C?p chia s? tên không xu?t hi?n trên ? đ?a m?ng đ? ánh x? trong Windows Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817861 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng máy tính d?a trên Microsoft Windows XP c?a b?n trên m?ng c?c b? (LAN), và b?n ánh x? ? đ?a m?ng vào m?t c?p m?ng chia s? n?m trên m?t Windows 2000 Máy ch? d?a trên máy ch?, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • Tên c?p chia s? không xu?t hi?n bên c?nh các bi?u tư?ng c?a ? đ?a m?ng đ? ánh x? v?a đư?c trong cây thư m?c Windows Explorer. N?u b?n nh?n F5 đ? c?p nh?t màn h?nh, ho?c n?u b?n nh?p vào Làm tươi trên các Xem tr?nh đơn, nó không gi?i quy?t hành vi này.
 • Các tính ch?t c?a các ? đ?a đư?c ánh x? ch? ra r?ng các t?p tin h? th?ng là truy c?p đ?c rút (RAW).
 • N?u b?n c? g?ng sao chép m?t t?p tin có tên t?p tin dài, b?n nh?n đư?c m?t thông báo r?ng h? th?ng t?p tin trên h? ph?c v? không h? tr? dài t?p tên, trái v?i k? v?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u b?n b?m đ? ch?n các Ch?y các c?a s? c?p trong ti?n tr?nh riêng bi?t h?p ki?m tra trên các Xem tab c?a các Tùy ch?n c?p h?p tho?i trong Windows Explorer.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform
  -------------------------------------------------------------------
  06-Feb-2004 20:41 6.0.2800.1340 8,347,648 Shell32.dll x86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, nh?p vào Xoá các Ch?y các c?a s? c?p trong ti?n tr?nh riêng bi?t h?p ki?m. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?mKhám phá.
 2. Trong Windows Explorer, nh?p vào Công cụ, và sau đó Nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. Trong các Tùy ch?n c?p h?p tho?i h?p, b?m vào các Xem tab.
 4. Dư?i Thi?t đ?t chuyên sâu, Nh?p vào Xoá các Ch?y các c?a s? c?p trong ti?n tr?nh riêng bi?t h?p ki?m tra, và sau đó b?m Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 817861 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprb kbmt KB817861 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817861

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com