?diegus saugos naujinim? 811493 (MS03-013) gali kilti veikimo problem?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 819634 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Jei kompiuteryje, kuriame ?diegtas ?Microsoft Windows XP? 1 pakeitim? paketas (SP1), ?diegsite saugos naujinim? 811493 (MS03-013), arba kompiuter?, kuriame veikia ?Microsoft Windows XP?, o saugos naujinimas 811493 buvo ?diegtas i? anksto, atnaujinsite ? SP1, kompiuteris prad?s veikti l??iau.

PRIE?ASTIS

?i problema labiau tik?tina, jei naudojate kokias nors funkcijas arba tre?iosios ?alies programas, pvz., antivirusines programas. Pvz., problema gali kilti, jei j?s? antivirusin? programa sukonfig?ruota ?valgyti visus failus, kai juos atidarote (ar paleid?iate). Tai kartais vadinama tiesioginiu ?valgymu.

?i problema kyla d?l branduolio fail? (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe ir Ntkrpamp.exe), kurie ?traukti ? pradin? saugos naujinim? 811493, ?Windows XP? SP1 versij? regresijos klaidos. Siekdama i?spr?sti ?i? problem?, 2003 m. gegu??s 28 d. ?Microsoft? i?leido pataisyt? saugos naujinimo 811493, skirto ?Windows XP? SP1, versij?.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie ?i? saugos patais?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
811493 MS03-013: Kaupo perpilda naudojant ?Windows? branduolio prane?imus gali suteikti didesni? privilegij? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Pastabos

 • Pirminis saugos naujinimas 811493 vis d?l to padeda i?spr?sti problemas, susijusias su vietini? didesni? privilegij? suteikimo saugos pa?eidimais, kai naudojami kompiuteriai, kuriuose ?diegta ?Windows XP? (su arba be jo); tai aptarta MS03-013 saugos biuletenyje.
 • Saugos naujinimas 811493, skirtas ?Windows XP?, yra dvigubu re?imu veikiantis kar?tosios pataisos paketas, kuriame yra atnaujinti branduolio failai, skirti pradinei ?Windows XP? versijai ir ?Windows XP? SP1. (?Windows XP? SP1 apima ?Windows Media Center Edition? ir ?Windows XP Tablet PC Edition?). Pradinio saugos naujinimo 811493 regresijos klaida turi ?takos tik ?Windows XP? SP1 branduolio failams.

  Jei norite gauti papildomos informacijos apie dvigubu re?imu veikian?i? kar?t?j? patais? paketus, skirtus ?Windows XP?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  328848 Dvigubu re?imu veikian?i? naujinimo paket?, skirt? ?Windows XP?, apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite pataisyt? saugos naujinimo 811493 versij?.

Jei norite papildomos informacijos, kaip gauti ir ?diegti pataisyt? saugos naujinimo 811493 versij?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
811493 MS03-013: Kaupo perpilda naudojant ?Windows? branduolio prane?imus gali suteikti didesni? privilegij? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Pastaba: ?Microsoft? rekomenduoja kuo grei?iau ?diegti pataisyt? saugos naujinimo 811493 versij?. Jei ?iuo metu pataisytos saugos naujinimo 811493 versijos ?diegti negalite, galite naudoti vien? i? ?i? laikino sprendimo metod?.

1 metodas: Laikinas naujinimo 811493 pa?alinimas

Per?i?r?kite MS03-013 saugos biuleten?, kad ?sitikintum?te, jog dirbdami savo aplinkoje turite ?diegti saugos naujinim? 811493. Jei j?s? rizikos lygis leid?ia atid?ti pataisos diegim?, laikinai pa?alinkite (at?aukite ?diegt?) pradin? patais?.

Pvz., jei esate vienintelis kompiuter? naudojantis asmuo arba visi kompiuterio vartotojai yra kompiuterio administratoriai (arba vietin?s administratori? grup?s nariai), nesvarbu, kad diegsite ?? naujinim?. Jei norite gauti papildomos informacijos apie saugos pa?eid?iamumo apr?pt?, skaitykite MS03-013 saugos biuleten?. Jei norite per?i?r?ti biuleten?, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-013.mspx
Jei i?siai?kinote, kad pataisos diegim? galima atid?ti, laikinai pa?alinkite pradin? saugos naujinim? 811493, kol ?diegsite pataisyt? pataisos versij?.

Pastaba: jei ?Windows? branduolio fail? versijos n?ra ?Windows XP? SP1 pradinei saugos naujinimo 811493 versijai tinkan?i? versij? s?ra?e, j?s? kompiuterio veikimas pablog?jo ne d?l ?iame straipsnyje aptartos problemos. Tokiu atveju saugos naujinimo 811493 ?alinti neb?tina.

Jei norite pa?alinti pradin? saugos naujinim? 811493:
 1. Valdymo skyde dukart spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
 2. Spustel?kite Keisti arba ?alinti programas.
 3. Spustel?kite ?Windows XP? kar?toji pataisa (SP1) Q811493 (arba ?Windows XP? kar?toji pataisa (SP2) Q811493), tada spustel?kite ?alinti.
 4. Spustel?kite Pirmyn, tada spustel?kite Baigti, kad paleistum?te kompiuter? i? naujo.
Sistemos administratoriai gali naudoti paslaug? program? Spunist.exe, kad pa?alint? ?i? patais?. Paslaug? programa Spuninst.exe yra aplanke %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. ?i paslaug? programa palaiko ?iuos raktus:
 • /? ? rodomas diegimo rakt? s?ra?as.
 • /u ? naudojamas nedialoginis re?imas.
 • /f ? kompiuteriui baigiant darb?, kitos programos taip pat u?daromos.
 • /z ? baigus diegti, kompiuteris i? naujo nepaleid?iamas.
 • /q ? naudojamas tylusis re?imas (vartotojas neatlieka joki? veiksm?).
Pvz., jei nepaleisdami kompiuterio i? naujo norite pa?alinti patais? 811493, kai naudojamas nedialoginis re?imas, naudokite ?i? komand?:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
Pastaba: ?iuo atveju kompiuter? tur?site paleisti neautomatiniu b?du, kad b?t? visi?kai pa?alintas pradinis saugos naujinimas 811493.

2 metodas: Laikinas antivirusin?s programos tiesioginio ?valgymo i?jungimas

Jei norite gauti informacijos, kaip i?jungti antivirusin?s programos tiesiogin? ?valgym?, skaitykite dokumentacij?, kuri prid?ta prie antivirusin?s programos, arba kreipkit?s ? programos gamintoj?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
49500 Antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?j? s?ra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Pastaba: jei i?jungsite tiesiogin? ?valgym?, j?s? antivirusin? programa automati?kai nebe?valgys atidarom? arba paleid?iam? fail?, bet antivirusin? program? vis tiek galite paleisti ir prie? atidarydami arba paleisdami failus, kurie gali b?ti nesaug?s, neautomatiniu b?du juos ?valgyti.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai su pradiniu naujinimu 811493 susijusi problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 819634 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. spalio 12 d. - Per?i?ra: 4.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbprb KB819634

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com