T?ng quan v? các công c? COMDisable

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819036 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các công c? COMDisable. Nó c?ng ch?a Ví d? minh h?a làm th? nào đ? s? d?ng COMDisable đ? th?c hi?n như sau:
 • Xem danh sách các c?ng COM có s?n trên c?a b?n máy tính
 • Vô hi?u hóa và kích ho?t các c?ng COM
Đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t công c? COMDisable, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/b/2/6/b2624690-0fdc-4842-b850-8d21ca893962/COMDisable.msi

T?ng quan

V?i công c? COMDisable, b?n có th? xem m?t danh sách có s?n COM c?ng trên máy tính c?a b?n. B?n c?ng có th? vô hi?u hóa ho?c kích ho?t các c?ng COM trên máy tính c?a b?n mà không có b?ng tay ch?nh s?a registry.

B?n có th? s? d?ng COMDisable trong các t?nh hu?ng khi Windows Server 2003 không chính xác phát hi?n m?t thi?t b? n?i ti?p đư?c k?t n?i v?i máy tính c?a b?n. Ví d?, trong m?t s? t?nh hu?ng này, m?t thi?t b? n?i ti?p, ch?ng h?n như m?t thi?t b? h? th?ng đ?nh v? toàn c?u (GPS), có th? sai phát hi?n b?i Windows như là m?t con chu?t n?i ti?p. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? ch?nh s?a registry và thêm m?t m?c nh?p cho c?ng nơi các thi?t b? không chính xác đư?c phát hi?n b?i Windows đư?c k?t n?i.

Lưu ? Các tri?u ch?ng COMDisable đư?c thi?t k? đ? đ?a ch? c?ng có th? có nguyên nhân khác mà không th? đư?c gi?i quy?t b?ng COMDisable. Đ?c bi?t, khi s? d?ng m?t s? adapter USB đ? n?i ti?p, b? đi?u h?p chính nó có th? c? g?ng đ? phát hi?n cho dù m?t con chu?t n?i ti?p đư?c g?n vào, và nó có th? thi đua m?t con chu?t USB ch? không ph?i là m?t c?ng tu?n t?. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? n?u thi?t b? n?i ti?p đính kèm không ph?i là th?c s? là m?t con chu?t. Hành vi này là m?t ch?c năng c?a ph?n c?ng adapter USB đ? n?i ti?p, và không đư?c ki?m soát b?i Windows ho?c công c? COMDisable. B?n có th? xác đ?nh n?u đi?u này x?y ra b?ng cách nh?n lúc qu?n l? thi?t b?. N?u các adapter USB đ? n?i ti?p không hi?n th? C?ng (COM & LPT) ph?n và đư?c trưng bày t?i các Con ngư?i giao di?n thi?t b? keá tieáp. Đi?u này có ngh?a là các adapter USB đ? n?i ti?p thi đua m?t con chu?t USB. Xin vui l?ng liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b? cho bi?t thêm thông tin. Hành vi này đ? đư?c kh?ng đ?nh x?y ra v?i các adapter Belkin F5U409 USB-Serial. Có th? có các adapter cư x? theo cách này.
Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này và gi?i pháp, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283063 Thi?t b? n?i ti?p có th? đư?c phát hi?n như m?t con chu?t n?i ti?p trong Windows 2000
Tuy nhiên, v?i công c? COMDisable, b?n không ph?i b?ng tay ch?nh s?a registry. Khi b?n s? d?ng COMDisable đ? li?t kê COM c?ng mà có s?n trên máy tính, và sau đó đ? xác đ?nh s? hi?u c?ng và ho?t đ?ng mà b?n mu?n th?c hi?n, COMDisable s?a đ?i thích h?p m?c ki?m nh?p cho b?n.

Yêu c?u hệ điều hành

COMDisable đư?c h? tr? trên máy tính đang ch?y các hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c cao hơn

Cú pháp COMDisable

COMDisable s? d?ng cú pháp sau:
comdisable /list

comdisable /disable COMPortNumber

comdisable /enable COMPortNumber

Ví d?

Vô hi?u hóa c?ng COM

Trong nh?ng t?nh hu?ng khi Windows không chính xác phát hi?n thi?t b? n?i ti?p đó k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, s? d?ng công c? COMDisable đ? hi?n th? m?t danh sách c?ng COM trên máy tính c?a b?n và sau đó đ? vô hi?u hóa c?ng COM nơi các thi?t b? không chính xác đư?c phát hi?n b?i Windows đư?c k?t n?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh s? hi?u c?ng COM nơi thi?t b? đó là không chính xác đư?c phát hi?n b?i Windows đư?c k?t n?i.
 2. Xem danh sách các c?ng COM có s?n trên máy tính. Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER:
  comdisable /list
  M?t danh sách các c?ng COM trên máy tính c?a b?n và t?nh tr?ng c?a h? là Hi?n th?. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c đ?u ra tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  COM1 - (Standard port types) - Communications Port (COM1) - Currently enabled
  COM2 - (Standard port types) - Communications Port (COM2) - Currently enabled
  
  
 3. Xác minh r?ng c?ng COM (nơi mà thi?t b? đó là không chính xác đư?c phát hi?n b?i Windows đư?c k?t n?i) s? đư?c hi?n th? trong danh sách đó b?n đ? xem trong bư?c 2. C?ng xác nh?n r?ng t?nh tr?ng c?a các c?ng s? đư?c hi?n th? như là "hi?n nay cho phép."
 4. Vô hi?u hóa c?ng COM. Đ? làm như v?y, g? d?ng sau đây t?i d?u nh?c l?nh, nơi PortNumber laø soá c?ng COM b?n mu?n vô hi?u hóa, và sau đó nh?n ENTER:
  comdisable /disable COMPortNumber
  Ví d?: đ? vô hi?u hóa c?ng COM 2, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  comdisable /disable com2
  B?n nh?n đư?c thông báo sau:
  C?ng COM2 vô hi?u hóa, b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i trư?c khi thay đ?i có hi?u l?c.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

S? c?ng COM

Đ? kích ho?t c?ng COM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xem danh sách các c?ng COM có s?n trên máy tính. Đ? làm như v?y, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER:
  comdisable /list
  M?t danh sách các c?ng COM trên máy tính c?a b?n và t?nh tr?ng c?a h? là Hi?n th?.
 2. G? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, nơiPortNumber s? COM c?ng mà b?n b?n mu?n kích ho?t, và sau đó nh?n ENTER:
  comdisable /enable COMPortNumber
  Ví d?, đ? cho phép c?ng COM 2, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
  comdisable /enable com2
  B?n nh?n đư?c thông báo sau:
  C?ng COM2 đư?c kích ho?t, b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i trư?c khi thay đ?i có hi?u l?c.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 819036 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowtomaster kbinfo kbmt KB819036 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 819036

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com