Trương m?c ngư?i dùng có th? s?m b? khóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào máy tính c?a b?n, n?u b?n không thành công đăng sau khi các c?p v? ch?ng đ?u tiên c?a nh?ng n? l?c c?a b?n tài kho?n b?t ng? có th? đư?c khóa.

Ví d?, n?u ngư?ng khóa tài kho?n c?a b?n đ? đư?c thi?t l?p đ? năm, b?n có th? b? khóa sau khi đăng nh?p không thành công th? ba c?a b?n c? g?ng.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u tên đ?y đ? và tên ngư?i dùng tài kho?n đăng nh?p là như nhau. Khi m?t c? g?ng đăng nh?p không thành công, Windows XP t? đ?ng retries đăng nh?p b?ng cách s? d?ng tên đ?y đ? tài kho?n đăng nh?p. Do đó, hai đăng nh?p v? x?y ra và đư?c tính ch?ng l?i ngư?ng khóa tài kho?n c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài kho?n khóa ngư?ng, nh?p vào B?t đ?u sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?. Trong các Tìm kiếm h?p, lo?i tài kho?n khóa, b?m B?t đ?u t?m ki?m, sau đó b?m Tr?n đ?u t?m ki?m toàn văn b?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, thay đ?i tên đ?y đ? c?a các tài kho?n do đó nó là khác v?i tên ngư?i dùng c?a tài kho?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.
  3. Dư?i ch?n bi?u tư?ng Pa-nen đi?u khi?n, b?m Trương m?c ngư?i dùng.
  4. Trên các Người dùng tab, b?m vào tên ngư?i dùng b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  5. Trên các T?ng quát tab, thay đ?i tên đ?y đ?, do đó nó là khác v?i tên ngư?i dùng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 818078 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbprb kbmt KB818078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818078

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com