Straipsnio ID: 817900 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemos ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problemos apra?ymas

Jei greitai kelis kartus prijungsite ir atjungsite USB ?rengin?, USB prievadas gali liautis atsakyti. Kai prievadas yra ?ios b?senos, jis nebeatpa??sta joki? USB ?rengini?, o USB prievadas neveikia.

?is straipsnis pad?s jums i?spr?sti ?i? problem?.

B?tinosios s?lygos

Nor?dami naudotis kai kuriais trik?i? diagnostikos b?dais, kurie pateikiami ?iame straipsnyje, ? ?Windows? turite ?eiti administratoriaus teis?mis. Jei tai j?s? asmeninis kompiuteris, grei?iausiai jau esate ??j?s kaip administratorius. Jei ?is kompiuteris priklauso ?mon?s tinklui, galb?t reik?s pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Nor?dami ?sitikinti, kad ? sistem? ?Windows? ??jote naudodami vartotojo abonement?, kuriam suteiktos administratoriaus teis?s, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/admin

Sprendimas

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s ?iais b?dais nurodyta tvarka. Po kiekvieno b?do patikrinkite USB ?rengin?, kad ?sitikintum?te, jog problema i?spr?sta. Jei problema nei?spr?sta, i?bandykite kit? b?d?.

?iame straipsnyje pateikiamas sprendimas, kur? galite i?bandyti netikus ?iems b?dams.

1 b?das: naudodami ?rengini? tvarkytuv? ie?kokite aparat?ros pakeitim?

Naudodami ?rengini? tvarkytuv? ie?kokite aparat?ros pakeitim?. Kompiuteriui baigus aparat?ros pakeitim? paie?k? gali b?ti, kad prie USB prievado prijungtas USB ?renginys nebus atpa?intas ir jo negal?site naudoti.

Nor?dami ie?koti aparat?ros pakeitim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.

  Pastaba Jei naudojat?s ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, tada naudokite lauk? Prad?ti ie?k?.
 2. ?veskite devmgmt.msc, tada spustel?kite Gerai. Atidaroma ?rengini? tvarkytuv?.
 3. ?rengini? tvarkytuv?je spustel?kite kompiuter?, kad j? pa?ym?tum?te.
 4. Spustel?kite Veiksmas, tada spustel?kite Ie?koti aparat?ros pakeitim?.
 5. Patikrinkite, ar veikia USB ?renginys.
Jei aparat?ros pakeitim? paie?ka padeda i?spr?sti problem?, darbas baigtas. Jei ?is b?das problemos nei?sprend?ia, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: paleiskite kompiuter? i? naujo

Jei naujos aparat?ros paie?ka nepadeda i?spr?sti problemos, pabandykite i? naujo paleisti kompiuter?. Paleid? kompiuter? i? naujo patikrinkite, ar veikia USB ?renginys.

Jei kompiuterio paleidimas i? naujo padeda i?spr?sti problem?, darbas baigtas. Jei ?is b?das problemos nei?sprend?ia, pereikite prie 3 b?do.

3 b?das: USB valdiklio i?jungimas ir ?jungimas

Naudodami ?rengini? tvarkytuv? i?junkite ir v?l ?junkite visus USB valdiklius. Taip valdikliams leid?iama atkurti USB prievado darb? ir panaikinti neatsakymo b?sen?. USB valdikliai ?rengini? tvarkytuv?je atitinka USB prievadus. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? diagnostikos patarimais patyrusiems vartotojams, pabandykite atlikti veiksmus skyriuje ?Sprendimas?.

Nor?dami i?jungti ir v?l ?jungti USB valdiklius, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.

  Pastaba Jei naudojat?s ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, tada naudokite lauk? Prad?ti ie?k?.
 2. ?veskite devmgmt.msc, tada spustel?kite Gerai. Atidaroma ?rengini? tvarkytuv?.
 3. I?skleiskite Universalios nuosekliosios magistral?s valdikliai.

  Pastaba Gali reik?ti paslinkti s?ra??, kad surastum?te ?? element?.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite pirm?j? USB valdikl?, esant? dalyje Universalios nuosekliosios magistral?s valdikliai, tada spustel?kite I?diegti, kad j? pa?alintum?te.
 5. 4 veiksm? pakartokite su visais USB valdikliais, kurie nurodyti dalyje Universalios nuosekliosios magistral?s valdikliai.
 6. I? naujo paleiskite kompiuter?. Paleidus kompiuter? sistema ?Windows? automati?kai ie?kos aparat?ros pakeitim? ir i? naujo ?diegs visus j?s? i?diegtus USB valdiklius.
 7. Patikrinkite, ar veikia USB ?renginys.
Jei USB prievadas atpa??sta ?rengin? ir galite juo naudotis, darbas baigtas.

Jei ?iuo b?du pavyko i?spr?sti problem?, darbas baigtas. Jei ?iuo b?du nepavyko i?spr?sti problemos, pereikite prie skyriaus ?Sprendimas?.

Sprendimas

Jei n? vienas i? pateikt? b?d? netiko, galite i?jungti atrankinio laikino sustabdymo funkcij?. Ta?iau atminkite, kad i?jungus atrankinio laikino sustabdymo funkcij? bus paveiktos visos sistemos USB pagrindinio valdiklio tvarkykl?s (ir visi USB prievadai bei prijungti USB ?renginiai). Tod?l kompiuteris negali laikinai sustabdyti n? vieno prie jo prijungto USB ?renginio, o USB ?renginiai gali toliau naudoti energij?, kol yra prijungti prie kompiuterio. Be to, USB ?akninio koncentratoriaus skirtuke Maitinimo valdymas nerodomas ?ym?s langelis Leisti kompiuteriui i?jungti ?? ?rengin? ir taupyti energij?.

Jei norite, kad atrankinio laikino sustabdymo funkcij? i?jungtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate tai atlikti savaranki?kai ir galite atlikti patyrusiems vartotojams skirtus trik?i? diagnostikos veiksmus, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50052


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada galite paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leisti taisyti pa?iam

?is skyrius yra skirtas patyrusiam kompiuterio vartotojui.

Redaguodami registr? galite i?jungti USB atrankinio laikino sustabdymo funkcij?. USB ?renginys gali nebeatsakyti d?l laikino sustabdymo funkcijos konkuravimo s?lygos. Atrankinio laikino sustabdymo funkcija laikinai sustabdo USB ?rengin?, kad b?t? efektyviai naudojama akumuliatoriaus ?krova leid?iant kompiuteriui i?jungti USB ?rengin?. Ta?iau kartais ?i funkcija gali netinkamai pa?adinti USB ?rengin?. Tod?l USB ?renginys gali nebeatsakyti, kai bandysite juo naudotis.

?i? funkcij? galite pageidauti i?jungti serverio produktams, kuri? maitinimo valdymas n?ra svarbus arba reikalingas.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?
Nor?dami i?jungti atrankin? laikin? sustabdym?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.

  Pastaba Jei naudojat?s ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, tada naudokite lauk? Prad?ti ie?k?.
 2. ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai. Atidaroma registro rengykl?.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Sistema\Dabartinis valdymo rinkinys\Tarnybos\USB
 4. Jei yra registro ?ra?as DisableSelectiveSuspend, spustel?kite j? dukart. Jei ?ra?o n?ra, j? sukurkite. Nor?dami sukurti ?ra??, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite DWORD.
  2. ?veskite DisableSelectiveSuspend ir paspauskite ENTER.
  3. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 5. Reik?m?s duomen? lauke ?veskite 1, kad i?jungtum?te atrankinio laikino sustabdymo funkcij?, tada spustel?kite Gerai.
Dabar pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem??? .

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?ios dalies nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.

Prie?astis

?i problema gali kilti d?l laiko problemos, kuri neleid?ia kompiuteriui aptikti USB ?renginio.

?Microsoft? ir aparat?ros pardav?jai, gaminantys lustus, kurie naudojami USB, i?tyr? ?i? problem?. Ta?iau tyrimas nebuvo veiksmingas d?l nuolatos besikei?ian?io problemos pob?d?io.

B?sena

?Microsoft? ai?kinasi ?i? problem? ir kai sprendimas bus rastas, informacija apie tai bus i? karto ?traukta ? ?? straipsn?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 817900 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 28 d. - Per?i?ra: 9.3
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1a
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1a
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com