SQL Server h? tr? cho g?n k?t kh?i lư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819546 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? v?n đ? mà b?n ph?i xem xét khi b?n s? d?ng các m?c tin thư thoại g?n k?t cùng v?i phiên b?n c?a Microsoft SQL Server trong môi trư?ng đ?c l?p và nhóm.

Chính sách h? tr?

S? s?n có c?a các h? tr? cho g?n k?t m?c tin thư thoại ph? thu?c vào các phiên b?n c?a SQL Server và vào trư?ng h?p c?a SQL Server là m?t trư?ng h?p đ?c l?p ho?c nhóm:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?nTrư?ng h?p đ?c l?pC?m trư?ng h?p
SQL Server 2000H? tr?Không đư?c h? tr?
SQL Server 2005H? tr?H? tr?
SQL Server 2008H? tr?H? tr?
SQL Server 2008 R2H? tr?H? tr?
SQL Server 2012H? tr?H? tr?

Lưu ? G?n k?t m?c tin thư thoại c?ng đư?c bi?t đ?n như là b?t k? nh?ng đi?u sau đây:
 • G?n k?t kh?i lư?ng
 • G?n k?t ổ đĩa
 • Đi?m l?p
 • Đi?m l?p
 • Đi?m g?n k?t kh?i lư?ng

Trư?ng h?p đ?c l?p

Trên m?t trư?ng h?p đ?c l?p c?a SQL Server, d? li?u lưu tr? trên đi?m g?n k?t đư?c h? tr? trên các phiên b?n hi?n đang đư?c h? tr? c?a Windows Server và SQL Server. Tuy nhiên, chương tr?nh SQL Server thi?t l?p yêu c?u ổ đĩa g?n k?t đ? có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa k?t h?p, cơ s?. N?u ổ đĩa g?n k?t, cơ s? không có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa liên k?t, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? ch? đ?nh kí t? đ?i di?n ổ đĩa có s?n ti?p theo vào ổ đĩa.

Lưu ? N?u t?t c? các kí t? đ?i di?n ổ đĩa đ? đư?c ch? đ?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? không thành công.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834661SQL Server 2000 thi?t l?p yêu c?u m?t ? khi b?n s? d?ng ổ đĩa g?n k?t

C?m trư?ng h?p

Trên m?t trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server 2000, d? li?u lưu tr? trên đi?m g?n k?t không đư?c h? tr?. cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2000 không đư?c h? tr? trên m?t c?u h?nh nhóm có đi?m l?p ngay c? khi các đi?m g?n k?t không có ngh?a là đ? đư?c s? d?ng v?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2000.

Trên m?t chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2012, d? li?u lưu tr? trên đi?m g?n k?t đư?c h? tr?. Tuy nhiên, nhóm các cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server là gi?i h?n s? lư?ng các kí t? đ?i di?n ổ đĩa có s?n. V? v?y, n?u b?n s? d?ng ch? có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho hệ điều hành, và n?u t?t c? các kí t? đ?i di?n ổ đĩa khác có s?n như b?nh thư?ng c?m ổ đĩa ho?c ổ đĩa c?m lưu tr? đi?m l?p, b?n đư?c gi?i h?n không hơn 25 trư?ng h?p c?a SQL Server m?i c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

M?t g?n k?t kh?i lư?ng ho?c đi?m l?p, cho phép b?n s? d?ng m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa duy nh?t đ? tham kh?o nhi?u đ?a ho?c kh?i lư?ng. Ví d?, n?u b?n có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa R: đ? c?p đ?n m?t đ?a thư?ng xuyên ho?c kh?i lư?ng, b?n có th? k?t n?i ho?c "g?n k?t" thêm đ?a ho?c kh?i lư?ng như các m?c tin thư thoại trong ? R: mà không c?n đ?a b? sung ho?c kh?i lư?ng yêu c?u kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a m?nh.

Xem xét đi?m g?n k?t b? sung cho SQL Server chuy?n đ?i d? ph?ng clustering bao g?m:
 • Thi?t l?p máy ch? SQL đ?i h?i ổ đĩa g?n k?t, cơ s? có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa k?t h?p. cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, ổ đĩa cơ s? này ph?i có m?t ổ đĩa c?m. Kh?i lư?ng GUID không đư?c h? tr? trong phiên b?n này.
 • Lái xe cơ s? là ổ đĩa đó đư?c kí t? đ?i di?n ổ đĩa. Các cơ s? không đư?c chia s? gi?a các trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Đây là m?t h?n ch? thông thư?ng cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng nhưng không ph?i là m?t h?n ch? v? đ?c l?p, multi-instance máy ch?.
 • H?y c?n th?n khi b?n thi?t l?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a b?n đ? đ?m b?o r?ng c? hai đ?a cơ b?n và g?n k?t đ?a ho?c kh?i lư?ng đư?c li?t kê như là các ngu?n l?c trong nhóm tài nguyên. Thi?t l?p máy ch? SQL xác nh?n c?u h?nh t? ? như là m?t ph?n c?a m?t cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
  Lưu ? Như là m?t th?c hành t?t nh?t, không s? d?ng các ch? cái A ho?c B cho m?t c?m. Tuy nhiên, đi?u này làm gi?m s? lư?ng các trư?ng h?p có th? t?i 23 m?i c?m.
 • SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, và SQL Server 2012 tài nguyên ph? thu?c vào ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL và các ngu?n l?c đ?a v?t l? mà t? ch?c các d? li?u. Đi?m l?p và lái xe máy ch? ph?i đư?c hi?n th? như là m?t ngu?n tài nguyên v?t l? đ?a c?m. Ngoài ra, đ?a v?t l? có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa và g?n k?t kh?i lư?ng m?i c?ng ph?i đư?c thêm vào như là m?t s? ph? thu?c c?a SQL Server.
 • Tuy nhiên, n?u b?n th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t m?i, chính xác ph? thu?c quy?n đư?c đ?t trên đ?a v?t l? có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa k?t h?p vào đi?m l?p. Quy?n ph? thu?c đư?c thi?t l?p t? đ?ng trong khi thi?t l?p.
Lưu ?Đ? s? d?ng ch?c năng này, b?n ph?i s? d?ng m?t cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 hay SQL Server2008 R2 slipstreamed. Đi?u này bao g?m các C?p Nh?t tích l?y và các gói b?n ghi d?ch v? yêu c?u.
 • Cài m?t SQL Server 2008 slipstream đ?t bao g?m SQL Server 2008 Service Pack 3 và tích l?y C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2008 Service Pack 3.
 • M?t SQL Server 2008 R2 cài slipstream đ?t bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
  • SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1
  • 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP2
 • M?t cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 đ? c?p nh?t s?n ph?m kích ho?t và tích l?y C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ? Các tính năng C?p Nh?t s?n ph?m trong SQL Server 2012 yêu c?u truy c?p Internet.
Quan tr?ng Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh PCUSOURCECUSOURCE khi b?n s? d?ng m?t cài đ?t chuyên bi?t cơ b?n slipstream.

Quan tr?ng N?u b?n s? d?ng m?t sáp nh?p slipstream, r?ng phiên b?n c?a slipstream ph?i c?n l?i có s?n trong v? trí ban đ?u c?a nó như trư?ng h?p c?a SQL Server t?n t?i.

Quan tr?ng B?n ph?i đ?t th? công các ph? thu?c chính xác trong SQL Server 2005 và trong phiên b?n c?a SQL Server 2008 Service Pack 2 và phiên b?n trư?c đó. Ngoài ra, b?n ph?i đ?t các ph? thu?c chính xác trong cài đ?t chuyên bi?t đang thi?u ph? thu?c yêu c?u.

N?u ch? ph? thu?c v?t l? đ?a g?c đư?c thêm vào và ph? thu?c đi?m g?n k?t không đư?c thêm vào, b? máy cơ s? d? li?u tham nh?ng s? x?y ra trên chuy?n đ?i d? ph?ng. b? máy cơ s? d? li?u tham nh?ng c?ng có th? x?y ra trong quá tr?nh kh?i đ?ng l?i SQL Server nên đ?a ngu?n l?c đi offline và tr? v? trạm đậu tr?c tuy?n th?m chí không có th?t b?i trên.

Thông tin thêm

Windows Server 2003 h? tr? g?n k?t ổ đĩa trong m?t c?m. Tuy nhiên, v? nh?ng h?n ch? trong SQL Server 2000, s? d?ng g?n k?t kh?i lư?ng trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong đó m?t SQL Server 2000 chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p nhóm t?n t?i không đư?c h? tr? trên b?t k? hệ điều hành.

Lưu ? Thông tin trong bài vi?t này thay th? các thông tin trong cu?n sách Microsoft Press "Server 2000 SQL s?n sàng cao." Các thông tin mà thay th? xu?t hi?n trong chương 4, "Đ?a c?u h?nh cho cao s?n," ph?n 2, "Microsoft SQL máy ch? công ngh?."

h? th?ng t?p NTSF h? tr? g?n k?t m?c tin thư thoại. M?t m?c tin thư thoại g?n k?t là m?t liên k?t gi?a m?t kh?i và m?t m?c tin thư thoại trên ổ đĩa khác. Truy c?p khi g?n k?t m?c tin thư thoại đư?c t?o ra, ngư?i dùng và các ?ng d?ng có th? vào ph?n m?c tiêu b?ng cách s? d?ng đư?ng d?n c?a m?c tin thư thoại g?n k?t ho?c b?ng cách s? d?ng kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a kh?i lư?ng. Ví d?, ngư?i dùng có th? t?o m?t m?c tin thư thoại g?n k?t h?p ổ đĩa X: v?i R:\Mnt\XDrive m?c tin thư thoại trên ? R. Sau khi b?n t?o m?c tin thư thoại g?n k?t, ngư?i dùng có th? s? d?ng đư?ng d?n "R:\Mnt\XDrive" c?a truy c?p ổ đĩa X: như th? nó là m?t m?c tin thư thoại trên ổ đĩa R:.

Khi b?n s? d?ng g?n k?t m?c tin thư thoại, b?n có th? th?ng nh?t h? th?ng t?p khác nhau ch?ng h?n như h? th?ng t?p NTSF, m?t h? th?ng t?p ki?u FAT 16-bit, và m?t h? th?ng t?p ISO 9660 trên đ?a compact vào m?t h? th?ng h?p l? t?p tin trên m?t ổ đĩa NTFS duy nh?t. Ngư?i dùng không ?ng d?ng c?n thông tin v? m?c tiêu kh?i lư?ng mà trên đó m?t t?p tin c? th? n?m. T?t c? các thông tin mà h? ph?i có đ? xác đ?nh v? trí t?p đ? ch? đ?nh là m?t con đư?ng đ?y đ? mà s? d?ng m?t m?c tin thư thoại g?n trên ổ đĩa NTFS. Kh?i lư?ng có th? đư?c s?p x?p l?i, thay th?, ho?c này l?i đư?c chia thành nhi?u kh?i mà không đ?i h?i ngư?i dùng ho?c các ?ng d?ng đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t.

Thông thư?ng, SQL Server g?n k?t m?c tin thư thoại s? d?ng m?t đ?a v?t l? duy nh?t đ? lưu tr? các m?c tin thư thoại g?n k?t. Đi?m g?n k?t đư?c b? sung b?ng cách s? d?ng tên mô t? m?c tin thư thoại đ? t?t c? các m?c tin thư thoại g?n k?t đư?c hi?n th? như là m?t đ?a v?t l? duy nh?t.

Trong ví d? sau đây SQL Server 2008 R2, kí t? đ?i di?n ổ đĩa có th? đ? c?p đ?n m?t đ?a c?c b? ho?c đ?a c?m:
 • X:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.InstanceID\Data
  Lưu ? Đây là đư?ng d?n m?c đ?nh.
 • X:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.InstanceID\Log
 • Y:\Temp
 • Z:\MSSQL10_50.InstanceID\Backup
Trong m?t s? t?nh hu?ng, b?n có th? ph?i s? d?ng m?t m?c tin thư thoại kh?i m?c tin thư thoại g?c. Ví d?, n?u ổ đĩa Z: là m?t đ?a v?t l? có máy ch? ch?a m?c tin thư thoại g?n k?t, g?n k?t m?c tin thư thoại là m?c tin thư thoại g?c c?a đi?m l?p. N?u s? d?ng m?c tin thư thoại g?n k?t như là g?c không đư?c h? tr?, b?n ph?i s? d?ng m?t m?c tin thư thoại kh?i m?c tin thư thoại g?c. Ví d?, b?n có th? s? d?ng m?c tin thư thoại MP1:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2815286


Trong trư?ng h?p này:
 • Z:\MountPoint1 là container cho g?n k?t kh?i tin.
 • Z:\MountPoint1\MP1 là ph?n g?n k?t đ?u tiên. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server, SQL Server thi?t l?p có th? đư?c chuy?n đ?n m?t m?c tin thư thoại con trong m?c tin thư thoại g?n k?t. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server, b?n có th? ch? đ?nh nh?ng đi?u sau đây:

  Z:\MountPoint1\MP1|DBLog1
Đi?u này cho phép b?n ch? đ?nh đ?a đi?m kí nh?p b? sung ch?ng h?n như m?c tin thư thoại có tên là DBLog2 ho?c DBLog3. Nó c?ng cho phép b?n thêm các m?c tin thư thoại g?n k?t như Z:\MountPoint2\MP1\Log1 ho?c Z:\MountPoint2\MP1\Log2. Ngoài ra, b?n có th? thêm g?n k?t m?c tin thư thoại lưu tr? các m?c tin thư thoại cho các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u như tempdb ho?c sao lưu.

Sau đây là m?t ví d? v? m?t báo cáo ph? thu?c cho th?y m?t đi?m l?p đang đư?c s? d?ng:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2815287


Trong bi?u đ? này:
 • C?m sao đ?a 1 đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • C?m sao đ?a 4, l?p/cdrom ph? thu?c là c?m sao đ?a 1.
 • C?m sao đ?a 4, l?p/cdrom đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?a ch? IP: xxx.xxx.xxx.88 đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?a ch? IP: xxx:xxxx:c0:xxxx.xxxx:c597:8cb0:49f2 đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Tên: SOFTY ph? thu?c là đ?a ch? IP: xxx:xxxx:c0:xxxx:xxxx:c597:8cb0:49f2đ?a ch? IP: xxx.xxx.xxx.88.
 • Tên m?ng SQL (SOFTY) yêu c?u ph? thu?c là đ?a ch? IP.
 • SQL Server ph? thu?c tên: SOFTYc?m sao đ?a 4, l?pc?m sao đ?a 1.
 • SQL Server đ? không ph? thu?c yêu c?u.
Các t?p tin đư?c g?n k?t đư?c hi?n th? trong qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong ? đ?a:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2815288N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server đ? m?t m?c tin thư thoại g?c, chúng tôi đ? ngh? b?n t?o m?t m?c tin thư thoại, ki?m tra tính toàn v?n b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i b?ng cách s? d?ng DBCC CHECKDB tuyên b?, và sau đó di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u vào m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

Th?c ti?n t?t nh?t khi b?n s? d?ng âm lư?ng g?n k?t đi?m

Sau đây là th?c ti?n t?t nh?t khi b?n s? d?ng đi?m g?n k?t kh?i lư?ng:
 • Làm cho ph? thu?c m?t trong các ngu?n l?c đ?a g?n k?t kh?i lư?ng xác đ?nh đ?a lưu tr? m?c tin thư thoại đi?m g?n k?t. Đi?u này làm cho ph?n g?n k?t ph? thu?c vào kh?i lư?ng lưu tr?, và nó làm cho ch?c ch?n r?ng ph?n máy ch? lưu tr? đ?n tr?c tuy?n đ?u tiên.
 • N?u b?n di chuy?n đi?m l?p t? m?t chia s? đ?a sang m?t đ?a khác chia s?, h?y ch?c ch?n r?ng đ?a dùng chung n?m trong cùng m?t nhóm.
 • C? g?ng s? d?ng kh?i lư?ng g?c (máy ch?) dành riêng cho đi?m l?p. Kh?i lư?ng g?c là kh?i lư?ng mà t? ch?c các đi?m l?p. Đi?u này th?c t? đáng k? làm gi?m th?i gian đó là c?n thi?t đ? khôi ph?c l?i truy c?p đ? g?n k?t kh?i tin n?u b?n c?n ph?i ch?y công c? Chkdsk.exe. Đi?u này c?ng làm gi?m th?i gian đó là c?n thi?t đ? khôi ph?c t? đ?ng g?i lưu trên ổ đĩa lưu tr?.
 • N?u b?n dùng ph?n g?c (máy ch?) dành riêng cho đi?m l?p, kích thư?c c?a kh?i lư?ng máy ch? ph?i là ít nh?t là 5 megabyte (MB). Đi?u này làm gi?m kh? năng ph?n s? đư?c s? d?ng cho b?t c? đi?u g? khác hơn so v?i đi?m l?p.


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g?n k?t ổ đĩa, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2216461 SQL Server 2008 thi?t l?p không cài đ?t chuyên bi?t trên m?t đi?m l?p d?a trên Windows Server 2008 c?m
237701 Cacls.exe không th? áp d?ng b?o m?t m?c tin thư thoại g?c c?a đi?m l?p kh?i lư?ng
2686690 Kh?c ph?c: Các cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL 2012 m?t m?t th?i gian dài b?t ng? đ? xác nh?n nhóm lưu tr?
2777358 SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 + Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP2
2783135 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
280297 Làm th? nào đ? c?u h?nh các đi?m g?n k?t kh?i lư?ng trên m?t máy ch? c?m Microsoft
295732 Làm th? nào đ? t?o ra b? máy cơ s? d? li?u ho?c thay đ?i đ?a t?p tin đ?a đi?m trên m?t ổ đĩa c?m chia s? mà SQL Server 2000 không đư?c cài ban đ?u đư?c đ?t
832234 B?n không th? áp d?ng quy?n truy c?p vào m?c tin thư thoại g?c c?a m?t kh?i lư?ng h? th?ng t?p NTSF trong Windows Server 2003
835185 Ph? thu?c tài nguyên c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong SQL Server
878531 B?n không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 có ph? thu?c vào nhi?u đi?m l?p.
934012 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005 trên m?t đi?m g?n k?t kh?i lư?ng: "Đó là không đ? không gian trên đ?a đích cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t SQL Server hi?n t?i"
947021 Làm th? nào đ? c?u h?nh các đi?m g?n k?t kh?i lư?ng trên m?t chuỗi máy chủ Windows Server 2008
955392 Làm th? nào đ? c?p nh?t ho?c slipstream ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008
956008 Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong m?t đ?a ch?a m?t kh?i g?n k?t, không ph? thu?c đư?c t?o ra gi?a ph?n g?n k?t và đ?a

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?m g?n k?t kh?i lư?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

G?n k?t m?c tin thư thoại

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng C?p Nh?t s?n ph?m trong SQL Server 2012, h?y vào web site MSDN sau đây:
C?p Nh?t s?n ph?m trong SQL Server 2012 cài đ?t chuyên bi?t


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? g?n k?t ổ đĩa, h?y xem các ch? đ? sau trong c?a s? tr? giúp tr?c tuy?n:
 • "Windows Server 2003 tr? giúp"
 • "Đ?a và d? li?u"
 • "Qu?n l? đ?a và d? li?u"
 • "Đ?a qu?n l?"
 • "B?ng cách s? d?ng NTFS g?n k?t ? đ?a"

Thu?c tính

ID c?a bài: 819546 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse Beta
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbsql2005cluster kbhowto kbinfo kbmt KB819546 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 819546

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com