T?ng quan v? các gói m?ng tiên ti?n cho Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817778 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các nâng cao m?ng gói cho Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1). Nâng cao m?ng Pack là m?t Ti?n ích cho Windows XP SP1 bao g?m m?t phiên b?n giao th?c Internet 6 Ngăn x?p m?ng (IPv6), m?t IPv6 Internet Connection tư?ng l?a (ICF), và các N?n t?ng m?ng Microsoft Peer-to-Peer (P2P). Các c?a s? tùy ch?n C?u ph?n m?ng ngang ngang nhau cung c?p m?t khuôn kh? cho ngang ngang nhau các chương tr?nh đ? giao ti?p tr?c ti?p gi?a các máy tính trên đ?a ch? m?ng Thi?t b? d?ch (NAT) và qua Internet.

Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP và thành ph?n m?ng Windows XP Peer-to-Peer, th?o lu?n v? IPv6 Teredo NAT công ngh? theo cây, li?t kê m?t s? v?n đ? đ? bi?t và mô t? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? này.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Nâng cao m?ng Pack là ch? cho các máy tính đang ch?y Windows XP v?i SP1. Các thành ph?n đư?c bao g?m trong nâng cao m?ng Pack đư?c bao g?m trong Windows XP Service Pack 2 (SP2). V? v?y, sau khi b?n cài đ?t SP2, b?n không có đ? riêng cài đ?t nâng cao m?ng Pack. Tuy nhiên, tư?ng l?a k?t n?i Internet IPv6 đ? đư?c thay th? v?i tích h?p h? tr? IPv6 trong tư?ng l?a c?a Windows m?i.

Nâng cao m?ng Pack cho Windows XP

Nâng cao m?ng Pack cho Windows XP C?p Nh?t IPv6 và cài đ?t tư?ng l?a k?t n?i Internet cho IPv6. Theo m?c đ?nh, c?ng là t? đ?ng m? trong tư?ng l?a sau khi b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t. S? d?ng các Nâng cao m?ng Pack cho Windows XP n?u b?n có ph?n m?m mà đ?i h?i ph?i đi?u này ch?c năng, ho?c n?u b?n mu?n đ? phát tri?n các chương tr?nh tùy ch?nh mà s? d?ng các c?a s? Peer-to-Peer m?ng cơ s? h? t?ng.

T?i v? và cài đ?t các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP SP1

Đ? t?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p Microsoft Windows C?p nh?t trang Web, và sau đó cài đ?t C?p Nh?t 817778:
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx
Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft t?i v? Trung tâm ho?c t? Windows C?p Nh?t vào c?a hàng đ? tri?n khai đ?n nhi?u các máy tính. N?u b?n mu?n có đư?c c?p nh?t này đ? cài đ?t sau, t?m ki?m này s? ID bài vi?t b?ng cách s? d?ng các tính năng tùy ch?n t?m ki?m nâng cao trong các c?a s? C?p Nh?t vào c?a hàng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t t? các c?a s? C?p Nh?t vào c?a hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Trung tâm t?i v?


Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? WindowsXP-KB817778-x 86-ENU.exe-ENU.exe gói bây gi?.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? h? tr? c?a Microsoft tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, ch?y t?p tin mà b?n truy c?p b?ng cách s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p thích h?p.

Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch


Gói này h? tr? các thi?t l?p sau đây thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f Bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi máy tính đóng xu?ng.
 • n Làm không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y chương tr?nh cài đ?t.
Ví d?, đ? cài đ?t các gói ph?n m?m mà không có b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsXP-kb817778-x 86-ENU.exe-enu.exe /u /q
Đ? cài đ?t các gói ph?n m?m mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsXP-kb817778-x 86-ENU.exe-enu.exe /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch vào m?t l?nh.

Qu?n tr? viên c?ng có th? tri?n khai C?p nh?t này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft D?ch v? (SUS).

Đ? có thêm informationabout SUS, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
810796Ph?n m?m t?ng quan v? d?ch v? C?p Nh?t gi?y tr?ng có s?n

Cài đ?t gói m?ng tiên ti?n cho Windows XP

Đ? cài đ?t các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên.
 2. N?u Windows XP Peer-to-Peer Update Beta đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, lo?i b? nó.
 3. Ch?y Microsoft Windows Explorer, và sau đó m? c?p có ch?a t?p thi?t l?p mà b?n đ? t?i v?.
 4. Ch?y chương tr?nh cài đ?t. Đ? làm đi?u này, b?m đúp vào các t?p tin th?c thi (exe).
 5. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? cài đ?t các Nâng cao m?ng Pack cho Windows XP trên máy tính.
 6. Sau khi chương tr?nh cài đ?t hoàn t?t, kh?i đ?ng l?i các máy tính.

Lo?i b? các gói m?ng tiên ti?n cho Windows XP

Đ? lo?i b? các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t, nh?p vàoNâng cao m?ng Pack cho Windows XP, sau đó b?mGỡ bỏ.
 4. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? lo?i b? các Nâng cao m?ng Pack cho Windows XP t? máy tính c?a b?n.
 5. Sau khi lo?i b? đư?c hoàn t?t, kh?i đ?ng l?i các máy tính.
Qu?n tr? viên c?ng có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? gói này. T?p chương tr?nh Spuninst.exe n?m ? các % Windir %\$NTUninstallKB817778$\Spuninst thư m?c. Đi?u này Ti?n ích h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f Bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi máy tính đóng xu?ng.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Ki?m ch?ng r?ng vi?c nâng cao m?ng Pack cho Windows XP đư?c cài đ?t

Đ? xác minh r?ng các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP cài đ?t, so sánh các t?p tin trên máy tính c?a b?n v?i các t?p tin sau đây thông tin ho?c xác minh r?ng m?t Cài đ?t Giá tr? DWORD t?n t?i và đư?c thi?t l?p đ? 1 trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB817778
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   95,232 6to4svc.dll   
  10-Jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   31,232 Inetmib1.dll   
  30-Jun-2003 17:56           3,397 Ip6fw.inf
  30-Jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   29,952 Ip6fw.sys
  30-Jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   49,152 Ip6fwapi.dll   
  30-Jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   16,384 Ip6fwcfg.dll   
  30-Jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   40,448 Ip6fwhlp.dll   
  10-Jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   79,872 Iphlpapi.dll   
  30-Jun-2003 20:30 5.1.2600.1240   48,640 Ipv6.exe     
  10-Jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   54,272 Ipv6mon.dll   
  30-Jun-2003 17:56           6,157 Netip6.inf
  10-Jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   71,168 Netoc.dll    
  30-Jun-2003 20:10           9,328 Netoc.inf
  30-Jun-2003 20:33 5.1.2600.1240   83,456 Netsh.exe    
  30-Jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   109,056 P2p.dll     
  30-Jun-2003 17:56           6,592 P2p.inf
  30-Jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   79,872 P2pgasvc.dll   
  30-Jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   294,912 P2pgraph.dll   
  30-Jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   81,408 P2pnetsh.dll   
  30-Jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   494,080 P2psvc.dll    
  30-Jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   45,568 Pnrpnsp.dll   
  12-Jun-2003 20:36 2.1.4701.0    151,552 Sqldb20.dll   
  12-Jun-2003 20:36 2.1.4701.0    462,848 Sqlqp20.dll   
  12-Jun-2003 20:36 2.1.4701.0    110,592 Sqlse20.dll   
  30-Jun-2003 20:30 5.1.2600.1240   203,008 Tcpip6.sys
  30-Jun-2003 20:35 5.1.2600.1240   11,776 Tunmp.sys
  10-Jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   70,656 Ws2_32.dll    
  10-Jul-2003 16:19 5.1.2600.1240   13,312 Wship6.dll    
  30-Jun-2003 17:49 5.1.2600.1240   172,544 Xpob2res.dll   
  30-Jun-2003 20:38 5.1.2600.1240   26,624 Npcustom.dll 

Thành ph?n Windows XP Peer-to-Peer m?ng

C?u ph?n m?ng ngang ngang nhau c?a Windows là m?t nhà phát tri?n n?n t?ng đ? t?o ra các chương tr?nh P2P cho Windows XP trên máy tính. Chương tr?nh các nhà phát tri?n có th? s? d?ng máy tính cá nhân m?nh m? k?t n?i Internet đ? t?o sôi đ?ng các chương tr?nh phân ph?i ho?c đ? tăng cư?ng hi?n có các chương tr?nh làm vi?c v?i nhau trong nh?ng cách m?i và h?u ích.

Windows Peer-to-Peer m?ng Thành ph?n cho phép IPv6 và IPv6 ICF (n?u h? chưa đ? đư?c b?t trên các máy tính) và m? c?ng 3587 (TCP) và 3540 (UDP) c?a IPv6 ICF.

Khi b?n cài đ?t các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP và Kích ho?t tính năng tùy ch?n Windows Peer-to-Peer m?ng thành ph?n trên máy tính, b?n b?t các công ngh? sau đây:
 • Windows Peer-to-Peer m?ng tên Giải pháp

  Peer tên gi?i quy?t giao th?c (PNRP) tên không gian Nhà cung c?p cung c?p m?t API cho phép đ? phân gi?i ngang ngang nhau c?a các tên đ? hai đi?m cu?i (IPv6 ho?c c?ng s?).
 • Windows Peer-to-Peer m?ng v? đ? th?

  V? đ? th? gi?y phép hi?u qu? truy?n thông đa trong m?t t?p k?t h?p ch?t ch? c?a đ?ng nghi?p. V? đ? th? cho phép các chương tr?nh đ? s? d?ng các mô h?nh an ninh và IP riêng c?a h? các cơ ch? đ? phân gi?i.
 • Windows Peer-to-Peer m?ng nhóm

  B?i m?c đ?nh, nhóm là l?p b?o m?t đư?c cung c?p trên đ?u trang c?a m?t đ? th?. Các an ninh l?p xác đ?nh mô h?nh b?o m?t đ?ng sau vi?c t?o nhóm, l?i m?i, và k?t n?i vào nhóm. Ngoài ra, nhóm s? d?ng PNRP như tên đ? phân gi?i giao th?c, và cho phép nhi?u chương tr?nh chia s? tương t? đ? th?.
 • Windows Peer-to-Peer m?ng Identity Qu?n l?

  Qu?n l? danh tính cho phép vi?c t?o ra và s? d?ng c?a ngang ngang nhau danh tính trong PNRP và nhóm.

Kích ho?t tính năng Windows XP Peer-to-Peer m?ng thành ph?n

Đ? cho phép các thành ph?n m?ng Windows XP Peer-to-Peer, làm theo các bư?c sau.

Chú ý Trư?c khi b?n có th? kích ho?t tùy ch?n Windows Peer-to-Peer C?u ph?n m?ng, b?n ph?i cài đ?t các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP trên máy tính n?u không đư?c cài đ?t đ?.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Các Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
 4. Nh?p vào D?ch v? m?ng (nhưng không nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m), sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ngang ngang nhau ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Theo các ch? d?n trên trang c?n l?i c?a các thu?t s? cài đ?t các thành ph?n trên máy tính.

Vô hi?u hoá Windows XP Peer-to-Peer m?ng thành ph?n

Đ? vô hi?u hoá Windows XP Peer-to-Peer m?ng thành ph?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Các Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
 4. Nh?p vào D?ch v? m?ng (nhưng không nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m), sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các Ngang ngang nhau h?p ki?m tra, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Theo các ch? d?n trên trang c?n l?i c?a các thu?t s? đ? lo?i b? các thành ph?n t? máy tính.
Chú ý N?u IPv6 ICF đư?c kích ho?t, khi b?n vô hi?u hoá các c?a s? C?u ph?n m?ng ngang ngang nhau, c?ng 3587(TCP) và 3540 (UDP) t? đ?ng đóng.

IPv6 Teredo NAT theo cây công ngh?

IPv6 là th? h? ti?p theo giao th?c Internet có gi?y phép truy?n thông qua m?t t?p đa d?ng c?a các m?ng. IPv6 Teredo là m?t quá tr?nh chuy?n đ?i công ngh? cho phép t? đ?ng IPv6 đư?ng h?m gi?a máy ch? đư?c đ?t trên m?t ho?c nhi?u thi?t b? IPv4 NAT.

IPv6 lưu lư?ng truy c?p t? máy ch? Teredo có th? ch?y qua faulty v? m?t thông báo giao th?c Datagram User IPv4 (UDP) đóng gói giao thông. N?u NAT h? tr? d?ch thu?t c?ng UDP, NAT h? tr? Teredo. Ngo?i tr? m?t là m?t "Đ?i x?ng" NAT. s? d?ng m?t Symmetric NAT không h? tr?. Hi?n nay m?t Symmetric NAT hi?m khi đư?c s? d?ng.

Các Microsoft th?c hi?n IPv6 Teredo d?a trên Internet k? sư Task Phiên b?n d? th?o Internet quân (IETF) 8, "Teredo: Tunneling IPv6 qua UDP thông qua NATs". Teredo cho phép các máy ch? trên Internet đ? giao ti?p tr?c ti?p v?i máy tính, và c?a b?n, gi?y phép tr?c ti?p giao ti?p gi?a khách hàng ngang nhau v? các Internet.

Công ngh? sau đây IPv6 Teredo NAT Traversal các thành ph?n đư?c bao g?m trong vi?c nâng cao m?ng Pack cho Windows XP:
 • Teredo khách hàng

  M?t khách hàng Teredo là m?t máy ch? có th? có đư?c m?t chuy?n như?ng đ?a ch? Teredo, qu?n l? ánh x? NAT, và h?m IPv6 giao thông qua m?ng Internet IPv4. Teredo khách hàng chuy?n ti?p NAT l?p b?n đ? kh?i t?o các gói gi?a Teredo khách hàng và các nút trên IPv6 Internet.
 • Teredo đ?c trưng cho máy ch? lưu tr? Relay

  M?t Teredo máy ch? c? th? ti?p s?c là m?t máy ch? mà chuy?n ti?p các gói d? li?u gi?a các khách hàng Teredo và IPv6 Internet các nút.
Chú ý Hi?n nay, ch? Teredo khách hàng đư?c h? tr? trong Advanced M?ng Pack cho Windows XP. Relay Teredo đ?c trưng cho máy ch? đư?c c?u h?nh t? đ?ng khi nó đư?c yêu c?u. Các nút IPv6 Internet ph?i ch?y Advanced M?ng Pack cho Windows XP đ? cung c?p m?t máy ch? lưu tr? c? th? relay đ? ti?p c?n các Teredo khách hàng, ho?c s? d?ng m?t relay Teredo công c?ng. N?u m?t relay Teredo công c?ng không ph?i là máy s? d?ng Teredo có s?n, mà k?t n?i v?i m?t phi - nâng cao m?ng gói cho Windows XP tương thích IPv6 máy ch? lưu tr? có th? s? d?ng IPv4.

C?u h?nh máy khách IPv6 Teredo

Khi b?n cài đ?t các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP, c?a b?n máy tính s? t? đ?ng đư?c c?u h?nh đ? cho phép khách hàng IPv6 Teredo. Thông thư?ng, b?n không ph?i s?a đ?i c?u h?nh này. Tuy nhiên, n?u b?n ph?i thay đ?i các thi?t đ?t này, s? d?ng các Netsh giao di?n IPv6 d?ng l?nh ti?n ích. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó nh?n ENTER.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? nh?ng d?ng, và sau đó nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  Netsh
  giao di?n
  IPv6
Đ? l?p c?u h?nh máy khách IPv6 Teredo, s? d?ng các đ?t teredo l?nh và các Netsh giao di?n ipv6 d?u nh?c l?nh. Các đ?t teredo ch? huy s? d?ng cú pháp sau:
đ?t teredo [[lo?i]= tàn t?t | khách hàng | enterpriseclient | m?c đ?nh] [[Tên máy chủ=]Tên mi?n máy ch? | Đ?a ch? IPv4 | m?c đ?nh] [[RefreshInterval=]giá tr? | m?c đ?nh][[ClientPort =] đ?t giá tr? | m?c đ?nh
Các tham s? mà b?n có th? s? d?ng v?i các thi?t l?p Teredo l?nh đư?c li?t kê như sau:
 • lo?i: Ch? đ?nh m?t trong các tùy ch?n sau:
  • vô hi?u hoá: Vô hi?u hoá Teredo d?ch v?.
  • khách hàng: Cho phép khách hàng Teredo.
  • enterpriseclient: Cho phép khách hàng Teredo đ? làm vi?c trong m?t m?ng đư?c qu?n tr?
 • Tên máy chủ: Ch? đ?nh tên, đ?a ch? IPv4 c?a Teredo h? ph?c v?.
 • RefreshInterval: Ch? đ?nh Teredo khách hàng làm m?i kho?ng (trong giây).
 • ClientPort: Cho phép ngư?i dùng đ? ch? đ?nh m?t c?ng UDP. N?u b?n không s? d?ng này tùy ch?n, máy tính ch? đ?nh UDP.
Đ? bi?t thêm thông tin v? khi s? d?ng các enterpriseclientClientPort tùy ch?n, nh?n th?y nh?ng "B? sung thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t b? NAT" keá tieáp.

Để biết thêm thông tin về Netsh, xem Windows XP giúp và h? tr?. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Tr? giúp và h? tr?, lo?i b?ng cách s? d?ng netsh trong các Tìm kiếm h?p, và sau đó H?y b?m ENTER đ? xem các ch? đ?.

NAT và IPv6 Teredo kh? năng tương tác

Teredo là m?t công ngh? IPv6 đi qua faulty cung c?p k?t thúc đ? k?t thúc k?t n?i gi?a các nút IPv6. Tuy nhiên, v? s? nhi?u NAT thi?t b? mà có s?n t? nhà cung c?p khác nhau, Teredo có th? ho?c có th? không ch?c năng chính xác v?i m?t thi?t b? NAT c? th?. Nh?ng thi?t b? NAT có tri?t đ? th? nghi?m và đư?c bi?t là làm vi?c v?i Teredo:
LinkSys BEFW11S4 v.1
Linksys BEFSR41
Linksys BEFSR1
D-Link DI-713 v?i Firmware phiên b?n 2.53b9
NETGEAR RP614
NETGEAR RP114
NETGEAR MR314
NETGEAR FVS318
Microsoft MN-100 có dây tr?m phát
Siemens SpeedStream 2602 NAT Router
SMC 7004VBR
SMC 7004AWBR
Belkin F5D6230-3
3Com 3 C 855
Chia s? k?t n?i XP Internet c?a Windows
B?n có th? c?p nh?t nh?ng thi?t b? đ? làm vi?c v?i Teredo:
D-Link DI-604
D-Link DI-614
B?n có th? c?u h?nh thi?t b? sau đ? làm vi?c v?i Teredo:
Microsoft Broadband Wireless cơ s? nhà ga - MN-500
N?u thi?t b? NAT c?a b?n không xu?t hi?n trong danh sách, nó không có ngh?a r?ng Teredo không ho?t đ?ng v?i đi?n tho?i NAT. Đ? xác minh xem Teredo là ho?t đ?ng chính xác, b?n có th? s? d?ng các Netsh giao di?n ipv6 d?ng l?nh ti?n ích. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó nh?n ENTER.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, vaø sau ñoù baám NH?P:
  Netsh giao di?n ipv6 teredo hi?n th?
  Đ?u ra bao g?m m?t danh sách hi?n th? t?nh tr?ng hi?n t?i c?a Teredo. N?u khách hàng c?a b?n không th? s? d?ng Teredo, các Trạng thái đư?c li?t kê như Gián tuyếnL?i có thêm thông tin mà gi?i thích l? do t?i sao khách hàng không th? s? d?ng Teredo. B?n có th? c?u h?nh c?a b?n thi?t b? s? d?ng Teredo.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t b? NAT, xem các "Thông tin thêm v? cách c?u h?nh NAT thi?t b?"ph?n.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thông tin thêm v? làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t b? NAT

H? tr? UPnP

B?n có th? có m?t thi?t b? h? tr? c?m và ch?y (UPnP). UPnP là m?t giao th?c c?u h?nh nhi?u thi?t b? h? tr?. Teredo khách hàng c? g?ng t? đ?ng c?u h?nh các NAT thi?t UPnP nhưng N?u không cho phép lưu lư?ng truy c?p Teredo. Ti?n tr?nh này x?y ra t? đ?ng. B?n không c?n ph?i c?u h?nh b?t k? cài đ?t b? sung. Tuy nhiên, m?i thi?t b? NAT là khác nhau và có th? h? tr? UPnP, nhưng c?ng có th? yêu c?u ngư?i s? d?ng đ? kích ho?t nó. Đ? xác đ?nh li?u đi?n tho?i c?a b?n h? tr? UPnP, xem tài li?u đó là đi kèm v?i thi?t b? NAT.

ClientPort

B?n c?ng có th? t? c?u h?nh m?t c?ng UDP c? th? cho khách hàng Teredo đ? s? d?ng. M?t s? thi?t b? NAT yêu c?u các chương tr?nh m?ng đ? s? d?ng các cùng m?t c?ng cho m?i k?t n?i. N?u NAT c?a b?n dư?ng như ngăn ch?n Teredo, b?n có th? s? d?ng các ClientPort tùy ch?n mô t? trư?c đó trong các "C?u h?nh máy khách IPv6 Teredo"ph?n đ? thi?t l?p m?t c?ng c? th?. C?ng có th? là b?t k? s? nào gi?a 1024 và 65356.

EnterpriseClient

Khách hàng Teredo b? t? đ?ng t?t n?u máy tính là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n công ty ho?c n?u tư?ng l?a đư?c phát hi?n. N?u b?n mu?n s? d?ng Teredo t? m?t m?ng công ty, liên h? v?i qu?n tr? m?ng c?a b?n trư?c khi b?n s? d?ng các EnterpriseClient tùy ch?n. Thi?t đ?t này vi?c ghi đè các hành vi tiêu bi?u và c? g?ng b?t Teredo trên máy khách, ngay c? khi khách hàng là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n.

Kích ho?t tính năng IPv6 ICF

Khi b?n cài đ?t các nâng cao m?ng Pack cho Windows XP, IPv6 và tư?ng l?a k?t n?i Internet IPv6 (IPv6 ICF) đư?c cài đ?t nhưng không đư?c nêu ra có hi?u l?c. Khi IPv6 đư?c kích ho?t, IPv6 ICF s? t? đ?ng đư?c kích ho?t cho t?t c? k?t n?i m?ng. IPv6 ICF là tách bi?t v?i k?t n?i Internet IPv4 Tư?ng l?a đư?c kèm v?i Windows XP, và do đó, b?n không th? xem IPv6 Thông tin c?u h?nh ICF và th?ng kê trong c?p k?t n?i m?ng. B?n ch? có th? xem thông tin v? IPv4 ICF trong các k?t n?i m?ng thư m?c.

IPv6 ICF cung c?p các ch?c năng sau đây:
 • Tr?ng l?c cho giao thông ra bên ngoài
 • Không đư?c yêu c?u g?i đ?n lưu lư?ng truy c?p là t? đ?ng và âm th?m th? xu?ng
 • C?u h?nh c?ng

  Khi b?n cài đ?t Advanced M?ng Pack cho Windows XP, IPv6 ICF kh?i t?t c? các c?ng. Khi b?n Kích ho?t tính năng tùy ch?n Windows m?ng ngang ngang nhau thành ph?n, c?ng 3540 (UDP) và 3587 (TCP) đư?c m? c?a cho giao thông trong nư?c. Ngoài ra, b?n có th? b?ng tay c?u h?nh c?ng đ? ch?p nh?n lưu lư?ng truy c?p không đư?c yêu c?u t? m?ng. Ví d?, n?u b?n lưu tr? m?t máy ch? Web IPv6 kích ho?t, b?n có th? c?u h?nh IPv6 ICF cho phép không đư?c yêu c?u IPv6 lưu lư?ng truy c?p trên c?ng TCP 80.
 • C?u h?nh ICMP

  B?n có th? c?u h?nh Internet Đi?u khi?n thông báo giao th?c (ICMP) tùy ch?n.
 • Thông tin đăng nh?p

  B?n có th? c?u h?nh đăng nh?p các gói b? b?, k?t n?i thành công, ho?c c? hai. B?n có th? s? d?ng các b?n ghi đ? giúp b?n g? r?i các v?n đ? an ninh và hi?u su?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh IPv6 ICF, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb726938.aspx

B?t b?ng tay IPv6 ICF

IPv6 ICF s? t? đ?ng đư?c kích ho?t khi IPv6 đư?c kích ho?t trên các máy tính. Không có hành đ?ng b? sung là c?n thi?t. Tuy nhiên, n?u b?n vô hi?u hóa IPv6 ICF, b?n có th? b?t b?ng tay nó.

Đ? kích ho?t tính năng IPv6 ICF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Các Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
 4. Nh?p vào D?ch v? m?ng (nhưng không nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m), sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các K?t n?i Internet IPv6 Tư?ng l?a ki?m tra h?p và b?m Ok.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? cài đ?t các thành ph?n trên máy tính.

Vô hi?u hóa IPv6 ICF

Đ? vô hi?u hóa IPv6 ICF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Các Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
 4. Nh?p vào D?ch v? m?ng (nhưng không nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m), sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các K?t n?i Internet IPv6 Tư?ng l?a ki?m tra h?p và b?m Ok.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? lo?i b? các thành ph?n máy tính.

Các vấn đề đã xác định

 • Các v?n đ? k?t n?i IPv6 khi b?n s? d?ng tư?ng l?a không chính xác thi?t đ?t.

  B?n có th? có các v?n đ? k?t n?i n?u tư?ng l?a cài đ?t cho ICF cho IPv4 ho?c ICF cho IPv6 không đư?c c?u h?nh đúng. Đ? gi?i quy?t này hành vi, s? d?ng l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? c?p nh?t các thi?t đ?t tư?ng l?a:
  Netsh giao di?n ipv6 đ?t teredo khách hàng
 • Windows XP ngang ngang nhau c?ng này không m? khi b?n cài đ?t b? đi?u h?p m?ng m?i.

  N?u Windows XP Peer-to-Peer Update Beta cài đ?t trên máy tính, và b?n không g? b? nó trư?c khi b?n cài đ?t các Nâng cao m?ng Pack cho Windows XP, các c?ng thích h?p cho các c?a s? XP ngang ngang nhau cơ s? h? t?ng m?ng không m? ra khi b?n cài đ?t m?t m?i b? đi?u h?p m?ng. Hành vi này x?y ra v? c?ng không ph?i đang m? trên toàn c?u trong Windows XP Peer-to-Peer Update Beta. Đ? gi?i quy?t hành vi này, vô hi?u hóa, và sau đó và b?t l?i thành ph?n m?ng Windows XP Peer-to-Peer.
 • Trương m?c khách không th? s? d?ng m?t Windows XP peer-to-peer m?ng chương tr?nh.

  B?n ph?i đăng nh?p v?i m?t trương m?c ngư?i dùng khác ngoài các Trương m?c khách s? d?ng h? t?ng m?ng ngang ngang nhau Windows XP.
 • M?t chương tr?nh, ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer, có th? không có có th? gi?i quy?t tên mi?n t? m?t s? máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS) sau khi b?n b?t IPv6. V? b?n có th? không th? truy c?p m?t s? trang Web. V?n đ? này có th? x?y ra n?u các máy ch? DNS đư?c truy v?n cho m?t k? l?c không-"A", và h? ph?c v? tr? l?i v?i m?t ph?n ?ng có th?m quy?n mà tr? v? NXDOMAIN ho?c NAME_ERROR (ph?n ?ng m?, ho?c RCODE, 3) m?c dù m?t "A" (ho?c giao th?c Internet Phiên b?n 4, ho?c IPv4, máy ch? lưu tr?) ghi l?i cho tên queried có r?ng DNS h? ph?c v?. NXDOMAIN ho?c NAME_ERROR trong các ph?n ?ng cho th?y r?ng có nh?ng "không có h? sơ c?a b?t k? lo?i đ?i v?i tên đó." Microsoft đ? th?y r?ng m?t s? h? ph?c v? DNS ph?n m?m h? tr? b?n ghi "AAAA" (giao th?c Internet Phiên b?n 6 ho?c IPv6) và không chính xác đáp ?ng v?i NXDOMAIN m?c dù b?n ghi "M?t" t?n t?i cho các Trang web.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  815768?ng d?ng không th? gi?i quy?t m?t s? tên mi?n
 • IPv6 lưu lư?ng truy c?p không l?c b?i ICF IPv4 trong Windows XP. L?c IPv6 lưu lư?ng truy c?p, b?n ph?i s? d?ng IPv6 ICF kèm v?i Advanced M?ng Pack.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IPv6, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Network/bb530961.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Teredo, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Network/cc917486.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 817778 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
atdownload kbHotfixServer kbqfe kbhowto kbwindowsupdate kbregistry kbnetwork kbmt KB817778 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817778

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com