Làm th? nào đ?: Tri?n khai các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818016 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cân nh?c quan tr?ng Đ?i v?i vi?c tri?n khai các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework. Đây là m?t trong m?t lo?t các bài báo cung c?p thông tin chi ti?t cho các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework.

Bài vi?t trong lo?t bài này bao g?m sau đây:
818016 Làm th? nào đ?: Tri?n khai các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework
818013 Làm th? nào đ?: H? tr? các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework
818015 Làm th? nào đ?: Đi?u ch?nh và quy mô ho?t đ?ng c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework
818014 Làm th? nào đ?: An toàn c?a các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework

T?o t?p tin Web.Config cho m?t ASP.NET Application

Taäp tin Web.config là m?t t?p tin XML ch?a ?ng d?ng c? th? thi?t đ?t ghi đè m?c đ?nh h? th?ng. Trong khi h?u h?t ASP các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Framework đư?c b? trí cùng m?t Web.config t?p, t?p Web.config là tùy ch?n. B?n có th? ph?i t?o m?t Web.config t?p đ? ghi đè lên các thi?t l?p m?c đ?nh trên m?t ?ng d?ng-c?a-?ng d?ng cơ s?.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p tin Web.config cho m?t ?ng d?ng mà không đ? có m?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
815178Làm th? nào đ?: T?o t?p tin Web.Config cho m?t ASP.NET Application

Ch?nh s?a c?u h?nh c?a m?t ASP.NET Application

T?t c? các h? th?ng nơi mà các.NET Framework đ? đư?c tri?n khai có toàn h? th?ng ASP.Cài đ?t c?u h?nh NET đư?c đ?nh ngh?a trong các <system.web>y?u t? c?a các t?p tin Machine.config. B?n có th? s?a đ?i các cài đ?t (thư?ng xuyên, b?n ph?i s?a đ?i các thi?t đ?t này) trên m?t ?ng d?ng b?i ?ng d?ng cơ s?.</system.web>

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ghi đè lên.NET thi?t đ?t c?u h?nh m?c đ?nh khuôn kh? cho m?t ?ng d?ng c? th?, nh?p vào các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307626THÔNG TIN: ASP.C?u h?nh m?ng T?ng quan
815178 Làm th? nào đ?: Ch?nh s?a c?u h?nh c?a m?t ASP.NET Application

Xác đ?nh n?u h? th?ng khách hàng đáp ?ng yêu c?u t?i thi?u đ? cài đ?t các.NET Framework

Trư?c khi b?n có th? tri?n khai các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Khuôn kh? m?t h? th?ng khách hàng, h? th?ng ph?i có ph?n m?m c? th? các thành ph?n và các đ?p vá đư?c cài đ?t. H?u h?t khách hàng h? th?ng đáp ?ng các yêu c?u. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i t? xác minh r?ng m?t h? th?ng c? th? s?n sàng đ? nh?n đư?c các.NET Framework redistributables.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các.NET khuôn kh? cho các h? th?ng khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815177Làm th? nào đ?: Xác đ?nh cho dù m?t khách hàng đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u đ? cài đ?t các.NET Framework

Xác đ?nh n?u m?t h? th?ng máy ch? đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u đ? cài đ?t các.NET Framework

Trư?c khi b?n có th? tri?n khai các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên các.NET Khuôn kh? đ?n m?t máy ch?, máy ch? ph?i có các thành ph?n ph?n m?m c? th? và cài đ?t đ?p vá. Ph?n l?n máy ch? h? th?ng đáp ?ng các yêu c?u. Tuy nhiên, b?n có th? có b?ng tay xác minh r?ng m?t h? th?ng c? th? s?n sàng đ? nh?n các.NET Khuôn kh? redistributables.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các.NET framework ph?c v? h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815176Làm th? nào đ?: Xác đ?nh li?u m?t máy ch? đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u đ? cài đ?t các.NET Framework

Ch?n l?c kích ho?t và vô hi?u hoá ASP.Ch?c năng R?NG trong IIS


Khi các.NET Framework đư?c cài đ?t trên m?t máy tính ch?y Internet Information Services (IIS), ASP.NET s? t? đ?ng đư?c kích ho?t Đ?i v?i các máy ch? ?o. Tuy nhiên, b?n có th? không mu?n c?u h?nh này. Như m?i ASP Các ?ng d?ng đư?c xây d?ng trên web các.NET Framework đ? đư?c tri?n khai t?i m?t máy ch? máy tính đang ch?y IIS 5.0, b?n có th? ki?m soát nh?ng máy ch? ?o và thư m?c h? tr? ASP.M?NG và máy ch? ?o mà không làm như th?.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá ASP.NET ch?c năng cho các máy ch? ?o và thư m?c trong IIS 5.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
815175Làm th? nào đ?: Ch?n l?c cho phép ho?c vô hi?u hóa ASP.Ch?c năng R?NG trong IIS

C?u h?nh các thông báo l?i tu? ch?nh cho m?t ASP.NET Application

Nhi?u trang web thay đ?i thông báo l?i m?c đ?nh IIS đ? hi?n th? m?t ngư?i dùng thân thi?n trang ho?c đ? thông báo cho ngư?i qu?n tr?. Khi m?t máy tính ch?y IIS 5.0 đ? thông báo tùy ch?nh l?i, và m?t ?ng d?ng ASP Web là đư?c xây d?ng trên các.NET Framework đư?c b? trí đ?n đó máy tính, sai sót trong các ASP.NET ?ng d?ng không s? d?ng IIS 5.0 tùy ch?nh l?i thông đi?p tr? khi các ?ng d?ng c? th? đư?c c?u h?nh đ? làm như v?y.

Cho thêm thông tin v? cách c?u h?nh tùy ch?nh l?i tin nh?n cho các ?ng d?ng ASP đư?c xây d?ng trên các.NET Framework, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306355Làm th? nào đ?: T?o Custom l?i báo cáo các trang ASP.NET b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET
308132 Làm th? nào đ?: T?o Custom l?i báo cáo các trang ASP.NET b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET

Làm cho ?ng d?ng c? th? và cài đ?t c?u h?nh thư m?c c? th? trong m?t ASP.NET Application

Cách ph? bi?n nh?t đ? ghi đè lên h? th?ng m?c đ?nh cho m?t toàn b? ASP.NET ?ng d?ng là đ? t?o ho?c ch?nh s?a m?t t?p tin Web.config cho r?ng ?ng d?ng. Tuy nhiên, thay đ?i c?u h?nh thư?ng xuyên ph?i áp d?ng ch? đ? c? th? các t?p tin ho?c thư m?c trong m?t ?ng d?ng. Có hai cách đ? gi?i h?n các ph?m vi c?a thay đ?i c?u h?nh:
  • Thêm các y?u t? c?u h?nh <location>đ? các Machine.config t?p tin vào t?p tin Web.config.</location>

    - hay -
  • Thêm t?p Web.config b? sung vào thư m?c con.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i có ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng c? th? và thư m?c, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815174Làm th? nào đ?: Làm cho ?ng d?ng và cài đ?t c?u h?nh thư m?c c? th? trong m?t ASP.NET Application

C?u h?nh qu?n l? phiên bang cho ASP.Các ?ng d?ng m?ng

ASP.NET có tính năng m?i phiên bang qu?n l?. Phiên làm vi?c nhà nư?c thi?t l?p trong ASP.NET là c?u h?nh thông qua các t?p tin Web.config c?a m?t ASP.NET ?ng d?ng. M?t vài phiên bang qu?n l? l?a ch?n có s?n trong ASP.NET. Các tùy ch?n này bao g?m ch? đ? (inproc, bang Server, SQL Server), qu?n l? nhà nư?c cookieless, ra c?a quá tr?nh ch? đ? stateserver và c?ng thi?t đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ASP.NET phiên bang qu?n l?, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms972429.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307626THÔNG TIN: ASP.T?ng quan v? c?u h?nh m?ng

Xây d?ng và tri?n khai m?t.LƯ?I an ninh chính sách tri?n khai tr?n gói

Các.NET Framework gi?i thi?u chính sách b?o m?t. Chính sách b?o m?t là m?t cách m?i đ? ki?m soát các ngu?n l?c đó m?t ?ng d?ng có th? đư?c truy c?p vào trên m?t h? th?ng. Nó đ?nh ngh?a m?t ?ng d?ng ?y quy?n d?a trên v? trí c?a ?ng d?ng ho?c ngu?n. Như m?t qu?n tr? viên, b?n có th? ki?m soát chính sách an ninh trên cơ s? máy tính c?a máy tính. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng tri?n khai gói như là m?t phương pháp hơn scaleable tri?n khai và qu?n l? các chính sách an ninh Active Directory môi trư?ng.

Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? xây d?ng và tri?n khai.Chính sách an ninh m?ng b?i s? d?ng tri?n khai gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815173Làm th? nào đ?: Xây d?ng và tri?n khai m?t.LƯ?I an ninh chính sách tri?n khai tr?n gói

Di chuy?n m?t ?ng d?ng Web ASP ASP.NET trong khi gi? l?i tên t?p hi?n có

ASP.NET cung c?p nhi?u l?i ích hơn trư?c đó ASP 3,0 script môi trư?ng. C? th?, ?ng d?ng ASP đư?c xây d?ng trên các.NET Khuôn kh? cung c?p c?i ti?n hi?u su?t, kh? năng m? r?ng và đ? tin c?y. Như m?t k?t qu?, nhi?u ?ng d?ng ASP m?i đang đư?c xây d?ng trên các.NET Framework trên th?c t? đ? nâng c?p các ?ng d?ng ASP 3.0 hi?n có.

M?t trong nh?ng thách th?c c?a nâng c?p lên m?t ?ng d?ng t? ASP 3,0 ASP.NET là hai môi trư?ng s? d?ng ph?n m? r?ng tên t?p khác. Theo m?c đ?nh, ASP 3,0 s? d?ng d?n ph?n m? r?ng tên t?p. Tuy nhiên, ASP.NET s? d?ng ph?n m? r?ng tên t?p .aspx. M?c dù các ph?n m? r?ng tên t?p tin khác nhau cho phép hai ?ng d?ng đư?c n?m trong thư m?c duy nh?t, h? yêu c?u đánh d?u và siêu liên k?t ph?i đư?c thay đ?i trư?c khi ?ng d?ng ASP 3,0 đư?c l?y gián tuy?n.

Đ? thêm thông tin v? cách di chuy?n t? ASP 3,0 đ?n ASP.NET trong khi s? d?ng cùng m?t t?p tin tên, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815172Làm th? nào đ?: Di chuy?n m?t ?ng d?ng Web ASP ASP.NET trong khi gi? l?i ph?n m? r?ng tên t?p hi?n có

C?u h?nh m?t ASP.NET Application s? d?ng cùng m?t xác th?c và ?y quy?n như là m?t ?ng d?ng Web ASP hi?n có

ASP.NET bao g?m xác th?c hơn linh ho?t và tinh vi và h? th?ng ?y quy?n ngoài ASP 3.0. Theo m?c đ?nh, b?n có th? s? d?ng ch? Windows xác th?c đ? xác th?c các ?ng d?ng ASP 3.0. Ngoài ra, b?n có th? ki?m soát ?y quy?n ch? b?ng cách s? d?ng quy?n h?n t?p tin NTFS.

ASP.NET h? tr? Xác th?c c?a Windows, và có th? m?o danh ngư?i dùng cu?i trong nhi?u gi?ng như cách đó 3,0 ASP hi?n. Tuy nhiên, theo m?c đ?nh, thi?t đ?t này không ph?i là có hi?u l?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t ASP.?ng d?ng NET đ? xác th?c và ?y quy?n cho ngư?i dùng m?t cách đó là gi?ng như cách mà m?t hi?n có ASP 3,0 ?ng d?ng th?c hi?n đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815171Làm th? nào đ?: C?u h?nh m?t ASP.NET Application s? d?ng cùng m?t Credentials như m?t ASP 3,0 ?ng d?ng

Tri?n khai m?t ASP.NET Web ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng XCopy tri?n khai

B?n có th? tri?n khai c?a b?n ASP.NET Web ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng MS-DOS xcopy d?ng l?nh ti?n ích. Tuy nhiên, đó là m?t ? tư?ng t?t đ? tri?n khai c?a b?n d? án thay v? c?a vi?c s? d?ng xcopy. C?ng như v?i các Sao chép d? án l?nh, xcopy không đăng k? ho?c ki?m tra xem v? trí c?a h?i đ?ng. Ngoài ra, cho Các d? án web, xcopy không c?u t? đ?ng h?nh IIS cài đ?t thư m?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
326355Làm th? nào đ?: Tri?n khai m?t ASP.NET Web ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Xcopy tri?n khai

Thi?t l?p nhi?u máy ch? ASP.NET Web ?ng d?ng và d?ch v? Web

H?u h?t xin ASP.NET, m?t máy ch? đơn có th? x? l? t?t c? các yêu c?u m?t cách k?p th?i. Tuy nhiên, nhi?u môi trư?ng ph?i tri?n khai nhi?u máy ch? đ? x? l? cao nh?t quán lư?ng giao thông, đ? h? tr? b? vi x? l? chuyên sâu các ?ng d?ng, đáp ?ng v?i b?t ng? bursts trong lưu lư?ng truy c?p, ho?c đ? đáp ?ng s? th?a yêu c?u.
Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815162Làm th? nào đ?: Thi?t l?p Multi-Server ASP.NET Web ?ng d?ng và d?ch v? Web

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các ?ng d?ng đó đư?c xây d?ng trên các.NET Framework, và kho?ng.NET kh? năng c?ng tác, truy c?p vào các các trang Web Microsoft sau đây:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms994336.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/Default.aspx


Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
308488Thông báo: Download và cài đ?t các.NET Framework


Thu?c tính

ID c?a bài: 818016 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 1.0
  • Microsoft ASP.NET 1.0
  • Microsoft .NET Framework 1.1
  • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbweb kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB818016 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818016

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com