Thông tin: HTTP GET và HTTP POST đư?c t?t theo m?c đ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819267 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? nh?ng thay đ?i trong các.NET Framework 1.1 đó ?nh hư?ng đ?n các HTTP GET phương pháp và các HTTP POST phương pháp trên máy ch? Web. Bài vi?t này c?ng mô t? cách gi?i quy?t Đ?i v?i tính năng m?i này.

THÔNG TIN THÊM

Các.NET k?t n?i Web d?ch v? h? tr? HTTP nh?n, HTTP đăng và các giao th?c xà ph?ng. Theo m?c đ?nh, trong.NET Framework 1.0, t?t c? ba các giao th?c có hi?u l?c. Theo m?c đ?nh, trong.NET Framework 1.1, HTTP nh?n đư?c và HTTP bài đ?u vô hi?u hoá. Đây là l? do an ninh.

Các ?ng d?ng s? d?ng HTTP nh?n đư?c ho?c HTTP POST đ? g?i m?t d?ch v? Web th?t b?i khi d?ch v? Web đư?c nâng c?p lên .NET Framework 1.1. Các ?ng d?ng này nh?n đư?c m?t
System.net.WebException
thông báo l?i cho bi?t các đ?nh d?ng yêu c?u là không nh?n d?ng đư?c.

Lưu ? r?ng các h?nh th?c HTML d?a trên th? nghi?m s? d?ng HTTP đăng bài, và do đó các h?nh th?c HTML d?a trên th? nghi?m không ho?t đ?ng.NET Khuôn kh? 1.1. Đi?u này là đúng tr? t?i m?t trong nh?ng localhost như đ? nêu dư?i đây.

Các .NET Framework 1.1 đ?nh ngh?a m?t giao th?c m?i đư?c đ?t tên theo HttpPostLocalhost. Theo m?c đ?nh, giao th?c m?i này đư?c kích ho?t. Giao th?c này cho phép g?i d?ch v? Web s? d?ng HTTP bài yêu c?u t? các ?ng d?ng trên cùng m?t máy tính. Đi?u này là đúng mi?n là POST URL s? d?ng http://localhost, không http://hostname. Đi?u này cho phép nhà phát tri?n d?ch v? Web đ? s? d?ng HTML d?a trên th? nghi?m h?nh th?c g?i d?ch v? Web t? cùng m?t máy tính nơi mà các d?ch v? Web cư trú.

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào các d?ch v? Web t? m?t t? xa máy tính b?n không th?y các nút Invoke. Và, b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:

M?u th? nghi?m là ch? dành cho yêu c?u t? máy đ?a phương

Giải pháp

HTTP nh?n đư?c và HTTP bài có th? đư?c kích ho?t b?ng cách ch?nh s?a Web.config t?p cho vroot nơi cư trú c?a các d?ch v? Web. Các c?u h?nh sau cho phép c? HTTP nh?n đư?c và HTTP sau:
<configuration>
  <system.web>
  <webServices>
    <protocols>
      <add name="HttpGet"/>
      <add name="HttpPost"/>
    </protocols>
  </webServices>
  </system.web>
</configuration>
Ngoài ra, b?n có th? b?t nh?ng giao th?c này cho t?t c? các d?ch v? Web máy tính b?ng cách ch?nh s?a ph?n <protocols>, Machine.config. Các Ví d? sau cho phép HTTP nh?n đư?c, HTTP đăng bài, và c?ng xà ph?ng và HTTP đ? đăng bài localhost:<b00> </b00> </protocols>
<protocols>
	<add name="HttpSoap"/>
	<add name="HttpPost"/>
	<add name="HttpGet"/> 
	<add name="HttpPostLocalhost"/>
   <!-- Documentation enables the documentation/test pages -->
	<add name="Documentation"/>
</protocols>

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh d?ch v? Web, xem các <protocols></protocols> Y?u t? trong các.NET Framework 1.1 tài li?u: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ccbk8w5h (vs.71) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 819267 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1
T? khóa: 
kberrmsg kbwebclasses kbwebserver kbhttp kbhtml kbinfo kbmt KB819267 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819267

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com