Các máy ch? c?m có th? g?p k?t n?i timeout đ? ? đ?a sau khi b?n cài đ?t ho?c nâng c?p lên Windows Clustering tính năng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818877 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.


QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t Windows Clustering tính năng trong Windows Server 2003 trên c?a b?n máy ch? c?m ho?c khi b?n nâng c?p các máy ch? c?m sao b?n tính năng Windows Clustering trong Windows Server 2003 t? cài đ?t c?m trư?c đó, các đ?a l?i quá th?i gian giá tr? trong registry đư?c ghi đè. Quá tr?nh này có th? gây ra h? th?ng lưu tr? là không ?n đ?nh và không ho?t đ?ng đúng. M?t s? máy ch? xe bus adapter (HBAs) s? d?ng m?t s? l?n th? l?i xu?ng c?ng c?a 45 giây. Này có ngh?a là Windows Server 2003 b?t đ?u phát hành đ?t l?i (Sub logic [LUN], m?c tiêu, xe bu?t) trư?c khi HBA có th? th?i gian ra và sau đó b?t đ?u ph?c h?i c?a nó x? l? ARM là xu?ng (ví d?, m?t c?ng chuy?n đ?i x?u ho?c m?t lo?i b? cáp). Đi?u này có th? ngăn ch?n m?t con đư?ng nhi?u chuy?n đ?i d? ph?ng, hay nó có th? gây ra các cluster b? m?t c?a m?nh đ?t ph?ng vào nút đó.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows Clustering trong Windows Server 2003 b? các
TimeOutValue
giá tr? đăng k? vào khóa registry sau đây đ?n 20 giây khi nó đư?c cài đ?t:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Disk
Thi?t l?p này cho các tr?nh đi?u khi?n lưu tr? bao lâu đ? ch? v?i m?t đ?u vào/đ?u ra (I/O) trư?c khi đi?u tr? nó như không thành công và sau đó đ? b?ng I/O b?ng cách s? d?ng m?t thi?t l?p l?i xe bu?t.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Chú ý N?u d?ch v? c?m sao đ? cài đ?t, n?u b?n áp d?ng này s?a ch?a ho?c Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), b?n c?ng ph?i s? d?ng m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Tuy nhiên, n?u b?n c?ng s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp workaround đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n thay đ?i giá tr? đăng k? ho?c sau khi b?n cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n cho nh?ng thay đ?i có hi?u l?c.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time   Size   File name
  ----------------------------------------------
  29-May-2003 21:39  16,247  Clcfgsrv.inf
  29-May-2003 21:41  18,525  Clusocm.inf

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp mà làm theo. S? d?ng nh?ng phương pháp này ch? khi máy tính c?a b?n đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này.

Phương pháp 1

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Thay đ?i các
TimeOutValue
giá tr? đăng k? (đây là m?t giá tr? DWORD) trong registry subkey sau đây v?i giá tr? trư?c:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Disk

Phương pháp 2

Cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n cho HBA ho?c b? đi?u khi?n RAID yêu c?u giá tr? l?i quá th?i gian lâu hơn. Khi b?n cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n, các
TimeOutValue
giá tr? đăng k? đư?c ghi đè b?ng giá tr? mà các tr?nh đi?u khi?n c?n. B?n có th? ph?i liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng đ? t?m hi?u đúng
TimeOutValue
giá tr? đăng k? cho c?u h?nh c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 818877 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB818877 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818877

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com