"Stop k??das kods 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" notiek stipri iel?d?ta server?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 817354
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Smagi iel?d?ta server?, kur? darbojas Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), dators var p?rtraukt rea??t un var tikt par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
P?RTRAUKT 0X0000001E (0XC0000005, 0xA001199F,0x00000000, 0xA0C89369)

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja exe p?rst?j rea??t (av?rijas) un korpusa logu ir boj?ts, lai sarunas laik? xxxLoadDesktopWallpaper() funkcija. Ja rodas ?? probl?ma, spwndShell atrib?ts ir v?rt?ba NULL, bet pwndShell atrib?ts saglab? iepriek??jo v?rt?bu.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Microsoft Windows 2000 SP3, tiek pras?ts instal?t ?o labojumfailu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t jaun?ko Windows 2000 servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citus labojumfailus.

Inform?ciju par failu

Ang?u valodas versij? labojums ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laiks Zona Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll
  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656   236,304 Cmd.exe
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6660   233,232 Gdi32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751   333,072 Msgina.dll
  08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys
  29-May-2003 23:22 5.0.2195.6748  4,576,256 Sp3res.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6688   403,216 User32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6745   385,808 Userenv.dll
  02-Jun-2003 21:26 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys
  29-May-2003 23:25 5.0.2195.6750   181,520 Winlogon.exe
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915Jaunu nosaukumu sh?mu Microsoft Windows labojumfailu pakotnes

Rekviz?ti

Raksta ID: 817354 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB817354 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 817354

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com