Giao th?c giám sát m?ng gây ra "Stop m? l?i 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)" khi đóng b? đi?u h?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817864
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n thoát ra t? chương tr?nh giám sát m?ng c?a b?n máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), và b?n có th? nh?n đư?c l?i sau thông báo trên m?t màn h?nh màu xanh:
NG?NG 0X000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0xF9C8D886)
Lưu ? Các thông s? cu?i c?a d?ng m? có th? khác.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u tr?nh đi?u khi?n giao th?c m?ng lư?i giám sát, Nmnt.SYS, b?c d? trong nh?ng trư?ng h?p nh?t đ?nh.
M?t s? b? đi?u h?p m?ng miniports ho?c m?ng đi?u khi?n giao di?n đ?c đi?m k? thu?t (NDIS) trung c?p tr?nh đi?u khi?n g?i thông đi?p tr?ng thái c?a "NDIS_STATUS_CLOSING" ràng bu?c các giao th?c khi t?t. Tr?ng thái NDIS này gây ra màn h?nh m?ng lư?i giao th?c đi?u khi?n đ? th?t b?i v?i l?i bugcheck: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xd1)

Miniports b? đi?u h?p m?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n NDIS không ph?i ch? ra NDIS_STATUS_CLOSING, và n?u có th?, tr?nh đi?u khi?n làm như v?y ph?i đư?c s?a ch?a. Tuy nhiên, trong nh?ng t?nh hu?ng nơi này không th? đư?c th?c hi?n, hotfix này có ch?a m?t thay th? Giám sát m?ng giao th?c đi?u khi?n có th? chính xác có th? x? l? này t?nh tr?ng.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.
Ti?ng Anh Phiên b?n c?a s?a ch?a đ? thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong các b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p gi? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i sang Local time. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  01-Apr-2003 20:32 5.0.2195.6699   37,552 Nmnt.sys


				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? cách đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Các trung tâm d? li?u chương tr?nh và s?n ph?m máy ch? Windows 2000 trung tâm d? li?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 817864 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kberrmsg kbprb kbddk kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB817864 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817864

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com