Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i t?i Windows Update ho?c Microsoft Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818018 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c?, b?n có th? có khi b?n c? g?ng k?t n?i t?i Windows Update ho?c Microsoft Update. M?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i các web site này:
 • Ch? là m?t web site tr?ng xu?t hi?n.
 • Máy tính ng?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng todownload m?t t?p tin t? các web site.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i k?ch b?n.
 • B?n nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i sau đây:

  Thông báo 1
  0x80072F78
  Thư 2
  L?i cài đ?t chuyên bi?t ph? thu?c
  Tin thư thoại 3
  L?i không bi?t x?y ra
  Thư 4
  B?n đ? ch?n không đ? t?i v? các ph?n m?m đi?u khi?n ho?c non m?t v?n đ? v?i vi?c t?i xu?ng các đi?u khi?n, trong đó trư?ng h?p nhi?u c?a các web site WindowsUpdate ho?c nhi?u c?a các web site Microsoft Update s? có s?n cho b?n. N?u b?n mu?n t?i v? thecontrols bây gi?, xin vui l?ng b?m th? l?n n?a dư?i đây.
  Tin thư thoại 5
  Thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer đư?c thi?t l?p đ? High.In đ? s? d?ng các website c?a Windows Update ho?c Microsoft Update site, b?n c?n ph?i thi?t l?p trung b?nh settingsat b?o m?t c?a b?n. Đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t c?a b?n: t? tr?nh đơn xem trên thanh công c?, ch?n Internet Options. Nh?p vào tab b?o m?t, và sau đó ch?n Internet zonein h?p th? xu?ng. Nh?p vào phương ti?n.
  Tin thư thoại 6
  Internet Explorer không th? m? đ?a ch? web site Internet. Aconnection vào h? ph?c v? không th? đư?c thi?t l?p.
  Tin thư thoại 7
  0x80070641
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các th? t?c đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này cho đ?n khi b?n thành công có th? k?t n?i v?i các web site. Sau khi b?n hoàn thành m?t th? t?c, c? g?ng đ? k?t n?i t?i Windows Update ho?c Microsoft Update. N?u b?n v?n không th? k?t n?i v?i các web site, ti?p t?c v?i các th? t?c ti?p theo. Khi b?n hoàn thành các th? t?c này, c? g?ng đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ?, và sau đó s? d?ng các th? t?c b?n có th? s? d?ng đ? gi?i quy?t v?n đ?.

Thông tin thêm

Lưu ? V? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Ki?m tra các thi?t l?p máy tính

Xác minh cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i inetcpl.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong hộp thoại Thu?c tính Internet , b?m tab chung , và sau đó b?mngôn ng?.
 3. Trong danh sách ngôn ng? , đ?m b?o r?ng theoperating h? th?ng ngôn ng? phiên b?n đư?c bao g?m. N?u hệ điều hành languageversion không có trong danh sách, b?m vào Thêm, b?m vào ngôn ng? trong danh sách ngôn ng? , và sau đó nh?p vào OK ba l?n.

Đ?t l?i Internet khu v?c an ninh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i inetcpl.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong hộp thoại Thu?c tính Internet , nh?p vào Security tab.
 3. Trong h?pch?n m?t vùng n?i dung Web đ? ch? r? các thi?t đ?t b?o m?t , b?m vàoInternet, b?m vào M?c m?c đ?nh, và sau đó nh?p vàoáp d?ng đ? thi?t l?p khu v?c này đ? b?o m?t trung b?nh.
 4. Nh?p vào OK.

Thêm Windows C?p nh?t web site và Microsoft Update web site vào danh sách site tin c?y

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i inetcpl.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong hộp thoại Thu?c tính Internet , nh?p vào Security tab.
 3. Trong h?pch?n m?t vùng n?i dung Web đ? ch? r? các thi?t đ?t b?o m?t , b?m vàocác web site tin c?y, và sau đó nh?p vào các web site.
 4. Trong hộp thoại các web site tin c?y , b?m đ? b? ch?n các yêu c?u xác minh máy ch? (https:) cho m?i site trong vùng này hộp kiểm.
 5. Thêm các web site sau đây:
  • http://Update.Microsoft.com
  • https://Update.Microsoft.com
  • http://*.Update.Microsoft.com
  • https://*.Update.Microsoft.com
  • http://Download.windowsupdate.com
 6. B?m OK hai l?n, và sau đó truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update Web site đ? xác đ?nh cho dù v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

Xác minh r?ng cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer c?a b?n m?t cách chính xác c?u h?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i inetcpl.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong hộp thoại Thu?c tính Internet , nh?p vào Security tab.
 3. Trong h?pch?n m?t vùng n?i dung Web đ? ch? r? các thi?t đ?t b?o m?t , b?m vàoInternet, và sau đó nh?p vàoM?c tùy ch?nh.
 4. Trong danh sách b?o m?t , b?ms? dư?i RunActiveX đi?u khi?n và ph?n-b?-sung.
 5. Trong T?p tin t?i v?, nh?p vàos?.
 6. Trong m?c mức cấp phép Java, b?m vàoTrung b?nh an toàn.
 7. Theo phát đ?ng các ?ng d?ng và các t?p tin trong anIFRAME, b?m s?.
 8. Trong m?c Active Scripting, h?y b?m vàos?.

Xác minh r?ng ngày và gi? đư?c đ?t m?t cách chính xác

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i timedate.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong hộp thoại Date and Time Properties, nh?p vào tab ngày và th?i gian , và thenset chính xác ngày và gi?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong ngày h?p, b?m vào d?ng tháng trong danh sách tháng.
  2. Trong danh sách năm, h?y nh?p vào hi?n t?i năm.
  3. Trong l?ch, h?y nh?p vào hi?n t?i ngày.
  4. Trong th?i gian h?p, b?m vào đ? ch?n gi?, và sau đó s? d?ng lên ho?c xu?ng m?i tên đ? đi?u ch?nh gi?. L?p l?i các th? t?c này cho phút và th? hai cài đ?t chuyên bi?t.
  5. Nh?p vào AM ho?c PM, và sau đó s? d?ng lên ho?c xu?ng m?i tên đ? thay đ?i đ? AM ho?c PM.
  6. Nh?p vào tab múi thời gian , và sau đó nh?p vào múi thời gian cho v? trí hi?n t?i c?a b?n trong các múi thời gian danh sách.
 3. B?m áp d?ng, và sau đó nh?p vàoOK.

Ki?m tra kết nối Internet và cài đ?t chuyên bi?t m?ng LAN

Ki?m ch?ng r?ng b?n có m?t kết nối Internet

C? g?ng đ? kí nh?p vào c?a b?n nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) trư?c khi b?n c? g?ng truy c?p vào các website c?a Windows Update ho?c Microsoft Update site. Khi b?n s? d?ng m?t s? ISP, b?n ph?i kí nh?p trư?c khi b?n k?t n?i v?i m?t web site b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh duy?t. Khi b?n kí nh?p vào m?t ISP, TCP/IP t?i và cung c?p kết nối Internet. Đ? k?t n?i v?i b?t k? web site Internet, b?n ph?i s? d?ng m?t phiên TCP/IP.

B?m đ? b? ch?n T? đ?ng phát hi?n cài đ?t chuyên bi?tS? d?ng Script c?u h?nh t? đ?ng hộp kiểm trong cài đ?t chuyên bi?t m?ng LAN

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i inetcpl.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong hộp thoại Thu?c tính Internet , nh?p vào tab k?t n?i , và sau đó b?mThi?t đ?t LAN
 3. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm t? đ?ng detectsettingss? d?ng script c?u h?nh t? đ?ng , và sau đó b?m OK hai l?n.

Xác minh r?ng b?n có th? k?t n?i SSL cho phép các web site

Máy tính s? d?ng m?t c?ng HTTP an toàn đ? k?t n?i v?i Windows Update và Microsoft Update. Đ? ki?m tra xem c?ng 443 là m?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i https://www.Microsoft.com:443, và sau đó nh?p vào OK.
 2. N?u b?n không th? k?t n?i v?i s.microsoft.com, ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, c?ng có th? b? ch?n.

Xác đ?nh cho dù m?t t?p tin ho?c m?t chương tr?nh ngăn b?n t?i các website c?a Windows Update

Đ? xác đ?nh li?u m?t t?p tin ho?c m?t chương tr?nh đang ngăn c?n b?n t? t?i các website c?a Windows Update, b?n có th? s? d?ng ti?n ích C?u h?nh h? th?ng đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c?.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? cho Windows 98

T?t qu?ng cáo lo?i b? chương tr?nh, Web máy gia t?c, và các chương tr?nh ch?ng vi-rút

B?t t?t b?t k? qu?ng cáo lo?i b? chương tr?nh, Web máy gia t?c, và các chương tr?nh ch?ng vi-rút trư?c khi b?n c? g?ng truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site. Các chương tr?nh này có th? gây ra k?ch b?n l?i.

S?a ch?a t?p tin

Ki?m tra t?p h? th?ng s? d?ng đ? s?a ch?a hư h?ng t?p tin Windows

S? d?ng công c? ki?m tra h? th?ng t?p đ? s?a ch?a hư h?ng t?p tin Windows.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
185836 Mô t? v? công c? ki?m tra t?p h? th?ng (Sfc.exe)

ki?m nh?p dll

Lưu ? Các hư?ng d?n sau đây gi? đ?nh r?ng máy tính đang ch?y m?t s?ch s? cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft Windows XP. Trong các phiên b?n khác c?a Windows, th?c hi?n nh?ng thay đ?i sau v?i đư?ng d?n l?nh:
 • Trong Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition, s? d?ngWindows\System thay v? windows\system32.
 • Trong Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows NT, s? d?ng winnt\system32 thay v? windows\system32.
 • N?u b?n nâng c?p lên Windows XP t? Windows NT orfrom Windows 2000, s? d?ng winnt\system32 thay v? windows\system32.
N?u hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t ổ đĩa khác hơn so v?i ổ đĩa C, thay đ?i kí t? đ?i di?n ổ đĩa trong các bư?c sau đ? ổ đĩa h? th?ng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mch?y, và sau đó g? l?nh sau trong tr?nh t?. Nh?n ENTER sau khi b?n g? l?nh m?i.
  1. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
  2. regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
  3. regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
  4. regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
  5. regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
  6. regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
  7. regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
 2. Sau khi b?n nh?p m?i l?nh, b?m OK đ? b? qua c?a s? thư RegSvr32 .

Thay đ?i b?n ghi d?ch v? Windows Installer đ? kh?i đ?ng hư?ng d?n s? d?ng ch? đ?

N?u b?n ghi d?ch v? Windows Installer b? t?t, b?n s? g?p l?i khi b?n c? g?ng C?p Nh?t máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, thay đ?i b?n ghi d?ch v? Windows Installer đ? kh?i đ?ng hư?ng d?n s? d?ng ch? đ?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Trên tab chung, ch?n hư?ng d?n s? d?ng dư?i lo?i kh?i đ?ng, và sau đó nh?p vào OK.
Sau khi b?n hoàn t?t các bư?c, Windows cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? ch? có th? đư?c B?t đ?u b?i m?t ngư?i s? d?ng ho?c m?t b?n ghi d?ch v? ph? thu?c.

Phân tích b? sung

N?u v?n đ? v?n t?n t?i sau khi b?n hoàn t?t các bư?c ? web site này, b?n có th? có đ? có đư?c các t?p tin sau đây đ? phân tích b? sung:
 • C:\Windows\Windows Update.log
 • C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\Iuhist.xml
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows Update l?i ho?c v? l?i Microsoft Update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316524 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Qu?n tr?" khi b?n c? g?ng truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site
326686 B?n nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u thông báo l?i khi ngư?i người quản trị hệ thống vô hi?u hóa Windows Update ho?c Microsoft Update

Thu?c tính

ID c?a bài: 818018 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kbwindowsupdatev3 kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbhowtomaster kbmt KB818018 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 818018

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com