Cng USB co th ngng hoat ng sau khi ban thao hoc lp thit bi USB

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 817900 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

M t? s? c?

Nu ban lp va thao thit bi USB nhanh va lin tuc, cng USB co th ngng ap ng. Khi trang thai nay, cng USB se khng con nhn ra bt ky thit bi USB nao va thit bi USB se khng hoat ng.

Bi vi?t ny gip b?n kh?c ph?c s? c?.

iu kin tin quyt

Ban phai s dung thng tin ng nhp cua quan tri vin ng nhp vao Windows thc hin mt s phng phap khc phuc s c c lit k trong bai vit nay. N?u y l my tnh c nhn c?a b?n th? b?n c th? ?c ng nh?p b?ng ti kho?n c?a qu?n tr? vin. N?u my tnh ny l m?t ph?n c?a m?ng ? c quan, b?n c th? ph?i nh? qu?n tr? vin h? th?ng gip ?. xac minh rng ban a ng nhp vao Windows bng tai khoan ngi dung co thng tin ng nhp cua quan tri vin, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin

Giai phap

? khc phuc s c ny, hay s dung cac phng phap sau theo th t lit k. Sau mi phng phap, hay kim tra thit bi USB xem s c a c khc phuc cha. Nu s c cha c khc phuc, hay th phng phap tip theo.

Bai vit nay cung co mt giai phap khac ma ban co th th nu cac phng phap nay khng hiu qua.

Phng php 1: S dung Trinh quan ly Thit bi quet tim cac thay i v phn cng

S dung Trinh quan ly Thit bi quet tim cac thay i v phn cng. Sau khi quet tim cac thay i v phn cng, may tinh cua ban co th nhn ra thit bi USB c kt ni vi cng USB ban co th s dung thit bi nay.

quet tim cac thay i v phn cng, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.

  Chu y Nu ban ang chay Windows Vista, hay bm vao Bt u va sau o s dung Bt u Tim kim.
 2. Nhp devmgmt.msc, ri bm OK. Trinh quan ly Thit bi m ra.
 3. Trong Trinh quan ly Thit bi, bm vao may tinh cua ban t sang.
 4. Bm vao Hanh ng ri bm vao Quet tim cac thay i v phn cng.
 5. Kim tra xem thit bi USB co ang hoat ng khng.
Nu vic quet tim cac thay i v phn cng khc phuc c s c, ban a hoan tt. Nu phng phap nay khng khc phuc c s c, hay chuyn sang Phng phap 2.

Phng phap 2: Khi ng lai may tinh cua ban

Nu vic quet tim phn cng mi khng khc phuc c s c, hay th khi ng lai may tinh cua ban. Sau khi may tinh cua ban a khi ng lai, hay kim tra xem thit bi USB co ang hoat ng khng.

Nu vic khi ng lai may tinh khc phuc c s c, ban a hoan tt. Nu phng phap nay khng khc phuc c s c, hay chuyn sang Phng phap 3.

Phng phap 3: Tt va bt lai b iu khin USB

S dung Trinh quan ly Thit bi tt va bt lai tt ca cac b iu khin USB. Vic nay cho phep cac b iu khin phuc hi lai cng USB t trang thai khng ap ng. Cac b iu khin USB biu thi cho cac cng USB trong Trinh quan ly Thit bi. Nu ban khng hai long vi khc phuc s c nng cao, hay th cac bc trong phn "Giai phap".

tt va bt lai b iu khin USB, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.

  Chu y Nu ban ang chay Windows Vista, hay bm vao Bt u va sau o s dung Bt u Tim kim.
 2. Nhp devmgmt.msc, ri bm OK. Trinh quan ly Thit bi m ra.
 3. Bung rng B iu khin Bus Ni tip Van nng.

  Chu y Ban co th phai cun xung di danh sach tim muc nay.
 4. Bm chut phai vao b iu khin USB u tin trong B iu khin Bus Ni tip Van nng ri bm vao D cai t loai bo b iu khin nay.
 5. Lp lai bc 4 cho tng b iu khin USB c lit k trong B iu khin Bus Ni tip Van nng.
 6. Hay khi ng lai may tinh. Sau khi may tinh khi ng, Windows se t ng quet tim cac thay i v phn cng va cai t lai tt ca cac b iu khin USB ma ban a d cai t.
 7. Kim tra xem thit bi USB co ang hoat ng khng.
Nu cng USB nhn ra thit bi va nu ban co th s dung thit bi nay, ban a hoan tt.

N?u phng php nay khc phuc c s c, b?n hon t?t. Nu phng phap nay khng khc phuc c s c, hay i ti phn Giai phap.

Giai phap

Nu khng co phng phap nao trong cac phng phap nay hiu qua i vi ban, ban co th tt tinh nng Tam ngng co Chon loc. Tuy nhin, xin lu y rng khi tinh nng Tam ngng co Chon loc bi tt, tt ca cac trinh iu khin b iu khin lu tr USB (va do o ma bao gm tt ca cac cng USB va cac thit bi USB c kt ni) trong h thng u bi anh hng. Do vy, may tinh cua ban khng th tam ngng bt ky thit bi USB nao c kt ni vi no va thit bi USB co th tip tuc s dung in khi c kt ni vi may tinh. Ngoai ra, hp kim Cho phep may tinh tt thit bi nay tit kim in khng xut hin trn tab Quan ly Ngun in danh cho B tp trung Gc USB.

yu cu chung ti tt tinh nng Tam ngng co Chon loc cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t lam va ban hai long vi khc phuc s c nng cao, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c giup ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50052


Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

ti t khc phuc s c

Phn nay danh cho ngi dung may tinh chuyn su.

Ban co th tt tinh nng Tam ngng co Chon loc USB nh mt giai phap bng cach chinh sa s ng ky. Thit bi USB co th tr nn khng ap ng do tinh trang dn ui trong tinh nng Tam ngng co Chon loc. Tinh nng Tam ngng co Chon loc se tam ngng thit bi USB quan ly in c quy mt cach hiu qua bng cach cho phep may tinh tt thit bi USB. Tuy nhin, i khi tinh nng nay co th khng khi chay lai thit bi USB ung cach. Do o, thit bi USB co th khng ap ng khi ban c gng s dung thit bi nay.

Ban co th mun tt tinh nng nay cho cac san phm may chu ma vic quan ly ngun in khng quan trong hoc khng bt buc.

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows XP
tt tinh nng Tam ngng co Chon loc, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.

  Chu y Nu ban ang chay Windows Vista, hay bm vao Bt u va sau o s dung Bt u Tim kim.
 2. Nhp regedit ri bm OK. Registry Editor m ra.
 3. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. Nu co muc ng ky DisableSelectiveSuspend, hay bm up vao muc nay. Nu khng co, hay tao muc nay. tao muc nhp, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, ri bm vao DWORD.
  2. Nhp DisableSelectiveSuspend va sau o nhn ENTER.
  3. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 5. Trong trng d liu Gia tri, nhp 1 v hiu hoa tinh nng Tam ngng co Chon loc va ri bm OK.
By gi? hay i ti ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?"

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra do vn inh thi gian ngn may tinh phat hin thit bi USB.

Microsoft va cac nha cung cp phn cng san xut chip dung cho USB a iu tra s c nay. Tuy nhin, kt qua khng a n kt lun do tinh cht gian oan cua s c.

Tr?ng thi

Microsoft ang nghin cu vn nay va se ng thm thng tin trong bai vit nay khi co thng tin.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 817900 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Nm 2010 - Xem xt l?i: 9.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1a
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1a
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com