A c?c ti?u hoá c?a s? chương tr?nh là Hưng (không đáp ?ng) có th? không đư?c khôi ph?c m?t cách chính xác và m?t c?a s? gi?m thi?u th? hai xu?t hi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817611 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t c?a s? gi?m thi?u c?a m?t chương tr?nh mà hung (v?i m?t t?nh tr?ng c?a "không đáp ?ng" trong Windows Task Manager) có th? không đư?c khôi ph?c m?t cách chính xác khi b?n b?m vào các Khôi phục nút. Ngoài ra, trong khi chương tr?nh này không đáp ?ng, m?t c?a s? gi?m thi?u th? hai có th? xu?t hi?n bên c?nh đ?n c?a s? ban đ?u. B?n có th? di chuy?n c?a s? th? hai, nhưng v?n c?n c?a s? đ?u tiên là nơi màn h?nh đ? không đư?c ghi đè đư?c nêu ra.

NGUYÊN NHÂN

Các tính năng Windows XP c?a s? Ghost t?o linh windows trên thay m?t c?a m?t chương tr?nh khi chương tr?nh không tr? l?i m?t cách chính xác c?a s? các tin nh?n trong m?t vài giây và đư?c cho là đư?c treo. Tính năng này có th? không chính xác khôi ph?c các tính ch?t c?a m?t c?a s? gi?m thi?u, và có th? t?o ra m?t tiêu đ? gi?m thi?u th? hai thanh c?a s? bên c?nh c?a s? ban đ?u nhưng không ghi đè lên nó.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size    File name  Platform
  --------------------------------------------------------------------
  15-Jul-2003 21:01 5.1.2600.1247  1,677,056 Win32k.sys  x86
  15-Jul-2003 21:01 5.1.2600.1247  5,619,840 Win32k.sys  IA-64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

B?n có th? s? d?ng b? công c? tương thích ?ng d?ng đ? t?o ra và cài đ?t m?t cơ s? d? li?u kh? năng tương thích ?ng d?ng tùy ch?nh đ? vô hi?u hóa nh?ng con ma Tính năng c?a s? cho chương tr?nh c?a b?n. Đ? t?i v? tính tương thích ?ng d?ng B? công c?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa286552.aspx
Đ? t?o ra m?t cơ s? d? li?u kh? năng tương thích ?ng d?ng tùy ch?nh:
 1. Cài đ?t và ch?y công c? qu?n tr? kh? năng tương thích (thêm các /x chuy?n d?ng l?nh cho tính năng nâng cao).
 2. Nh?p chu?t ph?i Cơ s? d? li?u tu? ch?nh, và sau đó Nh?p vào M?i.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào cơ s? d? li?u m?i, và sau đó nh?p vàoĐ?i tên.
 4. Lo?i noghost như tên g?i c?a các cơ s? d? li?u.
 5. Nh?p chu?t ph?i Cơ s? d? li?u m?i, b?mT?o m?i, sau đó b?m S?a ch?a ?ng d?ng. G? tên c?a chương tr?nh ph?i đư?c c? đ?nh.
 6. G? tên c?a nhà s?n xu?t chương tr?nh.
 7. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào chương tr?nh phù h?p (exe) t?p tin.
 8. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trong các Ch? đ? tương thích c?a s?, b?mKhông có, sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Trong các Kh? năng tương thích Fixes danh sách, b?m vàoNoGhost.
 11. Nh?p vào m?t trong hai Th? nghi?m ch?y ho?cK?t thúc. Cách nh?n vào Th? nghi?m ch?y b?t đ?u chương tr?nh v?i các cài đ?t tương thích ?ng d?ng. Cách nh?n vào K?t thúcthêm kh? năng tương thích s?a ch?a cơ s? d? li?u c?a b?n.
 12. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu lưu cơ s? d? li?u. Ho?c, cơ s? d? li?u đ? sao chép các C:\Windows\AppPatch thư m?c.
 13. Nh?p chu?t ph?i vào cơ s? d? li?u, và sau đó nh?p vàoCài đ?t. Ho?c, ch?y các sdbinst c:\windows\apppatch\noghost.sdb - q l?nh cài đ?t cơ s? d? li?u.

THÔNG TIN THÊM


Các thông tin sau v? các GetMessage ch?c năng là tài li?u cho các tính năng Ghost c?a s? trong Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Ch?c năng GetMessage
N?u m?t c?a s? c?p cao nh?t ng?ng tr? l?i tin nh?n đ? bi?t thêm hơn m?t vài giây, h? th?ng s? xem xét các c?a s? đ? đư?c treo và thay th? nó v?i m?t c?a s? ma quái có z-tr?t t? tương t?, v? trí, kích thư?c, và th? giác thu?c tính. Đi?u này cho phép ngư?i dùng đ? di chuy?n nó, thay đ?i kích c? nó ho?c th?m chí đóng các ?ng d?ng. Tuy nhiên, đây là nh?ng hành đ?ng ch? s?n có b?i v? các ?ng d?ng th?c s? treo. Khi ? ch? đ? tr?nh g? l?i, h? th?ng không t?o ra m?t c?a s? ma quái.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 817611 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB817611 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817611

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com