IDE ATA i ATAPI diskovi koriste PIO re?im nakon vi?e isteka vremenskog ograni?enja ili CRC gre?aka

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 817472 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada obustavite i nastavite rad na ra?unaru nekoliko puta, performanse ?vrstog diska mogu biti smanjene. Ako koristite alatku ?Upravlja? ure?ajima? da biste prikazali svojstva IDE kanala sa kojim je povezana disk jedinica, kartica Vi?e opcija za postavke mo?e prikazati da je trenutni re?im prenosa za disk jedinicu ?PIO re?im?.

UZROK

Kada upravlja?ki program IDE/ATAPI porta (Atapi.sys) dobije ukupan zbir od ?est gre?aka isteka vremenskog ograni?enja ili cikli?ne provere pariteta bloka (CRC), upravlja?ki program postepeno umanjuje brzinu komunikacija (re?im prenosa) iz najbr?eg re?ima direktnog pristupa memoriji (DMA) u najsporije DMA re?ime. Ako upravlja?ki program nastavi da dobija gre?ke isteka vremenskog ograni?enja ili CRC gre?ke, upravlja?ki program na kraju prebacuje re?im prenosa u najsporiji re?im (PIO re?im).

RE?ENJE

Windows Server 2003

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana funkcija koja menja podrazumevano pona?anje proizvoda dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta funkcija je namenjena samo za menjanje pona?anja koje je opisano u ovom ?lanku. Primenite funkciju samo na sisteme koji je izri?ito zahtevaju. Ova funkcija ?e se mo?da dodatno testirati. Zbog toga, ako sistem nije ozbiljno pogo?en nedostatkom ove funkcije, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja ?e sadr?ati ovu funkciju.

Ako je funkcija dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili funkciju.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom funkcijom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna funkcija. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to funkcija nije dostupna na tom jeziku.
Preduslovi
Nije potreban servisni paket.
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka ne zamenjuje druge hitne ispravke.
Informacije o datoteci
Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum     Vreme  Verzija    Veli?ina   Ime datoteke Platforma
  -------------------------------------------------------------
  28.04.2003. 18:09 5.2.3790.10  91.136 Atapi.sys i386
  28.04.2003. 18:09 5.2.3790.10 288.256 Atapi.sys IA64

Napomena Kada primenite ovu hitnu ispravku, morate izmeniti registrator kao ?to je opisano u odeljku ?Vi?e informacija? u ovom ?lanku da biste promenili ovo pona?anje. Ako ne izmenite registrator, hitna ispravka ne?e promeniti pona?anje.

Windows XP

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, pribavite najnoviji servisni paket za Windows XP. Za dodatne informacije, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa

Informacije o vru?oj zakrpi

Podr?ana funkcija koja menja podrazumevano pona?anje proizvoda dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta funkcija je namenjena samo za menjanje pona?anja koje je opisano u ovom ?lanku. Primenite funkciju samo na sisteme koji je izri?ito zahtevaju. Ova funkcija ?e se mo?da dodatno testirati. Zbog toga, ako sistem nije ozbiljno pogo?en nedostatkom ove funkcije, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja ?e sadr?ati ovu funkciju.

Ako je funkcija dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili funkciju.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom funkcijom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna funkcija. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to funkcija nije dostupna na tom jeziku.
Preduslovi
Windows XP servisni paket 1
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka zamenjuje druge hitne ispravke 331958 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.) i 331895 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Informacije o datoteci
Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum     Vreme  Verzija    Veli?ina   Ime datoteke Platforma
  ---------------------------------------------------------------
  23.04.2003. 16:29 5.1.2600.1211  87.296 Atapi.sys i386
  23.04.2003. 16:29 5.1.2600.1211 306.432 Atapi.sys IA64

Napomena Kada primenite ovu hitnu ispravku, morate izmeniti registrator kao ?to je opisano u odeljku ?Vi?e informacija? u ovom ?lanku da biste promenili ovo pona?anje. Ako ne izmenite registrator, hitna ispravka ne?e promeniti pona?anje.

Windows 2000

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, prosledite zahtev Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.
Preduslovi
Windows 2000 servisni paket 2
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka zamenjuje druge hitne ispravke 813908 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.), 323153 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.), 314695 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.), 305176 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.), 305098 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.), 304912 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.), 304572 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.) i 298505 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Informacije o datoteci
Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  ----------------------------------------------------
  28.04.2003. 17:38 5.0.2195.6741 86.896 Atapi.sys

Napomena Kada primenite ovu hitnu ispravku, morate izmeniti registrator kao ?to je opisano u odeljku ?Vi?e informacija? u ovom ?lanku da biste promenili ovo pona?anje. Ako ne izmenite registrator, hitna ispravka ne?e promeniti pona?anje.

ZAOBILA?ENJE

Da biste ponovo omogu?ili tipi?an ili br?i re?im prenosa na ure?aju:
 1. Kliknite dvaput na stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje ra?unarom.
 2. Izaberite stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Upravlja? ure?ajima.
 3. Pro?irite ?vor IDE ATA/ATAPI kontroleri.
 4. Kliknite dvaput na kontroler za koji ?elite da vratite tipi?an DMA re?im prenosa u prethodno stanje.
 5. Izaberite karticu Upravlja?ki program.
 6. Kliknite na dugme Deinstaliraj.
 7. Kada se proces dovr?i, ponovo pokrenite ra?unar. Kada se Windows ponovo pokrene, kontroler ?vrstog diska ponovo se numeri?e i re?im prenosa se vra?a na podrazumevanu vrednost za svaki ure?aj koji je povezan sa kontrolerom.

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

Windows XP

Ovaj problem je prvi put ispravljen u operativnom sistemu Microsoft Windows XP servisni paket 2.

DODATNE INFORMACIJE

Hitna ispravka opisana u ovom ?lanku pravi slede?e izmene:
 • Samo u operativnom sistemu Windows 2000 zahtevi za ?itanje za ATA diskove ponekad se izdaju sa vredno??u vremenskog ograni?enja od 4 sekunde. Do ovoga dolazi kada ra?unar nastavi da sa radom nakon perioda u stanju pripravnosti. Ovo mo?e dovesti do isteka vremenskog ograni?enja diska zato ?to je disk jedinicama naj?e??e potrebno vi?e od 4 sekunde da se pokrenu. Ova vrednost vremenskog ograni?enja promenjena je u 10 sekundi.

  U operativnim sistemima Windows XP i Windows Server 2003 ova vrednost vremenskog ograni?enja je uvek 10 sekundi.
 • Primenjene su alternativne, bla?e smernice da bi se usporio re?im prenosa (od br?ih ka sporijim DMA re?imima, a na kraju u PIO re?im) pri gre?kama isteka vremenskog ograni?enja i CRC gre?kama. Trenutno upravlja?ki program IDE/ATAPI porta (Atapi.sys) usporava re?im prenosa nakon ukupno 6 bilo kojih gre?aka isteka vremenskog ograni?enja ili CRC gre?aka. Kada se putem ove ispravke primene nove smernice, Atapi.sys usporava re?im prenosa samo nakon 6 uzastopnih gre?aka isteka vremenskog ograni?enja ili CRC gre?aka. Ove nove smernice primenjuju se samo ako je prisutna vrednost registratora koja je opisana kasnije u ovom ?lanku.
Da biste primenili alternativno pona?anje (usporavanje re?ima prenosa nakon ?est uzastopnih gre?aka isteka vremenskog ograni?enja ili CRC gre?aka ili nakon ukupno ?est gre?aka isteka vremenskog ograni?enja ili CRC gre?aka), morate izmeniti registrator kao ?to je opisano ispod kada primenite hitnu ispravku.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Sledite ove korake, a zatim napustite alatku ?Ure?iva? registratora?:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regedit i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
 3. U meniju Ure?ivanje, postavite pokaziva? na stavku Novi i zatim kliknite na DWORD Value.
 4. Otkucajte ResetErrorCountersOnSuccess, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
Sledite ove korake, a zatim napustite alatku ?Ure?iva? registratora?:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regedit i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
 3. U meniju Ure?ivanje, postavite pokaziva? na stavku Novi i zatim kliknite na DWORD Value.
 4. Otkucajte ResetErrorCountersOnSuccess, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
Napomena Numerisani potklju?evi koji su navedeni ranije odgovaraju primarnim i sekundarnim IDE kanalima na ra?unaru koji sadr?i jedan IDE kontroler. Ako ra?unar sadr?i dva IDE kontrolera, numerisani potklju?evi za primarne i sekundarne IDE kanale za svaki od dva kontrolera mogu biti slede?i:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
Da biste se uverili da ste prona?li ispravan potklju?, proverite da li vrednost
DriverDesc
za potklju? sadr?i vrednost niske ?Primarni IDE kanal? ili vrednost niske ?Sekundarni IDE kanal?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 817472 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 7.14
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB817472

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com