Monitora t?kla protokols rada "Stop k??das kodu 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)" sl?dzot adapteri

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 817864
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c izie?anas no programmas Network Monitor j?su dators var p?rtraukt rea??t (uzkaras) un var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums zi?ojumu zilaj? ekr?n?:
APTUR?T 0X000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0xF9C8D886)
Piez?me Aptur??anas kods p?d?jo parametru var at??irties.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja Network Monitor protokola draiveris Nmnt.sys, izkrauj noteiktos apst?k?os.
Da?i t?kla adapteris miniports vai t?kla draiveru interfeisa specifik?cija (NDIS) starpposma draiveri nos?t?t statusa zi?ojums "NDIS_STATUS_CLOSING" saist?bas, protokoli, beidz??ana. ?? NDIS statusa izraisa Network Monitor protokola vad?t?jam neizdodas k??das k??du p?rbaude: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xd1)

T?kla adapteris miniports vai NDIS vad?t?jiem nav j?nor?da NDIS_STATUS_CLOSING, un, ja iesp?jams, autovad?t?ji, kas to dara, ir j?izlabo. Tom?r gad?jumos, ja to nevar izdar?t ?o labojumfailu, ir Nomai?a Network Monitor protokola draiveris, kas pareizi apstr?d?t ?o statusu.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.
Ang?u ?? labojuma versijai ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas ir uzskait?ti ?aj? tabul?. Datumi un laiki ir uzskait?ti ?ie faili koordin? pasaules laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta par viet?j? laika. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  01-Apr-2003 20:32 5.0.2195.6699   37,552 Nmnt.sys


				

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotni.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un t?l?k lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
265173 Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter Server produkta

Rekviz?ti

Raksta ID: 817864 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kberrmsg kbprb kbddk kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB817864 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 817864

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com