Identifikator ?lanka: 817076
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Opis problema

Kada klijent utvrdi da lokacija klijenta nema Microsoft Message Queuing (poznat i kao MSMQ) servere za usmeravanje, klijent vr?i upite veza izme?u lokacija i prolaza za lokacije radi utvr?ivanja topologije preduze?a. Do toga dolazi da bi klijent mogao da donese sve odluke u vezi sa usmeravanjem koje obi?no izvr?ava server za usmeravanje. Algoritam usmeravanja komponente Message Queuing koristi veze izme?u lokacija i prolaze za lokacije. One su definisane u Active Directory usluzi direktorijuma za me?ulokacijsko usmeravanje. Kada usluga Message Queuing kreira me?ulokacijsku vezu, ona prvo poku?ava da prona?e prolaz za lokacije u vezi izme?u lokacija. Ako prolaz za lokacije ne postoji, Message Queuing poku?ava direktno da po?alje poruku. Ako imate hiljade klijenata, samo nekoliko kontrolera domena i nijedan prolaz za lokacije, (neuspeli) upiti prolaza za lokacije mogu imati ne?eljeni uticaj na performanse kontrolera domena.

Ako niste sigurni da li ovaj problem postoji u va?em okru?enju, pogledajte odeljak ?Kako da utvrdite da li ovaj problem postoji? .

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte najnoviji servisni paket za Microsoft Windows 2000. Ako iz nekog razloga ne mo?ete da instalirate najnoviji servisni paket za Windows 2000, mo?ete nabaviti hitnu ispravku koja ?e tako?e re?iti ovaj problem. Kada instalirate servisni paket ili hitnu ispravku, pre?ite na odeljak ?Vi?e informacija? da biste dobili informacije o tome kako da postavite parametar registratora koji ?e izbe?i nepotrebne upite usmeravanja.

Nabavljanje servisnog paketa

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za Microsoft Windows 2000. Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
260910 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za Windows 2000

Nabavka hitne ispravke

Podr?ana hitna ispravka sada je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ona je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ako niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate novi Windows 2000 servisni paket koji sadr?i ovu hitnu ispravku.

Da biste odmah re?ili ovaj problem, obratite se Microsoft slu?bama korisni?ke podr?ke da biste dobili hitnu ispravku. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft slu?bi korisni?ke podr?ke i informacije o tro?kovima podr?ke, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U posebnim slu?ajevima, tro?kovi koji se napla?uju za telefonsku podr?ku mogu biti ukinuti ako stru?no lice Microsoft podr?ke utvrdi da ?e odre?ena ispravka re?iti problem. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa datom ispravkom. Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
  Datum     Vreme  Verzija    Veli?ina  Ime datoteke
  --------------------------------------------------
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.766     281.360 Mq1repl.dll
  04.02.2003. 15:51 5.0.0.766     14.096 Mq1sync.exe
  19.02.2003. 17:21 5.0.0.769     75.408 Mqac.sys
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.773     217.360 Mqads.dll
  30.10.2002. 16:43 5.0.0.761     25.360 Mqbkup.exe
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.750     76.560 Mqdscli.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.773     42.256 Mqdssrv.dll
  21.10.2002. 20:31 5.0.0.759     98.064 Mqmig.exe    
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.759     265.488 Mqmigrat.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.740     222.480 Mqoa.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.762      8.464 Mqperf.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.773     428.304 Mqqm.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.765     102.672 Mqrt.dll     
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.772     70.928 Mqsec.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.769     400.656 Mqsnap.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.762     23.824 Mqupgrd.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.767     110.352 Mqutil.dll
  25.03.2003. 18:00 5.0.0.748     64.784 Msmq.cpl

				

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj problem je prvi put ispravljen u Microsoft Windows 2000 servisnom paketu 4.

DODATNE INFORMACIJE

Kako bi izbegli nepotrebne upite usmeravanja, administratori mogu da postave parametar registratora. Da bismo postavili ovaj parametar registratora umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami ovo da uradite, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Za dodatne informacije o tome kako nabaviti hitnu ispravku za Windows 2000 Datacenter Server kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
265173 Program Datacenter i proizvod Windows 2000 Datacenter Server

Popravi umesto mene

Da biste automatski postavili parametar registratora, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50085



Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Sada pre?ite na odeljak ?Konfigurisanje dodatne promene u ovom servisnom paketu i hitnoj ispravci?.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Sledite ove korake, a zatim napustite alatku ?Ure?iva? registratora?:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte IgnoreSiteLinks i pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
Ako je ova vrednost 1, Message Queuing zasniva direktnu vezu. Message Queuing pretpostavlja da ne postoji nijedan prolaz za lokacije. Zbog toga, Message Queuing ne izvr?ava Active Directory upit.

Ova postavka registratora vam poma?e da primenite Message Queuing u konfiguraciji koja nije standardna. Napomene uz izdanje za Windows 2000 izri?ito navode da morate imati server za usmeravanje na svakoj lokaciji. Ovaj registrator vam mo?e pomo?i u slu?aju kada ne zahtevate usmeravanje, ali ?elite da koristite javne redoslede.

Sada pre?ite na odeljak ?Konfigurisanje dodatne promene u ovom servisnom paketu i hitnoj ispravci?.

Kako da utvrdite da li ovaj problem postoji

Ovaj problem se mo?e identifikovati kada koristite Message Queuing evidentiranje dijagnostike. Tekstualna datoteka pod imenom Msmq.log kreira se u direktorijumu %windir%\debug. Datoteka evidencije sadr?i informacije o dijagnostici koje su specifi?ne za Message Queuing. Slede?i koraci omogu?avaju Message Queuing evidentiranje.

Sledite ove korake, a zatim napustite alatku ?Ure?iva? registratora?:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\debug
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte LoggingTypes i pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte c00000000 i kliknite na dugme U redu.
Kada je evidentiranje omogu?eno, mo?ete dobiti mnoge stavke evidencije koje li?e na slede?u stavku:
mqdscore/dsads/69. (&(objectCategory=CN=MSMQ-Site-Link,CN=Schema,CN=Configuration,DC=company,DC=com)(mSMQSite1=CN=location,CN=Sites,CN=Configuration,DC=company,DC=com))

Ako se pojave uslovi u odeljku ?Simptomi?, primenite ovu ispravku.

Kako da konfiguri?ete dodatnu promenu u ovom servisnom paketu i hitnoj ispravci

Ovaj servisni paket i hitna ispravka uklju?uju dodatnu promenu. To smanjuje u?estalost osve?avanja podrazumevane postavke podataka usmeravanja sa 3 minuta na 12 ?asova, tako da se podaci usmeravanja ne menjaju tako brzo. Da biste konfigurisali ovu promenu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte routingrefreshinterval i pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Unesite novu vrednost.

  Novo podrazumevano vreme je 12 ?asova.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 817076 - Poslednji pregled: 10. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB817076

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com