Làm th? nào đ?: S? d?ng nhóm chính sách đ? cho phép ngư?i dùng đ? chuy?n hư?ng và chơi âm thanh trong m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn đ?n nhà ga d?ch v? trong Windows S...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818465 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách b?t các Cho phép chuy?n hư?ng âm thanh Nhóm chính sách thi?t l?p trong Windows Server 2003 đ? cho ngư?i s? d?ng k?t n?i đ?n máy ch? trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i Windows b?ng cách s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa có th? c?u h?nh như th? nào h? mu?n chơi âm thanh đ?u ra.

T?ng quan

Theo m?c đ?nh, các Cho phép chuy?n hư?ng âm thanh Thi?t đ?t chính sách nhóm trong Windows Server 2003 đư?c thi?t l?p đ? Không đư?c c?u h?nh, và ngư?i s? d?ng k?t n?i v?i d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003 b?ng cách s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa không th? áp d?ng âm thanh chuy?n hư?ng. Cho phép ngư?i dùng l?a ch?n trong trư?ng h?p h? mu?n chơi âm thanh đ?u ra trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i, b?n ph?i cho phép các Cho phép chuy?n hư?ng âm thanh Thi?t đ?t chính sách nhóm.

Sau khi b?n c?u h?nh các thi?t đ?t chính sách nhóm này, ngư?i dùng có th? c?u h?nh như th? nào h? mu?n phát âm thanh khi h? nh?p vào m?t trong các tùy ch?n sau trong các Âm thanh máy tính t? xa h?p trên các Đ?a phương tài nguyên tab c?a k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa:
 • Mang l?i cho máy tính này: Cài đ?t này ch?y t?p tin âm thanh trong phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn và chơi chúng trên máy tính c?a ngư?i dùng.
 • Không chơi: Cài đ?t này vô hi?u hoá t?t c? các âm thanh trong Remote Desktop phiên.
 • Đ? l?i t?i máy tính t? xa: Cài đ?t này ch?y t?p tin âm thanh trong phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn và chơi chúng trên máy ch?.

Cho phép thi?t đ?t chính sách nhóm "Cho phép âm thanh chuy?n hư?ng"

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. Nh?p vào Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, sau đó b?m Thêm.
 6. Dư?i Đ?i tư?ng chính sách nhóm, ch? đ?nh các đ?i tư?ng chính sách nhóm mà b?n mu?n (ví d?, Chính sách máy tính c?c b?), sau đó b?m K?t thúc.
 7. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok.
 8. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng các chính sách, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, m? r?ng C?u ph?n c?a Windows, m? r?ng D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i, sau đó b?m Khách hàng/máy ch? d? li?u chuy?n hư?ng.
 9. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Cho phép chuy?n hư?ng âm thanh.
 10. Nh?p vào Được kích hoạt, sau đó b?m Ok.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách k?t n?i khách hàng v?i d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814585Làm th? nào đ?: K?t n?i khách hàng v?i d?ch v? đ?u cu?i trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 818465 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB818465 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818465

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com