Làm th? nào đ?: Đi?u ch?nh và quy mô ho?t đ?ng c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818015 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cân nh?c quan tr?ng cho hi?u năng đi?u ch?nh và nhân r?ng các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework. Đây là m?t trong m?t lo?t các bài báo cung c?p thông tin chi ti?t cho các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework.

Bài vi?t trong lo?t bài này bao g?m:
818016 Làm th? nào đ?: Tri?n khai các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework
818013 Làm th? nào đ?: H? tr? các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework
818015 Làm th? nào đ?: Đi?u ch?nh và quy mô ho?t đ?ng c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework
818014 Làm th? nào đ?: An toàn c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework

C?u h?nh các bu?i cho ASP.Các ?ng d?ng m?ng

ASP.NET ?ng d?ng bao g?m h? tr? tinh vi cho theo d?i thông tin ngư?i dùng t? yêu c?u nhi?u. Đ? cho phép các ?ng d?ng đ? quy mô hàng ngàn ngư?i s? d?ng, b?n có th? lưu tr? phiên h?p trong nhi?u cách linh ho?t. Phương pháp m?c đ?nh là đ? lưu tr? các k? h?p thông tin trong-quá tr?nh. Đi?u này lưu ngư?i dùng thông tin trong b? nh? c?a m?t máy ch? đơn. Phương pháp trong quá tr?nh cung c?p nhanh nh?t hi?u su?t. Hai phương pháp khác cung c?p hi?u su?t ch?m hơn nhưng l?n hơn kh? năng m? r?ng: lưu tr? thông tin phiên làm vi?c trên m?t máy ch? nhà nư?c, ho?c lưu tr? các phiên làm vi?c thông tin trên máy tính ch?y SQL Server.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh ASP.NET phiên b?i s? d?ng b?t k? phương pháp tiêu chu?n ba, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317604Làm th? nào đ?: C?u h?nh máy ch? SQL Store ASP.NET phiên bang


Đ?t kho?ng th?i gian ch? cho ASP.NET Phiên

Tùy thu?c vào ?ng d?ng, ASP.NET phiên có th? s? d?ng m?t nhi?u b? nh?. Khi ngư?i s? d?ng t?i và s? lư?ng thông tin đư?c lưu tr? v? m?i ngư?i s? d?ng tăng, h? th?ng b? nh? h?n ch? có th? g?p v?n đ? hi?u su?t. M?t cách đ? gi?m b? nh? bu?i yêu c?u là rút ng?n th?i gian bu?i đư?c lưu tr?. Khi b?n làm gi?m th?i gian timeout phiên giao d?ch, thông tin phiên h?p đư?c b? đi trư?c khi m?c đ?nh 20 phút nhàn r?i kho?ng th?i gian. Ngoài ra, khi b?n tăng th?i gian timeout phiên làm vi?c, ngư?i dùng có tr? v? m?t bu?i ho?t đ?ng mà không làm m?t thông tin đăng nh?p c?a h?, n?i dung gi? hàng mua s?m c?a h? ho?c khác Phiên làm vi?c c? th? chi ti?t.

Đ? bi?t thêm v? cách thi?t l?p th?i gian ch? cho m?t phiên làm vi?c nhà nư?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/h6bb9cz9 (vs.71) .aspx

Th? nghi?m ASP.NET Các ?ng d?ng và d?ch v? Web b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng Web căng th?ng công c?

Công c? Web Application Stress (WS) là h?u ích cho th? nghi?m Web ?ng d?ng hi?u su?t và kh? năng m? r?ng. B?n có th? s? d?ng công c? này cho c? hai ASP.NET Web ?ng d?ng và d?ch v? Web. Tuy nhiên, có nh?ng khác bi?t trong cách b?n s? d?ng các công c? ws cho t?ng lo?i d?ch v?.

Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng là đ? ki?m tra ASP.NET các ?ng d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815161Làm th? nào đ?: Đo ASP.NET đ? đáp ?ng v?i các ?ng d?ng Web căng th?ng công c?
815160 Làm th? nào đ?: Th? nghi?m ASP.D?ch v? NET Web v?i các ?ng d?ng Web căng th?ng công c?

S? d?ng hi?u su?t Qu?n tr? công c? đ? phân tích các Windows d?a trên các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework

Các.NET Framework qu?n l? h?i chúng như là h? ch?y. V? v?y, các.NET Framework đ? truy c?p vào r?t nhi?u thông tin v? m?i l?p ráp. Nhi?u này thông tin ti?p xúc thông qua các qu?y hi?u su?t. Như ngư?i qu?n tr?, b?n có th? truy c?p vào các qu?y b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? hi?u su?t.

B?n có th? truy c?p vào thông tin thêm v? ASP.NET các ?ng d?ng hơn có s?n t? các tiêu chu?n c?a s? các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework. Có hàng ch?c các qu?y mà b?n có th? qu?n l?. Tuy nhiên, qu?n tr? viên h?u h?t ph?i hi?u ch? là m?t vài trong s? này boä ñeám.

Đ? thêm thông tin v? các qu?y hi?u su?t đáng k? nh?t mà các.NET Framework cho th?y nhi?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815158Làm th? nào đ?: S? d?ng công c? qu?n l? hi?u su?t đ? phân tích hi?u su?t c?a.NET Framework d?a trên ?ng d?ng Windows

815159 Làm th? nào đ?: Phân tích ASP.NET Web ?ng d?ng hi?u su?t b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? hi?u su?t

Thi?t l?p Multiserver ASP.NET Web ?ng d?ng và d?ch v? Web

Các ?ng d?ng web có th? có đ? quy mô ngoài m?t máy ch? duy nh?t đ? đáp ?ng yêu c?u hi?u su?t, kh? năng m? r?ng ho?c đ? tin c?y. Có r?t nhi?u y?u t? duy nh?t đ? xem xét khi b?n quy mô m?t ASP.?ng d?ng NET đ? nhi?u các máy ch?.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? quy mô m?t ASP.NET ?ng d?ng nhi?u hơn m?t máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815162Làm th? nào đ?: Thi?t l?p Multi-Server ASP.NET Web ?ng d?ng và d?ch v? Web

Vô hi?u hoá g? l?i cho ASP.Các ?ng d?ng m?ng

Trong phát tri?n và gi?i đáp th?c m?c, các nhà phát tri?n có th? kích ho?t g? l?i trên m?t ASP.NET ?ng d?ng. M?c dù g? l?i cung c?p nhi?u thông tin h?u ích cho nhà phát tri?n, nó đáng k? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a các ?ng d?ng. B?n có th? ph?i vô hi?u hoá g? l?i trên h? th?ng mà đ? có l?i không c?n thi?t đư?c kích ho?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá g? l?i cho ASP.NET các ?ng d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815157Làm th? nào đ?: Vô hi?u hoá g? l?i cho ASP.Các ?ng d?ng m?ng

H?n ch? ASP.NET đ? B? vi x? l? c? th? trong m?t h? th?ng s?

Theo m?c đ?nh, m?t ASP.NET ?ng d?ng s? d?ng t?t c? b? vi x? l? trong m?t h? th?ng. Đi?u này làm vi?c t?t cho h?u h?t môi trư?ng. Tuy nhiên, n?u b?n đang ch?nh hi?u su?t trên s? h? th?ng, b?n có th? ph?i h?n ch? ASP.NET cho m?t ho?c nhi?u b? x? l? đ? ch? đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? h?n ch? ASP.NET đ? ch? đ?nh b? vi x? l? trên m?t h? th?ng s?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815156Làm th? nào đ?: H?n ch? ASP.NET đ? B? vi x? l? c? th? trong m?t h? th?ng s?

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?o đ?m các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/netframework/aa497330.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/Default.aspx


Thu?c tính

ID c?a bài: 818015 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 1.0
  • Microsoft ASP.NET 1.0
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft .NET Framework 1.1
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbweb kbperformance kbhowtomaster kbmt KB818015 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818015

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com