Windows t?t quy?n l?c sau khi nó t?t máy tính n?u m?t chương tr?nh g?i là ExitWindowsEx ho?c ch?c năng InitiateSystemShutdownEx

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 819760 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u m?t chương tr?nh g?i các ExitWindowsEx ch?c năng và c?ng có th? s? d?ng các EWX_SHUTDOWN c?, Windows có th? t?t đi?n thay v? c?a hi?n th? các "It's bây gi? an toàn đ? t?t máy tính c?a b?n ngu?n" thư như mong đ?i. Hành vi này c?ng có th? x?y ra n?u các InitiateSystemShutdownEx ch?c năng đư?c s? d?ng đ? t?t máy tính.

Chú ý Các InitiateSystemShutdownEx ch?c năng có th? đư?c s? d?ng ch? khi h? th?ng h? tr? đi?n-off tính năng.

NGUYÊN NHÂN

Windows Server 2003 x? l? các EWX_SHUTDOWN c? theo cách tương t? như các EWX_POWEROFF lá c?. Nói cách khác, Windows t?t quy?n l?c sau khi nó đóng xu?ng máy tính n?u h? th?ng h? tr? đi?n t?t tính năng.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Phiên b?n Windows Server 2003 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  14-Mar-2005 18:47 5.2.3790.287   380,928 Licdll.dll    
  13-Mar-2005 06:50 5.2.3790.287  2,407,936 Ntkrnlmp.exe
  13-Mar-2005 02:28 5.2.3790.287  2,064,896 Ntkrnlpa.exe   
  13-Mar-2005 03:27 5.2.3790.287  2,109,952 Ntkrpamp.exe
  13-Mar-2005 06:34 5.2.3790.287  2,208,768 Ntoskrnl.exe   
  26-Dec-2004 21:17         1,513,002 System.adm
  13-Mar-2005 07:59 5.2.3790.287   540,672 Winlogon.exe   
  24-Feb-2005 20:24 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll
Windows Server 2003 64-bit phiên b?n
  Date     Time  Version     Size    File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  13-Mar-2005 06:17 5.2.3790.287  5,606,912 Ntkrnlmp.exe IA-64
  26-Dec-2004 20:17         1,513,002 System.adm
  13-Mar-2005 02:20 5.2.3790.287   639,488 Winlogon.exe IA-64
  25-Feb-2005 02:52 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Windows Server 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows Server 2003, làm theo các bư?c sau khi b?n cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong "Ngh? quy?t" ph?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? gpedit.msc.
 2. Dư?i Chính sách máy tính c?c b?, m? r?ngC?u h?nh máy tính, m? r?ng Quản trị Khuôn mẫu, và sau đó m? r?ng Các vấn đề.
 3. B?m đúp Không t?t h? th?ng đi?n sau m?t Windows t?t h? th?ng đ? x?y ra.
 4. B?m vào các Thi?t l?p tab, b?m vàoĐược kích hoạt, sau đó b?m Ok.

C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong c?a s? nh? Business Server 2003, làm theo các bư?c sau khi b?n cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong các "Gi?i quy?t" ph?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? gpmc.msc.
 2. M? r?ng R?ng và các chính sách tên mi?n, và sau đó xác đ?nh v? trí các Máy tính khách hàng máy ch? doanh nghi?p nh?chính sách.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các Khách hàng máy ch? doanh nghi?p nh? Máy tính chính sách, và ch?n Ch?nh s?a.
 4. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ngHành chính Templates, và sau đó m? r?ngCác vấn đề.
 5. B?m đúp Không t?t h? th?ng đi?n sau m?t Windows t?t h? th?ng đ? x?y ra.
 6. B?m vào các Thi?t l?p tab, b?m vàoĐược kích hoạt, sau đó b?m Ok.
Ngoài ra, trong c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2003, b?n có th? mu?n áp d?ng các cài đ?t ch? cho h? ph?c v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Cài đ?t các hotfix.
 2. Kh?i đ?ng Registry Editor trên máy ch?, và sau đó xác đ?nh v? trí các following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DontPowerOffAfterShutdown
 3. Lo?i 1 như REG_DWORD giá tr?.
B?n c?ng có th? thêm giá tr? đăng k? b?ng cách g? sau lúc m?t d?u nh?c l?nh trên máy ch? Windows doanh nghi?p nh? năm 2003:
reg thêm HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT/v DontPowerOffAfterShutdown /t REG_DWORD /d 1 /f

Thu?c tính

ID c?a bài: 819760 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB819760 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:819760

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com