Thi?t đ?t cho vi?c gi?m thi?u lưu lư?ng truy c?p đ?nh k? WAN

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819108 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? thi?t đ?t đăng k? và các thi?t đ?t chính sách nhóm có ?nh hư?ng đ?n lưu lư?ng m?ng (WAN) đ?nh k? di?n r?ng và tích h?p d?ch v? k? thu?t s? m?ng (ISDN) chi phí. N?u b?n có m?t liên k?t quay s? theo yêu c?u, nó có th? đư?c b?t ng? b?t theo đ?nh k? lưu lư?ng truy c?p m?ng WAN. B?n có th? c?u h?nh các thành ph?n c?a h? th?ng và các d?ch v? đ? gi?m thi?u lưu lư?ng truy c?p đ?nh k? WAN và đ? gi?m chi phí ISDN.

TRI?U CH?NG

Liên k?t quay s? theo yêu c?u c?a b?n kích ho?t trong khi máy tính đang ch? n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang s? d?ng m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 Professional ho?c máy tính d?a trên Microsoft Windows XP trên m?ng t? xa.
 • Máy tính là m?t thành viên c?a m?t trong các l?nh v?c sau đây:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Windows 2000
  • Microsoft Windows Server 2003
 • B?n đư?c k?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng trên m?t liên k?t quay s? theo yêu c?u.

GI?I PHÁP

Ph?n sau đây có ch?a m?t b?n tóm t?t toàn di?n thi?t đ?t đăng k? và thi?t đ?t chính sách nhóm mà b?n có th? thêm ho?c s?a đ?i đ? gi?m thi?u lưu lư?ng m?ng WAN. M?t s? các cài đ?t ph? thu?c vào các phiên b?n h? đi?u hành máy tính đang ch?y.

Ph?n 1: M?t mô t? v? các thi?t đ?t đăng k? có liên quan

Thi?t đ?t đăng k? sau ?nh hư?ng đ?n lưu lư?ng m?ng WAN và chi phí ISDN. Đ? gi?m thi?u lưu lư?ng truy c?p đ?nh k? WAN và đ? gi?m chi phí ISDN, c?u h?nh các thi?t đ?t này như là thích h?p.

Thi?t đ?t đăng k? d?ch v? tr?nh duy?t

Chu tr?nh duy?t t?ng th? tên mi?n
Chú ý Thi?t đ?t này c?ng áp d?ng cho Windows Server 2008.

Mô t?: B? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) luôn luôn tr?nh duy?t t?ng th? c?a tên mi?n. V? v?y, m?t tr?nh duy?t t?ng th? trên m?ng mà không lưu tr? PDC cho tên mi?n kích ho?t quay s? theo yêu c?u liên k?t khi m?t máy ch? mà tham gia như là m?t tr?nh duy?t t?ng th? c? g?ng đ? xác đ?nh v? trí PDC. Theo m?c đ?nh, kho?ng th?i gian n? l?c này là năm phút. B?n có th? t?o m?t m?c nh?p s? đăng k? MasterPeriodicity ch? th? cho d?ch v? tr?nh duy?t đi?u ch?nh kho?ng th?i gian m?c đ?nh c?a nó đ? liên l?c v?i m?t tên mi?n chính tr?nh duy?t. Theo m?c đ?nh, các m?c nh?p MasterPeriodicity không ph?i là hi?n t?i. M?c đ?nh đư?c đ? ngh? cho tri?n khai m?ng quay s? theo yêu c?u là 86.400 giây (m?t ngày).
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters

M?c: MasterPeriodicity
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr? (giây): 86400
B?o tr? danh sách máy ch?
Chú ý Thi?t đ?t này c?ng áp d?ng cho Windows Server 2008.

Mô t?: N?u b?n b?t m?t máy ch? đ? tham gia như là m?t tr?nh duy?t và có kh? năng đư?c b?u làm m?t tr?nh duy?t t?ng th? cho m?ng c?a m?nh, các máy ch? s? đ?nh k? thông PDC cho tên mi?n c?a m?nh. Theo m?c đ?nh, các m?c nh?p registry MaintainServerList đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng. Giá tr? đư?c đ? ngh? là không tr? khi b?n ph?i có ch?c năng tr?nh duy?t trên m?ng. N?u b?n ph?i có ch?c năng tr?nh duy?t, thi?t l?p giá tr? này đ? có. Tuy nhiên, ch?c ch?n đ? c?u h?nh th?i đo?n MasterPeriodicity cho m?t kho?ng th?i gian đ? l?n đ? gi?m s? lư?ng các đ?a ch? liên l?c PDC.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters

M?c: MaintainServerList
Lo?i: String
M?c đ?nh giá tr?: Auto
Đ? ngh? giá tr?: không có

Thi?t đ?t đăng k? nhân r?ng SAM

B?o m?t tài kho?n qu?n l? (SAM) nhân r?ng đư?c đi?u khi?n b?i d?ch v? Net đăng nh?p vào PDC.
T?n s? xung
Mô t?: M?c xung xác đ?nh t?n s? đi?n h?nh xung.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters

M?c: Pulse
Lo?i: DWORD
M?c đ?nh giá tr? (giây): 300
Đ? ngh? giá tr?: 60 đ?n 172800 (48 gi?)
Giá tr? t?i thi?u và t?i đa: trong Windows Server 2003, giá tr? t?i thi?u là 60. Giá tr? t?i đa là 172800.
T?n s? t?i đa xung
Mô t?: M?c nh?p PulseMaximum xác đ?nh t?n s? t?i đa xung.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters

M?c: PulseMaximum
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr? (giây): 60 đ?n 172800 (48 gi?)

Thi?t đ?t đăng k? quay đ? tr?

S? ch?m tr? quay d? ki?n
Mô t?: M?c ExpectedDialupDelay ch? đ?nh th?i gian đó là c?n thi?t cho m?t b? đ?nh tuy?n quay s? đ? quay s? khi nó s? g?i m?t tin nh?n t? m?t máy tính khách hàng cho m?t tên mi?n trên m?t liên k?t ch?m. Trong trư?ng h?p này, các tên mi?n đư?c tin c?y b?i máy khách. Thông thư?ng, các d?ch v? Net đăng nh?p gi? đ?nh r?ng nó có th? nhanh chóng đ?t đư?c đi?u khi?n vùng. B?ng cách thi?t l?p các m?c nh?p ExpectedDialupDelay, b?n thông báo cho d?ch v? Net đăng nh?p đ? mong đ?i m?t s? ch?m tr? thêm. Giá tr? đư?c khuy?n cáo cho thi?t đ?t này là th?i gian trung b?nh trong vài giây là c?n thi?t cho các liên k?t quay s? theo yêu c?u đ? đư?c thành l?p, c?ng v?i m?t h?ng s? c?a 5 giây cho phương sai.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

M?c: ExpectedDialupDelay
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr? (giây): 90

Thi?t đ?t đăng k? d?ch v? đăng nh?p m?ng

M?c AvoidPdcOnWan
Mô t?: M?c AvoidPdcOnWan ch? th? cho máy ch? đang ch?y d?ch v? Net đăng nh?p đ? tránh đi đ?n vai tr? ch? ho?t đ?ng PDC nhi?u như nó có th?. (Vai tr? ch? ho?t đ?ng là c?n đư?c g?i là linh ho?t các ho?t đ?ng t?ng th? đơn hay FSMO.) M?c nh?p AvoidPdcOnWan c?ng ch? th? các thành ph?n khác, ch?ng h?n như SAM, s? d?ng thông tin này. Ví d?, gi? s? r?ng c?m t? này đư?c kích ho?t trên b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t trang web t? xa. Trong trư?ng h?p này, b? đi?u khi?n t? xa tên mi?n s? không c? g?ng xác minh m?t kh?u v?i vai tr? ch? ho?t đ?ng PDC n?u khách hàng không ph?i xác th?c v?i b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

M?c: AvoidPdcOnWan
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr?: 1 (b?t)
Trong Windows 2000 Service Pack 2 và trong sau Windows 2000 service pack, trong Windows XP và Windows Server 2003, truy v?n khách hàng d?ch v? thư m?c đư?c c?p m?t l?n m?i gi?. B?n có th? đi?u ch?nh các m?c đăng k? sau đây đ? m? r?ng th?i gian truy v?n này xa hơn m?t gi?.
Giai đo?n tiêu c?c b? nh? cache
Mô t?: M?c NegativeCachePeriod ch? đ?nh th?i gian mà m?t khách hàng s? nh? r?ng đi?u khi?n vùng không t?m th?y trong m?t tên mi?n. N?u m?t chương tr?nh kh? nghi c? m?t l?n n?a trong th?i gian này, khách hàng g?i ngay l?p t?c l?i mà không c?n c? g?ng đ? t?m th?y đi?u khi?n vùng m?t l?n n?a.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

M?c: NegativeCachePeriod
Lo?i: DWORD
M?c đ?nh giá tr? (giây): 45
Đ? ngh? giá tr?: 84600
Kho?ng th?i gian ban đ?u n?n th? l?i
Mô t?: M?t s? chương tr?nh theo đ?nh k? c? g?ng t?m th?y đi?u khi?n vùng. N?u đi?u khi?n vùng không có s?n, các retries đ?nh k? có th? t?n kém trong k?ch b?n quay s? theo yêu c?u. M?c nh?p BackgroundRetryInitialPeriod xác đ?nh s? lư?ng t?i thi?u th?i gian đ? qua trư?c khi th? l?i đ?u tiên x?y ra. N?u giá tr? nh? hơn so v?i giá tr? đ?t trong m?c nh?p NegativeCachePeriod, giá tr? NegativeCachePeriod đư?c s? d?ng.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

M?c: BackgroundRetryInitialPeriod
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr? (giây): 84600
Th? l?i n?n tr? l?i ra kho?ng th?i gian
Mô t?: M?c nh?p BackgroundRetryMaximumPeriod xác đ?nh kho?ng th?i gian t?i đa, và s? retries s? đư?c h?u thu?n ra. Ví d?, n?u th? l?i đ?u tiên sau 10 phút, th? l?i l?n th? hai s? sau 20 phút, và th? l?i ti?p theo s? sau 30 phút. Đi?u này ti?p t?c cho đ?n khi giá tr? trong m?c BackgroundRetryMaximumPeriod đư?c đ?t t?i. Sau đó, giá tr? BackgroundRetryBackoffPeriod đư?c s? d?ng cho kho?ng th?i gian th? l?i cho đ?n khi giá tr? trong m?c BackgroundRetryQuitTime đư?c đ?t t?i.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

M?c: BackgroundRetryMaximumPeriod
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr? (giây): 84600 giây
Th?i gian th? l?i b? n?n
Mô t?: Khi m?t chương tr?nh ch?y m?t t?m ki?m đ?nh k? cho b? đi?u khi?n vùng và không th? t?m th?y đi?u khi?n vùng, giá tr? đư?c thi?t l?p trong m?c này xác đ?nh khi retries không c?n có th?.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

M?c: BackgroundRetryQuitTime
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr? (giây): 600
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tham s?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265395Windows 2000 thành viên ch?y khám phá m?i 15 phút v?i chi phí có th? d?ng quay s? theo yêu c?u cao

Thi?t đ?t đăng k? DFS

T?n s? c?a các truy v?n b? đi?u khi?n tên mi?n b?i DFS
Mô t?: M?c nh?p DfsDcNameDelay có th? làm gi?m t?n s? c?a các truy v?n b? đi?u khi?n tên mi?n b?i phân ph?i t?p tin h? th?ng (DFS). S?a đ?i các m?c này trên máy khách.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

M?c: DfsDcNameDelay
Lo?i: DWORD
Windows Server 2003 và Windows 2000 giá tr? m?c đ?nh (phút): 15
Trên c?a s? XP trên máy tính, giá tr? m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ?n 60 phút b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm. Thi?t đ?t này s? xác đ?nh như th? nào thư?ng g?p m?t khách hàng DFS phát hi?n ra b? đi?u khi?n vùng.

Windows máy tính d?a trên XP khách t? đ?ng t?m C?p Nh?t cho kho?ng th?i gian khám phá DFS. Ph?m vi h?p l? cho DfsDcNameDelay là t? 15 phút đ?n 360 phút. Kh?i đ?ng l?i không đư?c yêu c?u cho thi?t đ?t m?i có hi?u l?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tham s? DfsDcNameDelay, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291377Chính sách đ? ki?m soát t?n s? c?a các truy v?n DFS Windows XP khách hàng
Chú ý Các th? t?c đư?c mô t? trong Microsoft ki?n th?c cơ s? đi?u 291377 không làm gi?m s? lư?ng các DFS truy v?n các máy tính Windows XP d?a trên các v?n đ? sau khi b?n thêm khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\System\DFSClient\DfsDcNameDelay
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
B?n c?ng có th? gi?i quy?t v?n đ? trong Windows XP b?ng cách cài đ?t hotfix 829104. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
829104 Khách hàng DFS b? qua thi?t l?p khóa s? đăng k? DfsDcNameDelay
T?n s? c?a các truy v?n PDC b?i DFS
M?i máy ch? DFS có m?t tên mi?n d?a trên DFS g?c cu?c thăm d? PDC cho nh?ng thay đ?i trên đ?i tư?ng g?c. B?n có th? ki?m soát kho?ng cách gi?a pollings b?ng cách thi?t l?p các m?c nh?p registry SyncIntervalInSeconds trên DFS g?c ch? ho?c máy ch?. B?ng cách thi?t l?p m?c này, b?n có th? ki?m soát khi DFS tr? v? gi?i thi?u đư?c d?a trên d? li?u đư?c lưu tr?. N?u b?n tăng giá tr? này, DFS cache không gian tên và gi?i thi?u m?t th?i gian dài hơn.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DFS

M?c: SyncIntervalInSeconds
Lo?i: DWORD
M?c đ?nh giá tr? (giây): 3600 (1 gi?)
Đ? tu?i t?i đa m?t kh?u
Mô t?: Xác đ?nh như th? nào thư?ng xuyên h? th?ng thay đ?i m?t kh?u trương m?c máy tính c?a máy tính đ?a phương. M?c nh?p này đư?c s? d?ng ch? khi h? th?ng đư?c c?u h?nh đ? thay đ?i m?t kh?u máy tính t? đ?ng thi?t l?p theo chu k?. Có ngh?a là, c?m t? này đư?c s? d?ng ch? khi giá tr? c?a m?c nh?p DisablePasswordChange là 0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/0825816c-94e5-4a7f-be42-cbad6be4be501033.mspx?MFR=True
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters Entry: MaximumPasswordAge
Lo?i: DWORD
M?c đ?nh giá tr? (th?p phân, s? ngày): 7 (trong Windows NT), 30 (Windows 2000/XP/2003)
Đư?c gi?i thi?u ph?m vi: 42-70
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các m?c nh?p MaximumPasswordAge, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175468Tác đ?ng c?a máy nhân b?n tài kho?n trên m?t tên mi?n
Nhân r?ng b? đi?u khi?n tên mi?n Intrasite
Mô t?: Các "Replicator thông báo cho t?m d?ng sau khi s?a đ?i (giây)" m?c nh?p đ?nh ngh?a s? ch?m tr? sau khi b? ki?m soát mi?n vi?t m?t s? thay đ?i đ? b?n sao c?c b? c?a d?ch v? thư m?c Active directory và trư?c khi đi?u khi?n vùng nhân r?ng các đ?i tác đư?c thông báo v? s? thay đ?i. Khi kho?ng th?i gian này elapses, b? đi?u khi?n tên mi?n s? kh?i t?o m?t thông báo đ? đ?i m?i intrasite sao chép tác thay đ?i t?n t?i mà ph?i đư?c ph? bi?n.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

M?c: "Replicator thông báo cho t?m d?ng sau khi s?a đ?i (giây)"
Lo?i: DWORD
M?c đ?nh giá tr? (giây): 300 (5 phút)
Th?i gian C?p Nh?t tô pô nhân r?ng ki?n th?c nh?t quán Checker (KCC)
Mô t?: "Repl tô pô C?p Nh?t giai đo?n (giây)" giá tr? xác đ?nh s? giây gi?a các kho?ng.
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

M?c: "Repl tô pô C?p Nh?t k? (giây)"
Lo?i: DWORD
M?c đ?nh giá tr? (giây): 900 (15 phút)

Thi?t đ?t chính sách nhóm Windows XP

Các thi?t đ?t chính sách sau đi?u khi?n t?n s? c?a Net Logon d?a trên lưu lư?ng truy c?p và DFS d?a trên lưu lư?ng truy c?p trên máy s? d?ng Windows XP. Đ? xác đ?nh v? trí các thi?t đ?t này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
Máy tính c?u h?nh/hành chính Templates/h? th?ng/m?ng đăng nh?p
 • Nh?t rác Interval
 • Tích c?c làm m?i b? nh? Cache đ?nh k? c?a DC cho ngư?i g?i không n?n
 • Tích c?c làm m?i b? nh? Cache đ?nh k? c?a DC cho ngư?i g?i n?n
 • Cu?i cùng DC Discovery th? l?i thi?t đ?t cho ngư?i g?i n?n
 • T?i đa DC Discovery th? l?i thi?t đ?t kho?ng th?i gian cho ngư?i g?i n?n
 • Ban đ?u DC Discovery th? l?i thi?t đ?t cho ngư?i g?i n?n
 • Tiêu c?c DC phát hi?n thi?t đ?t b? nh? Cache
 • Liên h? PDC trên đăng nh?p th?t b?i
 • D? ki?n s? quay ch?m tr? trên đăng nh?p
Máy tính c?u h?nh/hành chính Templates/m?ng
 • Đ?t ra như th? nào thư?ng m?t khách hàng DFS phát hi?n ra DCs

  Theo m?c đ?nh, m?t khách hàng DFS c? g?ng khám phá b? ki?m soát mi?n m?i 15 phút. N?u b?n kích ho?t các Đ?t ra như th? nào thư?ng m?t khách hàng DFS phát hi?n ra DCs thi?t l?p, b?n có th? thay đ?i kho?ng th?i gian. Giá tr? này đư?c quy đ?nh trong vài phút. N?u b?n vô hi?u hoá cài đ?t này ho?c không c?u h?nh nó, giá tr? m?c đ?nh c?a 15 phút áp d?ng. Registry subkey tương ?ng là sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\System\DFSClient\DfsDcNameDelay

Thi?t l?p "Nhóm chính sách l?a ch?n đi?u khi?n tên mi?n"

Theo m?c đ?nh, chính sách nhóm l?n đ?c và vi?t nh?ng thay đ?i đ? đi?u khi?n vùng đư?c thi?t k? như PDC master ho?t đ?ng tên mi?n. Chúng tôi đ? ngh? b?n thay đ?i các Nhóm l?a ch?n đi?u khi?n chính sách tên mi?n giá tr? vào đi?u khi?n vùng Active Directory ngư?i dùng và máy vi tính ho?c ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? s? d?ng. Registry subkey tương ?ng là sau đây:
Subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group chính sách Editor\DCOption

Mô t?: Các m?c nh?p registry DCOption xác đ?nh b? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng chính sách nhóm.
Lo?i: DWORD
Đ? ngh? giá tr?: 2
T?m bay: 1, 2, 3
M?c đ?nh giá tr?: 1
DCOption m?c lưu các thi?t l?p c?a các Nhóm l?a ch?n đi?u khi?n chính sách tên mi?n Thi?t đ?t chính sách nhóm. Chính sách nhóm cho bi?t thêm các m?c nh?p DCOption đ? đăng k? khi b?n b?t chính sách. N?u b?n vô hi?u hóa các chính sách ho?c đ?t nó là "Không đư?c c?u h?nh", chính sách nhóm xoá m?c này t? s? đăng k?, và các máy tính ?ng x? như th? giá tr? là 1.

Đ? thay đ?i giá tr? c?a các m?c nh?p DCOption, c?u h?nh các Nhóm l?a ch?n đi?u khi?n chính sách tên mi?n chính sách trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng. Xác đ?nh v? trí các Nhóm l?a ch?n đi?u khi?n chính sách tên mi?n chính sách, xem các đ?i tư?ng chính sách nhóm sau đây:
User Configuration Templates\System\Group chính sách
B?ng sau miêu t? các thi?t l?p.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá trịMô tả
1 ho?c không có trong s? đăng k?S? d?ng PDC. Chính sách nhóm l?n đ?c và vi?t nh?ng thay đ?i đ? đi?u khi?n vùng đư?c thi?t k? như PDC master ho?t đ?ng tên mi?n.
2K? th?a t? d?ch v? thư m?c Active Directory, snap-ins. Group Policy l?n đ?c và vi?t nh?ng thay đ?i đ? đi?u khi?n vùng Active Directory ngư?i dùng và máy vi tính ho?c ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? s? d?ng.
3S? d?ng b?t k? đi?u khi?n tên mi?n có s?n. Chính sách nhóm có th? đ?c và ghi các thay đ?i v?i b?t k? đi?u khi?n tên mi?n có s?n.

Ph?n 2: Giá tr? m?c đ?nh

Giá tr? m?c đ?nh cho gói lo?i

B?ng dư?i đây cho th?y các lo?i gói và m?c đ?nh c?a m?nh g?i các kho?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Packet lo?iGiao thứcV?n t?iKho?ng th?i gianChú ý
NetLogonKh?i tin máy ch? (giao th?c SMB)TCP/IP và NetBIOS tăng cư?ng giao di?n ngư?i dùng (NetBEUI)300 giây
Tr?nh duy?tSMBTCP/IP và NetBEUI720 giây Giá tr? này áp d?ng cho Microsoft Windows NT.
KeepAliveH? th?ng m?ng cơ b?n đ?u vào/đ?u ra (NetBIOS)TCP/IP3600 giây (60 phút)
SessionAliveNetBIOSNetBEUI30 giây Giá tr? này áp d?ng đ? Microsoft LAN Manager.
KeepAliveNetBIOSInternetwork gói Exchange (IPX)30 giây
Echo SMBSMBMáy ch? lưu tr? tr?c ti?p IPX240 giây
Echo NetBIOS trên TCP/IP (NetBT)NetBIOSTCP/IP và NetBEUI120 giây N?u m?t phiên nhàn r?i, máy ch? t?p tin g?i m?t khung echo SMB lúc kho?ng th?i gian đ? ch? r?.
Windows ExplorerSMBTCP/IP và NetBEUI 32 giây Giá tr? này đi?u khi?n t?n s? máy ch? t?p tin g?i m?t SMB echo khung cho khách hàng khi khách hàng có m?t yêu c?u lâu dài n?i b?t m?.
KeepAliveNetBIOSTCP/IP300 giây (5 phút) M?c nh?p này tương ?ng v?i
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlServices\NetBT\parameters\SessionKeepAlive
KeepAliveTCPTCP/IP1 giây M?c nh?p này tương ?ng v?i
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\KeepAliveTime
Chú ý
 • Duy?t lo?i gói d? li?u trong b?ng này ch? ra m?ng lư?i giao thông gi?a m?t PDC d?a trên Windows NT và tên mi?n c?a m?nh sao lưu b? đi?u khi?n (BDCs).
 • Windows NT redirector vang m?t khung echo SMB m?i 30 giây ho?c 32 giây cho m?i máy ch? t?p tin có m?t yêu c?u liên k?t dài h?n là xu?t s?c. Ví d?, m?t máy ch? t?p tin có th? có m?t yêu c?u NotifyChange trong Microsoft Internet Explorer. Đ? tránh các gói d? li?u, b?n có th? thi?t l?p các NoRemoteChangeNotify baám giö? phím.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  831129C?p cây flickers khi b?n xem m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x? trong Microsoft Windows Explorer
  816375 Windows XP Explorer ngăn flickers trên ? đ?a m?ng đ? ánh x?
 • N?u không có chuy?n d? li?u gi?a máy khách và h? ph?c v? cho kho?ng th?i gian KeepAlive (120 giây), máy ch? s? g?i là ngư?i đ?u tiên gi? thăm d?. Sau khi hai phút không ho?t đ?ng (nhàn r?i cây k?t n?i), máy ch? t?p tin g?i tin nh?n 1-byte phiên. Tr?ng t?i TCP là "02". TCP chu?i s? b?t đ?u v?i cu?i cùng đ? nh?n đư?c xác nh?n (ACK) tr? đi 1 và k?t thúc v?i hi?n t?i xác nh?n.
 • N?u k?t n?i v?i h? ph?c v? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng tên là đư?ng ?ng, máy ch? g?i m?t "NetBT: SS - Session gi? c?n s?ng" thông đi?p cho khách hàng kho?ng 300 giây.

  Entry NetBT SessionKeepAlive là trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
 • M?t phiên h?p chung Internet t?p tin h? th?ng (CIFS) TCP gi? thư bao g?m m?t byte v?i m?t giá tr? 0x85, theo sau b?i ba byte v?i m?t 0 (s? không) giá tr? trong tiêu đ? NetBT. Gi? thư này có th? đư?c g?i n?u không có thư đ? đư?c g?i cho m?t kho?ng th?i gian khách hàng c?u h?nh.

Giá tr? m?c đ?nh cho Microsoft Office Outlook 2003 và cho Microsoft Exchange Server

Theo m?c đ?nh, khách hàng xu?t b?n thông tin mi?n phí ho?c b?n r?n ph?c v? trong 15 phút (900 giây). Trong Outlook 2003, th?i đo?n m?c đ?nh là 45 phút. Đ? thay đ?i kho?ng th?i gian này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Outlook.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 3. Trên các S? thích tab, b?m vào Tùy ch?n l?ch.
 4. Trong các Tùy ch?n l?ch h?p tho?i h?p, b?m vào Tùy ch?n r?nh/b?n.
 5. Trong các C?p nh?t thông tin r?nh/b?n trên máy ch? h?p, g? s? phút mà b?n mu?n s? d?ng như là kho?ng th?i gian.

Giá tr? m?c đ?nh cho Windows NT 4.0

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nThi?t l?p th?i đo?n m?c đ?nhChú ý
SAM nhân r?ng 300 giây (5 phút)Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters\Pulse Tín thác
Mối quan hệ900 giây (15 phút)Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters\ScavengeInterval
TH?NG nhân r?ng300 giây (5 phút)Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Replicator\Parameters\Interval, Pulse
Gi?y phép d?ch v? sao nhân b?n 24 gi? Theo m?c đ?nh, nhân r?ng d?ch v? gi?y phép đư?c th?c hi?n m?t l?n m?i 24 gi?. N?u, cho m?t s? l? do, BDC không th? k?t n?i v?i d?ch v? gi?y phép trên PDC, các BDC ti?p t?c c? g?ng sao chép m?t l?n m?i 15 phút cho đ?n khi nó thành công. Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng giao di?n ngư?i dùng trong C?p gi?y phép ?ng d?ng, nhân r?ng t?n s? trong b?ng đi?u khi?n, ho?c d?ng ghi nh?t k? gi?y phép d?ch v? (LLS).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?m thi?u lưu lư?ng truy c?p trên router trong m?t môi trư?ng Windows NT 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

142692 Gi?m thi?u lưu lư?ng m?ng WAN
DFS khách hàng 21 phútV?n đ? này đ? đư?c c? đ?nh sau khi Windows NT SP6a đư?c phát hành. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:

271374 Windows NT 4.0 SP6 khách hàng liên h? v?i PDC m?i phút 21

B?n c?ng ph?i vô hi?u hóa DFS b?ng cách thi?t l?p registry subkey sau 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup\DisableDFS

Giá tr? m?c đ?nh cho Windows NT 4.0 và Windows 2000

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nThi?t l?p th?i đo?n m?c đ?nhChú ý
Tên mi?n đang duy?t720 giây (12 phút)Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng subkeys đăng k? sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters\MasterPeriodicity

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters\BackupPeriodicity
TH?NG nhân r?ng30 phútĐ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng giao di?n ngư?i dùng đ? h?a th?ng (GUI).
Duy?t máy in600 giây (10 phút)Đ? vô hi?u hóa duy?t thread trên h? ph?c v? in hi?n t?i, đ?t sau registry subkey 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\DisableServerThread
SMB k?t n?i600 giây (10 phút) sau khi đóngĐ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\KeepConn
NetBIOS nút lo?i4 (h?n h?p, ho?c m-nút)Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters\NodeType


S?a registry subkey ch? đ?nh ch? đ? phân gi?i tên NetBIOS đư?c s? d?ng b?i NetBIOS trên TCP/IP, nơi 1 là b-nút, 2 là p-nút, 4 là m-nút và 8 là h-nút. B?n có th? c?u h?nh các giá tr? này b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? d?ch v? DHCP trên h? ph?c v? DHCP. M?c đ?nh là 1 (b-nút) n?u không có giá tr? đư?c ch? đ?nh. N?u Các máy ch? th?ng đư?c quy đ?nh và n?u giá tr? NodeType không đư?c ch? đ?nh, m?c đ?nh là 8 (h-nút).
PPTP "gi?-c?n s?ng" gói60 giâyĐ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Raspptpe\Parameters\Configuration\InactivityIdleSeconds


S?a registry subkey ch? đ?nh s? giây mà Tunneling Point-to-Point Protocol (PPTP) s? ti?p t?c mà không có ho?t đ?ng trên kênh đi?u khi?n. Theo m?c đ?nh, PPTP s? g?i m?t gói "gi?-c?n s?ng" m?i 60 giây.

Giá tr? m?c đ?nh cho Windows 2000

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nThi?t l?p th?i đo?n m?c đ?nhChú ý
Khám phá b? đi?u khi?n tên mi?n đăng nh?p m?ng900 giây (15 phút)Trong Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Directory d?ch v? khách hàng m? đư?c thay đ?i đ? các truy v?n đư?c c?p m?t l?n m?i gi?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra các khóa registry đ? kéo dài th?i gian truy v?n này xa hơn m?t gi?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

265395 Windows 2000 thành viên ch?y khám phá m?i 15 phút v?i chi phí có th? d?ng quay s? theo yêu c?u cao
DFS truy v?n cho b? ki?m soát mi?n900 giây (15 phút)Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\DfsDcNameDelay


Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

265395 Windows 2000 thành viên ch?y khám phá m?i 15 phút v?i chi phí có th? d?ng quay s? theo yêu c?u cao
Kho?ng th?i gian làm m?i GPO90 phútĐ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

265395 Reoccurring WAN lưu lư?ng truy c?p m?i năm phút có th? làm cho chi phí cao d?ng
Liên k?t theo d?i d?ch v?4 gi?Kho?ng th?i gian này có th? gây ra các truy v?n DNS. V?n đ? này đ? đư?c c? đ?nh trong Windows 2000 SP2. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

279117 Các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server có th? gây ra các truy v?n DNS trong Windows 2000 Server
MMC, truy v?n DNS không liên quanTrên hành đ?ng trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng V?n đ? này đ? đư?c c? đ?nh trong Windows 2000 SP3. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

295165 Truy v?n DNS không liên quan t?o ra m?ng lư?i trên cao
D?ch v? DNS300 giây (5 phút)Kho?ng th?i gian này có th? làm cho chi phí cao d?ng. V?n đ? này đ? đư?c c? đ?nh trong Windows 2000 SP3. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

311736 Reoccurring WAN lưu lư?ng truy c?p m?i năm phút có th? làm cho chi phí cao d?ng
Net đăng nh?p d?ch v? LSA th? t?c t? xa g?i (RPC)300 giây (5 phút)RPC Active Directory và trao đ?i nhân r?ng giao thông.
Nhân r?ng b? đi?u khi?n tên mi?n Intrasite300 giây (5 phút)Đ? thay đ?i giá tr? này, s? d?ng registry subkey sau đây:

CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ "Replicator thông báo cho t?m d?ng sau khi s?a đ?i (giây)"


Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

214678Làm th? nào đ? thay đ?i m?c đ?nh intrasite tên mi?n khi?n nhân r?ng kho?ng

Giá tr? m?c đ?nh cho Windows XP và Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nThi?t l?p th?i đo?n m?c đ?nhChú ý
D?ch v? th?i gian (W32time) 17 phútGiá tr? này đư?c t?m th?y trong subkeys đăng k? sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32time\Config\MaxPollInterval


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32time\Config\MinPollInterval


Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

823456 D?ch v? th?i gian Windows b? qua các giá tr? kho?ng th?i gian đ?a phương b? phi?u trong Windows Server 2003 và Windows XP

N?u b?n thay đ?i các giá tr? MaxPollInterval và MinPollInterval đ?a phương b? phi?u cho d?ch v? th?i gian Windows Microsoft (W32time), các giá tr? đư?c b? qua. D?ch v? luôn luôn cu?c thăm d? t?i các kho?ng 17 phút.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
134985Duy?t và giao thông khác ph?i ch?u chi phí cao hơn ISDN router
135360 Đ?nh k? re-transmit l?n cho các gói d? li?u
136712 Câu h?i thư?ng g?p v? tr?nh duy?t v?i các c?a s?
140552 Làm th? nào đ? t?i ưu hóa Windows NT ch?y qua ch?m WAN k?t w/TCP/IP
142692 Gi?m thi?u lưu lư?ng m?ng WAN
150350 NetLogon giá tr? t?i đa c?a xung nên vư?t quá 3600
152719 WAN và tin tư?ng: giao thông trên dây
164257 Heát hieäu löïc không đi qua nhà cung c?p d?ch v? TAPI
193841 Đ? đi?u ch?nh t?n s? PPTP KeepAlive
207552 B? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0 qua RAS ho?c liên k?t ch?m
265395 Windows 2000 thành viên ch?y khám phá m?i 15 phút v?i chi phí có th? d?ng quay s? theo yêu c?u cao
295165 Truy v?n DNS không liên quan t?o ra m?ng lư?i trên cao
311736 Reoccurring WAN lưu lư?ng truy c?p m?i năm phút có th? làm cho chi phí cao d?ng
314053 Tham số cấu hình TCP/IP và NBT cho Windows XP
816649 DBNetLib đ?t c?ng m? hoá KeepAliveTime và KeepAliveInterval
214678 Làm th? nào đ? thay đ?i m?c đ?nh n?i, trang web tên mi?n đi?u khi?n nhân r?ng kho?ng
291377 Chính sách đ? ki?m soát t?n s? c?a các truy v?n DFS Windows XP khách hàng
829104 Khách hàng DFS b? qua thi?t l?p khóa s? đăng k? DfsDcNameDelay
831129 C?p cây flickers khi b?n xem m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x? trong Microsoft
816375 Windows XP Explorer ngăn flickers trên ? đ?a m?ng đ? ánh x?
823456 Kh?c ph?c: Windows Time Service b? qua các giá tr? kho?ng th?i gian đ?a phương b? phi?u trong Windows Server 2003 và Windows XP

M?t gi?y tr?ng Microsoft

M?t gi?y tr?ng có tiêu đ? "B?ng cách s? d?ng Microsoft Windows XP Professional v?i Service Pack 1 trong m?t qu?n l? Environment" có s?n đ? t?i v?. Gi?y tr?ng này cung c?p thông tin v? giao ti?p ch?y gi?a các thành ph?n trong Windows XP Professional Service Pack 1 (SP1) và các trang web trên Internet.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói gi?y tr?ng bây gi?.

Ngày phát hành: 26 tháng 10 năm 2004

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

V?n đ? c? th? và các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft liên k?t

Windows NT 4.0 và Windows 2000 duy?t và nhân r?ng th?ng

 • Bài vi?t:
  134985 Duy?t và giao thông khác ph?i ch?u chi phí cao hơn ISDN router

  Nguyên nhân: V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i c?u h?nh không chính xác c?a kho?ng th?i gian m?c đ?nh cho các c?u ph?n sau:
  • Tên mi?n đang duy?t
  • TH?NG nhân r?ng
  • Sao chép thư m?c
  • Trương m?c ngư?i dùng cơ s? d? li?u sao nhân b?n (SAM)
  • Duy?t máy in
  S? xu?t hi?n: Thay đ?i tùy theo các thông s? th?i đo?n m?c đ?nh.
  ?? phân gi?i: Tăng kho?ng th?i gian thích h?p.

Windows NT 4.0

 • Bài vi?t:
  142692 Gi?m thi?u lưu lư?ng m?ng WAN

  Nguyên nhân: V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i c?u h?nh không chính xác c?a kho?ng th?i gian m?c đ?nh cho các c?u ph?n sau:
  • Gi?y phép đăng nh?p d?ch v?
  • Duyệt
  • SAM nhân r?ng
  • Đóng k?t n?i SMB
  • NetBIOS nút lo?i
  • Tin tư?ng m?i quan h?
  • D?ch v? Replicator
  • TH?NG nhân r?ng
  S? xu?t hi?n: Thay đ?i tùy theo các thông s? th?i đo?n m?c đ?nh.
  ?? phân gi?i: Kho?ng th?i gian thích h?p đ? thay đ?i giá tr? l?n hơn.

Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6a (SP6a)

 • Bài vi?t:
  271374 Windows NT 4.0 SP6 khách hàng liên h? v?i PDC m?i phút 21
  Nguyên nhân: Windows NT 4.0 có ti?p xúc v?i PDC m?i 12 phút đ? có đư?c m?t gi?i thi?u DFS.
  S? xu?t hi?n: 21 phút.
  ?? phân gi?i: Cài đ?t hotfix 271374.

Windows 2000

 • Bài vi?t:
  265395 Windows 2000 thành viên ch?y khám phá m?i 15 phút v?i chi phí có th? d?ng quay s? theo yêu c?u cao
  Nguyên nhân: V?n đ? này gây ra b?i các DsGetDcName ch?c năng đư?c s? d?ng trong Net đăng nh?p d?ch v? tên mi?n đi?u khi?n phát hi?n, DFS truy v?n cho b? đi?u khi?n vùng, ho?c th?i đo?n GPO làm m?i.
  S? xu?t hi?n: Thay đ?i tùy theo các thông s? th?i đo?n m?c đ?nh.
  ?? phân gi?i: Cài đ?t Windows 2000 Service Pack 2 (SP2). Windows 2000 SP2 đ?t th?i đo?n m?c đ?nh cho m?t gi?, và cho phép c?u h?nh c?a các kho?ng dài hơn.
 • Bài vi?t:
  279117 Các d?ch v? phân ph?i liên k?t theo d?i Server có th? gây ra thêm các truy v?n DNS trong Windows 2000 Server
  Nguyên nhân: V?n đ? này gây ra b?i m?t truy v?n DNS b? sung cho "_ldap._tcp.Site_Name. _sites.dc._msdcs.Server_Name"
  S? xu?t hi?n: M?i b?n gi?.
  ?? phân gi?i: Cài đ?t Windows 2000 SP2.
 • Bài vi?t:
  295165 Truy v?n DNS không liên quan t?o ra m?ng lư?i trên cao
  Nguyên nhân: V?n đ? này gây ra b?i m?t truy v?n DNS không có th?t cho "_ldap._tcp.Trang web-Site_Name. _sites.dc_msdcs.Server_Name.Domain_Name
  S? xu?t hi?n: M?i khi ph?n b?o m?t thi?t l?p chính sách nhóm tên mi?n trên b? đi?u khi?n tên mi?n DNS khách hàng đư?c m? ra.
  ?? phân gi?i: Cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).
 • Bài vi?t:
  311736 Reoccurring WAN lưu lư?ng truy c?p m?i năm phút có th? làm cho chi phí cao d?ng
  Nguyên nhân: V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Th? t?c t? xa (RPC) LsaLookupNames kêu g?i cho "Xác th?c ngư?i dùng" đư?c chuy?n ti?p đ?n tên mi?n đáng tin c?y.
  • Non-ti?ng Anh Phiên b?n c?a Windows 2000 đang ch?y các máy ch? DNS có các khu Active Directory tích h?p.
  S? xu?t hi?n: M?i 5 phút ho?c 300 giây.
  ?? phân gi?i: Cài đ?t Windows 2000 SP3.

Windows XP

 • Bài vi?t:
  330929 Windows XP có th? gây ra thêm SMB thông báo cho s? thay đ?i lưu lư?ng truy c?p
  Nguyên nhân: Không có m?t l?i trong Windows XP là nguyên nhân gây các khách hàng đ? g?i lưu lư?ng truy c?p KeepAlive m?c dù cài đ?t SessionKeepAlive đ? b? thay đ?i.
  S? xu?t hi?n: M?i 32 giây.
  ?? phân gi?i: Áp d?ng hotfix 330929, và sau đó đ?t các m?c nh?p registry NoRemoteRecursiveEvents 1.
 • Bài vi?t:Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  829104Khách hàng DFS b? qua thi?t l?p khóa s? đăng k? DfsDcNameDelay
  Nguyên nhân: Th? t?c đư?c mô t? trong Microsoft ki?n th?c cơ s? đi?u 291377 không làm gi?m s? lư?ng c?a phân ph?i t?p tin h? th?ng (DFS) truy v?n các máy tính v?n đ? sau khi b?n thêm khóa s? đăng k? DfsDcNameDelay.
  S? xu?t hi?n: M?i 15 phút.
  ?? phân gi?i: Áp d?ng hotfix 829104, và sau đó thi?t l?p các m?c nh?p registry DfsDcNameDelay m?t giá tr? gi?a 15 và 360 phút.
 • Bài vi?t:
  323713 Mô t? tính năng c?m và ch?y trong Windows XP
  Nguyên nhân: Thi?t b? UPnP đư?c có th? t? đ?ng đ?nh k? thông báo c?a h? hi?n di?n trên m?ng con.
  S? xu?t hi?n: S? xu?t hi?n khác nhau.
  ?? phân gi?i: Vô hi?u hoá thi?t b? UPnP máy ch? d?ch v?, n?u b?n không yêu c?u nó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 819108 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbwinservnetwork kbwinservsetup kbmt KB819108 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819108

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com