Exchange ActiveSync và Outlook Mobile Access l?i x?y ra khi SSL ho?c xác th?c d?a trên h?nh th?c là c?n thi?t cho Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817379 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Các công c? b? phân tích Kết nối từ xa Exchange giúp kh?c ph?c s? c? k?t n?i trong tri?n khai Microsoft Exchange Server. Công c? mô ph?ng các k?ch m?t s? khách hàng kí nh?p và g?i lưu lư?ng b?n. Khi th? nghi?m m?t th?t b?i, nhi?u ngư?i trong s? hi?n th? l?i x? l? s? c? M?o có th? giúp qu?n tr? viên CNTT gi?i quy?t v?n đ?. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây.)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p cho phân tích Kết nối từ xa màn h?nh


Đ? s? d?ng công c? này, h?y truy c?p http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=154308.


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server t? xa k?t n?i phân tích (ExRCA) công c?, h?y truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:
Thông báo vi?c phát hành c?a phân tích Kết nối từ xa Exchange Server

Trao đ?i công c? phân tích Kết nối từ xa

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng truy c?p m?t Microsoft Exchange Server 2003 máy tính b?ng cách s? d?ng Microsoft Office Outlook Mobile Access ho?c Exchange ActiveSync, b?n g?p v?n đ? k?t n?i ho?c đ?ng b? hoá. Trao đ?i máy ch? ActiveSync và Exchange Outlook Mobile Access (OMA) s? d?ng m?c tin thư thoại ?o /Exchange đ? truy c?p vào OWA m?u và DAV trên các máy ch? Exchange tr? l?i-k?t thúc mà h?p thư c?a ngư?i dùng có v? trí. Trao đ?i máy ch? ActiveSync và OMA không th? truy c?p m?c tin thư thoại ?o này n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Trao đ?i m?c tin thư thoại ?o trên endserver tr? l?i m?t Exchange đư?c c?u h?nh đ? yêu c?u SSL.
  • D?a trên h?nh th?c xác th?c đư?c kích ho?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?: Nh?ng v?n đ? này không x?y ra n?u các đi?u ki?n tương t? là đúng trên trao đ?i m?c tin thư thoại ?o trên m?t máy ch? k?t thúc.

Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây trong trao đ?i máy ch? ActiveSync ho?c Outlook Mobile Access.

Các tri?u ch?ng trong Outlook Mobile Access


Các tri?u ch?ng trong Exchange ActiveSync

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? B?n không c?n ph?i th?c hi?n m?t trong nh?ng phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n "Gi?i pháp" đ? c?u h?nh m?t máy ch? k?t thúc đ? yêu c?u SSL và đ? cho phép xác th?c d?a trên h?nh th?c trên máy ch? k?t thúc.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? N?u b?n đang ch?y kinh doanh nh? Microsoft Server 2003, các c?u h?nh đư?c mô t? trong phương pháp 1 và trong phương pháp 2 trong ph?n "Gi?i pháp" t? đ?ng đư?c đ?t c?u h?nh trong khi thi?t l?p. N?u b?n nh?n đư?c l?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" trên nh? kinh doanh máy ch? 2003, ch?y các c?u h?nh E-Mail và thu?t s? kết nối Internet. Thu?t s? s? giúp b?n c?u h?nh l?i các m?c tin thư thoại ?o /Exchange và xác th?c d?a trên h?nh th?c đ? làm vi?c v?i Outlook Mobile Access và v?i Exchange ActiveSync.

Phương pháp 1


Phương pháp 2

Thông tin thêm

Đ? truy c?p vào các n?i dung c?a h?p thư ngư?i dùng trong Exchange Server 2003, Microsoft-máy ch?-ActiveSync và m?c tin thư thoại ?o Outlook Mobile Access làm m?t kí nh?p DAV r? ràng vào m?c tin thư thoại ?o đ?i Ngo?i t?. Cu?c g?i là tương t? như sau đây:
http://netbios_name_of_mailbox_server/Exchange/mailbox_alias
Microsoft-máy ch?-ActiveSync và m?c tin thư thoại ?o Outlook Mobile Access không th? truy c?p n?i dung c?a h?p thư c?a ngư?i dùng n?u m?c tin thư thoại ?o Exchange đư?c c?u h?nh đ? yêu c?u SSL. Microsoft-máy ch?-ActiveSync và m?c tin thư thoại ?o Outlook Mobile Access ch? c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?c tin thư thoại ?o trao đ?i qua Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 80 (HTTP), không ph?i trên Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 443 (HTTPS).

Outlook Mobile Access c? k?t n?i vào m?c tin thư thoại ?o trao đ?i b?ng cách s? d?ng t?t c? các phương pháp xác th?c sau đây:
  • Kerberos
  • NTLM
  • Cơ b?n
Khi b?n đ?t c?u h?nh xác th?c d?a trên h?nh th?c trên Exchange Server 2003, phương pháp xác th?c cho m?c tin thư thoại ?o trao đ?i đư?c thi?t l?p đ? sự xác thực cơ bản, và m?c đ?nh tên mi?n đư?c thi?t l?p đ? các kí t? đ?i di?n d?u ki?m g?ch chéo ngư?c. m?c tin thư thoại ?o Microsoft-máy ch?-ActiveSync ch? có th? k?t n?i vào m?c tin thư thoại ?o trao đ?i b?ng cách s? d?ng xác th?c Kerberos.

Đ? bi?t thông tin v? các v?n đ? liên quan đ?n thông báo l?i Outlook Mobile Access (OMA), nh?p vào s? bài vi?t trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842023 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng t?o ra m?t email, c? g?ng đ? thêm m?t s? liên l?c m?i, c? g?ng thêm m?t nhi?m v? m?i, c? g?ng t?o ra m?t cu?c h?n m?i trong Outlook Mobile Access v?i Exchange Server 2003
898131 Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t web site Outlook Mobile Access Web trên m?t máy tính Exchange 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i "M?t h? th?ng l?i đ? x?y ra trong khi x? l? yêu c?u c?a b?n"
Đ? bi?t thông tin v? các v?n đ? có liên quan đ?n Exchange ActiveSync (EAS) l?i, b?m s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
886346 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i HTTP 500 khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động v?i Microsoft Exchange Server 2003
826974 "Đ?ng b? hóa không thành công do l?i trên máy ch?" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hoá điện thoại di động v?i m?t máy ch? Exchange 2000

Thông tin thêm

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Windows Mobile Forum
Ghé thăm chúng tôi Windows Phone di?n đàn h?u ích g?i ? và ? tư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 817379 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft ActiveSync 4.1
  • Microsoft ActiveSync 4.5
  • Windows Mobile 6.5 Standard
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbmt KB817379 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 817379

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com