"c0000005 (truy c?p vi ph?m)" thông báo l?i khi b?n ki?m tra chính t? trong m?t b?c e-mail B? Đào Nha (Brazil) Outlook Express

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817526
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n ki?m tra chính t? trong b?c e-mail s? d?ng ngôn ng? ti?ng B? Đào Nha (Brazil), Microsoft Outlook Express 6 cho Windows có th? b?t ng? b? v?i thông báo l?i sau:
c0000005 (truy c?p vi ph?m)

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u thư e-mail có ch?a hai con s? đó đ?u gi?ng nhau và đó đư?c tách ra b?i m?t d?u ki?m n?i (ví d?, 50-50). V?n đ? gây ra b?i m?t v?n đ? v?i Microsoft Office 2000 Ti?ng B? Đào Nha (Brazil) công cụ kiểm l?i.

Gi?i pháp

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha

Ngư?i B? Đào Nha (Brasil) Phiên b?n c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà là đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c universal time (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time      Size  File name
  ----------------------------------------------------
  01-Apr-2003 23:58    1,154,560 Mssp3pb.msp
  02-Apr-2003 00:20    1,275,904 Mssp3pbff.msp
  02-Apr-2003 00:07    1,158,144 Mssp3pbop.msp
				
Sau khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, phiên b?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil) S?a ch?a s? có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong các B?ng sau đây:
  Date     Time  Version  Size    File name   
  ----------------------------------------------------
  15-Feb-2001 15:52      1,336,400 Mssp3pb.lex
  12-Aug-2002 14:02 7.0.0.28  487,482 Mssp3pb.dll   
				

Microsoft Office 2000 Multilingual User Interface (MUI) Phiên b?n

Office 2000 giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) Phiên b?n c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c universal time (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time      Size  File name
  ----------------------------------------------------
  02-Apr-2003 00:34    1,096,192 Lpkcd3.msp
  02-Apr-2003 00:52    1,214,976 Lpkcd3ff.msp
  02-Apr-2003 00:47    1,096,192 Lpkcd3op.msp
				
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ngư?i s? d?ng Office 2000 đa ngôn ng? Phiên b?n giao di?n (MUI) c?a s?a ch?a này s? có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
  Date     Time  Version  Size    File name   
  ---------------------------------------------------------
  15-Feb-2001 15:52      1,336,400 Mssp3en.lex_ptb
  12-Aug-2002 14:02 7.0.0.28  487,482 Msspell3.dll_ptb
				
S?a ch?a là m?t s?a ch?a post-Office 2000 Service Pack 3 (SP-3). Đ? cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a, b?n ph?i Văn ph?ng 2000 SP-3 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? có thêm thông tin v? Office 2000 SP-3, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
326585 OFF2000: T?ng quan c?a Office 2000 Service Pack 3
Ngoài ra, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows Installer 2,0 đ? cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a. Đ? thêm thông tin v? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows yêu c?u cho s?a ch?a post-Office 2000 SP-3, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811002 OFF2000: Office 2000 thông tin C?p Nh?t và các đ?p vá phát hành sau tháng 11 năm 2002 có th? yêu c?u Windows Installer 2,0

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong Microsoft s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" này bài vi?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 817526 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 4.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbintl kbproof kbemail kbqfe kbhotfixserver kberrmsg kbbug kbfix kbmt KB817526 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 817526

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com