Kích ho?t tính năng hành vi trư?ng h?p nh?y c?m v?i Windows XP và h? th?ng ph? Interix ho?c SFU

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 817921 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n s? d?ng Interix 2.2 trên m?t máy tính ch?y Microsoft Windows XP, b?n không th? s? d?ng t?p tin có tên như "abc.txt", "Abc.txt" và "ABC.TXT"trong cùng m?t thư m?c. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u b?n cài đ?t d?ch v? Windows cho Unix 3,0 và không thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a Windows XP trong lúc thi?t l?p SFU 3.0. V?n đ? này không x?y ra n?u b?n s? d?ng c?a s? NT ho?c Windows 2000.

NGUYÊN NHÂN

Theo m?c đ?nh, Windows XP h? th?ng con khác v?i các h? th?ng ph? Win32 là trư?ng h?p b?o t?n nhưng không có ch?. Tuy nhiên, theo m?c đ?nh, trong phiên b?n trư?c c?a Windows h? th?ng con khác v?i các h? th?ng ph? Win32 là ch?.

GI?I PHÁP

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? thay đ?i hành vi c?a Windows XP sau khi b?n cài đ?t d?ch v? Windows cho Unix ho?c khi b?n s? d?ng Interix 2.2, b?n ph?i thêm khóa registry sau đây, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel


Giá tr? tên:
ObCaseInsensitive

Data Type: REG_DWORD
Giá tr? d? li?u: 0 (trư?ng h?p nh?y c?m)

THÔNG TIN THÊM

Đ? h? tr? các tiêu chu?n UNIX hành vi, d?ch v? Windows cho UNIX thi?t l?p cho phép b?n thay đ?i hành vi Windows XP m?c đ?nh cho h? th?ng ph? không Win32 khi b?n cài đ?t ti?n ích cơ b?n (mà cài đ?t các h? th?ng ph? Interix) ho?c máy ch? cho NFS. N?u b?n b?t trên trư?ng h?p nh?y c?m, và sau đó lo?i b? h? ph?c v? NFS và các ti?n ích cơ b?n, d?ch v? Windows cho UNIX Setup khôi ph?c các m?c đ?nh, hành vi qu?n c?a h? th?ng ph? không Win32.

Thu?c tính

ID c?a bài: 817921 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Interix 2.2 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Services for UNIX 3.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbunixservice kbhowto kbmt KB817921 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:817921

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com