MS03-030: Đánh d?u b? đ?m trong DirectX có th? cho phép th?a hi?p h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819696 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

K? thu?t C?p Nh?t

 • 25 Tháng 7 năm 2003: S? phiên b?n đ? đư?c thay đ?i t? 4.90.00.0902 đ? 4.09.00.0902 trong "cài đ?t Information" keá tieáp.
 • Ngày 31 tháng 7 năm 2003: T?i "v? an ninh Windows NT 4.0 vá gói"liên k?t trong ph?n gi?i quy?t bây gi? đ? đư?c thay đ?i như sau: http://Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = B42C5BCB-6 D 36-437 D-A07E-053B72B1C652 & displaylang = en
 • 31 Tháng 7 năm 2003: "Download Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition b?o m?t b?n vá gói"bây gi? liên k?t trong vi?c gi?i quy?t ph?n đ? đư?c thay đ?i như sau: http://Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 14290AD7-EE7D-4736-8322-BCA4CBD7D7C5 & displaylang = en
 • 20 Tháng 8 năm 2003: Bài vi?t này đ? đư?c c?p nh?t đ? cung c?p thông tin v? m?t b?n vá m?i cho DirectX 8.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

DirectX đư?c t?o thành m?t t?p h?p các ?ng d?ng t?m th?p L?p tr?nh giao di?n (API) đư?c s? d?ng b?i các chương tr?nh Windows cho đa phương ti?n h? tr?. Công ngh? DirectShow trong DirectX th?c hi?n âm thanh phía khách hàng và t?m ngu?n cung ?ng video, thao tác, và rendering. Có hai b? đ?m overruns mà có tác d?ng tương t? trong các ch?c năng đư?c s? d?ng b?i DirectShow ki?m tra các tham s? trong m?t t?p tin âm nh?c c? k? thu?t s? giao di?n (MIDI). B? đ?m nghiêm có th? gây ra m?t l? h?ng b?o m?t, v? m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? th? khai thác các sai sót và ch?y m? trong b?i c?nh an ninh c?a các đăng trên ngư?i s? d?ng.

K? t?n công có th? c? g?ng khai thác l? h?ng này b?ng cách t?o ra m?t t?p tin MIDI đ?c bi?t crafted đư?c thi?t k? đ? khai thác l? h?ng này và sau đó lưu tr? t?p tin này trên m?t trang Web ho?c trên m?t c?p m?ng ho?c g?i nó b?ng phương ti?n c?a thư đi?n t? HTML. N?u t?p tin đư?c lưu tr? trên m?t trang Web ho?c trên m?ng chia s?, ngư?i dùng có th? m? t?p tin đ?c bi?t crafted. N?u t?p tin nhúng trong m?t trang, các l? h?ng có th? đư?c khai thác khi ngư?i dùng truy c?p các Trang web. N?u t?p tin đư?c g?i thư đi?n t? HTML, các l? h?ng có th? đư?c khai thác khi m?t ngư?i s? d?ng s? m? ra ho?c xem trư?c thư đi?n t? HTML. Một t?n công thành công có th? gây ra ho?c là DirectShow ho?c m?t chương tr?nh đang dùng DirectShow th?t b?i, ho?c nó có th? gây ra m?t k? t?n công m? đ? ch?y ngày c?a ngư?i dùng máy tính trong b?i c?nh an ninh c?a ngư?i s? d?ng.

Gi?m nh? các y?u t?

 • Theo m?c đ?nh, Microsoft Internet Explorer trên Microsoft Windows Server 2003 ch?y trong ch? đ? c?u h?nh b?o m?t nâng cao. M?c đ?nh này c?u h?nh c?a Internet Explorer ch?n véc tơ thư đi?n t? d?a trên đi?u này cu?c t?n công, b?ng phương ti?n c?a Microsoft Outlook Express. N?u nâng cao c?a Internet Explorer C?u h?nh b?o m?t b? t?t, b?o v? quy?n l?i đư?c đ?t vào nơi đ? giúp ngăn ng?a l? h?ng này t? đang đư?c khai thác đư?c g? b?.
 • Trong k?ch b?n d?a trên Web t?n công, nh?ng k? t?n công đ? có đ? lưu tr? m?t trang Web có ch?a m?t trang Web đư?c s? d?ng đ? khai thác này d? b? t?n thương. K? t?n công s? không có cách nào đ? bu?c ngư?i dùng đ? truy c?p vào m?t Trang Web đ?c h?i bên ngoài véc tơ thư đi?n t? HTML. Thay vào đó, k? t?n công s? có đ? thu hút h? có, thư?ng b?ng cách làm cho h? nh?p vào m?t liên k?t mà s? có h? đ?n trang web c?a k? t?n công.
 • M? ch?y trên h? th?ng s? ch? ch?y theo các đ?c quy?n c?a ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i đang đăng nh?p.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Windows XP

Phiên b?n Microsoft Windows XP c?a vá l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong Windows XP Service Pack 2 (SP2). Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Windows 2000

Phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a vá l?i b?o m?t bao g?m trong Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin b?o m?t b?n vá

Thông tin Tải xuống

Microsoft đ? phát hành DirectX.0b và cá nhân b?o m?t b?n vá l?i cho h? đi?u hành nơi DirectX.0b là không có s?n.

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xác đ?nh phiên b?n hi?n t?i c?a DirectX trên t?t c? các h? đi?u hành ngo?i tr? Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Lo?i dxdiag, sau đó b?mOk.

  Phiên b?n DirectX đư?c li?t kê trên cácCác vấn đề tab.
Trong Windows NT 4.0, các l? h?ng t?n t?i n?u sau đây khóa s? đăng k? là hi?n t?i và nó có giá tr? b?ng 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\InstalledComponents\ {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} \IsInstalled
DirectX.0b có th? đư?c cài đ?t trên t?t c? các h? đi?u hành b? ?nh hư?ng ngo?i tr? phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003, phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Windows XP, và Windows NT 4.0, b?t k? c?a phiên b?n trư?c c?a DirectX. Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói DirectX.0b bây gi?.
Các mi?ng vá DirectX 9.0a có th? đư?c cài đ?t trên t?t c? các ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng h? th?ng ngo?i tr? phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003, phiên b?n 64-bit c?a Windows XP, và Windows NT 4.0 đang ch?y DirectX 9.0 ho?c 9.0a. Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? DirectX 9.0a b?o m?t b?n vá gói bây gi?.
N?u b?n s? d?ng DirectX 8.1 trên Windows Server 2003 ho?c Windows XP, cài đ?t m?t trong các b?n vá l?i sau đây phù h?p.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Server 2003 (32-bit) b?o m?t b?n vá gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Server 2003 (64-bit) b?o m?t b?n vá gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows XP (32-bit) b?o m?t b?n vá gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói ph?n m?m b?n vá b?o m?t (64-bit) Windows XP bây gi?.
N?u b?n s? d?ng DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a ho?c 8.1b trên Windows 2000 ho?c Windows Millennium Edition, cài đ?t các mi?ng vá sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m Windows 2000 ho?c Windows Millennium Edition, b?n vá b?o m?t bây gi?.

Chú ý Vá này c?ng cài đ?t trên Windows 98 Second Edition và Windows 98 v?i DirectX 8, m?c dù các phiên b?n này c?a Windows không c?n đư?c h? tr?.

N?u b?n s? d?ng DirectX 7.0 trên Windows 2000, cài đ?t các mi?ng vá sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows 2000 b?o m?t b?n vá gói bây gi?.
N?u b?n s? d?ng Windows NT Server 4.0, cài đ?t các mi?ng vá sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows NT 4.0 b?o m?t b?n vá gói bây gi?.
N?u b?n s? d?ng Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, cài đ?t các mi?ng vá sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition b?o m?t b?n vá gói bây gi?.
Ngày phát hành: 23 tháng 7, 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

DirectX 8 và DirectX 9 làm không h? tr? h? th?ng v?i h?ng 486 b? vi x? l?. DirectX.0b yêu Windows Server 2003 (t?t c? các phiên b?n ngo?i tr?» Windows Server 2003 64-bit editions), Windows XP (m?i phiên b?n tr? Windows» XP 64-bit editions), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows 2000 Service Đóng gói 4 (SP4), ho?c Microsoft Windows Millennium Edition.

DirectX 9.0a vá l?i b?o m?t yêu c?u m?t cài đ?t trư?c c?a DirectX 9.0 ho?c 9.0a ngày Windows Server 2003 (t?t c? các phiên b?n ngo?i tr? phiên b?n Windows Server 2003 64-bit), Windows XP (m?i phiên b?n ngo?i tr? phiên b?n Windows XP 64-bit), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), ho?c Windows Millennium ?n b?n. Vi?c s? d?ng các gói DirectX.0b đư?c ưa thích v? nó cung c?p đ? h?a c?t l?i không an ninh b? sung và s?a ch?a DirectShow.

Các DirectX 8.1 vá l?i b?o m?t yêu c?u phát hành phiên b?n c?a Windows Server năm 2003, phát hành phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c các Windows XP Service Pack m?i nh?t
DirectX 8 vá b?o m?t cho Windows 2000 và Windows Millennium Edition đ?i h?i m?t cài đ?t trư?c c?a DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a ho?c 8.1b trên Windows 2000 Service Pack 3 phát hành (SP3), Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), ho?c Windows Millennium Edition. Lưu ? r?ng Microsoft khuy?n cáo s? d?ng DirectX.0b trên n?n t?ng này, b?i v? nó cung c?p đ? h?a c?t l?i không an ninh b? sung và s?a ch?a DirectShow.

Các DirectX 7.0 / 7.0a vá l?i b?o m?t yêu Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t
Vá l?i b?o m?t c?a Windows NT 4.0 yêu Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6a (SP6a) ho?c Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6) ch?y Internet Explorer 6.0 SP1 ho?c Microsoft Windows Media Player 6.4. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t NT 4.0 service pack
B?ng sau đây li?t kê các mi?ng vá thích h?p đ? cài đ?t d?a trên h? đi?u hành và phiên b?n DirectX c?a b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Hệ điều hànhDirectX 5.2/DirectX phương ti?n truy?n thông 5DirectX 6,1/DirectX Media 6DirectX 7/DirectX phương ti?n truy?n thông 6DirectX 8.0 / 8.0aDirectX 8.1/8.1a/8.1bDirectX 9,0 / 9.0aDirectX.0bChú ý
Windows 98.0b.0b.0bP2 ho?c.0bP2 ho?c.0bP1 ho?c.0bN/R
Windows 98 Second ?n b?nKHÔNG SẴN CÓ.0b.0bP2 ho?c.0bP2 ho?c .0bP1 ho?c.0bN/R
Windows Millennium ?n b?nKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓ.0bP2 ho?c.0bP2 ho?c .0bP1 ho?c.0bN/R
Windows 2000 SP3KHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓP5 ho?c .0bP2 ho?c.0bP2 ho?c.0bP1 ho?c .0bN/R
Windows 2000 SP4KHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓN/RP2 ho?c.0bP2 ho?c .0bP1 ho?c.0bN/R
Windows XPKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓP3 ho?c .0bP1 ho?c.0bN/R
Windows XP SP1KHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓP3 ho?c .0bP1 ho?c.0bN/R
Windows Server 2003KHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓP4 ho?c .0bP1 ho?c.0bN/R
Windows NT 4,0P6P6KHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓKHÔNG SẴN CÓPatch ch? c?n n?u Internet Explorer 6 ho?c Windows Media Player 6.4 là cài đ?t
Ghi chú cho b?ng:
 • .0b đ? c?p đ?n DirectX.0b.
  • Ngư?i dùng cu?i th?i gian ch?y là m?t trang Web kho?ng 300 KB cài đ?t k?t qu? là m?t download 10-16 MB. Th?i gian ch?y phân ph?i l?i cho Các nhà phát tri?n là m?t cài đ?t 32 MB. Các b?n C?p Nh?t không th? cài đ?t âm th?m. B?n ph?i ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i đ? cài đ?t chúng b?n C?p Nh?t.
  • Th?i gian ch?y OPK là m?t x?p x? 11-13 MB tr?nh cài đ?t đ?c l?p. Theo m?c đ?nh, vi?c cài đ?t này là im l?ng. Th?i gian ch?y OPK là ch? có s?n cho OEMs và gi?y phép kh?i lư?ng khách hàng.
 • P1: DirectX 9.0a Patch. Đây là m?t nh? (kho?ng 900 " KB) vá cho DirectX 9.0 ho?c 9.0a. Vá này đư?c cung c?p trên Windows Update cho b?n c?p nh?t quan tr?ng và t? đ?ng.
 • P2: DirectX 8 Patch. Đây là m?t nh? (kho?ng 800 KB) Patch cho DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a và 8.1b.
 • P3: DirectX 8.1 Patch cho Windows XP và Windows XP Service Gói 1.
 • P4: DirectX 8.1 Patch cho Windows Server 2003.
 • P5: DirectX 7.0 Patch cho Windows 2000.
 • P6: DirectX Media 6 vá cho Windows NT 4.0 và Windows NT 4,0, Terminal Server Edition.
 • N/R: không c?n thi?t. Phát hành ch?a các s?a ch?a.
 • N/A: C?u h?nh không t?n t?i.

Thông tin cài đ?̃t

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t DirectX.0b ho?c vá l?i b?o m?t. V? c?a ngư?i dùng cu?i c?p gi?y phép th?a thu?n (EULA) ch?p nh?n các yêu c?u, DirectX.0b đ? không có thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p.

Microsoft khuy?n cáo b?n t?o m?t đi?m khôi ph?c h? th?ng trên Windows XP ho?c Windows Thiên niên k? b?n trư?c khi cài đ?t DirectX.0b. Đ? thêm thông tin v? khôi ph?c h? th?ng, b?m vào B?t đ?u sau đó b?m Trợ giúp và h? tr?. Trong các Tìm kiếm h?p, lo?i Khôi ph?c h? th?ng, sau đó nh?n ENTER.

Các DirectX 9.0a và h? tr? b?n vá l?i b?o m?t DirectX 8 thi?t l?p sau đây thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không có ngư?i dùng can thi?p).
 • /q:u S? d?ng ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh. Ch? đ? này tr?nh bày m?t s? h?p tho?i cho các ngư?i s? d?ng.
 • /q: m?t S? d?ng ch? đ? qu?n tr? yên t?nh. Ch? đ? này không hi?n di?n b?t k? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /t:đư?ng d?n đ?y đ? : Ch? đ?nh thư m?c làm vi?c t?m th?i.
 • /c: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p khi đư?c s? d?ng v?i /t.
 • /c:CMD Ghi đè lên các l?nh cài đ?t đ? đư?c xác đ?nh b?i tác gi?.
 • /r:n Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:i Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u đư?c yêu c?u. Đi?u này t? đ?ng chuy?n kh?i đ?ng l?i máy tính n?u đư?c kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u đ? hoàn thành các cài đ?t.
 • /r: m?t Luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
DirectX 8.1 và DirectX 7.0 / 7.0a b?o m?t b?n vá l?i h? tr? sau thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n Làm không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Vá l?i b?o m?t c?a Windows NT 4.0 h? tr? các thi?t l?p sau đây thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /y Th?c hi?n lo?i b? (ch? v?i / m ho?c /q).
 • / f L?c lư?ng chương tr?nh ph?i đóng c?a lúc t?t máy.
 • n Không t?o ra m?t thư m?c g? cài đ?t.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi hoàn t?t C?p Nh?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? yên t?nh ho?c l?i v?i không có giao di?n ngư?i dùng (này chuy?n là m?t superset c?a / m ).
 • / m S? d?ng ch? đ? không giám sát v?i giao di?n ngư?i dùng.
 • / l Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh r?ng DirectX.0b đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng khóa registry sau t?n t?i và r?ng giá tr? c?a nó là 4.09.00.0902:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX\Version
Đ? xác minh r?ng các b?n vá b?o m?t DirectX 9.0a đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng khóa registry sau đây là hi?n t?i và nó có giá tr? b?ng 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DirectX\dx819696\IsInstalled
Ki?m ch?ng r?ng DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a ho?c 8.1b cài đ?t trên máy tính Windows 2000 ho?c Windows Millennium Edition, xác nh?n r?ng các sau khóa registry t?n t?i và có giá tr? c?a nó đang ? trong ph?m vi c?a 4.08.00.0400 đ? 4.08.01.0901, bao g?m:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX\Version
Đ? xác minh r?ng các b?n vá b?o m?t DirectX 8 đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, xác nh?n r?ng khóa registry sau đây là hi?n t?i và nó có m?t giá tr? là 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DirectX\dx819696\IsInstalled
Đ? xác minh r?ng DirectX 8,1 hay 7,0 / 7.0a b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng khóa registry sau t?n t?i, là thích h?p:
 • Windows Server 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows máy ch? 2003\SP1\KB819696
 • Windows XP:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q819696
 • Windows XP v?i SP1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q819696
 • Windows 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\KB819696
  ho?c
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB819696
Đ? xác minh r?ng Windows NT 4.0 vá đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, xác nh?n r?ng khóa registry sau t?n t?i:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q819696

Tri?n khai thông tin

B?i v? các yêu c?u ch?p nh?n EULA, DirectX.0b không th? cài đ?t âm th?m. Khách hàng gi?y phép kh?i lư?ng có th? có đư?c m?t gói ph?n m?m s?a đ?i mà h? tr? cài đ?t im l?ng b?ng cách liên l?c DirectX@Microsoft.com.

Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t DirectX 9.0a mà không có b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
Directx9-kb819696-x 86-enu /q: m?t
Đ? cài đ?t đ?p vá này mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
Directx9-kb819696-x 86-enu /q:r
Chú ý Các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c k?t h?p trong m?t d?ng l?nh.

Đ? cài đ?t DirectX 8,1 hay 7,0 / 7.0a vá l?i b?o m?t mà không có b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb819696-x 86-enu /u /q
Đ? cài đ?t đ?p vá này mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb819696-x 86-enu /z
Chú ý Tên t?p tin trong các ví d? này có th? khác nhau tùy thu?c vào các b?n vá r?ng b?n đang cài đ?t. Các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c k?t h?p trong m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này v?i ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t DirectX.0b ho?c sau khi b?n áp d?ng mi?ng vá này.

Lo?i b? thông tin

DirectX.0b s? thay th? các thành ph?n h? đi?u hành chính và có th? không đư?c lo?i b?. Đ? lo?i b? các b?n vá b?o m?t, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong B?ng đi?u khi?n. H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? vá t? d?a vào Windows Server 2003, d?a trên Windows XP và Windows 2000 d?a trên các máy tính. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallKB819696$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Patch thay th? thông tin

Phiên b?n Windows NT 4.0 c?a mi?ng vá này s? thay th? các mi?ng vá mà có s?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 269849. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
269849Truy c?p thông báo l?i vi ph?m khi b?n s? d?ng Windows Media Player 6.4 chơi .wav file

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

819696 patch cho Windows Server 2003 và Windows XP:
  Date     Time  Version   Size    File name
  ------------------------------------------------------------
  13-May-2003 23:41 6.4.3790.9 1,173,504 Quartz.dll (gdr)
  13-May-2003 23:48 6.4.3790.9 1,117,184 Quartz.dll (qfe)
819696 patch cho phiên b?n Windows Server 2003 64-bit và Windows ««XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003:
  Date     Time  Version   Size    File name  Platform
  -------------------------------------------------------------------
  16-May-2003 00:50 6.4.3790.9 3,348,480 Quartz.dll  IA64 (gdr)
  16-May-2003 01:10 6.4.3790.9 1,129,984 Wquartz.dll IA64 (gdr)

  16-May-2003 01:08 6.4.3790.9 3,348,480 Quartz.dll  IA64 (qfe)
  16-May-2003 01:11 6.4.3790.9 1,117,184 Wquartz.dll IA64 (qfe)
819696 patch cho Windows XP SP1:
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------
  13-May-2003 17:28 6.4.2600.1221 1,132,032 Quartz.dll
819696 patch (32-Bit) cho Windows XP:
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  13-May-2003 19:27 6.4.2600.113 1,123,840 Quartz.dll
819696 patch (64-Bit) cho Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2002 SP1:
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform
  -------------------------------------------------------------------
  13-May-2003 17:29 6.4.2600.1221 3,881,472 Quartz.dll  IA64
  12-May-2003 04:34 6.4.2600.1221 1,132,032 Wquartz.dll IA64
819696 patch (32-Bit) cho Windows 2000 SP3:
  Date     Time  Version  Size   File name
  --------------------------------------------------
  03-Jul-2003 17:28 6.1.9.729 791.312 Quartz.dll
819696 patch (32-Bit) cho Windows NT 4.0 SP6:
  Date     Time  Version  Size   File name
  --------------------------------------------------
  08-Jul-2003 21:49 6.1.5.132 762,128 Quartz.dll
DirectX.0b và DirectX 9.0a patch (32-Bit) cho Windows Server 2003 và Windows XP:
  Date     Time  Version  Size    File name
  ----------------------------------------------------------------
  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1,246,208 Quartz.dll (end user)
  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1,962,496 Quartz.dll (redist)
DirectX.0b và DirectX 9.0a patch (32-Bit) cho Windows 2000:
  Date     Time  Version  Size    File name
  ----------------------------------------------------------------
  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1,136,640 Quartz.dll (end user)
  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1,962,496 Quartz.dll (redist)
DirectX.0b và DirectX 9.0a patch (32-Bit) cho Windows Thiên niên k? Edition:
  Date     Time  Version  Size    File name
  ----------------------------------------------------------------
  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1,128,960 Quartz.dll (end user)
  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1,845,248 Quartz.dll (redist)
DirectX 8 patch cho Windows 2000 và Windows Millennium Edition:
  Date     Time  Version  Size    File name
  ----------------------------------------------------------------
  06-Aug-2003 19:44 6.3.1.886 1,696,748 Quartz.dll
B?n c?ng có th? xác minh các t?p tin mà DirectX 8,1 hay 7,0 / 7.0a b?n vá đư?c cài đ?t b?ng cách xem xét khóa registry sau, n?u thích h?p:
 • Windows Server 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows máy ch? 2003\SP1\KB819696\Filelist
 • Windows XP:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q819696\Filelist
 • Windows XP v?i SP1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q819696\Filelist
 • Windows 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\KB819696\Filelist

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m Microsoft có li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Windows XP Đi?u này v?n đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Microsoft Windows XP Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-030.mspx
Cho thông tin thêm v? công c? ch?n đoán c?a Microsoft DirectX, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
190900DirectX: Mô t? v? công c? ch?n đoán DirectX
Ph?n sau đây mô t? các phiên b?n DirectX đó báo cáo c?a Dxdiag.exe cho v?n chuy?n Microsoft g?c c?u h?nh.

DirectX 8.1

 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p 64-Bit
 • Windows XP 64-Bit Edition Phiên b?n 2003
 • Windows XP 64-Bit Edition Phiên b?n 2002 SP1
 • Windows XP

DirectX 7.0a

 • Windows Millennium Edition

DirectX 7.0

 • Windows 2000

DirectX 6,1

 • Windows 98 Second Edition

DirectX 5,2

 • Windows 98

DirectX và DirectX Media s?ng s?n ph?m riêng bi?t cho đ?n khi các phát hành c?a DirectX 8.0. B?n phát hành ti?p theo có tích h?p c? hai s?n ph?m dư?i tên g?i DirectX. Dxdiag ch? báo cáo Phiên b?n DirectX, nhưng các b? ?nh hư?ng t?p đang DirectX phương ti?n truy?n thông cho các h? th?ng có phiên b?n đư?c s?m hơn DirectX 8.0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 819696 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwin2000presp4fix kbwin2ksp4fix kbwinserv2003presp1fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbmt KB819696 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819696

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com