"Stop m? l?i 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" x?y ra trên m?t máy ch? y?u đư?c n?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817354
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trên m?t máy ch? y?u đư?c n?p đang ch?y Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), máy tính có th? ng?ng đáp ?ng và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
NG?NG 0X0000001E (0XC0000005, 0xA001199F,0x00000000, 0xA0C89369)

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Explorer.exe d?ng đáp ?ng (tai n?n) và c?a s? tr?nh bao b? h?ng trong m?t cu?c g?i đ?n các xxxLoadDesktopWallpaper() ch?c năng. Khi v?n đ? này x?y ra, các spwndShell thu?c tính có giá tr? NULL, nhưng các pwndShell thu?c tính v?n gi? giá tr? trư?c đây c?a nó.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Microsoft Windows 2000 SP3 là c?n thi?t đ? cài đ?t hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Th?i gian Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll
  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656   236,304 Cmd.exe
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6660   233,232 Gdi32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751   333,072 Msgina.dll
  08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys
  29-May-2003 23:22 5.0.2195.6748  4,576,256 Sp3res.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6688   403,216 User32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6745   385,808 Userenv.dll
  02-Jun-2003 21:26 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys
  29-May-2003 23:25 5.0.2195.6750   181,520 Winlogon.exe
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? m?i đ?t tên cho Microsoft Windows Hotfix gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 817354 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB817354 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817354

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com