kas attiecas uz zi?ojumu rindo?anu. Lai iesp?jotu Zi?ojumu rindo?ana re?istr??anu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Izpildiet ??s darb?bas un p?c tam aizveriet re?istra redaktoru:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet regedit, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??du re?istra atsl?gu:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\debug
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Tips LoggingTypes, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz modific?t.
 6. Tips c00000000, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Kad re?istr??ana b?s iesp?jota, iesp?jams, sa?emsit daudzus ?urn?la ierakstus, kas l?dz?gi ?im ierakstam:
mqdscore/dsads/69. (&(objectCategory=CN=MSMQ-Site-Link,CN=Schema,CN=Configuration,DC=company,DC=com)(mSMQSite1=CN=location,CN=Sites,CN=Configuration,DC=company,DC=com))

Ja rodas apst?k?i, sada?? "Simptomi", piem?rot ?o labojumu.

K? konfigur?t papildu main?t ?o servisa pakotni un labojumfails

?o servisa pakotni un labojumfails iek?aut papildu izmai?as. T?d?j?di tiek samazin?ts mar?rut??anas datu atsvaidzes bie?uma noklus?juma iestat?jums no 3 min?t?m uz 12 stund?m, lai mar?rut??anas dati nemain?tos tik ?tri. Lai konfigur?tu ??s izmai?as, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet regeditun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??du re?istra atsl?gu:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Tips routingrefreshinterval, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz modific?t.
 6. Ievadiet jaunu v?rt?bu.

  Jaun? noklus?juma v?rt?ba ir 12 stundas.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, probl?mas nov?r?anas process ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 817076 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 19. novembris - P?rskat??ana: 3.0
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB817076 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 817076

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com