Máy tính xách tay c?a b?n không th? làm m?i đ?a ch? IP c?a nó t? m?t máy ch? DHCP, sau khi b?n lo?i b? máy tính t? m?t tr?ng thái

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818635
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. H?y ch?c ch?n đ? sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Bài vi?t này ch? áp d?ng cho Microsoft Windows 2000 SP4 và không áp d?ng cho các phiên b?n khác c?a Windows 2000.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Máy tính xách tay có th? không th? gia h?n đ?a ch? giao th?c Internet (IP) c?a nó t? m?t máy ch? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) sau khi b?n lo?i b? máy tính t? m?t tr?ng thái ho?c t? m?t port replicator. Ngoài ra, không có l?i đư?c ghi l?i trong Nh?t k? h? th?ng, và v?n đ? này v?n c?n x?y ra sau khi b?n vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t l?i các adapter m?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? máy tính không th? ti?p c?n v?i máy ch? DHCP. Windows 2000 s? d?ng tính năng phương ti?n truy?n thông c?m giác đ? lo?i b? các giao th?c b? ràng bu?c đ? b? đi?u h?p m?ng đư?c c?m nh?n như là "xu?ng" ho?c "ng?t k?t n?i." Trong k?ch b?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", yêu c?u g?i giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) tr? v? m?t Đang ch? gi?i quy?t t?nh tr?ng, phương ti?n truy?n thông c?m giác lo?i b? giao th?c TCP/IP, và b? đi?u h?p m?ng không đư?c phát hi?n b?i v? không có không có giao th?c b? ràng bu?c v?i các adapter m?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
AFD.sys5.0.2195.6687120,24019 Tháng sáu, 200320: 05x86
Msafd.dll5.0.2195.6602108,81619 Tháng sáu, 200320: 05x86
Tcpip.sys5.0.2195.6921315,12026 / 04 / 200421: 38x86
TDI.sys5.0.2195.665516,24019 Tháng sáu, 200320: 05x86
Wshtcpip.dll5.0.2195.660117,68019 Tháng sáu, 200320: 05x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, ngăn b? đi?u h?p m?ng phát hi?n các nhà nư?c liên k?t b?ng cách s?a đ?i registry đ? vô hi?u hóa tính năng phương ti?n truy?n thông c?m giác cho TCP/IP. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) và Internetwork gói Exchange (IPX) công nh?n tính năng phương ti?n truy?n thông c?m giác.

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  3. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD
  5. Lo?i DisableDHCPMediaSense như tên c?a m?c nh?p m?i, và sau đó nh?n ENTER.
  6. B?m đúp vào m?i DisableDHCPMediaSense l?i vào, lo?i 1 trong ô d? li?u giá tr?, và sau đó nh?p vào Ok.
  7. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Chú ý Giá tr? DisableDHCPMediaSense ki?m soát hành vi c?a tinh th?n truy?n thông d?ch v? DHCP. N?u b?n thi?t l?p giá tr? này đ? 1, khách DHCP và khách hàng d?ch v? DHCP không b? qua phương ti?n truy?n thông c?m giác các s? ki?n t? b? đi?u h?p m?ng. Theo m?c đ?nh, phương ti?n truy?n thông c?m giác các s? ki?n gây nên các khách hàng đ? có m?t hành đ?ng, ch?ng h?n như đ? th? đ? có đư?c m?t h?p đ?ng thuê khi m?t s? ki?n k?t n?i x?y ra, ho?c đ? làm các b? đi?u h?p m?ng và các tuy?n đư?ng khi m?t s? ki?n ng?t k?t n?i x?y ra.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá phương ti?n truy?n thông c?m giác cho TCP/IP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239924Làm th? nào đ? vô hi?u hóa tính năng "Phương ti?n truy?n thông c?m bi?n" cho TCP/IP trong Windows

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? đ?t tên m?i cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Để có thêm thông tin về thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 818635 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB818635 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818635

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com