Tài li?u văn ph?ng đang đ?ng b? hóa v?i m?t ph?n ngo?i tuy?n t? đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817275 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n lưu tài li?u văn ph?ng, tài li?u có th? t? đ?ng là đ?t đ? s? d?ng ngo?i tuy?n và đ?ng b? hóa vào m?t c?p gián tuy?n n?u nó không ph?i là đ? đư?c tr?nh bày trên chia s? đó. Vi?c xoá các Gần đây Tài li?u danh sách có th? không r? ràng các Làm cho có s?n gián tuy?n tài s?n c?a các t?p tin. N?u b?n c? g?ng đ? ngăn ch?n hành vi này trên m?t t?p tin c?a t?p tin cơ s?, các Làm s?n dùng gián tuy?n l?nh có th? không có s?n trên các Tệp tr?nh đơn.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra khi m?t t?p tin văn ph?ng s? đư?c thêm vào c?a b?n Tài li?u v?a dùng danh sách. M?t liên k?t t?p l?i t?t (.lnk) đ? các tài li?u này đư?c đ?t trong thư m?c "Application Data". N?u d? li?u ?ng d?ng c?p đư?c chuy?n hư?ng vào m?t c?p m?ng, t?t c? các tài li?u g?n đây s? t? đ?ng làm s?n có gián tuy?n. Đi?u này x?y ra b?i v? khi khách hàng bên b? nh? đ?m (CSC) làm cho m?t .lnk t?p tin s?n dùng gián tuy?n, nó c?ng làm cho m?c tiêu c?a liên k?t s?n dùng gián tuy?n khi m?c tiêu là m?t t?p tin. B?i v? đi?u này, b?n có th? có nhi?u ngư?i t?p tin đang lưu tr? và đ?ng b? hóa t? các đ?a đi?m khác nhau và c? ph?n.

GI?I PHÁP

Microsoft Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n. Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p


Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.Windows XP
  Date     Time  Version    Size   File name
  ----------------------------------------------------
  31-Mar-2003 11:54 5.1.2600.112 313,856 Cscui.dll
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  31-Mar-2003 11:39 5.1.2600.1193 312,832 Cscui.dll
Sau khi s?a ch?a nóng đư?c áp d?ng, m?t
LinkTargetCaching
Giá tr? DWORD đăng k? có th? đư?c đ?t theo m?t trong hai sau khóa registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
Khi giá tr? đư?c đ?t dư?i
HKEY_LOCAL_MACHINE
, nó áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính. Khi đ?t dư?i
HKEY_CURRENT_USER
, nó áp d?ng cho ngư?i dùng hi?n đăng nh?p-trên. N?u c? hai cài đ?t hi?n nay, các
HKEY_LOCAL_MACHINE
thi?t l?p s? ưu tiên.

Các LinkTargetCaching giá tr? có th? có m?t trong ba giá tr? sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trịHành đ?ng
0Không bao gi? làm cho m?c tiêu c?a a..Đ?i t?p tin có s?n gián tuy?n.
1Làm cho m?c tiêu c?a m?t t?p tin .lnk s?n dùng gián tuy?n ch? khi b?n r? ràng đánh d?u T?p đích như Làm cho có s?n gián tuy?n.
2Luôn luôn làm cho m?c tiêu c?a m?t t?p tin .lnk có s?n gián tuy?n. S?a hành vi m?c đ?nh cho giá tr? s? đăng k? này.
Đ? t?o ra các
LinkTargetCaching
khóa s? đăng k? trong
HKEY_LOCAL_MACHINE
:Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m DWORD.
 4. Lo?i LinkTargetCaching, và sau đó b?m phím ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 0, 1 ho?c 2, và sau đó b?m OK.

N?u b?n mu?n t?o m?t phím cho hi?n t?i ngư?i dùng c?a máy tính, s? d?ng bư?c 1-6, và sau đó t?o ra giá tr? quan tr?ng m?i đăng k? trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Microsoft Windows 2000

Thông tin hotfix

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n. Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
 
  14-Jul-2003 22:59 5.0.2195.6760 101,136 Cscdll.dll 
  14-Jul-2003 22:59 5.0.2195.6780 242,448 Cscui.dll 
  20-Jun-2003 18:29 5.0.2195.6760 407,792 Mrxsmb.sys 
  20-Jun-2003 18:29 5.0.2195.6760 169,520 Rdbss.sys
Sau khi s?a ch?a nóng đư?c áp d?ng, m?t
LinkTargetCaching
Giá tr? DWORD đăng k? có th? đư?c đ?t theo m?t trong hai sau khóa registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
Khi giá tr? đư?c đ?t dư?i
HKEY_LOCAL_MACHINE
, nó áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính. Khi đ?t dư?i
HKEY_CURRENT_USER
, nó áp d?ng cho ngư?i dùng hi?n đăng nh?p-trên. N?u c? hai cài đ?t hi?n nay, các
HKEY_LOCAL_MACHINE
thi?t l?p s? ưu tiên.

Các LinkTargetCaching giá tr? có th? có m?t trong ba giá tr? sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trịHành đ?ng
0Không bao gi? làm cho m?c tiêu c?a a..Đ?i t?p tin có s?n gián tuy?n.
1Làm cho m?c tiêu c?a m?t t?p tin .lnk s?n dùng gián tuy?n ch? khi b?n r? ràng đánh d?u T?p đích như Làm cho có s?n gián tuy?n.
2Luôn luôn làm cho m?c tiêu c?a m?t t?p tin .lnk có s?n gián tuy?n. S?a hành vi m?c đ?nh cho giá tr? s? đăng k? này.
Đ? t?o ra các
LinkTargetCaching
khóa s? đăng k? trong
HKEY_LOCAL_MACHINE
:Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m DWORD.
 4. Lo?i LinkTargetCaching, và sau đó b?m phím ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 0, 1 ho?c 2, và sau đó b?m OK.

N?u b?n mu?n t?o m?t phím cho hi?n t?i ngư?i dùng c?a máy tính, s? d?ng bư?c 1-6, và sau đó t?o ra giá tr? quan tr?ng m?i đăng k? trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 817275 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbprb kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB817275 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817275

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com