Windows Explorer không c?n hi?n th? trang Web xem m?u ho?c tùy ch?nh HTML (s? d?ng Folder.htt)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819028 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, các phiên b?n c?a Windows đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này không hi?n th? trang Web xem m?u (Folder.htt) t? phiên b?n trư?c c?a Windows ho?c HTML tùy ch?nh c?a trang Web xem m?u (b?ng cách s? d?ng Folder.htt) cho local hay m?ng các thư m?c trong Windows Explorer. Theo m?c đ?nh, các s?n ph?m này t?t tính năng này đ? ngăn ch?n n?i dung có ti?m năng không an toàn ch?y khi b?n m? m?t thư m?c trên máy tính đ?a phương c?a b?n ho?c trên c?a b?n m?ng c?c (b? LAN).

Chú ý Các s?n ph?m này v?n hi?n th? Web xem m?u cho m?t s? ph?n m? r?ng v? đăng k?, ví d?, Microsoft SharePoint đ?i d?ch v? thư m?c (thư m?c Web).

Bài vi?t này mô t? cách b?t Web xem ch?c năng cho local hay c?p m?ng trong Windows Explorer trong các s?n ph?m đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. Đ? hi?n th? thư m?c trong xem trên Web, b?n có th? s? d?ng các chính sách sau đây:
 • Ch? hi?n th? trang Web xem m?u ho?c tu? ch?nh đư?c đăng k?.
 • Hi?n th? t?t c? các trang Web xem m?u và tùy bi?n, nhưng c?nh báo b?n v? m?u ho?c tùy ch?nh mà không đư?c bao g?m.
 • Tr? l?i trang trư?c hành vi và hi?n th? t?t c? các trang Web xem m?u và tùy bi?n, nhưng c?nh báo b?n v? các m?u và tùy ch?nh ch?a các k?ch b?n có kh? năng không an toàn.
Chú ý B?n có th? s? d?ng xem trên Web cho t?t c? Windows Explorer lư?t xem tr? khi b?n s? d?ng c?p truy?n th?ng Windows.

THÔNG TIN THÊM

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n. HTML m?u (Folder.htt) cho xem Web đư?c đính kèm v?i phiên b?n trư?c c?a Windows. B?n có th? t?o tùy ch?nh Folder.htt t?p tin b?ng tay ho?c b?ng cách s? d?ng tùy ch?nh This Folder Wizard trong Windows 2000.

Chú ý Windows XP và Windows Server 2003 không bao g?m Customize This Folder Wizard.

Giá tr? đ?ng k? ba sau đây có s?n đ? cho phép Web xem ch?c năng trong Windows Server 2003, Windows XP SP1 và Windows 2000 SP3.

T?o ra nh?ng giá tr? s? đăng k? trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Tên giá trị: AllowLegacyWebView
Lo?i giá tr?: DWORD
Dữ liệu giá trị: 1

Mô tả: Cho phép c?a s? đ? hi?n th? các trang Web xem m?u ho?c tu? ch?nh (Folder.htt) có m?t b?ng băm MD5 đ? đăng k? v?i Windows. Theo m?c đ?nh, ch? có Windows 2000 Web xem m?u và m?u cho m?t s? v? ph?n m? r?ng, ch?ng h?n như Microsoft SharePoint đ?i d?ch v? thư m?c (thư m?c Web), có m?t b?ng băm MD5 đ? đăng k? v?i Windows. Web xem m?u ho?c tùy ch?nh mà không có m?t băm đăng k? không đư?c hi?n th?.

Tên giá trị: AllowUnhashedWebView
Lo?i giá tr?: DWORD
Dữ liệu giá trị: 1

Mô tả: Cho phép c?a s? đ? hi?n th? các trang Web xem m?u và tùy ch?nh (Folder.htt) mà không có m?t b?ng băm MD5 đ? đăng k? v?i Windows. Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo an toàn cho trang Web xem m?u ho?c tùy ch?nh mà không có m?t băm đăng k?. N?u b?n b?m vào Có thông báo b?o m?t, hash cho m?u ho?c tu? bi?n đăng k?. Khi Windows s? hi?n th? trang Web xem m?u sau đó, b?n không nh?n đư?c thông báo an toàn.

Tên giá trị: RevertWebViewSecurity
Lo?i giá tr?: DWORD
Dữ liệu giá trị: 1

Mô tả: Cho phép c?a s? đ? hi?n th? các trang Web xem m?u và tùy ch?nh (Folder.htt) mà không có m?t b?ng băm MD5 đ? đăng k? v?i Windows. Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo an toàn ch? cho trang Web xem m?u ho?c tùy ch?nh ch?a các k?ch b?n có kh? năng không an toàn. Đây là hành vi tương t? x?y ra trong Windows XP trư?c SP1 và Windows 2000 trư?c khi SP3. Đ?i v?i chính sách này đ? làm vi?c b?n c?ng ph?i đ?t các AllowLegacyWebView giá tr? 1.
Theo m?c đ?nh, Windows lưu tr? c?a b?n xem thi?t đ?t cho thư m?c trong registry. Đ? t?t tính năng này, nh?p vào Xoá các H?y nh? r?ng m?i thư m?c xem thi?t đ?t h?p ki?m dư?i Thi?t đ?t chuyên sâu trên các Xem tab c?a các Tùy ch?n c?p h?p tho?i. N?u tính năng này đư?c b?t, các chính sách đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này có th? xu?t hi?n đ? làm vi?c v?i c?p mà b?n trư?c đây đ? m?. Đ? gi?i quy?t hành vi này, thi?t l?p l?i t?t c? các cài đ?t thư m?c trong Windows Explorer. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong Windows Explorer, nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tùy ch?n c?p.
 2. Trên các Xem tab, b?m vào Đ?t l?i t?t c? các c?p.
Chú ý Th? t?c này đ?t l?i t?t c? các cài đ?t thư m?c đ? các thi?t đ?t đ? có hi?u l?c khi cài Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xem Web, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/msdnmag/issues/01/11/XPShell/Default.aspx

http://MSDN.Microsoft.com/msdnmag/issues/0600/w2kui2/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 819028 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB819028 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819028

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com