Mô t? c?a NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n (Browcon.exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818092 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? NetBIOS duy?t Console (Browcon.exe), m?t ti?n ích mà b?n có th? dùng đ? g? r?i NetBIOS m?ng xem v?n đ?. NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n xây d?ng trên s?c m?nh c?a Browstat.exe, m?t công c? d?ng l?nh đư?c bao g?m trong công c? h? tr? Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

Browstat.exe

NetBIOS duy?t đư?c s? d?ng trong nhi?u chương tr?nh và ti?n ích đư?c thi?t k? đ? ch?y trên Windows trên m?ng. Các chương tr?nh cho phép ngư?i dùng duy?t m?ng cho máy tính ho?c máy in thông thư?ng s? d?ng NetBIOS duy?t. Khi máy tính cá nhân ho?c nhóm các máy tính b? thi?u trong danh sách, qu?n tr? m?ng ph?i c? g?ng đ? xác đ?nh l? do t?i sao.

Browstat.exe là m?t công c? d?ng l?nh c?c k? m?nh m? mà có th? giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân g?c r? c?a m?t v?n đ? duy?t web và sau đó giúp s?a ch?a nó. Tuy nhiên, đ? s? d?ng Browstat.exe có hi?u qu?, b?n ph?i là m?t tr?nh g? r?i có kinh nghi?m nh?ng ngư?i có m?t ki?n th?c chi ti?t v? cách NetBIOS duy?t ho?t đ?ng. Trong đ?nh tuy?n IP môi trư?ng, b?n có th? ph?i ch?y Browstat.exe trên m?t s? h? th?ng đư?c đ?t t?i đ?a đi?m khác nhau trên m?ng và ph?i h?p các d? li?u đư?c tr? l?i t? m?i bài ki?m tra. V? c?a nh?ng ph?c t?p, vài tr?nh g? r?i này t?n d?ng l?i th? c?a Browstat.exe.Đ? có thêm thông tin và bư?c hư?ng d?n v? cách s? d?ng Browstat.exe, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
188305X? l? s? c? d?ch v? tr?nh duy?t máy tính c?a Microsoft
Hư?ng d?n s? d?ng Browstate.exe c?ng đư?c mô t? trong gi?y tr?ng "MS Windows NT Browser". Gi?y tr?ng này c?ng bao g?m các thông tin chi ti?t v? các d?ch v? tr?nh duy?t có s?n trong h? đi?u hành Microsoft. Đ? xem này gi?y tr?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc767893.aspx

NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n

NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n thúc đ?y s?c m?nh c?a Browstat.exe và làm cho Browstate.exe d? dàng hơn đ? s? d?ng và hi?u. NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n là m?t chương tr?nh Windows đư?c xây d?ng trên Microsoft.NET Framework (v1.1.4322). Gi?ng như Browstat.exe, nó ch?y trên Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000 và sau đó h? th?ng đi?u hành có giao th?c TCP/IP đư?c cài đ?t. Sau khi b?n cài đ?t và b?t đ?u bàn đi?u khi?n, b?n nh?p thông tin có liên quan trong giao di?n đi?u khi?n s? giúp đ? t? đ?ng hoá các bư?c g? r?i nhi?u.

S?a thông tin mà b?n nh?p bao g?m:
 • Tên NetBIOS c?a t?t c? các tên mi?n Windows trên m?ng
 • Tên NetBIOS c?a b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) cho m?i tên mi?n Windows
 • Đ?a ch? IP c?a PDC cho m?i tên mi?n Windows
 • Đ?a ch? IP c?a t?t c? các h? ph?c v? WINS trên m?ng
 • Danh sách t?t c? các m?ng con giao th?c Internet (IP) trên m?ng
 • Tên NetBIOS c?a m?i h? th?ng trên m?ng đang ch?y NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n đ?i l? ph?n m?m
?nh này c?a môi trư?ng m?ng là m?t h? sơ m?ng. B?n ch? ph?i nh?p thông tin này m?t th?i gian. Tuy nhiên, b?n có th? thêm thông tin m?i và xóa thông tin l?i th?i b?t c? khi nào b?n c?n. Đ? xem h? sơ m?ng, xem các ngăn bên trái c?a các h?nh th?c chính.

Đ?i l? giao di?n đi?u khi?n duy?t NetBIOS

NetBIOS duy?t Console s? d?ng m?t đ?i l? (tác NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n nhân) đ? thu th?p và báo cáo NetBIOS xem d? li?u t? m?ng t? xa. Các đ?i l? ph?i đư?c cài đ?t trên m?t h? th?ng duy nh?t trên m?i m?ng con h?p l? trên m?ng. Tên c?a h? th?ng đư?c nh?p vào trong h? sơ m?ng"" trên NetBIOS duy?t Console, do đó nó có th? liên l?c trong x? l? s? c?. Các đ?i l? là m?t ?ng d?ng nh? giao di?n đi?u khi?n không c?n b?t k? c?u h?nh. Ch? c?n nh?p đúp vào bi?u tư?ng c?a nó đ? b?t đ?u các đ?i l?. Theo m?c đ?nh, các đ?i l? l?ng nghe trên c?ng TCP 49911 cho k?t n?i đ?n bàn đi?u khi?n. Nó s? hi?n th? chi ti?t k?t n?i m?i l?n k?t n?i giao di?n đi?u khi?n đ? c? g?ng. Phiên b?n 2.0 c?a các đ?i l? (Nbcagent.exe) không yêu c?u c?a Microsoft.NET Framework. Ch? c?n sao chép nó và Browstat.exe đ?n b?t k? thư m?c trên m?t h? th?ng, và sau đó ch?y Nbcagent.exe. Kích thư?c k?t h?p c?a các đ?i l? và Browstat.exe là ít hơn 200 KB, và t?p không yêu c?u b?t k? m?c đăng k?. Các NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n Agent (Phiên b?n 2.0) có hai thi?t b? chuy?n m?ch tùy ch?n:
 • [/p port_number] Tùy ch?n này ch? đ?nh c?ng TCP các đ?i l? s? l?ng nghe trên cho k?t n?i đ?n bàn đi?u khi?n. C?ng TCP đư?c ch? đ?nh ph?i là m?t c?ng không s? d?ng trong ph?m vi h?p l?: 1-65535. N?u không có c?ng TCP đư?c xác đ?nh, c?ng 49911 đư?c s? d?ng theo m?c đ?nh.
 • [/ c / IP_address] Tùy ch?n này xác đ?nh đ?a ch? IP ho?c tên giao di?n đi?u khi?n các đ?i l? s? ch?p nh?n k?t n?i t?. C? g?ng k?t n?i t? khác nhau đ?a ch? IP ho?c tên b? t? ch?i.

  Các đ?i l? c? g?ng đ? gi?i quy?t đ?a ch? IP và tên c?a h? th?ng k?t n?i vào c?ng l?ng nghe c?a nó. N?u đ?a ch? IP ho?c tên đ? đư?c gi?i quy?t thành công và phù h?p v?i đ?a ch? IP ho?c tên xác đ?nh sau khi các /c installer.bat/c tùy ch?n, các k?t n?i đư?c ch?p nh?n. N?u không c? g?ng k?t n?i đư?c đ?t l?i. Lưu ? r?ng n?u m?t tên đư?c xác đ?nh sau khi /c installer.bat/c, các đ?i l? s? c? g?ng th?c hi?n m?t tra c?u tên đ?o ngư?c đ? gi?i quy?t m?t tên đ? đ?a ch? IP c?a h? th?ng đang c? g?ng đ? k?t n?i v?i các đ?i l?. N?u quá tr?nh này l?i ho?c tên gi?i quy?t là không chính xác, n? l?c k?t n?i s? th?t b?i.

  Tên gi?i quy?t ph?i là chính xác gi?ng như tên nh?p sau khi các /c installer.bat/c chuy?n đ?i. N?u m?t tên NetBIOS đư?c ch? đ?nh, nhưng m?t hoàn toàn đ? đi?u ki?n Domain Name (FQDN) đ? đư?c gi?i quy?t, các đ?i l? s? t? ch?i n? l?c k?t n?i. M?t v?n đ? ti?m năng khác là n?u nhi?u b?n ghi DNS PTR đ?a phương cùng m?t đ?a ch? IP. Trong t?nh hu?ng này, các máy ch? DNS thư?ng s? d?ng phương pháp "round robin" đ? đáp ?ng. N?u DNS tr? v? m?t FQDN là khác nhau t? FQDN đư?c ch? đ?nh sau khi các /c installer.bat/c chuy?n đ?i, các đ?i l? s? t? ch?i k?t n?i. Đ?i v?i nh?ng l? do t?t nh?t đ? ch? đ?nh m?t IP đ?a ch? khi b?n s? d?ng các /c installer.bat/c tùy ch?n. M?c dù các đ?i l? có m?u đơn này thô sơ v? b?o m?t, nó không th?c hi?n b?t c? xác th?c ho?c m?t m? hoá cho các k?t n?i. V? v?y, đ?ng đ? các đ?i l? ch?y sau khi x? l? s? c? đ? đư?c hoàn thành vào các m?ng không an toàn.

S? d?ng NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n đ? kh?c ph?c s? c? c?a b?n cơ s? h? t?ng duy?t web NetBIOS

Sau khi b?n tri?n khai các giao di?n đi?u khi?n và các đ?i l?, b?n có th? nhanh chóng thu th?p d? li?u đư?c s? d?ng đ? g? r?i các đi?n h?nh NetBIOS duy?t các v?n đ?. Đi?u này làm cho nó d? dàng hơn và nhanh hơn đ? ch?n đoán và s?a v?n đ? v?i cơ s? h? t?ng duy?t web NetBIOS c?a b?n.

Ngăn trái NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n dân cư v?i các d? li?u đư?c thu th?p t? các m?ng con đư?c s? d?ng trong quá tr?nh x? l? s? c? duy?t web. Thông tin này bao g?m tr?nh duy?t t?ng th? c?a tên mi?n, t?t c? các tr?nh duy?t t?ng th? m?ng con và m?ng con duy?t d? ph?ng t?ng th? mà đư?c đăng k? v?i tr?nh duy?t t?ng th? c?a tên mi?n. Trong danh sách c?ng bao g?m các tr?nh duy?t t?ng th? m?ng con đư?c tham gia trong các v?n đ? và danh sách các tr?nh duy?t đư?c l?y tr?c ti?p t? h?. Thông tin này có th? giúp b?n xác đ?nh các h? th?ng đư?c đăng k? v?i m?t tr?nh duy?t c? th? và các h? th?ng không. M?t s? thu?c tính h? th?ng có trong danh sách này, ch?ng h?n như h? đi?u hành h? th?ng đang ch?y và vai tr? tr?nh duy?t c?a h?.

NetBIOS duy?t giao di?n đi?u khi?n có th? giúp b?n kh?c ph?c s? c? khi m?t h? th?ng duy nh?t ho?c m?t nhóm các h? th?ng b? thi?u t? m?t khách hàng duy?t danh sách. Đ? b?t đ?u g? r?i, g? tên c?a h? th?ng b? thi?u, vùng Windows mà nó là thành viên c?a m?ng con IP h?p l? sân bay này n?m trên và m?ng con mà khách hàng là trên, và sau đó nh?p vàoB?t đ?u kh?c ph?c s? c?. Bàn đi?u khi?n t?m và catalog mi?n ch? tr?nh duy?t và tr?nh các m?ng con ch? duy?t khác nhau đư?c tham gia trong v?n đ?. Bàn đi?u khi?n n?i v?i và truy v?n các đ?i l? là c?n thi?t. Nó báo cáo v?n đ? k?t n?i n?u b?t k? đang g?p ph?i trong quá tr?nh x? l? s? c?.

H? sơ m?ng đư?c C?p Nh?t v?i nh?ng thông tin m?i m?i khi b?n b?m vào B?t đ?u kh?c ph?c s? c?. Thông tin này có th? giúp b?n xác đ?nh danh sách duy?t ch?a h? th?ng b? thi?u và danh sách các tr?nh duy?t không ch?a h? th?ng b? thi?u. N?u bàn đi?u khi?n t?m th?y b?t k? v?n đ?, nó báo cáo chúng trong ngăn bên ph?i c?a các h?nh th?c chính. N?u nó s? xác đ?nh b?t k? nguyên nhân có th? c?a các v?n đ?, nó s? hi?n th? báo cáo trong đ?nh d?ng HTML trong m?c đ?nh Web tr?nh duy?t.

T?i v? NetBIOS duy?t web giao di?n đi?u khi?n và NetBIOS duy?t đ?i l? giao di?n đi?u khi?n

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Browcon.exe gói bây gi?.Ngày phát hành: 30 tháng 5 năm 2003

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các t?p tin Browcon.exe ch?a các t?p tin sau đây:
Eula               16 KB
NBCAgent-v2           112 KB
NetBIOS Browsing Console Setup 370 KB
Readme              1 KB
Setup              108 KB
Setup               1 KB

Thu?c tính

ID c?a bài: 818092 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbmt KB818092 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818092

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com