"L?i 1311: không th? xác đ?nh v? trí t?p ngu?n" thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói Office 2007 ho?c Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818234 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói Microsoft Office 2007 ho?c Microsoft Office 2003, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
L?i 1311

Không th? xác đ?nh v? trí tệp nguồn Cabinetfile.cab

L?i 1311

tệp nguồn không t?m th?y Cabinetfile.cab (t?c là. sku112.cab)

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2003 t? m?t đi?m cài đ?t chuyên bi?t mà n?m trên m?ng và đó đư?c truy c?p b?i nhi?u ngư?i dùng.
 • Ngu?n cài đ?t chuyên bi?t t?i v? trí m?ng này đư?c ch?a trong n?i các t?p tin.
 • Microsoft Office 2003 đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các máy tính khác trên m?ng cùng m?t lúc b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2003 và máy tính đang s? d?ng cùng m?t đi?m cài đ?t chuyên bi?t m?ng.
 • hệ điều hành c?a máy tính khác là các phiên b?n phát hành ban đ?u c?a Microsoft Windows XP

  Lưu ? Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP-1) không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • N?u v?n đ? này x?y ra khi b?n nâng c?p lên m?t gói Office 2007, ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương cho các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng có th? đ? đư?c di chuy?n ho?c xóa b?. Ngoài ra, ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương có th? b? h?ng.
Máy tính m?ng khác không phát hành các ki?m soát t?p tin cài đ?t chuyên bi?t trong m?t cách k?p th?i như mong đ?i. Đi?u này ngăn c?n máy tính c?a b?n truy c?p vào các t?p tin.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? gi?i quy?t v?n hành vi này, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • T?o m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m cho Office 2003. T? t?p tin là không hi?n di?n trong cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m.
 • Khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i, b?m th? l?i đ? làm cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ti?p t?c m?t cách chính xác.
 • Nâng c?p hệ điều hành c?a b?t k? khách hàng Windows XP máy tính trên m?ng đ? Windows XP Service Pack 1 (SP1). Đ? làm đi?u này, m?t ngư?i s? d?ng v?i s? cho phép chính xác ph?i kí nh?p m?i máy tính khách hàng Windows XP, b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?m Windows Update.
 • N?u v?n đ? này x?y ra khi b?n nâng c?p lên m?t gói Office 2007, xác đ?nh v? trí chèn đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t cho các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng vào ổ đĩa compact, và sau đó b?m th? l?i. N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. H?y b? nâng c?p văn ph?ng 2007.
  2. Lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng b?ng cách s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.
  3. cài đ?t chuyên bi?t l?i b? ?ng d?ng Office 2007.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 818234 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbnetwork kbdeployment kbsetup kbwindowsinstaller kberrmsg kbprb kbmt KB818234 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 818234

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com