Bài-RTM.NET Framework 1.1 ASP.Các tri?u ch?ng NET Hotfix gói

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818803 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gói này ch?a hotfixes cho các tri?u ch?ng đư?c th?o lu?n trong ph?n "Thông tin thêm".

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft.NET Framework 1.1. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
885055 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft.NET Framework 1.1 gói d?ch v? 1

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hai lo?i gói ph?n m?m s? có s?n cho hotfix này, m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer (.msi) và m?t gói tùy ch?n thành ph?n qu?n l? (OCM). N?u b?n s? d?ng Windows Server 2003, b?n ph?i xác đ?nh r?ng b?n yêu c?u các mi?ng vá Windows 2003 (OCM). N?u b?n s? d?ng m?t h? đi?u hành khác nhau Windows 2003, b?n ph?i ti?p t?c s? d?ng gói cài đ?t Windows. Cho Windows 2003 Server, b?o v? t?p c?a Windows màn h?nh s?.NET Framework 1.1 t?p.

M?t cách chính xác cài đ?t các hotfix trên Windows Server 2003, b?n ph?i cài đ?t các gói ph?n m?m hotfix OCM. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t gói Windows Installer trên Windows Server 2003, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tr?nh cài đ?t không th? cài đ?t các b?n vá nâng c?p v? chương tr?nh đư?c nâng c?p có th? m?t ho?c nâng c?p vá C?p Nh?t m?t Phiên b?n khác nhau c?a chương tr?nh. Xác minh r?ng chương tr?nh đư?c nâng lên t?n t?i trên máy tính c?a b?n và r?ng b?n có các b?n vá nâng c?p chính xác.
Các sau khi l?i đư?c t?o ra:

ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND (1642)

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i.NET Framework 1.1 gói d?ch v? có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix rollup gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------------
  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903  253,952 Aspnet_isapi.dll
  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   20,480 Aspnet_regiis.exe
  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   32,768 Aspnet_wp.exe
  23-Apr-2003 14:17 1.1.4322.903 1,245,184 System.web.dll
  23-Apr-2003 04:14          14,472 Webuivalidation.js

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là tóm t?t các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong gói này:
 • Khi các đi?u ki?n sau t?n t?i, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i script phía khách hàng trong Microsoft Internet Explorer ho?c trong m?t Netscape tr?nh duy?t:
  1. B?n thêm các h?nh th?c sau đây vào m?t đi?u khi?n ngư?i dùng:
   <form id="Form1" name="Form1" runat="server">
  2. B?n thêm đi?u khi?n ngư?i dùng, ví d?,Workspace1, m?t trang. Khi b?n làm đi?u này, m?t k?ch b?n t? đ?ng t?o ra tương t? v?i đo?n m? sau s? đư?c thêm vào trang:
   <form name="Workspace1:Form1" method="post" action="formtest2.aspx" id="Workspace1_Form1">
  L?i script x?y ra b?i v? tên bi?u m?u và h?nh th?c ID là khác nhau, và tên bi?u m?u bao g?m m?t tràng là m?t delimiter.

  M?t ví d? khác c?a v?n đ? trong k?ch b?n t? đ?ng t?o ra cho m?t __doPostBack ch?c năng là như sau:
  function __doPostBack(eventTarget, eventArgument)
  {
  	var theform;
  	if (window.navigator.appName.toLowerCase().indexOf("netscape") > -1)
  	{
  		theform = document.forms["_ctl14:Form1"];
  	}
  	else
  	{
  		theform = document._ctl14:Form1;
  	}
  
  	theform.__EVENTTARGET.value = eventTarget.split("$").join(":");
  	theform.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
  	theform.submit();
  }
  
  Chú ? r?ng các h?nh th?c có m?t uniqueID b?t đ?ng s?n có ch?a m?t d?u trong nh?ng d?ng sau:
  theform = document.forms["_ctl14:Form1"];
  theform = document._ctl14:Form1;
  
 • B?n không th? n?p nhi?u ASP.Quy tr?nh công nhân NET.

  Trong Microsoft Internet thông tin d?ch v? 5.0 (IIS 5.0), b?n có th? c?u h?nh các thư m?c ?o đ? ch?y trong ch? đ? cao b? cô l?p (như trong m?t Dllhost.exe riêng bi?t). Tuy nhiên, ASP.NET b? qua các cài đ?t IIS 5.0. S? cô l?p ?ng d?ng tên mi?n cung c?p m?t s? m?c đ? cách ly. Không có v?n đ? l?n trong vi?c h? tr? r?ng r?i trư?c đó m?. B?i v? các DLL đư?c n?p trong không gian tên mi?n trung tính, và t?t c? các ASP.NET ?ng d?ng ch?y trong quá tr?nh ?ng d?ng có ch?a m? hóa l?i ho?c m?t ?ng d?ng có ch?a m? đ?c h?i m?t cách d? dàng có th? gây ra ASP.Quá tr?nh NET công nhân th?t b?i. N?u v?n đ? này x?y ra, t?t c? các ?ng d?ng lưu tr? th?t b?i.
 • D? li?u khách hàng bên xác nh?n trong Microsoft Internet Explorer for Macintosh không ho?t đ?ng như mong đ?i.
 • Khi ASP.NET c? g?ng đ? l?y AppDomain dư?i t?i cao, m?t trong nh?ng CPU có th? tr?i nghi?m vi?c s? d?ng CPU 100 ph?n trăm.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong các.NET Framework 1.1 gói d?ch v? 1.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 818803 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug kbmt KB818803 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818803

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com