"Windows - ch?m tr? vi?t" thông báo l?i và t? ch?c s? ki?n ID 14800 khi b?n c? g?ng sao chép m?t t?p tin l?n vào m?t thư m?c Web b?ng cách s? d?ng WebDAV

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818408 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng sao chép m?t t?p tin l?n hơn 100 MB (MB) m?t v? trí máy ch? b?ng cách s? d?ng Web phân ph?i Authoring và Versioning D?ch v? (WebDAV), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows - ch?m tr? ghi không thành công
B?n c?ng nh?n đư?c ID s? ki?n sau đây:

T? ch?c s? ki?n ID 14800 "Windows không th? lưu d? li?u cho các t?p tinfile_name>. Các d? li?u đ? b? m?t. L?i này có th? đư?c gây ra b?i m?t s? th?t b?i c?a máy tính c?a b?n ho?c k?t n?i m?ng. H?y th? lưu t?p này ? nơi khác.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v?, trong th?i gian k?t n?i WebDAV, các WinINet x? l? ch?c năng không phá v? d? li?u vào đ? kh?i nh?. Do đó, h? th?ng không th? c?p phát đ? l?n kh?i c?a h?t nhân h? bơi b? nh?, và do đó có th? thao tác sao t?p là không thành công.

GI?I PHÁP

Microsoft Internet Explorer phiên b?n 6 cho Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ------------------------------------------------------------
  03-Mar-2003 17:24 6.0.2800.1172   33,792 Ieuninst.exe   
  09-Mar-2003 08:42 6.0.2800.1173   26,624 Ieupdate.exe   
  11-Apr-2003 18:33           4,610 Q818060.inf
  11-Apr-2003 18:33           4,689 Q818060_d.inf
  11-Apr-2003 18:20 6.0.2800.1187   585,728 Wininet.dll
				

Microsoft Windows Server 2003

N?u b?n g?p v?n đ? này trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, b?n có th? cài đ?t ho?c Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c m?t hotfix đ? gi?i quy?t v?n đ?. Sau khi b?n cài đ?t các gói d?ch v? ho?c các hotfix, b?n ph?i s?a đ?i registry đ? cho phép vi?c s?a ch?a.

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows Server 2003, phiên b?n 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  26-Oct-2004 19:56 6.0.3790.226   626,176 Wininet.dll  
Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p cho Itanium d?a trên h? th?ng
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  26-Oct-2004 19:59 6.0.3790.226  1,505,280 Wininet.dll   IA-64
  26-Oct-2004 19:56 6.0.3790.226   626,176 Wwininet.dll   x86

Hư?ng d?n cài đ?t b? sung

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Sau khi b?n cài đ?t Windows Server 2003 SP1 hay Windows Server 2003 hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n ph?i s?a đ?i registry đ? cho phép vi?c s?a ch?a. B?n có th? cho phép s?a ch?a trên m?t cơ s? cho m?i ngư?i s? d?ng ho?c trên m?t cơ s? cho m?i máy tính. Đ? cho phép vi?c s?a ch?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí sau m?i ngư?i s? d?ng subkey ho?c trên m?t máy tính subkey trong s? đăng k?.
  • Đ?i v?i m?i ngư?i dùng c?u h?nh, đ?nh v? sau registry subkey:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
   Chú ý Nếu
   FeatureControl
   subkey không t?n t?i:
   1. Nh?p chu?t ph?i Chính, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
   2. Lo?i FeatureControl subkey tên và sau đó nh?n ENTER.
  • Cho m?i máy tính c?u h?nh, đ?nh v? sau registry subkey:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Thêm các
  FEATURE_BUFFERBREAKING_818408
  subkey.
  1. Nh?p chu?t ph?i FeatureControl, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  2. Lo?i FEATURE_BUFFERBREAKING_818408 subkey tên và sau đó nh?n ENTER.
 4. Thêm m?c nh?p Iexplore.exe.
  1. Nh?p chu?t ph?i FEATURE_BUFFERBREAKING_818408, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  2. Lo?i Ieexplore.exe Tên m?c và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p chu?t ph?i Ieexplore.exe, sau đó b?m S?a đ?i.
  4. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 5. Thêm m?c nh?p Svchost.exe.
  1. Nh?p chu?t ph?i FEATURE_BUFFERBREAKING_818408, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  2. Lo?i Svchost.exe Tên m?c và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p chu?t ph?i Svchost.exe, sau đó b?m S?a đ?i.
  4. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 6. Thêm các
  Thiết đặt
  subkey và m?c nh?p BufferBreakingSize.
  1. Nh?p chu?t ph?i FEATURE_BUFFERBREAKING_818408, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  2. Lo?i Thiết đặt subkey tên và sau đó nh?n ENTER
  3. Nh?p chu?t ph?i Thiết đặt, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  4. Lo?i BufferBreakingSize Tên m?c và sau đó nh?n ENTER.
  5. Nh?p chu?t ph?i BufferBreakingSize, sau đó b?m S?a đ?i.
  6. H?y ch?c ch?n r?ng dư?i Cơ s?, H? th?p l?c phân đư?c ch?n. N?u không, b?m vào H? th?p l?c phân.
  7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 02000000, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 1.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 818408 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinserv2003sp1fix kbwinserv2003presp1fix kberrmsg kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB818408 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818408

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com