T?ng quan v? ph?c h?i h? th?ng t? đ?ng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 818903 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?c đích c?a bài vi?t này là đ? mô t? t? đ?ng h? th?ng Ph?c h?i trong Microsoft Windows XP và thông tin danh sách h? tr? gi?a các phát hành b?n g?c c?a Microsoft Windows XP, Windows XP Service Pack 1 (SP-1), và Windows XP Service Pack 1a (SP-1a).

THÔNG TIN THÊM

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n thư?ng xuyên t?o t? đ?ng H? th?ng Recovery (ASR) đ?t ra như m?t ph?n c?a m?t t?ng th? lên k? ho?ch cho ph?c h?i h? th?ng như v?y r?ng b?n đang chu?n b? n?u h? th?ng không thành công. ASR nên cu?i cùng cho ph?c h?i h? th?ng. S? d?ng ASR ch? sau khi b?n đ? ki?t s?c tu? ch?n khác. Cho Ví d?, b?n nên trư?c tiên h?y th? kh?i đ?ng ch? đ? an toàn và cu?i cùng bi?t đ?n t?t.

ASR là m?t h? th?ng hai ph?n; nó bao g?m các sao lưu ASR và ASR khôi ph?c. Thu?t s? ASR trong b?n sao lưu, hi?n ph?n sao lưu. Thu?t s? sao lưu h? th?ng nhà nư?c, h? th?ng d?ch v?, và t?t c? các đ?a đư?c g?n li?n v?i các các thành ph?n h? đi?u hành. ASR c?ng t?o ra m?t t?p tin có ch?a thông tin v? sao lưu, c?u h?nh đ?a (bao g?m c? cơ b?n và năng đ?ng t?p), và làm th? nào đ? th?c hi?n khôi ph?c.

B?n có th? truy c?p khôi ph?c ph?n b?ng cách nh?n F2 khi đư?c nh?c ? ph?n ch? đ? văn b?n thi?t l?p. ASR đ?c các đ?a c?u t? t?p tin mà nó t?o ra. Nó khôi ph?c l?i t?t c? ch? k? đ?a, kh?i lư?ng, và phân vùng (t?i thi?u) nh?ng đ?a mà b?n c?n đ? b?t đ?u máy tính. ASR s? c? g?ng khôi ph?c l?i t?t c? các đ?a c?u h?nh, nhưng theo m?t s? trư?ng h?p nó có th? không có kh? năng. ASR sau đó cài đ?t m?t cài đ?t đơn gi?n c?a Windows và t? đ?ng kh?i đ?ng m?t ph?c h?i b?ng cách s? d?ng sao lưu t?o b?i thu?t s? ASR.

Sau b?ng danh sách cho dù ASR đư?c h? tr? v?i các Phiên b?n c?a Windows XP khi sao lưu và t?i th?i đi?m khôi ph?c.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Xây d?ng trên máy tính khi sao lưuKhôi ph?c phương ti?n truy?n thôngĐư?c h? tr? ho?c không đư?c h? tr?
Windows XP RTMRTMđư?c h? tr? (Phiên b?n ti?ng Nh?t và Spainish Phiên b?n không đư?c h? tr?)
Windows XP RTMSP1 phi?u xem tr?c ti?pkhông đư?c h? tr?
Windows XP RTM + C?p Nh?t đ? SP1RTMđư?c h? tr? (Phiên b?n ti?ng Nh?t và Spainish Phiên b?n không đư?c h? tr?)
Windows XP RTM + C?p Nh?t đ? SP1SP1 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP SP1 phi?u xem tr?c ti?pRTMkhông đư?c h? tr?
Windows XP SP1 phi?u xem tr?c ti?pSP1 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP SP1a Slip + SP2SP2 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP SP1a Slip + SP2SP1 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP SP1a Slip + SP2RTMkhông đư?c h? tr?
Windows XP SP2 phi?u xem tr?c ti?pSP2 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP SP2 phi?u xem tr?c ti?pSP1 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP SP2 phi?u xem tr?c ti?pRTMkhông đư?c h? tr?
Windows XP RTM + SP2SP2 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP RTM + SP2SP1 phi?u xem tr?c ti?pđư?c h? tr?
Windows XP RTM + SP2RTMđư?c h? tr? (Phiên b?n ti?ng Nh?t và Spainish Phiên b?n không đư?c h? tr?)
Chú ý Các phiên b?n ti?ng Nh?t và ti?ng Tây Ban Nha c?a Microsoft Windows XP là không đư?c h? tr?.

Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n ph?c h?i ho?c b?ng cách s? d?ng sao lưu, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Trợ giúp và h? tr?.
  2. Thực hiện một trong những việc sau:
    • Trong các Tìm kiếm h?p, lo?i T?ng quan v? s?a ch?a sau đó b?m B?t đ?u T?m ki?m.
    • Trong các Tìm kiếm h?p, lo?i b?ng cách s? d?ng sao lưu, sau đó b?m B?t đ?u T?m ki?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 818903 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB818903 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:818903

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com