Làm th? nào đ?: T?o m?t Autorun đ?a CD-ROM cho các ?ng d?ng mà b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Studio.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818804 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? t?o Autorun kích ho?t ? đ?a CD-ROM cho Microsoft Visual Studio.Các ?ng d?ng NET. Autorun là m?t tính năng c?a h? đi?u hành Microsoft Windows. Nó t? đ?ng hóa các th? t?c đ? cài đ?t và c?u h?nh đư?c thi?t k? cho các máy tính Windows trên các s?n ph?m và đư?c phân ph?i trên ? đ?a CD-ROM. Khi m?t ngư?i s? d?ng chèn m?t đ?a CD-ROM Autorun cho phép trong đ?a CD-ROM, Autorun t? đ?ng ch?y m?t ?ng d?ng trên các Đ?a CD-ROM cài đ?t, c?u h?nh, ho?c ch?y các s?n ph?m đư?c l?a ch?n. Đ? t?o ra m?t Autorun cho phép đ?a CD-ROM cho b?n Visual Studio.?ng d?ng NET, sau t?p ph?i t?n t?i trên đ?a CD-ROM:
  • T?p tin Autorun.inf
  • Kh?i đ?ng ?ng d?ng
Khi m?t ngư?i s? d?ng chèn m?t đ?a trong m?t ? đ?a CD-ROM trên m?t Máy tính tương thích v?i Autorun, ngay l?p t?c h? th?ng các xác minh r?ng đ?a có m?t h? th?ng t?p tin máy tính cá nhân. N?u nó t?n t?i, h? th?ng t?m ki?m cho m?t t?p tin có tên Autorun.inf. T?p này ch? đ?nh m?t ?ng d?ng thi?t l?p và m?t nhi?u tùy ch?n thi?t đ?t. Thông thư?ng, các ?ng d?ng kh?i đ?ng cài đ?t, lo?i b?, c?u h?nh, và có th? ch?y các ?ng d?ng. Visual Studio.NET ?ng d?ng yêu c?u các.NET Framework đư?c cài đ?t trên máy tính nơi các ?ng d?ng ch?y. Các.NET Framework Redistributable Package có th? đư?c s? d?ng n?u máy tính không không có các.NET Framework cài đ?t.

Yêu c?u

Máy tính đích ph?i đáp ?ng các yêu c?u sau đây cho Autorun làm vi?c:
  • H? đi?u hành c?a máy tính ph?i là Microsoft Windows 95 ho?c sau này.
  • ? đ?a CD-ROM ph?i có tr?nh đi?u khi?n thi?t b? 32-bit mà phát hi?n khi ngư?i dùng chèn đ?a CD-ROM, và sau đó thông báo cho h? th?ng.

T?o m?t t?p tin Autorun.inf

Autorun.inf là m?t t?p tin văn b?n n?m trong thư m?c g?c c?a CD-ROM c?a ?ng d?ng. Nó cung c?p cho máy tính các tên và v? trí các chương tr?nh kh?i đ?ng cho ?ng d?ng c?a b?n đư?c cài đ?t khi đ?a CD-ROM đư?c đưa vào. Các t?p tin Autorun.inf có th? c?ng ch?a tùy ch?n thông tin bao g?m sau đây:
  • Tên c?a m?t t?p tin có ch?a m?t bi?u tư?ng đ?i di?n cho ? đ?a CD-ROM đơn c?a b?n. Bi?u tư?ng này xu?t hi?n trong Windows Explorer thay v? c?a bi?u tư?ng ? đ?a chu?n.
  • Thêm l?nh cho tr?nh đơn phím t?t xu?t hi?n khi ngư?i dùng right-clicks bi?u tư?ng đ?a CD-ROM. B?n c?ng có th? xác đ?nh m?c đ?nh b? ch? huy ch?y khi ngư?i dùng double-clicks bi?u tư?ng.
Autorun.inf t?p tin là tương t? như t?p tin rules.ini. Chúng bao g?m m?t ho?c nhi?u ph?n. M?i m?c có m?t tên đư?c bao trong d?u ngo?c vuông. M?i ph?n ch?a m?t lo?t các l?nh Windows Shell ch?y khi các ngư?i s? d?ng chèn đ?a. Hai ph?n sau hi?n đang đư?c xác đ?nh cho Autorun.inf t?p tin:
  • [Autorun] ph?n ch?a m?c đ?nh Autorun l?nh. T?t c? các t?p tin Autorun.inf ph?i có m?t ph?n [autorun].
  • M?t ph?n tùy ch?n [autorun.alpha] có th? đư?c bao g?m cho Microsoft Windows NT 4.0 h? th?ng ch?y trên các máy tính d?a trên RISC. Khi m?t Đ?a CD-ROM đư?c đưa vào trong m?t ? đ?a CD-ROM trên m?t h? th?ng d?a trên RISC, Windows Shell ch?y các l?nh trong ph?n này thay v? c?a nh?ng ngư?i trong [autorun] keá tieáp.
M?i ph?n có ch?a m?t lo?t các l?nh xác đ?nh như th? nào chi?n d?ch Autorun x?y ra. Năm l?nh sau đây có s?n:
  • defaulticon: Ch? đ?nh bi?u tư?ng m?c đ?nh cho ?ng d?ng.
  • bi?u tư?ng: Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên t?p c?a bi?u tư?ng ?ng d?ng c? th? ? đ?a CD-ROM.
  • m?: Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên t?p c?a ?ng d?ng kh?i đ?ng.
  • v?: Đ?nh ngh?a các l?nh m?c đ?nh trong tr?nh đơn phím t?t c?a đ?a CD-ROM.
  • shell\verb: Thêm l?nh cho tr?nh đơn phím t?t c?a đ?a CD-ROM.
Đây là m?t ví d? v? m?t t?p tin Autorun.inf đơn gi?n. Nó ch? đ?nh Filename.exe như ?ng d?ng kh?i đ?ng. Bi?u tư?ng th? hai đ?i di?n cho ? đ?a CD-ROM thay v? c?a bi?u tư?ng ? đ?a chu?n.
[autorun] 
open=Filename.exe 
icon=Filename.ico 
		

M?o đ? vi?t các ?ng d?ng Autorun Startup

V? cơ b?n, không có không có nh?ng h?n ch? v? cách vi?t m?t Autorun kh?i đ?ng ?ng d?ng. B?n có th? th?c hi?n nó làm b?t c? đi?u g? b?n yêu c?u cài đ?t, g? b?, c?u h?nh, ho?c ch?y ?ng d?ng c?a b?n. Tuy nhiên, các m?o sau đây cung c?p m?t s? hư?ng d?n thi hành m?t Autorun có hi?u qu? kh?i đ?ng ?ng d?ng:
  • Ngư?i dùng s? nh?n đư?c thông tin ph?n h?i càng s?m càng t?t sau khi h? đưa m?t đ?a CD-ROM Autorun vào ? đ?a CD-ROM. V? v?y, các ?ng d?ng kh?i đ?ng nên các chương tr?nh nh? mà t?i nhanh chóng. H? ph?i r? ràng xác đ?nh các ?ng d?ng và cung c?p m?t cách d? dàng đ? h?y b? thao tác.
  • Thông thư?ng, có ph?n đ?u c?a ?ng d?ng kh?i đ?ng gi?i thi?u ngư?i dùng v?i m?t giao di?n ngư?i dùng (ví d? như m?t h?p tho?i) mà s? nh?c chúng như th? nào h? mu?n ti?n hành. Ki?m tra l?i cho dù chương tr?nh đ? đư?c cài đ?t. N?u không, bư?c ti?p theo là th? t?c thi?t l?p. Kh?i đ?ng ?ng d?ng có th? s? d?ng th?i gian ngư?i dùng dành đ?c đo?n đ?i tho?i h?p đ? b?t đ?u m?t ch? đ? đ? b?t đ?u t?i m? thi?t l?p. Khi các ngư?i s? d?ng nh?p chu?t Ok, chương tr?nh thi?t l?p c?a b?n s? đ? đư?c ph?n ho?c hoàn toàn t?i. Cách ti?p c?n này gi?m đáng k? c?a ngư?i dùng nh?n th?c c?a th?i gian c?n đ? t?i ?ng d?ng c?a b?n.
  • N?u ?ng d?ng đ? đư?c cài đ?t, ngư?i s? d?ng có th? đư?c đưa vào đ?a đ? ch?y các ?ng d?ng. Như v?i trư?ng h?p thi?t l?p, b?n có th? b?t đ?u m?t ch? đ? đ? b?t đ?u t?i ?ng d?ng m?. Cách ti?p c?n này rút ng?n các th?i gian ch? đ?i ngư?i dùng.
  • Các.NET Framework ho?c các.NET Framework Redistributable Package ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính đích đ? b?t đ?u c?a b?n Visual Studio.NET ?ng d?ng. V? v?y, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? phân ph?i l?i các.NET Framework v?i c?a b?n kh?i đ?ng ?ng d?ng.
    Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? phân ph?i các.NET Framework v?i m?t h?ng phim tr?c quan.NET ?ng d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    324733LÀM TH? NÀO T?I: Phân ph?i các.NET Framework v?i m?t h?ng phim tr?c quan.Tri?n khai m?ng Dự án
  • Không gian đ?a c?ng có th? là m?t ngu?n l?c h?n ch? trên nhi?u h? th?ng. Dư?i đây là g?i ? đ? gi?m thi?u s? d?ng đ?a c?ng:
    • Gi? s? lư?ng tác ph?m ph?i trên đ?a c?ng đ?n m?c t?i thi?u. H?n ch? này đ? t?p tin ph?i đư?c cài đ?t đ? ch?y chương tr?nh ho?c mà m?t m?t th?i gian ch?y quá dài đ? đ?c t? đ?a CD-ROM.
    • Trong nhi?u trư?ng h?p, b?n không c?n ph?i cài đ?t các t?p tin không thi?t y?u trên các đ?a c?ng. Tuy nhiên, cách ti?p c?n này có th? cung c?p l?i ích, ch?ng h?n như tăng hi?u su?t. Cung c?p cho ngư?i s? d?ng tùy ch?n đ? quy?t đ?nh gi?a các chi phí và l?i ích c?a lưu tr? trên đ?a c?ng.
    • Bao g?m m?t phương pháp đ? lo?i b? b?t k? thành ph?n đ? đ?t trên đ?a c?ng.
    • N?u ?ng d?ng c?a b?n lưu tr? d? li?u, cung c?p cho ngư?i dùng m?t s? ki?m soát nó. Bao g?m các tùy ch?n trong ?ng d?ng kh?i đ?ng như là tùy ch?n đ? thi?t l?p m?t gi?i h?n v? s? lư?ng t?i đa cache d? li?u s? đư?c lưu tr? trên các khó khăn đ?a ho?c tùy ch?n đ? có tr?nh ?ng d?ng lo?i b? b?t k? lưu tr? d? li?u khi nó quits.

Ví d?-by-step

  1. B?t đ?u Visual Studio.NET.
  2. T?o m?t đơn gi?n Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng ho?c ?ng d?ng Windows.
  3. Xây d?ng các ?ng d?ng.
  4. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Dự án.
  5. TrongCác lo?i d? án, b?m Thi?t l?p và tri?n khai các d? án. Trong Khuôn mẫu, b?m Thi?t l?p các d? án.
  6. Tên d? án Thi?t l?p, sau đó b?mOk.
  7. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào c?a b?n Thi?t l?p d? án, b?m vào Thêm, sau đó b?mTệp.
  8. Trong các Tên tệp văn b?n h?p, g? đư?ng d?n tuy?t đ?i c?a t?p tin th?c thi mà b?n xây d?ng trong step3, và sau đó nh?p vàoM?.
  9. Trên các Xây d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xây d?ng Gi?i pháp.
  10. B?t đ?u b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d? như Notepad).
  11. Dán đo?n m? sau trong tr?nh so?n th?o văn b?n, và sau đó lưu t?p như Autorun.inf:
    [autorun] 
    open=Setup.exe  
    		
  12. Đ? chu?n b? m?t đ?a CD-ROM Autorun cho Visual Studio.NET ?ng d?ng mà b?n xây d?ng trong bư?c 3, sao chép các t?p tin đ? đư?c t?o ra trong bư?c 9 và Autorun.inf t?p tin mà b?n đ? t?o ? bư?c 11 đ? đ?a CD-ROM.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
172078HOWTO: Kích ho?t tính năng Autorun cho các ?ng d?ng phân ph?i trên CD-ROM
136214 Làm th? nào đ? ki?m tra các t?p tin Autorun.inf


Thu?c tính

ID c?a bài: 818804 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
T? khóa: 
kbredistribution kbhowtomaster kbmt KB818804 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818804

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com